Produktu p?rdo?anas un licenc??anas risin?jumu centrs

Izm??in?juma programmat?ra

Izm??in?juma programmat?ra

Microsoft lejupiel?des centrs
Vieta popul?ru lejupiel??u ieg??anai, tostarp bezmaksas izm??in?juma versiju ieg??anai.

TechNet nov?rt??anas centrs (EN)
Re?istr?jieties tie?saist?, lai nov?rt?tu un lejupiel?d?tu izm??in?juma programmat?ru. Vai ar? izmantojiet eso?o TechNet abonementu, lai nov?rt?tu pilnu Microsoft programmat?ras versiju bez laika ierobe?ojumiem.

MSDN nov?rt??anas centrs (EN)
Re?istr?jieties tie?saist?, lai nov?rt?tu un lejupiel?d?tu izm??in?juma programmat?ru. Vai ar? izmantojiet eso?o MSDN abonementu, lai nov?rt?tu pilnu Microsoft programmat?ras versiju bez laika ierobe?ojumiem.

Licences

Licences nosac?jumi

Windows 7 programmat?ras licences nosac?jumi
Atrodiet Microsoft programmat?ras licences nosac?jumus (Microsoft Software License Terms — MSLT) savai sist?mas Windows 7 instal?cijai.

Windows Vista programmat?ras licences nosac?jumi
Atrodiet Microsoft programmat?ras licences nosac?jumus (Microsoft Software License Terms — MSLT) savai sist?mas Windows Vista instal?cijai.

Windows Office programmat?ras licences nosac?jumi
Microsoft programmat?ras licences nosac?jumi (Microsoft Software License Terms — MSLT) sist?mas Microsoft Office produktam.

Mazumtirdzniec?bas programmat?ras licences nosac?jumi
Atrodiet lietot?ja licences nosac?jumus Microsoft programmat?rai, ko licenc?jusi korpor?cija Microsoft vai datora ra?ot?js. Tas neattiecas uz lielapjoma licenc??anu.

Produkta licenc??anas mekl??ana
?tra piek?uve licenc??anas nosac?jumiem, noteikumiem un papildinform?cijai par produktu licenc??anu, izmantojot Microsoft lielapjoma licenc??anas programmas.

Programmat?ras licenc??ana

Microsoft licences padomnieks
Vai nepiecie?ama pal?dz?ba, lai izv?l?tos licenc??anas programmu? Ieg?stiet pal?dz?bu, izmantojot tie?saistes Microsoft licences padomnieku.

Microsoft lielapjoma licenc??ana
Uzziniet, k? darbojas lielapjoma licenc??ana un k?p?c t? ir noder?ga, ja nepiecie?amas vair?k nek? piecas programmat?ras licences.

Pareizas licenc??anas prakses (EN)
Uzziniet da??dus faktus par pareizu licenc??anu un risin?jumus, ja j?su programmat?ra nav licenc?ta vai nav ori?in?la.

Windows

Inform?cija par produktu

Vai man? dator? var darbin?t sist?mu Windows 7?
Lai uzzin?tu, vai j?su dator? var darbin?t sist?mu Windows 7, lejupiel?d?jiet bezmaksas Windows 7 jaunin??anas padomnieku. Tas dator? mekl? iesp?jamas probl?mas, kas saist?tas ar aparat?ru, ier?c?m un instal?t?m programm?m, un iesaka pirms jaunin??anas veicam?s darb?bas.

Windows 7 sist?mas pras?bas
Uzziniet, kas nepiecie?ams, lai darbin?tu sist?mu Windows 7 sav? dator?, un papildu pras?bas noteiktu l?dzek?u lieto?anai.

Windows 7 izdevumi
Skatiet un sal?dziniet sist?mas Windows 7 izdevumus, lai uzzin?tu, kur? izdevums ir jums piem?rot?kais.

Windows 7 l?dzek?i
Uzziniet, k?di jauni l?dzek?i iek?auti sist?m? Windows 7. P?rl?kojiet sist?mas Windows 7 l?dzek?u kategorijas vai atsevi??us l?dzek?us.

Windows 7 sader?bas centrs (EN)
Apmekl?jiet Windows 7 sader?bas centru, lai atrastu draiverus, atjaunin?jumus un lejupiel?des aparat?rai un programmat?rai.

Jaunin??ana no sist?mas Windows XP uz sist?mu Windows 7
Skatiet un izdruk?jiet apm?c?bu, k? jaunin?t datoru no sist?mas Windows XP uz sist?mu Windows 7.

Papildu resursi

Windows pal?dz?ba un ieteikumi
Iepaz?stiet sist?mu Windows 7. Uzziniet par lieliskajiem jaunajiem l?dzek?iem, sal?dziniet izdevumus un uzziniet, k? sist?mu vislab?k lietot.

Windows 7 risin?jumu centrs
S?ciet ?eit, kad sist?ma Windows 7 nedarbojas, k? paredz?ts. Lejupiel?d?jiet jaun?kos atjaunin?jumus un skatiet galven?s probl?mas, k??du zi?ojumus un padomus, k? nov?rst probl?mas. Vai jums v?l joproj?m ir jaut?jumi? Sa?emiet pal?dz?bu no diskusiju grupas vai atbalsta speci?lista.

Office

Inform?cija par produktu

Microsoft Office 2010. gada sist?mas pras?bas
Uzziniet, kas nepiecie?ams, lai darbin?tu Microsoft Office 2010. gada sist?mu dator?, un papildu pras?bas noteiktu l?dzek?u lieto?anai.

Microsoft Office 2010. gada sist?mas izdevumi
Skatiet un sal?dziniet Microsoft Office 2010. gada sist?mas komplektus, lai uzzin?tu, kur? izdevums ir jums piem?rot?kais.

Microsoft Office 2010. gada sist?mas l?dzek?i
Uzziniet, k?di jauni l?dzek?i iek?auti Office 2010. gada sist?m?. Skatiet apm?c?bu, demonstr?cijas un citus resursus.

Bie?i uzdotie jaut?jumi par Microsoft Office 2010. gada sist?mu
Atrodiet atbildes uz bie?i uzdotajiem jaut?jumiem par Microsoft Office 2010. gada sist?mas laidienu.

Microsoft Office 2010. gada sist?mas cenas un jaunin??ana
Atrodiet inform?ciju par aptuveno mazumtirdzniec?bas izcenojumu Office 2010. gada sist?mas produktiem, inform?ciju par jaunin??anu, mazumtirdzniec?bas ieg?des opcijas un inform?ciju par Microsoft lielapjoma licenc??anas programm?m.

Papildu resursi

Microsoft Office tie?saistes pal?dz?ba un ieteikumi
Iepaz?stiet Microsoft Office 2010. gada sist?mu. Uzziniet par lieliskajiem jaunajiem l?dzek?iem, sal?dziniet izdevumus un uzziniet, k? tos vislab?k lietot.

Microsoft Office risin?jumu centrs
Vai kaut kas nedarbojas, k? paredz?ts Office 2007. gada vai 2010. gada sist?m?? S?ciet ?eit, lai atrastu risin?jumus galvenaj?m probl?m?m, vai sazinieties ar atbalsta speci?listu.

Partneri

Partneri

Microsoft partneru t?kla port?ls
K??stiet par Microsoft partneru t?kla (Microsoft Partner Network — MPN) biedru un izmantojiet dal?bas priek?roc?bas, tostarp p?rdo?anas un m?rketinga, k? ar? licenc??anas resursus.

OEM partneru centrs (EN)
Ja esat Microsoft partneris un ori?in?l? apr?kojuma ra?ot?js (Original Equipment Manufacturer — OEM), tad OEM partneru centrs (OPC) ir paredz?ts jums. ?eit atrad?sit jaunumus, apm?c?bu, inform?ciju par produktiem un citu inform?ciju.

Kontaktpersonas

Sazinieties ar mums pa t?lruni

T?lrunis

+371 67852152
Pirmdiena ? piektdiena 8:00 ? 20:00

Sazinieties ar mums, izmantojot e-pastu

Sazinieties ar mums t?rz?jot

T?rz??ana

Jaut?jiet kopienai

Sazinieties ar datora ra?ot?ju

Atsp?jots Javascript Tika noteikts, ka j?su dator? ir atsp?jots Javascript. Lai ieg?tu vislab?ko atbalsta izmanto?anas pieredzi, iesp?jojiet akt?vo skript??anu (EN) (EN)

P?d?jo reizi p?rskat?ts : tre?diena, 2013. gada 25. septembris