Podr?ka za usluge na mre?i

Pomo? i podr?ka za usluge na mre?i. Veze ka korisni?koj slu?bi i tehni?kim re?enjima, preuzimanjima, ispravkama i odgovorima u vezi sa naj?e??im problemima.

Rad na mre?i za ku?ne korisnike

Rad na mre?i isporu?uje nove mogu?nosti i funkcije za ku?na i radna okru?enja. Zasnovane na poznatoj Windows tehnologiji, usluge na mre?i obezbe?uju pristup dokumentima, povezuju vas sa porodicom i prijateljima i omogu?avaju vam saradnju na daljinu.

Prednosti

Neke od mnogih prednosti kori??enja ovih proizvoda na mre?i jesu to ?to su dostupne na svakom mestu na kojem imate pristup Internetu, ne napla?uju se i jednostavno se koriste. Rad na mre?i nudi nove mogu?nosti za kreiranje, deljenje i skladi?tenje dokumenata. Budu?i da se dokumenti skladi?te na serverima na mre?i, druge osobe i vi mo?ete sara?ivati tako ?to ?ete istovremeno raditi na istom dokumentu na mre?i.

Datoteke mo?ete skladi?ititi putem usluge skladi?tenja kao ?to je Microsoft OneDrive (nekada?nji SkyDrive) koji vam obezbe?uje dovoljno slobodnog prostora za skladi?tenje hiljada dokumenata, fotografija i drugih datoteka. Uz Microsoft OneDrive (nekada?nji SkyDrive) dokumenti za?ti?eni lozinkom dostupni su svaki put kada se pove?ete sa mre?om direktno u Veb pregleda?u.

Na koji na?in mogu da koristim ove proizvode i usluge?

Mo?ete koristiti besplatne Office Online aplikacije, koje predstavljaju pratioce na mre?i programa Microsoft Word, Excel, PowerPoint i OneNote, da biste pristupili dokumentima, prikazali ih i ure?ivali ih direktno iz Veb pregleda?a.

Microsoft Office Word
Microsoft Office Excel
Microsoft Office PowerPoint
Microsoft Office OneNote


Saznajte vi?e o uslugama OneDrive (prethodno SkyDrive) i Office Online

Rad na mre?i za poslovne korisnike

Za poslovne korisnike

Microsoft spaja verzije na mre?i na?ih najpouzdanijih proizvoda za komunikaciju i saradnju sa bezbedno??u, pouzdano??u i kontrolom koju vi zahtevate. Izbor Microsoft usluga na mre?i omogu?ava vam da kombinujete snagu bogatih aplikacija zasnovanih na ra?unarima sa fleksibilno??u potpuno hostovanih Internet usluga.

Prednosti

Neke od mnogih prednosti kori??enja usluga na mre?i jesu to ?to obezbe?uju najnovije mogu?nosti za poslovnu produktivnost, jednostavnost upotrebe, privatnost i brz oporavak od ozbiljnog otkazivanja, ve?u fleksibilnost i jo? mnogo toga.

Pronala?enje vi?e informacija i pomo?i

Oblak za IT stru?njake (engl.)
Pogledajte ovaj video zapis u trajanju od 35 minuta, koji IT stru?njacima obja?njava oblak ? ?ta je to oblak i ?ta IT stru?njak treba da zna i misli da bi prihvatio oblak.

Da biste dobili pomo? u vezi sa tehni?kim i administrativnim problemima ili pitanjima ili da biste saznali vi?e o nekom od gorenavedenih proizvoda ili usluga, kliknite na logotip ili tekst i posetite gorenavedeni centar za podr?ku za proizvode da biste dobili vi?e detalja.

Kliknite na dolenavedenu porodicu proizvoda da biste saznali vi?e o njima.

Microsoft Office 365

Isprobajte Office 365 besplatno tokom 90 dana
Istra?ite funkcije, postavite korisni?ke naloge i testirajte Office 365. Nakon 90 dana mo?ete pre?i sa probne verzije na pla?enu pretplatu.
Office ProfessionalLync Online
Exchange OnlineSharePoint Online

Microsoft Hyper-V i privatna usluga na mre?i

Primena usluga na mre?i na namenske resurse za organizaciju.
Windows Server 2008 R2 Hyper-V

Saznajte vi?e o uslugama na mre?i za poslovne korisnike ovde. (engl.)

Opcije podr?ke

Za svaki proizvod na mre?i dostupne su vam opcije podr?ke. Opcije za samopomo? obuhvataju pretra?ivanje tehni?ke dokumentacije i vodi?a, kao i povezivanje sa drugim osobama u zajednicama na mre?i. Za neke proizvode za rad na mre?i dostupna je podr?ka putem e-po?te i telefona.

Kliknite da biste izabrali dolenavedeni proizvod kako biste prikazali opcije podr?ke vezane za njega.

Rad na mre?i za ku?ne korisnike

Office Online

Rad na mre?i za poslovne korisnike

Windows Server Hyper-V

Poslednji pregled : 12. jul 2012.