H tr danh cho May chu ao va cac Dich vu Trc tuyn

Tr giup va h tr danh cho May chu ao va cac Dich vu Trc tuyn Lin kt n dich vu khach hang va giai phap ky thut, ban tai xung, ban cp nht va cu tra li cho cac vn thng gp.

May chu danh cho Gia inh

in toan may chu ao hin cung cp cac kha nng va tinh nng mi cho mi trng gia inh va mi trng lam vic. May chu ao va cac dich vu trc tuyn, c xy dng trn cng ngh Windows quen thuc, cung cp quyn truy cp vao tai liu cua ban, kt ni ban vi gia inh va ban be ng thi cho phep cng tac t xa.

Benefits

Mt s trong nhiu li ich cua vic s dung nhng san phm May chu ao cho gia inh nay la chung sn co khp moi ni ma ban co kt ni Internet, c min phi va d s dung. in toan may chu ao cung cp nhiu c hi mi cho vic tao, chia se va lu tr tai liu. Vi tai liu c lu tr trn may chu ao, ban va nhng ngi khac co th cng tac trc tuyn trn cung mt tai liu.

Ban co th lu tr cac tp cua minh bng cach s dung dich vu lu tr, chng han nh Microsoft OneDrive (tr?c y l SkyDrive), ng dung nay cung cp dung lng lu tr min phi cho hang nghin tai liu, anh va cac tp khac. Microsoft OneDrive (tr?c y l SkyDrive) cung cung cp cac tai liu c bao v bng mt khu cua ban bt c khi nao ban trc tuyn, ngay trong trinh duyt web cua ban.

Ti S dung cac San phm va Dich vu Nay bng Cach nao?

Ban co th s dung Office Online min phi, mt ng dung ng hanh trc tuyn vi Microsoft Word, Excel, PowerPoint va OneNote, truy cp, xem va chinh sa tai liu trc tip t trinh duyt web cua ban.

Microsoft Office Word
Microsoft Office Excel
Microsoft Office PowerPoint
Microsoft Office OneNote


T?m hi?u thm v? OneDrive (tr?c y l SkyDrive) v Office Online

May chu ao danh cho C quan

Danh cho C quan

Microsoft tng hp lai cac phin ban trc tuyn cua cac san phm giao tip va cng tac trc tuyn uy tin nht cua chung ti vi bao mt, tin cy va kha nng kim soat ma ban yu cu.. Vic chon cac Dich vu Trc tuyn cua Microsoft cho phep ban kt hp sc manh cua cac ng dung a phng tin da trn may tinh vi tinh linh hoat cua cac dich vu Internet c lu tr hoan toan trn may chu.

Benefits

Mt s trong nhiu li ich cua vic s dung May chu ao va cac Dich vu Trc tuyn la chung cung cp cac kha nng mi nht v nng sut cho doanh nghip, d s dung, bao mt va phu hi nhanh khoi s c, tinh linh hoat cao hn va hn th na.

Tim hiu Thm va Yu cu Tr giup

May chu ao cho Chuyn vin CNTT (EN)
Xem video dai 35 phut nay giai thich v May chu ao cho chuyn vin CNTT - may chu ao la gi va iu Chuyn vin CNTT cn bit & suy nghi hiu v May chu ao.

yu cu tr giup v cac vn hoc cu hoi v ky thut va quan ly hoc tim hiu thm v bt ky san phm va dich vu nao nu trn, hay nhp vao biu trng hoc vn ban va truy cp Trung tm H tr cua san phm trn bit thm chi bit.

Nhp vao mt nhom san phm tim hiu thm.

Microsoft Office 365 (EN)

Lync OnlineSharePoint Online

Dynamics CRM Online (EN)

Microsoft Hyper-V va May chu Ni b

Kt hp cac ng dung Office quen thuc va CRM Online manh me.Trin khai cac dich vu may chu ao trn cac tai nguyn danh cho t chc cua ban.
Dynamics CRM OnlineWindows Server 2008 R2 Hyper-V

Tim hiu thm v may chu ao va cac dich vu trc tuyn danh cho c quan tai y. (EN)

Tuy chon H tr

Mi san phm may chu ao u sn co cac tuy chon h tr danh cho ban. Cac tuy chon t tr giup bao gm tim kim tai liu va hng dn ky thut cung nh kt ni vi ngi khac trong cng ng trc tuyn. Mt s san phm may chu ao cung cp h tr co tr giup qua email va/hoc in thoai.

Vui long nhp chon mt san phm bn di xem tuy chon h tr lin quan cua san phm o.

May chu danh cho Gia inh

Office Online

May chu ao danh cho C quan

Windows Server Hyper-V
CRM Online (EN)

Duy?t l?i l?n sau cng : 11 Thang Nm 2012