Cách xác định máy tính đang chạy phiên bản 32-bit hay 64-bit của hệ điều hành Windows

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 827218 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.

Đ? ti?p t?c nh?n các b?n c?p nh?t b?o m?t dành cho Windows, h?y đ?m b?o b?n đang ch?y Windows XP v?i Gói D?ch v? 3 (SP3). Đ? bi?t thêm thông tin, h?y tham kh?o trang web sau c?a Microsoft: Một số phiên bản của Windows sắp hết thời gian được hỗ trợ

Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GIỚI THIỆU

Bài vi?t này t? đ?ng xác đ?nh xem máy tính đang ch?y phiên b?n 32 bit hay 64 bit c?a Windows. Bài vi?t này c?ng mô t? cách xác đ?nh theo cách th? công xem máy tính đang ch?y phiên b?n 32 bit hay 64 bit c?a Windows. Thông thường, số lượng bit của một máy tính cho biết lượng dữ liệu máy tính có thể xử lý, tốc độ máy tính có thể xử lý dữ liệu và dung lượng bộ nhớ tối đa. Để tối ưu hoá hiệu suất của máy tính, số lượng bit của hệ điều hành được cài đặt trên máy tính phải khớp với số lượng bit của chính máy tính đó.

K?t qu? phát hi?n phiên b?n t? đ?ng

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets 32s

B?n hi?n đang s? d?ng h? đi?u hành 32 bit.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets 32e


Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets 64s

B?n hi?n đang s? d?ng h? đi?u hành 64 bit.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets 64e

Xác đ?nh theo cách th? công phiên b?n Windows nào đư?c cài đ?t

S? d?ng các phương pháp sau đ? xác đ?nh phiên b?n Windows nào đư?c cài đ?t, sao cho phù h?p v?i h? đi?u hành mà b?n đang ch?y. 

Windows 8

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Có hai phương pháp mà b?n có th? s? d?ng đ? xác đ?nh xem b?n đang ch?y phiên b?n 32 bit hay 64 bit c?a Windows 8. N?u m?t phương pháp không hi?u qu?, h?y th? phương pháp khác. 

Phương pháp 1: Xem c?a s? H? th?ng trong Pa-nen Đi?u khi?n

 1. Vu?t vào t? mép ph?i c?a màn h?nh, sau đó ch?m T?m ki?m. Ho?c, n?u b?n đang s? d?ng chu?t, tr? vào góc dư?i bên ph?i c?a màn h?nh, sau đó b?m T?m ki?m.
 2. G? h? th?ng vào h?p t?m ki?m, sau đó ch?m ho?c b?m Cài đ?t.
 3. Ch?m ho?c b?m H? th?ng.
 4. N?u b?n ch?y phiên b?n 64 bit c?a Windows 8, H? Đi?u hành 64 bit đư?c hi?n th? trong trư?ng Lo?i h? th?ng trong đ? m?c H? th?ng. N?u b?n ch?y phiên b?n 32 bit c?a Windows 8, H? Đi?u hành 32 bit đư?c hi?n th? trong trư?ng Lo?i h? th?ng trong đ? m?c H? th?ng.

Phương pháp 2: Xem c?a s? Thông tin H? th?ng

 1. Vu?t vào t? mép ph?i c?a màn h?nh, sau đó ch?m T?m ki?m. Ho?c, n?u b?n đang s? d?ng chu?t, tr? vào góc dư?i bên ph?i c?a màn h?nh, sau đó b?m T?m ki?m.
 2. Trong h?p t?m ki?m, g? thông tin h? th?ng.
 3. Ch?m ho?c b?m H? th?ng, ch?m ho?c b?m Thông tin H? th?ng, sau đó b?m Tóm t?t H? th?ng.
 4. N?u b?n ch?y phiên b?n 64 bit c?a Windows 8, Máy tính d?a trên x64 đư?c hi?n th? trong trư?ng Lo?i h? th?ng trong đ? m?c M?c.
  N?u b?n ch?y phiên b?n 32 bit c?a Windows 8, Máy tính d?a trên x64 đư?c hi?n th? trong trư?ng Lo?i h? th?ng trong đ? m?c M?c.  
N?u b?n không th? xác đ?nh xem máy tính đang ch?y phiên b?n 32 bit hay 64 bit c?a Windows 8 b?ng cách s? d?ng các phương pháp này, h?y đi t?i ph?n "Bư?c Ti?p theo".
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Windows Vista ho?c Windows 7

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
N?u b?n có Windows Vista ho?c Windows 7, có hai phương pháp đ? xác đ?nh xem b?n đang ch?y phiên b?n 32 bit hay 64 bit. N?u m?t phương pháp không hi?u qu?, h?y th? phương pháp khác.

Phương pháp 1: Xem c?a s? H? th?ng trong Pa-nen Đi?u khi?n

 1. Bấm Bắt đầu
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   nút Bắt đầu
  , gõ system vào ô Bắt đầu Tìm kiếm, sau đó bấm hệ thống trong danh sách Chương trình.
 2. Hệ điều hành được hiển thị như sau:
  • Đ?i với h? đi?u hành phiên bản 64 bit, Hệ Đi?u hành 64 bit sẽ xu?t hiện cho Loại hệ thống trong mục Hệ thống.
  • Đ?i với h? đi?u hành phiên bản 32 bit, Hệ Đi?u hành 32 bit sẽ xu?t hiện cho Loại hệ thống trong mục Hệ thống.

Phương pháp 2: Xem c?a s? Thông tin H? th?ng

 1. Bấm Bắt đầu
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   nút Bắt đầu
  , gõ system vào ô Bắt đầu Tìm kiếm, sau đó bấm Thông tin Hệ thống trong danh sách Chương trình.
 2. Khi Tóm tắt Hệ thống được chọn trong ngăn điều hướng, hệ điều hành được hiển thị như sau:
  • Đ?i v?i h? đi?u hành phiên bản 64 bit, Máy tính dựa trên x64 sẽ xu?t hiện cho Loại hệ thống trong Mục.
  • Đ?i v?i h? đi?u hành phiên bản 32 bit, Máy tính dựa trên x86 sẽ xu?t hiện cho Loại hệ thống trong Mục.
Nếu bạn không thể xác định được số lượng bit của hệ điều hành bằng những phương pháp này, hãy truy cập phần "Bước tiếp theo".


Video: Cách xác định xem bạn đang chạy Windows phiên bản 32 bit hay 64 bit (Video bằng tiếng Anh)

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets video1
uuid=f4bdcc15-c0f6-4f72-9bc4-ab031ec43612 VideoUrl=http://aka.ms/ie1bsc
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets video2


Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Windows XP

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Nếu bạn có Windows XP, có hai phương pháp để xác định xem bạn đang chạy phiên bản 32 bit hay 64 bit. N?u m?t phương pháp không hi?u qu?, h?y th? phương pháp khác.

Phương pháp 1: Xem c?a s? H? th?ng trong Pa-nen Đi?u khi?n

 1. B?m B?t đ?u, r?i b?m Chạy.
 2. Gõ sysdm.cpl, rồi bấm OK.
 3. Bấm tab Chung. Hệ điều hành được hiển thị như sau:
  • Đ?i v?i h? đi?u hành phiên bản 64 bit,  Phiên bản Windows XP Professional x64 Edition < Năm> xu?t hiện bên dưới Hệ thống.
  • Đ?i v?i h? đi?u hành phiên bản 32 bit,  Phiên bản Windows XP Professional <Năm> xu?t hiện bên dưới Hệ thống.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  2683283
  Chú ý <Năm> là tr?nh gi? ch? cho m?t năm.

Phương pháp 2: Xem c?a s? Thông tin H? th?ng

 1. B?m B?t đ?u, r?i b?m Chạy.
 2. Gõ winmsd.exe, rồi bấm OK.
 3. Khi Tóm tắt Hệ thống được chọn trong ngăn điều hướng, hãy định vị Bộ xử lý trong Mục trong ngăn chi tiết. Ghi lại giá trị.
  • Nếu giá trị tương ứng với Bộ xử lý bắt đầu bằng x86, thì máy tính đang chạy Windows phiên bản 32-bit.
  • N?u giá tr? tương ứng với Bộ xử lý b?t đ?u b?ng IA-64 hoặc AMD64, máy tính đang chạy Windows phiên bản 64 bit.
N?u b?n không th? xác đ?nh s? lư?ng bit c?a h? đi?u hành b?ng cách s? d?ng các phương pháp này, h?y đi t?i ph?n "Bư?c Ti?p theo".
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Windows Server 2003

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
N?u b?n có Windows Server 2003, có hai phương pháp đ? xác đ?nh xem b?n đang ch?y phiên b?n 32 bit hay 64 bit. N?u m?t phương pháp không hi?u qu?, h?y th? phương pháp khác.

Phương pháp 1: Xem Thuộc tính Hệ thống trong Pa-nen Điều khiển

 1. B?m B?t đ?u, r?i b?m Chạy.
 2. Gõ sysdm.cpl, rồi bấm OK.
 3. Bấm tab Chung. Hệ điều hành được hiển thị như sau:
  • Đ?i v?i h? đi?u hành phiên bản 64 bit,  Windows Server 2003 Enterprise x64 Edition xu?t hiện bên dưới Hệ thống.
  • Đ?i v?i h? đi?u hành phiên bản 32 bit,  Windows Server 2003 Enterprise Edition xu?t hiện bên dưới Hệ thống.

Phương pháp 2: Xem c?a s? Thông tin H? th?ng

 1. B?m B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.
 2. Gõ winmsd.exe, rồi bấm OK.
 3. Khi Tóm tắt Hệ thống được chọn trong ngăn điều hướng, hãy định vị Bộ xử lý trong Mục trong ngăn chi tiết. Ghi lại giá trị.
  • Nếu giá trị tương ứng với Bộ xử lý bắt đầu bằng x86, thì máy tính đang chạy Windows phiên bản 32-bit.
  • N?u giá tr? tương ứng với Bộ xử lý b?t đ?u b?ng EM64T hoặc IA-64, máy tính đang chạy Windows phiên bản 64 bit.
N?u b?n không th? xác đ?nh s? lư?ng bit c?a h? đi?u hành b?ng cách s? d?ng các phương pháp này, h?y đi t?i ph?n "Bư?c Ti?p theo".
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2683283
Chú ý
 • Đ? t?m s? lư?ng bit c?a máy tính, h?y xem tài li?u đi kèm v?i máy tính ho?c liên h? v?i nhà s?n xu?t ph?n c?ng.
 • Các máy tính d?a trên Intel Itanium ch? có th? ch?y các phiên b?n 64 bit c?a Windows. Các máy tính dựa trên Intel Itanium không thể chạy các phiên bản 32 bit của Windows. Hiện nay, các phiên bản 64 bit của Windows ch? chạy trên các máy tính dựa trên Itanium và trên các máy tính dựa trên AMD64.

CÁC BƯ?C TI?P THEO

N?u b?n không th? s? d?ng các phương pháp này đ? xác đ?nh s? lư?ng bit c?a h? đi?u hành, r?t ti?c là bài vi?t này không th? giúp thêm đư?c g? cho b?n. ? bư?c ti?p theo, b?n có th? mu?n yêu c?u m?t ngư?i nào đó giúp đ? ho?c b?n có th? mu?n liên h? v?i B? ph?n H? tr?. Đ? bi?t thông tin v? cách liên h? v?i B? ph?n H? tr?, h?y đi t?i trang web H? tr? c?a Microsoft.


Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận được các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft không bảo hành, ngụ ý bảo hành hay theo cách khác về hiệu năng hoặc độ tin cậy của những sản phẩm này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 827218 - L?n xem xét sau cùng: 02 Tháng Mười Hai 2013 - Xem xét l?i: 24.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium Beta
 • Windows Vista Ultimate Beta
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise E
 • Windows 7 Enterprise N
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Premium E
 • Windows 7 Home Premium N
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Professional E
 • Windows 7 Professional N
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Ultimate E
 • Windows 7 Ultimate N
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
T? khóa: 
kbexpertiseadvanced kbexpertiseinter kbinfo kbhowtomaster kbmsifixme kbfixme kbvideocontent kbcip KB827218

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com