Microsoft tehni?ke zajednice

Microsoft tehni?ke zajednice obezbe?uju pro?irene mogu?nosti za interakciju sa zaposlenima u korporaciji Microsoft, stru?njacima i drugim korisnicima radi deljenja znanja i vesti o Microsoft proizvodima i srodnim tehnologijama.

Ove tehni?ke zajednice obezbe?uju mno?tvo na?ina za dobijanje odgovora na pitanja, re?enja za probleme i deljenje mi?ljenja. Pored diskusionih grupa, tehni?ke zajednice sadr?e blogove, ?askanja o tehni?kim pitanjima, emitovanje putem Weba, korisni?ke grupe i forume.

Za pregled ponude Microsoft zajednice, posetite Microsoft tehni?ke zajednice na lokaciji http://support.microsoft.com/gp/communities/sr

Da biste videli dostupne diskusione grupe, posetite lokaciju ?Dobro do?li na Microsoft forumi? http://support.microsoft.com/gp/communities/sr/

Pro?itajte dodatne informacije o diskusionim grupama i nalozima e-po?te.
Poslednji pregled : 14. decembar 2010.