Podr?ka za probleme sa programima Infopath 2010 i 2007

Klju?ni resursi

Klju?ni resursi

Prvi koraci uz InfoPath 2010 (engl.)
Ako poznajete InfoPath 2007, koristili ste stariju verziju programa InfoPath ili nikada ranije niste koristili InfoPath, istra?ite ove resurse da biste po?eli da otkrivate kako se koristi najnovija verzija.

Stranica podr?ke za InfoPath na lokaciji Office.com
Prona?ite informacije o proizvodima, opcije kupovine, pomo? i ?lanke ?Kako da...? i jo? mnogo toga.

Predlo?ci za InfoPath
Potra?ite predlo?ke za posao, zajednicu, ku?u i jo? mnogo toga.

Vodi?i za Office 2010 proizvode (engl.)
Vodi?i za Office 2010 proizvode obezbe?uju pregled novina u va?im omiljenim Microsoft Office programima, kao i detaljniji pregled pogodnosti u svim Office 2010 programima, Office Online aplikacijama i sistemu Office Mobile 2010.

IT profesionalci: Posetite Centar za a?uriranje za Microsoft Office, Office servere i povezane proizvode (engl.)
Prona?ite ispravke i upravljajte njima na jednom mestu za Office, Forms Server, Groove Server, PerformancePoint Server, Project Portfolio Server, Project Server, Search Server, SharePoint Server i Windows SharePoint Services.

Pitajte zajednicu: Microsoft Office forum za poslovne korisnike na lokaciji Microsoft Community (engl.)
Postavite pitanje ili potra?ite odgovore na Office Access forumima. Pomo?i ?e vam stru?njaci. Na ve?inu pitanja se odgovori u roku od 24 ?asa ili manje.

IT stru?njaci: Posetite Office TechCenter na lokaciji Technet (engl.)
Kupovina resursa, blogova, foruma i sadr?aja u vezi sa sistemom Office na jednom mestu za IT stru?njake

Projektanti: Posetite Office Centar za razvoj na lokaciji MSDN (engl.)
Kupovina resursa, blogova, foruma i sadr?aja u vezi sa razvojem sistema Office na jednom mestu

Samopodr?ka

Opcije samopodr?ke

Pretra?ite bazu znanja
Pretra?ite Microsoft bazu znanja za tehni?ka re?enja za naj?e??e probleme koji podrazumevaju otklanjanje kvarova.

Office demonstracije na mre?i za Infopath 2007
Prona?ite korisne ?lanke, obuku, vodi?e za korisnike, video demonstracije i jo? mnogo toga.

Pitajte zajednicu

Pitajte zajednicu: Microsoft Office forum za poslovne korisnike na lokaciji Microsoft Community (engl.)
Postavite pitanje ili potra?ite odgovore na Office Access forumima. Pomo?i ?e vam stru?njaci. Na ve?inu pitanja se odgovori u roku od 24 ?asa ili manje.

IT stru?njaci: Postavite pitanje na forumu ?InfoPath Forms Services (pre sistema SharePoint 2010)? na lokaciji TechNet (engl.)
Pomo?i ?e vam stru?njaci. Na ve?inu pitanja se odgovori u roku od 24 ?asa ili manje.

IT stru?njaci: Postavite pitanje na forumu ?Kori??enje programa SharePoint Designer, InfoPath i ostala prilago?avanja? na lokaciji TechNet (engl.)
Pomo?i ?e vam stru?njaci. Na ve?inu pitanja se odgovori u roku od 24 ?asa ili manje.

Blog InfoPath tima (engl.)
Zvani?ni blog tima Microsoft InfoPath proizvoda.

Pomo? u podr?ci

Opcije pomo?i u podr?ci

Obratite se slu?bi Microsoft Support Professional

Obratite se slu?bi Microsoft Support Professional putem e-po?te, ?askanja ili telefona.

Podr?ka za incidente po ugovoru

Obratite se slu?bi Microsoft Support Professional putem svoje TechNet pretplate (engl.)
Kao TechNet Plus pretplatnik, imate pravo na dva (2) besplatna incidenta i popust od 20 procenata na sve dodatne incidente koje kupite i prijavite telefonom. Saznajte vi?e.

Obratite se slu?bi Microsoft Support Professional putem svoje MSDN pretplate (engl.)
Kao MSDN pretplatnik, mo?ete dobiti najvi?e ?etiri (4) incidenta tehni?ke podr?ke, u zavisnosti od nivoa pretplate. Saznajte vi?e.

Microsoft Premier klijenti
Poslovni klijenti sa premier nalogom mogu da posete lokaciju Microsoft Premier Online za informacije o re?avanju problema ili za otvaranje incidenta kod stru?njaka Microsoft podr?ke.

Microsoft partneri: Posetite lokaciju Microsoft Partner Network (engl.)
Microsoft partneri mogu da pristupe neograni?enoj podr?ci na mre?i preko lokacije Microsoft Partner Network.

Microsoft garancija za softver
Odlu?ite se za koli?insko licenciranje i dodatne pogodnosti pomo?u programa Microsoft garancije za softver.

Microsoft Pinpoint (engl.)
Pove?ite se sa hiljadama preduze?a sa Microsoft certifikatom da biste prona?li proizvode i usluge.

Korisni?ka slu?ba

Ako imate pitanje koje nije tehni?ke prirode, dostupni su slede?i resursi korisni?ke slu?be:

Prodaja i licenciranje proizvoda
Posetite Centar za re?enja prodaje i licenciranja da biste prona?li odgovore na naj?e??a pitanja i veze ka korisnim resursima.

Zamene, refundacije i popusti (engl.)
Posetite Centar za re?enja zamena, refundacija i popusta da biste prona?li odgovore na naj?e??a pitanja i veze ka korisnim resursima.

Obratite se predstavniku korisni?ke slu?be
Prona?ite pomo? za svoje pitanje koje nije tehni?ke prirode. Obratite se Microsoft korisni?koj slu?bi putem ?askanja ili e-po?te.

?ivotni ciklus podr?ke

Prika?ite informacije o ?ivotnom ciklusu podr?ke

Smernice ?ivotnog ciklusa Microsoft podr?ke
Posetite stranicu ?Smernice ?ivotnog ciklusa podr?ke? da biste prikazali uputstva korporacije Microsoft za podr?ku za proizvode, od dostupnosti pa sve do kraja ?ivotnog ciklusa proizvoda.

Datumi ?ivotnog ciklusa podr?ke za InfoPath
Prika?ite datume zavr?etka ?ivotnog ciklusa podr?ke za Microsoft InfoPath.

Poslednji pregled : 3. april 2013.