Exchange Server risin?jumu centrs

Microsoft Exchange Server 2010, 2007, 2003 pal?dz?ba un atbalsts. Saites uz tehn. probl?mu risin., lejupiel. un atbildes saist?b? ar galv. probl?m?m.

Pamatresursi

Pamatresursi

Izm??iniet t?l?t: Exchange Server 2010 (EN)
Ir pieejams jaunais sist?mas Exchange Server 2010 kandid?tlaidiens. Ir pieejama ar? izm??in?juma versija.

Exchange Server produkta s?kumlapa (EN)
Apmekl?jiet Exchange s?kumlapu, lai sa?emtu inform?ciju par produktu, izm??in?juma versiju, ieg?des opcij?m, tehniskajiem resursiem un v?l daudz ko citu.

Exchange 2010 izvieto?anas pal?gs (EN)
Pakalpojuma Exchange Server 2010 izvieto?anas pal?gs ?auj administratoram izveidot Exchange 2010 lok?las izvieto?anas instrukcijas, kas tiek piel?gotas vi?u videi. Apmekl?jiet to jau ?odien, lai uzzin?tu, k? izvietot pakalpojumu Exchange Server 2010 sav? vid?.

Exchange att?l?s savienojam?bas analizators (EN)
Exchange ai?as att?l?s savienojam?bas analizators ir uz t?mek?a b?zes veidots probl?mu nov?r?anas un diagnostikas r?ks, kas nosaka k??mes c?loni interneta pakalpojuma Exchange Server klientu savienojam?bas scen?rijos.

IT profesion??iem: Exchange TechCenter TechNet vietn? (EN)
Exchange TechCenter ir prim?rais IT profesion??u resursu avots, kas nodro?ina saites uz tehniskajiem resursiem, tostarp rakstiem, t?mek?a apraid?m, videoklipiem, emu?riem un kopienu forumiem.

Izstr?d?t?jiem: Exchange izstr?d?t?ju centrs (EN)
Exchange izstr?d?t?ju centrs ir prim?rais resursu avots izstr?d?t?jiem, kas mekl? resursus, lai pal?dz?tu izveidot un p?rvald?t biznesa sakarus, izmantojot Exchange Server.

Microsoft System Center Advisor (EN)
Lejupiel?d?jiet System Center Advisor, lai savlaic?gi noteiktu iesp?jam?s probl?mas.

Forefront Security for Exchange Server s?kumlapa (EN)
Forefront Security for Exchange Server aizsarg? serverus no v?rusiem, t?rpiem, surog?tpasta un nepiem?rota satura. ?aj? s?kumlap? ir pieejama inform?cija par produktu, ieg?des iesp?j?m, programmat?ras nov?rt?jumu, tehniskajiem resursiem un daudz ko citu.

Jaut?jumu izlik?ana Exchange Server forumos (EN)
Uzdodiet jaut?jumus Exchange forumos. Uz liel?ko da?u izlikto jaut?jumu atbildes var?sit sa?emt 24 stundu laik? vai ?tr?k.

Galvenie risin?jumi

Citi galvenie risin?jumi...

Lejupiel?des

Lejupiel?des

Exchange lejupiel?des (EN)
Ieg?stiet pievienojumprogrammas, r?kus un dokument?ciju, kas lejupiel?d?jama no Microsoft vietnes.

Izm??iniet t?l?t: Exchange Server 2010 (EN)
Exchange Server 2010 jau ir kl?t. Pa?reiz ir pieejama izm??in?juma versija.

Exchange Server 2010 SP2 (EN)
2. servisa pakotn? ir iek?auti jaun?kie Exchange Server 2010 atjaunin?jumi.

Exchange Server 2007 SP3 (EN)
3. servisa pakotn? ir iek?auti jaun?kie Exchange Server 2007 atjaunin?jumi.

Jaunin??ana un koeksistence

Exchange Server jaunin??ana

Jaunin??ana uz Exchange 2010 (EN)
?aj? rakst? aprakst?ts, k? no iepriek??j?s versijas jaunin?t uz versiju Exchange 2010.

Exchange 2010 izvieto?anas pal?gs (EN)
Pakalpojuma Exchange Server 2010 izvieto?anas pal?gs ?auj administratoram izveidot Exchange 2010 lok?las izvieto?anas instrukcijas, kas tiek piel?gotas vi?u videi. Apmekl?jiet to jau ?odien, lai uzzin?tu, k? izvietot pakalpojumu Exchange Server 2010 sav? vid?.

Koeksistences pl?no?ana

Jaunin??ana un koeksistence ar Exchange 2010 (EN)
?? t?ma sniedz p?rskatu par koeksistences scen?rijiem, kas tiek atbalst?ti pakalpojum? Exchange 2010, un p?rskatu par konfigur?cijas darb?b?m, kas j?veic koeksistences uztur??anai.

Roadmap pl?no?ana jaunin??anai un koeksistencei ar Exchange 2010 un Exchange 2007 (EN)
?? t?ma sniedz p?rskatu par apsv?rumu pl?no?anu un par konfigur?cijas darb?b?m, kas j?veic, kad Exchange 2010 koeksist?s ar pakalpojumu Exchange Server 2007.

Roadmap pl?no?ana jaunin??anai un koeksistencei ar Exchange 2010 un Exchange 2003 (EN)
?? t?ma sniedz p?rskatu par apsv?rumu pl?no?anu un par konfigur?cijas darb?b?m, kas j?veic, kad Exchange 2010 koeksist?s ar pakalpojumu Exchange Server 2003.

R?ki

R?ki

Exchange Server analiz?t?ji (EN)
Inform?cija un detaliz?ts izkl?sts par to, k? lejupiel?d?t un palaist Exchange Server analiz?t?ja r?ku.

Exchange att?l?s savienojam?bas analizators (EN)
Exchange att?l?s savienojam?bas analizators ir uz t?mek?a b?zes veidots probl?mu nov?r?anas un diagnostikas r?ks, kas nosaka k??mes c?loni interneta pakalpojuma Exchange Server klientu savienojam?bas scen?rijos.

Exchange Server r?ku dokument?cija (EN)
Uzlabojiet zi?ojumapmai?as vidi, izmantojot r?kus, kas pieejami kop? ar pakalpojumu Microsoft Exchange Server. ?o r?ku dokument?cija sniedz detaliz?tu inform?ciju par r?kiem, kas var pal?dz?t pl?not, instal?t un p?rvald?t pakalpojumu Exchange Server, k? ar? nov?rst ar to saist?t?s probl?mas.

Exchange Server 2007 r?ki (EN)
Uzlabojiet zi?ojumapmai?as vidi, izmantojot ?aj? lap? uzskait?tos r?kus, kas bez papildu maksas pieejami lejupiel?d??anai no Microsoft lejupiel?des centra un cit?m vietn?m.

Exchange Server 2003 r?ki (EN)
Uzlabojiet zi?ojumapmai?as vidi, izmantojot ?aj? lap? uzskait?tos r?kus, kas bez papildu maksas pieejami lejupiel?d??anai no Microsoft lejupiel?des centra un cit?m vietn?m.

Dro??ba

Dro??bas resursi

Microsoft dro??bas s?kumlapa
Lai ieg?tu jaun?ko inform?ciju par datordro??bu, Microsoft dro??bas atjaunin?jumiem, IT profesion??u r?kiem un daudz ko citu, apmekl?jiet Microsoft dro??bas s?kumlapu.

Dro??bas TechCenter TechNet vietn? (EN)
Dro??bas TechCenter ir prim?rais IT profesion??u resursu avots, kas nodro?ina saites uz tehniskajiem resursiem, tostarp rakstiem, t?mek?a apraid?m, videoklipiem, emu?riem un kopienu forumiem.

Forefront TechCenter TechNet vietn? (EN)
Forefront TechCenter ir prim?rais IT profesion??u resursu avots, kas nodro?ina saites uz tehniskajiem resursiem, tostarp rakstiem, t?mek?a apraid?m, videoklipiem, emu?riem un kopienu forumiem.

Exchange 2010 dro??bas rokasgr?mata (EN)
?? rokasgr?mata sniegs jums izpratni par visp?r?jo dro??bas vidi, k?d? instal?jama programma Exchange Server 2010, un ?aus to lab?k p?rvald?t.

Exchange t?kla porta raksturojums (EN)
?aj? rakst? ir sniegta inform?cija par portiem, autentifik?ciju un ?ifr??anu visos Microsoft Exchange Server 2010 izmantotajos datu ce?os.

Dro??ba un aizsardz?ba produkt? Exchange 2007 (EN)
?aj? rakst? sniegt? inform?cija jums pal?dz?s atrast ar dro??bu saist?to dokument?ciju produktam Microsoft Exchange Server 2007.

Kopiena

Jaut?jiet kopienai

Jaut?jumu izlik?ana Exchange Server forumos (EN)
Uzdodiet jaut?jumus Exchange forumos. Uz liel?ko da?u izlikto jaut?jumu atbildes var?sit sa?emt 24 stundu laik? vai ?tr?k.

Exchange Server TechNet vikivietne (EN)
S?kumlapa ar kopienas ?ener?tu saturu par Exchange Server, ko var redi??t jebkur? lietot?js.

Microsoft Exchange darba grupas emu?rs (EN)
P?rl?kojiet t?mas, s?kot no administr??anas l?dz pat virtualiz?cijai, un g?stiet izpratni par Exchange izstr?d?m.

Pa?pal?dz?bas iesp?jas

Pa?pal?dz?bas iesp?jas

Mekl?jiet zin??anu b?z?
Mekl?jiet Microsoft zin??anu b?z?, lai ieg?tu tehniskos risin?jumus kop?j?m boj?jumu labo?anas probl?m?m, izmantojot Microsoft Exchange Server

Jaut?jumu izlik?ana Exchange Server forumos (EN)
Uzdodiet jaut?jumus Exchange forumos. Uz liel?ko da?u izlikto jaut?jumu atbildes var?sit sa?emt 24 stundu laik? vai ?tr?k.

IT profesion??iem: Exchange TechCenter TechNet vietn? (EN)
Exchange TechCenter ir prim?rais IT profesion??u resursu avots, kas nodro?ina saites uz tehniskajiem resursiem, tostarp rakstiem, t?mek?a apraid?m, videoklipiem, emu?riem un kopienu forumiem.

Izstr?d?t?jiem: Exchange izstr?d?t?ju centrs (EN)
Exchange izstr?d?t?ju centrs ir prim?rais resursu avots izstr?d?t?jiem, kas mekl? resursus, lai pal?dz?tu izveidot un p?rvald?t biznesa sakarus, izmantojot Exchange Server.

Microsoft Premier Online (MPO) (EN)
Enterprise klienti, kuriem ir Premier konts, var apmekl?t Microsoft Premier tie?saist?, lai ieg?tu inform?ciju par probl?mu nov?r?anu, k? ar?, lai atv?rtu atbalsta piepras?jumu, izmantojot Microsoft atbalsta speci?lista pal?dz?bu.

Microsoft partneri: apmekl?jiet Microsoft partneru t?klu (EN)
Microsoft partneri var piek??t neierobe?otam tie?saistes atbalstam, izmantojot Microsoft partneru t?klu.

Atbalsta pal?dz?bas iesp?jas

Atbalsta pal?dz?bas iesp?jas

Sazinieties ar Microsoft atbalsta speci?listu, izmantojot e-pastu, inform?cijas iesnieg?anu tie?saist? vai zvanot pa t?lruni.

Maksas piepras?jumu atbalsts

Lai sazin?tos ar Microsoft atbalsta speci?listu, noklik??iniet uz t?l?k min?t? atbilsto?? produkta un versijas. Lai nodro?in?tu efekt?vu pal?dz?bu, jums ir j?atbild uz da?iem jaut?jumiem.

Exchange Server 2010
Exchange Server 2007
Exchange Server 2003

Piepras?jumu atbalsta l?gums

Sazinieties ar Microsoft atbalsta speci?listu, izmantojot TechNet abonementu (EN)
K? TechNet Plus abonentam jums ir ties?bas sa?emt divus (2) papildu atbalsta piepras?jumus, k? ar? 20 procentu atlaidi jebkuriem pa t?lruni ieg?d?tiem papildu atbalsta piepras?jumiem.

Sazinieties ar Microsoft atbalsta speci?listu, izmantojot MSDN abonementu (EN)
K? MSDN abonentam jums var b?t ties?bas sa?emt l?dz pat ?etrus (4) tehnisk? atbalsta piepras?jumus atkar?b? no abon??anas l?me?a. ?os atbalsta piepras?jumus var izmantot, lai nov?rstu tehnisk?s boj?jumu labo?anas probl?mas ar ra?o?anu nesaist?t? vid?, un ?ie piepras?jumi ir t?di pa?i k? profesion?l? atbalsta maksas piepras?jumi. Ja varat replic?t ??s probl?mas ar ra?o?anu nesaist?t? vid?, izmantojiet tehnisk? atbalsta piepras?jumu, lai atrastu risin?jumu ra?o?anas probl?m?m.

Microsoft Premier Online (MPO) (EN)
Enterprise klienti, kuriem ir Premier konts, var apmekl?t Microsoft Premier tie?saist?, lai ieg?tu inform?ciju par probl?mu nov?r?anu, k? ar?, lai atv?rtu atbalsta piepras?jumu, izmantojot Microsoft atbalsta speci?lista pal?dz?bu.

Microsoft Software Assurance
Ieg?stiet lielapjoma licenc??anu un papildu priek?roc?bas, lietojot programmu Microsoft Software Assurance.

Microsoft partneri: apmekl?jiet Microsoft partneru t?klu (EN)
Microsoft partneri var piek??t neierobe?otam tie?saistes atbalstam, izmantojot Microsoft partneru t?klu.

Atbalsta lieto?anas cikls

Skatiet inform?ciju par atbalsta lieto?anas ciklu

Microsoft atbalsta lieto?anas cikla politika
Apmekl?jiet atbalsta lieto?anas cikla politikas lapu, lai skat?tu Microsoft vadl?nijas par produkta atbalstu, s?kot ar pieejam?bu un beidzot ar produkta lieto?anas cikla beig?m.

Exchange Server lieto?anas cikla politikas

Lai skat?tu atbalsta lieto?anas cikla inform?ciju par konkr?tu Microsoft Exchange versiju, atlasiet t?l?k atbilsto?u produktu un versiju.

Exchange Server 2010
Exchange Server 2007
Exchange Server 2003

Vec?kas versijas
Skatiet atbalsta lieto?anas cikla indeksu

P?d?jo reizi p?rskat?ts : ceturtdiena, 2013. gada 4. apr?lis