Centar za prodaju proizvoda i re?enja za licenciranje

Probna verzija softvera

Probna verzija softvera

Microsoft centar za preuzimanje
Lokacija sa popularnim preuzimanjima, uklju?uju?i besplatne probne verzije.

TechNet centar za procenu (engl.)
Registrujte se na mre?i i preuzmite probnu verziju softvera. Druga mogu?nost je da koristite postoje?u TechNet pretplatu da biste procenili punu verziju Microsoft softvera bez vremenskog ograni?enja.

MSDN centar za procenu (engl.)
Registrujte se na mre?i da biste procenili i preuzeli probnu verziju softvera. Druga mogu?nost je da koristite postoje?u MSDN pretplatu da biste procenili punu verziju Microsoft softvera bez vremenskog ograni?enja.

Licenses

Uslovi licenciranja

Uslovi licenciranja za Windows 7 softver
Prona?ite uslove licenciranja za Microsoft softver (MSLT) za svoju instalaciju operativnog sistema Windows 7.

Uslovi licenciranja za Windows Vista softver
Prona?ite uslove licenciranja za Microsoft softver (MSLT) za svoju instalaciju operativnog sistema Windows Vista.

Uslovi licenciranja za Microsoft Office softver
Uslovi licenciranja za Microsoft softver (MSLT) za va? proizvod sistema Microsoft Office.

Uslovi licenciranja za softver za maloprodaju
Prona?ite uslove licenciranja za krajnje korisnike za Microsoft softver koji je licencirao Microsoft ili proizvo?a? ra?unara. Ovo se ne primenjuje na koli?insko licenciranje.

Pretraga licenciranja proizvoda (engl.)
Brzi pristup uslovima licenciranja, odredbama i dodatnim informacijama koje su relevantne za upotrebu proizvoda licenciranih putem Microsoft programa koli?inskog licenciranja.

Licenciranje softvera

Microsoft savetnik za liceniranje (engl.)
Potrebna vam je pomo? pri izboru programa za licenciranje? Prona?ite pomo? uz Microsoft savetnika za liceniranje na mre?i.

Microsoft koli?insko licenciranje
Saznajte kako funkcioni?e koli?insko licenciranje i za?to je korisno ako vam je potrebno vi?e od pet softverskih licenci.

Prakse ispravnog licenciranja
Saznajte ?injenice o ispravnom licenciranju i re?enjima ako va? softver nije licenciran ili nije originalan.

Windows

Informacije o proizvodu

Da li moj ra?unar mo?e da radi pod operativnim sistemom Windows 7?
Da biste saznali da li je va? ra?unar spreman za Windows 7, preuzmite besplatni Windows 7 savetnik za nadogradnju. On skenira va? ra?unar u potrazi za mogu?im problemima u vezi sa hardverom, ure?ajima i instaliranim programima i preporu?uje vam ?ta da uradite pre nadogradnje.

Zahtevi za Windows 7
Upoznajte se sa onim ?to je potrebno da pokrenete Windows 7 na svom ra?unaru, kao i sa dodatnim zahtevima za upotrebu odre?enih funkcija.

Izdanja operativnog sistema Windows 7
Pregledajte i uporedite funkcije izdanja operativnog sistema Windows 7 da biste saznali koje izdanje odgovara vama.

Funkcije operativnog sistema Windows 7
Pogledajte ?ta je novo u operativnom sistemu Windows 7. Pregledajte kategorije proizvoda ili pojedina?ne funkcije operativnog sistema Windows 7.

Windows 7 Compatibility Center (engl.)
Posetite Windows 7 Compatibility Center da biste prona?li upravlja?ke programe, ispravke i preuzimanja za hardver i softver.

Nadogradnja sa operativnog sistema Windows XP na Windows 7
Pregledajte i od?tampajte podu?avanje o tome kako da ra?unar nadogradite sa operativnog sistema Windows XP na Windows 7.

Dodatni resursi

Pomo? i ?lanci ?Kako da...? za Windows
Upoznajte se sa operativnim sistemom Windows 7. Isprobajte nove sjajne funkcije, uporedite izdanja i pogledajte kako vam one mogu pomo?i.

Centar za re?enja za Windows 7
Po?nite ovde kada Windows 7 ne funkcioni?e na o?ekivani na?in. Preuzmite najnovije ispravke i potra?ite najva?nije probleme, poruke o gre?ci i savete za re?avanje problema. Imate jo? pitanja? Potra?ite pomo? od diskusione grupe ili stru?njaka za podr?ku.

Office

Informacije o proizvodu

Zahtevi za sistem Microsoft Office 2010
Upoznajte se sa onim ?to je potrebno da pokrenete Microsoft Office 2010 na svom ra?unaru, kao i sa dodatnim zahtevima za upotrebu odre?enih funkcija.

Funkcije sistema Microsoft Office 2010
Pogledajte ?ta je novo u sistemu Office 2010. Prika?ite obuku, demonstracije i ostale resurse.

Naj?e??a pitanja o sistemu Microsoft Office 2010
Prona?ite naj?e??a pitanja o izdanju sistema Microsoft Office 2010.

Cene i nadogradnja na Microsoft Office 2010
Prona?ite informacije o procenjenoj maloprodajnoj ceni (ERP) za proizvode sistema Office 2010, informacije o nadogradnji, opcije maloprodajne kupovine i informacije o Microsoft programima koli?inskog licenciranja.

Dodatni resursi

Pomo? i ?lanci ?Kako da...? na lokaciji Microsoft Office Online
Upoznajte se sa sistemom Microsoft Office 2010. Isprobajte nove sjajne funkcije, uporedite izdanja i pogledajte kako vam one mogu pomo?i.

Centar za re?enja za Microsoft Office
Ne?to ne funkcioni?e na o?ekivani na?in u sistemu Office 2007 ili Office 2010? Zapo?nite ovde da biste prona?li re?enja za najva?nije probleme ili se obratite stru?njaku za podr?ku.

Partneri

Partneri

Portal Microsoft Partner Network
Postanite ?lan portala Microsoft Partner Network (MPN) i iskoristite prednosti ?lanstva koje uklju?uju resurse za prodaju i marketing, kao i licenciranje.

OEM partnerski centar (engl.)
Ako ste Microsoft partner i OEM (proizvo?a? originalne opreme) system builder, OEM partnerski centar (OPC) je pravo mesto za vas. Prona?i ?ete novosti, obuku, informacije o proizvodima i jo? mnogo toga.

Kontakti

Pozovite nas

Telefon

Pretprodaja Microsoft proizvoda i informacije
Radno vreme: 8:00- 20:00 ponedeljak - petak
0700 300 300
011 330 55 00 | mobilna telefonija, inostranstvo

Po?aljite nam e-poruku

E-po?ta

Radno vreme: ponedeljak - petak: 8:00 ? 20:00
Vreme odgovora: 1 radni dan
Po?aljite e-poruku korisni?koj slu?bi

Javascript je onemogu?en Otkrili smo da je na va?oj ma?ini Javascript onemogu?en. Da biste dobili najbolju mogu?u podr?ku, omogu?ite Aktivno izvr?avanje skripti (engl.) (engl.)

Poslednji pregled : 19. decembar 2013.