Palaikymas debes? kompiuterijos ir internetini? tarnyb? vartotojams

Pagalba ir palaikymas debes? kompiuterijos ir internetini? tarnyb? vartotojams. Nuorodos ? klient? aptarnavimo centrus, puslapius, kuriuose pateikiami techniniai sprendimai, siuntos, naujiniai ir atsakymai problemati?kiausius klausimus.

Debes? kompiuterija namams

Kompiuterinis debesis suteikia nam? ir darbo aplinkoms nauj? funkcij? ir galimybi?. Debesies ir internetin?s tarnybos, veikian?ios ant pa??stamos ?Windows? technologijos platformos, suteikia prieig? prie j?s? dokument?, leid?ia palaikyti ry?? su ?eima ir draugais bei bendradarbiauti nuotoliniu b?du.

Prana?umai

Kai kurie ?i? debesies produkt? naudojimo privalumai namams yra tai, kad prie j? galite prieiti i? bet kur, kur yra interneto ry?ys, jie yra nemokami ir paprasti naudoti. Kompiuterinis debesis atveria nauj? dokument? k?rimo, bendrinimo ir saugojimo dokument?. Kadangi dokumentai yra laikomi debesies serveriuose, j?s ir kiti galite bendradarbiauti dirbdami prie vieno dokumento internetu.

Galite laikyti savo failus saugykloje, pvz., ?Microsoft ?OneDrive? (anks?iau vadinta ?SkyDrive?), kurioje pakaks nemokamos vietos t?kstan?iams dokument?, nuotrauk? ir kit? fail?. ?Microsoft OneDrive? (anks?iau vadinta ?SkyDrive?) taip pat leis prieiti prie slapta?od?iu apsaugot? j?s? dokument? internetu tiesiai per interneto nar?ykl? i? bet kurios vietos.

Kaip naudotis ?iais produktais ir paslaugomis?

Galite naudoti nemokamas ?Office Online? programas, kurios yra internetiniai ?Microsoft Word?, ?Excel?, ?PowerPoint? ir ?OneNote? atitikmenys, nor?dami prieiti, per?i?r?ti ir redaguoti savo dokumentus tiesiai interneto nar?ykl?je.

?Microsoft Office Word?
?Microsoft Office Excel?
?Microsoft Office PowerPoint?
?Microsoft Office OneNote?


Su?inokite daugiau apie ?OneDrive? (anks?iau ?SkyDrive?) ir Office Online

Debes? kompiuterija darbui

Darbui

Bendrov? ?Microsoft? sujung? ? vien? visas internetines geriausi? bendravimo ir bendradarbiavimo produkt? versijas ir pasir?pino b?tinu j? saugumu, patikimumu ir valdomumu. Pasirink? ?Microsoft? internetines tarnybas gal?site kuo puikiausiai suderinti turining? taikom?j? darbalaukio program? paj?gumus ir visi?ka priegloba grind?iam? internetini? paslaug? lankstum?.

Prana?umai

Vienas i? daugelio debes? kompiuterijos ir internetini? tarnyb? prana?um? ? tas, kad jos naujausiomis priemon?mis skatina verslo na?um?, yra lankstesn?s, patogios naudoti, suteikia privatumo apsaug?, greito atk?rimo galimybes avarijos atveju ir dar daugiau.

Kaip su?inoti daugiau ir kur kreiptis pagalbos

Debesis IT profesionalams (EN)
Per?i?r?kite ?? 35 minu?i? ?ra??, kuriame pristatomas debesis IT profesionalams: kas yra debesis ir k? IT profesionalui reikia ?inoti, norint s?kmingai dirbti debesyje.

Jei prireik? pagalbos techninio ir administracinio pob?d?io klausimais arba i?samesn?s informacijos apie ?iuos produktus ir min?tas paslaugas, spustel?kite atitinkam? logotip? ar tekst? arba apsilankykite palaikymo centro svetain?je (?r. vir?uje) ir su?inokite daugiau.

Jei norite su?inoti daugiau, spustel?kite atitinkam? produkt? kategorij?.

Microsoft Office 365 (EN)

I?bandykite ?Office 365? nemokamai 90 dien?
I?tyrin?kite funkcijas, nustatykite vartotoj? paskirtis ir i?bandykite, kaip veikia ?Office 365?. Po 90 dien? nemokam? bandom?j? versij? galite paversti prenumeruojama paslauga.
Office ProfessionalLync Online
Exchange OnlineSharePoint Online

?Microsoft Hyper-V? ir asmenin? debes? kompiuterija

Debes? kompiuterijos diegimas j?s? organizacijai priklausan?ioje kompiuterin?je ?rangoje.
?Windows Server 2008 R2 Hyper-V?

?ia su?inokite daugiau apie darbui skirtas debes? kompiuterijos ir internetines tarnybas. (EN)

Palaikymo galimyb?s

Kiekvienas debes? kompiuterijos produktas si?lomas su jums prieinamomis palaikymo galimyb?mis. Galimos pagalbos sau priemon?s: technin?s dokumentacijos ir instrukcij? per?valga, taip pat konsultavimasis su kitais internetini? bendruomeni? nariais. D?l kai kuri? debes? kompiuterijos produkt? pagalbos galima kreiptis el. pa?tu ir telefonu.

Spustel?dami pasirinkite toliau esant? produkt?, kad per?i?r?tum?te palaikymo galimybes.

Debes? kompiuterija namams

Office Online

Debes? kompiuterija darbui

?Office 365?
?Windows Server Hyper-V?

Paskutin? per?i?ra : 2012 m. liepos 3 d.