„Infopath 2010“ palaikymas ir 2007 m. versijos problemos

Pagrindiniai ?altiniai

Pagrindiniai ?altiniai

Darbo su ?InfoPath 2010? prad?ia
Jei mokate naudotis ?InfoPath 2007?, naudojote ankstesn? ?InfoPath? versij? ar niekada anks?iau nenaudojote ?InfoPath?, nor?dami i?mokti naudoti naujausi? jo versij? patyrin?kite ?iuos ?altinius.

?InfoPath? palaikymo puslapis tinklalapyje Office.com
?ia rasite informacij? apie produkt?, ?sigijimo b?dus, taip pat ?inyn? ir straipsnius, kuriuose apra?omos instrukcijos, ir kt.

?InfoPath? ?ablonai
Pasirinkite verslui, bendruomenei, nam? vartotojams skirtus ir kt. ?ablonus.

?Office 2010? produkt? vadovai (EN)
?Office 2010? produkt? vadovuose pateikta j?s? m?gstam? ?Microsoft Office? program? naujien? ap?valga, taip pat i?samesn? ?Office 2010? program?, ?Office? taikom?j? ?iniatinklio program? bei ?Office Mobile 2010? privalum? analiz?.

IT specialistams: apsilankykite ?Microsoft Office?, ?Office Servers? ir susijusi? produkt? naujinimo centre (EN)
?Office?, ?Forms Server?, ?Groove Server?, ?PerformancePoint Server?, ?Project Portfolio Server?, ?Project Server?, ?Search Server?, ?SharePoint Server? ir ?Windows SharePoint Services? naujinimus rasite ir gal?site tvarkyti vienoje vietoje.

Pateikite klausim? bendruomenei: verslui skirtos ?Microsoft Office? versijos vartotoj? forumas tinklalapyje ?Microsoft Community? (EN)
?Office Access? forumuose pateikite klausim? ar ie?kokite atsakym?. ?ia visuomet rasite specialist?, kurie jums patars. ? daugel? klausim? atsakymai pateikiami per 24 val. ar grei?iau.

IT specialistams: apsilankykite ?Office? technini? paslaug? centre svetain?je ?Technet? (EN)
Vieta, kurioje rasite IT specialistams skirtus su ?Office? susijusius ?altinius, interneto dienora??ius, forumus ir kit? turin?

Program? k?r?jams: apsilankykite ?Office? program? k?rimo centre MSDN svetain?je (EN)
Vieta, kurioje rasite su ?Office? program? k?rimu susijusius ?altinius, interneto dienora??ius, forumus ir kit? turin?

Savaranki?kas palaikymas

Savaranki?ko palaikymo galimyb?s

Ie?ka ?ini? baz?je
?prastini? problem? technini? sprendim? ie?kokite ?Microsoft? ?ini? baz?je.

?InfoPath 2007? skirtos demonstracin?s versijos ?Office Online? svetain?je
?ia rasite straipsni?, mokom?j? med?iag?, vartotojo vadov?, demonstracini? vaizdo ?ra?? ir kt.

Pateikite klausim? bendruomenei

Pateikite klausim? bendruomenei: verslui skirtos ?Microsoft Office? versijos vartotoj? forumas tinklalapyje ?Microsoft Community? (EN)
?Office Access? forumuose pateikite klausim? ar ie?kokite atsakym?. ?ia visuomet rasite specialist?, kurie jums patars. ? daugel? klausim? atsakymai pateikiami per 24 val. ar grei?iau.

IT specialistams: pateikite klausim? forume ?InfoPath Forms Services (pre-SharePoint 2010)? svetain?je ?TechNet? (EN)
?ia visuomet rasite specialist?, kurie jums patars. ? daugel? klausim? atsakymai pateikiami per 24 val. ar grei?iau.

IT specialistams: pateikite klausim? forume ?Using SharePoint Designer, InforPath and other customization? svetain?je ?TechNet? (EN)
?ia visuomet rasite specialist?, kurie jums patars. ? daugel? klausim? atsakymai pateikiami per 24 val. ar grei?iau.

?InfoPath? komandos interneto dienora?tis (EN)
?Microsoft InfoPath? produkt? grup?s oficialus interneto dienora?tis.

Pagalba

Mokamo palaikymo galimyb?s

Kreipkit?s ? ?Microsoft? palaikymo specialist?

Kreipkit?s ? ?Microsoft? palaikymo specialist? el. pa?tu, naudodamiesi pokalbi? kanalu ar telefonu.

Sutartyje numatyti ?vykiai, kuriems taikomas palaikymas

Susisiekite su ?Microsoft? palaikymo specialistu naudodami ?TechNet? abonement? (EN)
Kaip ?TechNet Plus? abonentas turite teis? ? du (2) papildomus ?vykius ir 20 procent? nuolaid? u? visus kitus, kuriuos pateiksite telefonu. Su?inokite daugiau.

Susisiekite su ?Microsoft? palaikymo specialistu naudodami MSDN abonement? (EN)
Gali b?ti, kad kaip MSDN abonentas turite teis? pasinaudoti techniniu palaikymu iki keturi? (4) kart?; tai priklauso nuo abonemento. Su?inokite daugiau.

?Microsoft Premier? klientai
?mon?s klientai, turintys ?Premier? abonement? ir norintys rasti informacijos apie trik?i? diagnozavim? ir ?alinim?, gali apsilankyti svetain?je ?Microsoft Premier Online? ar u?pildyti prane?im? ?Microsoft? palaikymo specialistui d?l ?vykio, kuriam reikia pagalbos.

?Microsoft? partneriai: apsilankykite ?Microsoft? partneriams skirtame tinkle (EN)
?Microsoft? partneriai ?Microsoft? partneriams skirtame tinkle gali naudotis neribota pagalba internetu.

?Microsoft? programin?s ?rangos naujumo garantija
Su ?Microsoft? programin?s ?rangos naujumo garantijos programa ?sigysite bendr?j? licencij? ir papildom? privilegij?.

?Microsoft Pinpoint? (EN)
Nor?dami rasti produktus ir paslaugas junkit?s prie t?kstan?i? ?Microsoft? sertifikuot? bendrovi?.

Klient? aptarnavimas

Jei jums kilo klausimas, nesusij?s su techniniais dalykais, galite pasinaudoti ?iais klient? aptarnavimo centro ?altiniais:

Produkt? pardavimas ir licencijavimas
Apsilankykite pardavimo ir licencijavimo sprendim? centre, kuriame rasite atsakymus ? da?niausiai u?duodamus klausimus ir saitus ? naudingus ?altinius.

Keitimas, pinig? gr??inimas ir nuolaidos (EN)
Apsilankykite keitimo, pinig? gr??inimo ir nuolaid? sprendim? centre, kuriame rasite atsakymus ? da?niausiai u?duodamus klausimus ir saitus ? naudingus ?altinius.

Susisiekite su klient? aptarnavimo centro atstovu
Jums bus suteikta pagalba d?l klausimo, nesusijusio su techniniais dalykais. Susisiekite su ?Microsoft? klient? aptarnavimo centru naudodamiesi pokalbi? kanalu ar el. pa?tu.

Palaikymo trukm?

Per?i?r?kite informacij? apie palaikymo trukm?

?Microsoft? produkt? palaikymo trukm?s strategija
Nor?dami per?i?r?ti ?Microsoft? produkt? palaikymo nuostatas nuo ?sigaliojimo iki pabaigos, apsilankykite palaikymo trukm?s strategijos puslapyje.

?InfoPath? palaikymo trukm?s terminai
Per?i?r?kite ?Microsoft InfoPath? produkt? palaikymo trukm?s pabaigos terminus.

Paskutin? per?i?ra : 2013 m. baland?io 3 d.