„Access 2010“ palaikymas ir 2007 m. versijos problemos

Pagrindiniai ?altiniai

Pagrindiniai ?altiniai

„Office 2010“ 1 pakeitim? paketas (SP1) jau yra
„Microsoft Office 2010“ 1 pakeitim? pakete (SP1) pateikiami naujausi atnaujinimai „Office 2010“, ?skaitant pagerintas stabilumo, našumo ir saugumo funkcijas.

Vis? „Office 2010“ SP1 paket? s?rašas
SP1 paket? „Microsoft Office 2010“ program? paketui ir papildomiems „Office“ produktams apl?valga.

„Office 2010“ kalb? paketas SP1
„Microsoft Office 2010“ kalb? paketo 1 pakeitim? pakete (SP1) pateikiami naujausi atnaujinimai, skirti „Office 2010“ kalb? paketui.

„Office Language Interface Pack 2010“ kalb? paketo SP1 aprašymas
„Microsoft Office Language Interface Pack 2010“ kalb? paketo 1 pakeitim? pakete (SP1) pateikiami naujausi atnaujinimai, skirti „Office Language Interface Pack 2010“ kalb? paketui.

„Access 2010 Runtime“ 1 pakeitim? paketas
„Microsoft Access 2010 Runtime“ 1 pakeitim? pakete (SP1) pateikiami naujausi atnaujinimai, skirti „Microsoft Access 2010 Runtime“.

„Access Database Engine 2010“ 1 pakeitim? paketas
„Microsoft Access Database Engine 2010“ 1 pakeitim? pakete (SP1) pateikiami naujausi atnaujinimai, skirti „Access Database Engine 2010“.

Darbo su ?Access 2010? prad?ia
Jei mokate naudotis ?Access 2007?, naudojote ankstesn? ?Access? versij? ar niekada anks?iau nenaudojote ?Access?, nor?dami i?mokti naudoti naujausi? jo versij? patyrin?kite ?iuos ?altinius.

?Access? palaikymo puslapis tinklalapyje Office.com
?ia rasite informacij? apie produkt?, ?sigijimo b?dus, taip pat ?inyn? ir straipsnius, kuriuose apra?omos instrukcijos, ir kt.

Pagrindinis ?Access? puslapis
?ia rasite informacij? apie produkt?, ?sigijimo b?dus, taip pat ?inyn? ir straipsnius, kuriuose apra?omos instrukcijos, ir kt.

?Office 2010? produkt? vadovai (EN)
?Office 2010? produkt? vadovuose pateikta j?s? m?gstam? ?Microsoft Office? program? naujien? ap?valga, taip pat i?samesn? ?Office 2010? program?, ?Office? taikom?j? ?iniatinklio program? bei ?Office Mobile 2010? privalum? analiz?.

IT specialistams: apsilankykite ?Office? technini? paslaug? centre svetain?je ?Technet? (EN)
Vieta, kurioje rasite IT specialistams skirtus su ?Office? susijusius ?altinius, interneto dienora??ius, forumus ir kit? turin?.

Program? k?r?jams: apsilankykite ?Office? program? k?rimo centre MSDN svetain?je (EN)
Vieta, kurioje rasite su ?Office? k?rimu susijusius ?altinius, interneto dienora??ius, forumus ir kit? turin?.

?Access? ?ablonai
Atsisi?sti si?lomi i? anksto parengti nemokami ?Access? ?ablonai.

Pateikite klausim? bendruomenei: ?Microsoft Office Access? forumas tinklalapyje ?Microsoft Community? (EN)
?Office Access? forumuose pateikite klausim? ar ie?kokite atsakym?. ?ia visuomet rasite specialist?, kurie jums patars. ? daugel? klausim? atsakymai pateikiami per 24 val. ar grei?iau.

Automati?kai pa?alinkite ?prastines problemas naudodami su ?Office? susijusius pataisymus
?ia rasite da?niausiai pasitaikan?i? ?Office? problem? automatinius pataisymus.

?Access? mokymo kursai
Per?i?r?kite nuosekliai i?d?styt? ?Access? naudojimo vaizdo med?iag?.

Geriausi sprendimai

Produkt? aktyvinimo sprendim? centras
Apsilankykite produkt? aktyvinimo sprendim? centre, kuriame rasite atsakymus ? da?niausiai u?duodamus klausimus ir saitus ? naudingus ?altinius.

Sukurkite ?Access? duomen? baz?, kuria b?t? galima dalytis ?iniatinklyje
?iame straipsnyje pateiktas ?Access? duomen? baz?s ?iniatinklyje projektas.

Paleid?iant ?Access 2010? konfig?ravimo procesas u?trunka ilgai (EN)
?i problema apra?yta ?iame straipsnyje.

?Office? juostel?s naudojimas
?iame puslapyje daugiau su?inosite apie ?Office? juostel?.

Pasirinkite 32 ar 64 bit? ?Microsoft Office? versij?
Straipsnyje apra?yti 64 bit? ?Office? versijos pasirinkimo argumentai u? ir prie?.

?Office 2010? suderinamumo centras (EN)
?iame ?altini? centre yra saitai ? suderinamumo ?rankius ir gaires, taip pat tinkam? nepriklausom? programin?s ?rangos pardav?j? s?ra?as.

Virus? ir saugos sprendim? centras
Apsilankykite virus? ir saugos sprendim? centre, kuriame rasite atsakymus ? da?niausiai u?duodamus klausimus ir saitus ? naudingus ?altinius.

?Microsoft Genuine Advantage? sprendim? centras (EN)
Apsilankykite ?Microsoft Genuine Advantage? sprendim? centre, kuriame rasite atsakymus ? da?niausiai u?duodamus klausimus ir saitus ? naudingus ?altinius.

Atsisi?sti si?lomi failai

Atsisi?sti si?lomi failai

„Office 2010“ 1 pakeitim? paketas (SP1) jau yra
„Microsoft Office 2010“ 1 pakeitim? pakete (SP1) pateikiami naujausi atnaujinimai „Office 2010“, ?skaitant pagerintas stabilumo, našumo ir saugumo funkcijas.

Vis? „Office 2010“ SP1 paket? s?rašas
SP1 paket? „Microsoft Office 2010“ program? paketui ir papildomiems „Office“ produktams apl?valga.

„Office 2010“ kalb? paketas SP1
„Microsoft Office 2010“ kalb? paketo 1 pakeitim? pakete (SP1) pateikiami naujausi atnaujinimai, skirti „Office 2010“ kalb? paketui.

„Office Language Interface Pack 2010“ kalb? paketo SP1 aprašymas
„Microsoft Office Language Interface Pack 2010“ kalb? paketo 1 pakeitim? pakete (SP1) pateikiami naujausi atnaujinimai, skirti „Office Language Interface Pack 2010“ kalb? paketui.

„Access 2010 Runtime“ 1 pakeitim? paketas
„Microsoft Access 2010 Runtime“ 1 pakeitim? pakete (SP1) pateikiami naujausi atnaujinimai, skirti „Microsoft Access 2010 Runtime“.

„Access Database Engine 2010“ 1 pakeitim? paketas
„Microsoft Access Database Engine 2010“ 1 pakeitim? pakete (SP1) pateikiami naujausi atnaujinimai, skirti „Access Database Engine 2010“.

?Access 2007? atsisiuntimas: ?Access Runtime?
?Microsoft Office Access 2007 Runtime? suteikia galimyb? paskirstyti ?Access 2007? programas vartotojams, kurie savo kompiuteriuose neturi ?dieg? visos ?Access 2007? versijos.

?Access? momentini? kopij? per?i?ros programai skirtas saugos naujinimas (EN)
Momentini? kopij? per?i?ros programoje yra saugos spraga, d?l kurios atidarius kenk?ji?kais tikslais modifikuot? tinklalap? ar dokument? paleid?iamas pasirenkamas kodas. ?is naujinimas ?i? sprag? panaikina.

2007 m. ?Microsoft Office? saugos vadovas (EN)
Siekiant sustiprinti 2007 m. ?Microsoft Office? versij? naudojan?i? kompiuteri?, kuriuose operacin? sistema ?Windows Vista? ar ?Windows XP? veikia domen? aplinkoje, saug? 2007 m. ?Microsoft Office? saugos vadove pateikiamas rekomenduojamas grup?s strategijos norminamasis parametras ir saugos konfig?racija.

?Access? ?ablonai
Atsisi?skite ?ablonus, kuriuos naudodami lengviau pritaikysite ?Access? savo poreikiams.

?Access 2007? atsisiuntimas: ?Access? programos k?r?j? pl?tiniai (EN)
?Microsoft Office Access 2007? programos k?r?j? pl?tiniai palengvina sprendim?, sukurt? naudojant ?Microsoft Access?, diegim? ir naudojim?.

Savaranki?kas palaikymas

Savaranki?kas palaikymas

Ie?ka ?ini? baz?je
?prastini? problem? technini? sprendim? ie?kokite ?Microsoft? ?ini? baz?je.

Pateikite klausim? bendruomenei: verslui skirtos ?Microsoft Office? versijos vartotoj? forumas tinklalapyje ?Microsoft Community? (EN)
?Office Access? forumuose pateikite klausim? ar ie?kokite atsakym?. ?ia visuomet rasite specialist?, kurie jums patars. ? daugel? klausim? atsakymai pateikiami per 24 val. ar grei?iau.

Program? k?r?jams: pateikite klausim? MSDN svetain?je vykstan?iame forume ?Access for Developers? (EN)
?ia visuomet rasite specialist?, kurie jums patars. ? daugel? klausim? atsakymai pateikiami per 24 val. ar grei?iau.

IT specialistams: apsilankykite ?Office? technini? paslaug? centre svetain?je ?Technet? (EN)
Vieta, kurioje rasite IT specialistams skirtus su ?Office? susijusius ?altinius, interneto dienora??ius, forumus ir kit? turin?.

Program? k?r?jams: apsilankykite ?Office? program? k?rimo centre MSDN svetain?je (EN)
Vieta, kurioje rasite su ?Office? k?rimu susijusius ?altinius, interneto dienora??ius, forumus ir kit? turin?.

Pagalba

Pagalba

Kreipkit?s ? ?Microsoft? palaikymo specialist?

Kreipkit?s ? ?Microsoft? palaikymo specialist? el. pa?tu, naudodamiesi pokalbi? kanalu ar telefonu.

Sutartyje numatyti ?vykiai, kuriems taikomas palaikymas

Susisiekite su ?Microsoft? palaikymo specialistu naudodami ?TechNet? abonement? (EN)
Kaip ?TechNet Plus? abonentas turite teis? ? du (2) papildomus ?vykius ir 20 procent? nuolaid? u? visus kitus, kuriuos pateiksite telefonu. Su?inokite daugiau.

Susisiekite su ?Microsoft? palaikymo specialistu naudodami MSDN abonement? (EN)
Gali b?ti, kad kaip MSDN abonentas turite teis? pasinaudoti techniniu palaikymu iki keturi? (4) kart?; tai priklauso nuo abonemento. Su?inokite daugiau.

?Microsoft Premier? klientai
?mon?s klientai, turintys ?Premier? abonement? ir norintys rasti informacijos apie trik?i? diagnozavim? ir ?alinim?, gali apsilankyti svetain?je ?Microsoft Premier Online? ar u?pildyti prane?im? ?Microsoft? palaikymo specialistui d?l ?vykio, kuriam reikia pagalbos.

?Microsoft? partneriai: apsilankykite ?Microsoft? partneriams skirtame tinkle (EN)
?Microsoft? partneriai ?Microsoft? partneriams skirtame tinkle gali naudotis neribota pagalba internetu.

?Microsoft? programin?s ?rangos naujumo garantija
Su ?Microsoft? programin?s ?rangos naujumo garantijos programa ?sigysite bendr?j? licencij? ir papildom? privilegij?.

?Microsoft Pinpoint? (EN)
Nor?dami rasti produktus ir paslaugas junkit?s prie t?kstan?i? ?Microsoft? sertifikuot? bendrovi?.

Klient? aptarnavimas

Jei jums kilo klausimas, nesusij?s su techniniais dalykais, galite pasinaudoti ?iais klient? aptarnavimo centro ?altiniais:

Produkt? pardavimas ir licencijavimas
Apsilankykite pardavimo ir licencijavimo sprendim? centre, kuriame rasite atsakymus ? da?niausiai u?duodamus klausimus ir saitus ? naudingus ?altinius.

Keitimas, pinig? gr??inimas ir nuolaidos (EN)
Apsilankykite keitimo, pinig? gr??inimo ir nuolaid? sprendim? centre, kuriame rasite atsakymus ? da?niausiai u?duodamus klausimus ir saitus ? naudingus ?altinius.

Susisiekite su klient? aptarnavimo centro atstovu
Jums bus suteikta pagalba d?l klausimo, nesusijusio su techniniais dalykais. Susisiekite su ?Microsoft? klient? aptarnavimo centru naudodamiesi pokalbi? kanalu ar el. pa?tu.

Palaikymo trukm?

Palaikymo trukm?

Per?i?r?kite informacij? apie palaikymo trukm?

?Microsoft? produkt? palaikymo trukm?s strategija
Nor?dami per?i?r?ti ?Microsoft? produkt? palaikymo nuostatas nuo ?sigaliojimo iki pabaigos, apsilankykite palaikymo trukm?s strategijos puslapyje.

?Access? palaikymo trukm?s terminai
Per?i?r?kite ?Access? palaikymo trukm?s pabaigos terminus.

Paskutin? per?i?ra : 2013 m. baland?io 3 d.