Atbalsts programmas InfoPath 2010 un 2007 probl?m?m

Pamatresursi

Pamatresursi

Darba s?k?ana programm? InfoPath 2010
Ja p?rvald?t programmu InfoPath 2007, esat lietojis vec?ku programmas InfoPath versiju vai nekad iepriek? neesat str?d?jis ar programmu InfoPath, iepaz?stieties ar ?iem resursiem, lai s?ktu apg?t jaun?k?s versijas lietojumu.

InfoPath atbalsta lapa vietn? Office.com
Ieg?stiet inform?ciju par produktiem, ieg?des opcijas, pal?dz?bas un ieteikumu rakstus un citus resursus.

Programmas InfoPath veidnes
P?rl?kojiet veidnes, kas paredz?tas uz??mumiem, kopienai, m?j?m un cit?m vid?m.

Office 2010. gada sist?mas produktu ce?ve?i (EN)
Office 2010. gada sist?mas produktu ce?ve?i sniedz p?rskatu par jaunumiem iecien?taj?s Microsoft Office programm?s un ?auj ieg?t padzi?in?tu inform?ciju par visu Office 2010. gada sist?mas programmu priek?roc?b?m, k? ar? par Office Online un Office Mobile 2010.

IT speci?listiem: Apmekl?jiet Microsoft Office, Office serveru un saist?to produktu atjaunin?jumu centru (EN)
Atrodiet un p?rvaldiet Office, Forms Server, Groove Server, PerformancePoint Server, Project Portfolio Server, Project Server, Search Server, SharePoint Server un Windows SharePoint pakalpojumu atjaunin?jumus vienuviet.

Jaut?jiet kopienai: Microsoft Office biznesa inform?cijas lietot?ju forums Microsoft atbil?u vietn? (EN)
Uzdodiet jaut?jumu vai mekl?jiet atbildes Office Access forumos. Eksperti ir gatavi pal?dz?t. Uz liel?ko da?u izlikto jaut?jumu atbildes var?sit sa?emt 24 stundu laik? vai ?tr?k.

IT speci?listiem: Apmekl?jiet Office TechCenter vietn? Technet (EN)
IT speci?listiem paredz?ta vietne ar resursiem, emu?riem, forumiem un saturu saist?b? ar Office

Izstr?d?t?jiem: Apmekl?jiet Office izstr?des centru vietn? MSDN (EN)
Vietne ar resursiem, emu?riem, forumiem un saturu saist?b? ar Office izstr?di

Pa?pal?dz?ba

Pa?pal?dz?bas opcijas

Mekl?jiet zin??anu b?z?
Izplat?tu boj?jumu labo?anas probl?mu tehniskos risin?jumus mekl?jiet Microsoft zin??anu b?z?.

Office tie?saistes demonstr?cijas programmai InfoPath 2007
Atrodiet noder?gus rakstus, apm?c?bu, lietot?ja rokasgr?matas, video demonstr?cijas un citus resursus.

Jaut?jiet kopienai

Jaut?jiet kopienai: Microsoft Office biznesa inform?cijas lietot?ju forums Microsoft atbil?u vietn? (EN)
Uzdodiet jaut?jumu vai mekl?jiet atbildes Office Access forumos. Eksperti ir gatavi pal?dz?t. Uz liel?ko da?u izlikto jaut?jumu atbildes var?sit sa?emt 24 stundu laik? vai ?tr?k.

IT speci?listiem: Izlieciet jaut?jumu forum? ?InfoPath Forms Services (pirms SharePoint 2010)? vietn? TechNet (EN)
Eksperti ir gatavi pal?dz?t. Uz liel?ko da?u izlikto jaut?jumu atbildes var?sit sa?emt 24 stundu laik? vai ?tr?k.

IT speci?listiem: Izlieciet jaut?jumu forum? ?SharePoint Designer un InfoPath lieto?ana un citi piel?gojumi? vietn? TechNet (EN)
Eksperti ir gatavi pal?dz?t. Uz liel?ko da?u izlikto jaut?jumu atbildes var?sit sa?emt 24 stundu laik? vai ?tr?k.

InfoPath darba grupas emu?rs (EN)
Microsoft InfoPath produktu darba grupas ofici?lais emu?rs.

Atbalsta pal?dz?ba

Atbalsta pal?dz?bas opcijas

Sazinieties ar Microsoft atbalsta speci?listu

Sazinieties ar Microsoft atbalsta speci?listu pa e-pastu, t?rz?jot vai pa t?lruni.

Atbalsta piepras?jumu l?gums

Sazinieties ar Microsoft atbalsta speci?listu, izmantojot TechNet abonementu (EN)
K? TechNet Plus abonentam jums ir ties?bas sa?emt divus (2) papildu atbalsta piepras?jumus, k? ar? 20 procentu atlaidi jebkuriem pa t?lruni ieg?d?tiem papildu atbalsta piepras?jumiem. Papildinform?cija.

Sazinieties ar Microsoft atbalsta speci?listu, izmantojot MSDN abonementu (EN)
K? MSDN abonentam jums var b?t ties?bas sa?emt l?dz pat ?etrus (4) tehnisk? atbalsta piepras?jumus atkar?b? no abon??anas l?me?a. Papildinform?cija.

Microsoft Premier klienti
Enterprise klienti, kuriem ir Premier konts, var apmekl?t Microsoft Premier tie?saist?, lai ieg?tu inform?ciju par probl?mu nov?r?anu, k? ar?, lai atv?rtu atbalsta piepras?jumu, izmantojot Microsoft atbalsta speci?lista pal?dz?bu.

Microsoft partneri: Apmekl?jiet Microsoft partneru t?klu (EN)
Microsoft partneri var piek??t neierobe?otam tie?saistes atbalstam, izmantojot Microsoft partneru t?klu.

Microsoft Software Assurance
Sa?emiet lielapjoma licenci un papildu priek?roc?bas ar Microsoft Software Assurance programmu.

Microsoft Pinpoint (EN)
Sazinieties ar t?ksto?iem Microsoft sertific?tu uz??mumu, lai atrastu produktus un pakalpojumus.

Klientu serviss

Ja jaut?jums nav tehniska rakstura, ir pieejami ??di klientu servisa resursi:

Produktu tirdzniec?ba un licenc??ana
Apmekl?jiet tirdzniec?bas un licenc??anas risin?jumu centru, lai ieg?tu atbildes uz bie?i uzdotiem jaut?jumiem un saites uz noder?giem resursiem.

Mai?a, atmaks??ana un atlaides (EN)
Apmekl?jiet mai?as, atmaks??anas un atlai?u risin?jumu centru, lai ieg?tu atbildes uz bie?i uzdotiem jaut?jumiem un saites uz noder?giem resursiem.

Sazinieties ar klientu servisa p?rst?vi
Sa?emiet atbildi uz jaut?jumu, ja tas nav tehniska rakstura jaut?jums. Sazinieties ar Microsoft klientu servisu, izmantojot t?rz??anu vai e-pastu.

Atbalsta lieto?anas cikls

Skatiet inform?ciju par atbalsta lieto?anas ciklu

Microsoft atbalsta lieto?anas cikla politika
Apmekl?jiet atbalsta lieto?anas cikla politikas lapu, lai iepaz?tos ar Microsoft vadl?nij?m produktu atbalsta jom?, s?kot no pieejam?bas l?dz pat produkta lieto?anas cikla beig?m.

Programmas InfoPath atbalsta lieto?anas cikla datumi
Skatiet atbalsta lieto?anas ciklu beigu datumus attiec?b? uz programmu Microsoft InfoPath.

P?d?jo reizi p?rskat?ts : tre?diena, 2013. gada 3. apr?lis