M?ko?a arhitekt?ras un tie?saistes pakalpojumu atbalsts

M?ko?a arhitekt?ras un tie?saistes pakalpojumu pal?dz?ba un atbalsts Saites uz inform?ciju par klientu apkalpo?anu un tehniskiem risin?jumiem, lejupiel?d?m, atjaunin?jumiem, k? ar? atbildes uz izplat?t?kajiem probl?mjaut?jumiem.

M?ko?a arhitekt?ras pakalpojumi lieto?anai m?j?s

Iesp?ja izmantot datorprogrammas m?ko?a arhitekt?r? nodro?ina jaunas iesp?jas un l?dzek?us m?jas un darba vid?. M?ko?a arhitekt?ras un tie?saistes pakalpojumi, kas izveidoti, izmantojot zin?mu Windows tehnolo?iju, nodro?ina piek?uvi dokumentiem, sazi?as iesp?jas ar ?imeni un draugiem, k? ar? att?las sadarb?bas iesp?jas.

Priek?roc?bas

?o m?ko?a arhitekt?ras produktu pied?v?t?s priek?roc?bas ir to pieejam?ba jebkur? viet?, kur ir pieejams interneta savienojums, turkl?t tie ir bez maksas un vienk?r?i lietojami. M?ko?a arhitekt?ras datorprogrammas pied?v? jaunas dokumentu izveides, koplieto?anas un glab??anas iesp?jas. Dokumenti tiek glab?t m?ko?a arhitekt?ras serveros, t?p?c sadarb?b? ar citiem tie?saist? varat str?d?t ar vienu un to pa?u dokumentu.

Varat glab?t failus, izmantojot kr?tuves pakalpojumu, piem?ram, Microsoft OneDrive (iepriek? SkyDrive), kas nodro?ina bezmaksas kr?tuvi t?ksto?iem dokumentu, fotoatt?lu un citu failu. Pateicoties Microsoft OneDrive (iepriek? SkyDrive), ar paroli aizsarg?ti dokumenti ir pieejami tie?i t?mek?a p?rl?kprogramm?, jebkur? viet?, kur? ir pieejamas tie?saistes iesp?jas.

K? lietot ?os produktus un pakalpojumus?

Varat izmantot bezmaksas Office Online, kas ir programmas Microsoft Word, Excel, PowerPoint un OneNote tie?saistes lietojumprogrammas un nodro?ina dokumentu piek?uves, skat??anas un redi???anas iesp?jas tie?i t?mek?a p?rl?kprogramm?.

Microsoft Office Word
Microsoft Office Excel
Microsoft Office PowerPoint
Microsoft Office OneNote


Uzziniet vair?k par OneDrive (iepriek? ? SkyDrive) un Office Online

M?ko?a arhitekt?ras pakalpojumi lieto?anai darb?

Lieto?anai darb?

Korpor?cija Microsoft ir apkopojusi savu uzticam?ko sazi?as un sadarb?bas produktu tie?saistes versijas, nodro?inot jums nepiecie?amo dro??bu, uzticam?bu un p?rvald?bas iesp?jas. Izv?loties Microsoft tie?saistes pakalpojumus, ieg?sit iesp?ju lietot daudzveid?g?s datora lietojumprogrammas apvienojum? ar piln?b? viesotiem un piel?gojamiem interneta pakalpojumiem.

Priek?roc?bas

P?ris no daudzaj?m m?ko?a arhitekt?ras un tie?saistes pakalpojumu priek?roc?b?m ir t?das, ka tie pied?v? jaun?k?s biznesa produktivit?tes iesp?jas, tie ir vienk?r?i lietojami, nodro?ina konfidencialit?ti un ?tru ?rk?rtas atjauno?anu, liel?ku elast?bu un citas priek?roc?bas.

Papildinform?cijas un pal?dz?bas ieg??ana

M?ko?a arhitekt?ra IT speci?listiem (EN)
Noskatieties ?o 35 min?tes ilgo video, kur? sniegta papildinform?cija par m?ko?a arhitekt?ru IT speci?listiem ? kas ir m?ko?a arhitekt?ra un k?di ir priek?nosac?jumi t?s lieto?anai.

Lai ieg?tu pal?dz?bu saist?b? ar tehniska un administrat?va rakstura probl?m?m vai jaut?jumiem, k? ar? uzzin?tu vair?k par jebkuru no augst?k min?tajiem produktiem un pakalpojumiem, noklik??iniet uz attiec?g? logotipa vai teksta un apmekl?jiet produkta atbalsta centru.

Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz t?l?k nor?d?t?s produktu saimes.

Microsoft Office 365 (EN)

90 dienas izm??iniet sist?mu Office 365 bez maksas
Iepaz?stiet l?dzek?us, iestatiet lietot?ju kontus un izm??iniet, k? darbojas sist?ma Office 365. P?c 90 dien?m izm??in?juma versiju varat p?rveidot par maksas abonementu.
Office ProfessionalLync Online
Exchange OnlineSharePoint Online

Microsoft Hyper-V un priv?tais m?konis

M?ko?a arhitekt?ras pakalpojumu ievie?ana sava uz??muma resursos.
Windows Server 2008 R2 Hyper-V

Uzziniet vair?k par m?ko?a arhitekt?ras un tie?saistes pakalpojumiem, kas paredz?ti lieto?anai darb?. (EN)

Atbalsta opcijas

Katram m?ko?a arhitekt?ras produktam ir pieejamas atbalsta opcijas, ko varat izmantot. Pa?pal?dz?bas opcijas ir, piem?ram, mekl??anas iesp?ja tehniskos dokumentos un nor?d?jumos, k? ar? sazin??an?s ar citiem lietot?jiem tie?saistes kopien?s. Atsevi??iem m?ko?a arhitekt?ras produktiem ir pieejama atbalsta pal?dz?ba pa e-pastu vai t?lruni.

L?dzu, noklik??iniet, lai zem?k atlas?tu produktu un skat?tu saist?t?s atbalsta opcijas.

M?ko?a arhitekt?ras pakalpojumi lieto?anai m?j?s

Office Online

M?ko?a arhitekt?ras pakalpojumi lieto?anai darb?

Office 365
Windows Server Hyper-V

P?d?jo reizi p?rskat?ts : otrdiena, 2012. gada 3. j?lijs