H tr Email cua Microsoft

Nhn ttin va tgiup cban bu vi email trn mtinh va thoai cua ban. Tim hiu ni nhn va cach thlp Microsoft Windows Live Mail.

H tr va tr giup qua email

Vista Windows Mail help

Email vi Microsoft Windows

Cac phin ban gn y cua Microsoft Windows bao gm cac ng dung email co y u tinh nng cho phep ban oc email, quan ly hp th n cua minh, thit lp nhiu trng m?c email, m phn inh kem va hn th na. bit meo, hng dn, s c va li i vi cac chng tr?nh g?i th cua Windows, hay chon tab phu hp bn trai.

  • Windows Mail nu ban ang chay Windows Vista

  • Outlook Express nu ban ang chay Windows XP hoc phin ban cu hn

Outlook email help

Email vi Microsoft Office Outlook

Nu ban ang tim kim meo va thu thut hoc giai phap khc phuc s c cho cac cai t, trng m?c, lich, c?p h? s, may ph?c v? hoc bt ky tinh nng nao khac cua Microsoft Outlook, hay chon tab Outlook xem cac s c thng gp nht va cac lin kt n tr giup thm danh cho phin ban cu th cua Outlook.

Windows Live Hotmail help

Windows Live Hotmail va Windows Live Mail

Trang nay cung cp mt s thng tin v cach truy cp Windows Live Hotmail cua ban va cac trng m?c email trn web khac t ban lam vic Windows cua ban. Ban cung se tim thy giai phap cho s c, meo, thu thut va lin kt tr giup khac danh cho cac trng m?c email trn web.

Outlook

S c, meo va hng dn cu th khc cho san phm

Duy?t l?i l?n sau cng : 24 Thang Ging 2013