Podr?ka za Microsoft Project i Microsoft Project Server

Pomo? i podr?ka za Microsoft Project 2010 i 2007, kao i za Microsoft Project Server 2010 i 2007. Veze ka korisni?koj slu?bi, tehni?kim re?enjima i drugo.

Klju?ni resursi

Klju?ni resursi

Opis za Project 2010 SP1
Microsoft Project 2010 servisni paket 1 (SP1) obezbe?uje najnovije ispravke za Project 2010.

Opis za Project Server 2010 SP1
Microsoft Project Server 2010 servisni paket 1 (SP1) obezbe?uje najnovije ispravke za Project Server 2010.

Prvi koraci uz Project 2010 (engl.)
Ako poznajete Project 2007, koristili ste stariju verziju programa Project ili nikada ranije niste koristili Project, istra?ite ove resurse da biste po?eli da otkrivate kako se koristi najnovija verzija.

Stranica podr?ke za Project na lokaciji Office.com (engl.)
Prona?ite informacije o proizvodima, opcije kupovine, pomo? i ?lanke ?Kako da...? i jo? mnogo toga.

Prvi koraci uz Project Web App (engl.)
Ako poznajete Project Web App, koristili ste stariju verziju programa Project Web App ili nikada ranije niste koristili Project Web App, istra?ite ove resurse da biste po?eli da otkrivate kako se koristi najnovija verzija.

Stranica podr?ke za Project Server na lokaciji Office.com
Prona?ite informacije o proizvodima, opcije kupovine, pomo? i ?lanke ?Kako da...? i jo? mnogo toga.

Pitajte zajednicu: Microsoft Office forum za poslovne korisnike na lokaciji Microsoft Community (engl.)
Postavite pitanje ili potra?ite odgovore na Office Access forumima. Pomo?i ?e vam stru?njaci. Na ve?inu pitanja se odgovori u roku od 24 ?asa ili manje.

Predlo?ci za Project
Potra?ite predlo?ke za posao, zajednicu, ku?u i jo? mnogo toga.

Projektanti: Project DevCenter na lokaciji MSDN (engl.)
MSDN Centri za razvoj i Centri za resurse spajaju sadr?aj i resurse u vezi sa odre?enim proizvodima i tehnologijama. Oni vas povezuju sa uzorcima koda, lokacijama zajednica, tehni?kim ?lancima i dokumentacijom, predstoje?im doga?ajima i jo? mnogo toga.

IT profesionalci: Project Server TechCenter na lokaciji TechNet (engl.)
Tehni?ki centri su posve?eni tome da vam pomognu u re?avanju problema, planiranju, primeni i odr?avanju Microsoft proizvoda i tehnologija. Tehni?ki centri sadr?e blagovremene i va?ne ?lanke baze znanja, preuzimanja, procene, softver, video zapise, predloge/savete, bele knjige, zajednice i jo? mnogo toga.

Vodi?i za Office 2010 proizvode (engl.)
Vodi?i za Office 2010 proizvode obezbe?uju pregled novina u va?im omiljenim Microsoft Office programima, kao i detaljniji pregled pogodnosti u svim Office 2010 programima, Office Online aplikacijama i sistemu Office Mobile 2010.

IT profesionalci: Posetite Centar za a?uriranje za Microsoft Office, Office servere i povezane proizvode (engl.)
Prona?ite ispravke i upravljajte njima na jednom mestu za Office, Forms Server, Groove Server, PerformancePoint Server, Project Portfolio Server, Project Server, Search Server, SharePoint Server i Windows SharePoint Services.

Najbolja re?enja za Project

Centar za re?enja za aktivaciju proizvoda
Posetite Centar za re?enja za aktivaciju proizvoda da biste prona?li odgovore na naj?e??a pitanja i veze ka korisnim resursima.

Kori??enje Office trake (engl.)
Ova stranica vam pru?a vi?e informacija o Office traci.

Kako od?tampati prikaz Gantovog grafikona bez informacija o tabeli
Ovaj ?lanak opisuje kako se izvr?ava ovaj zadatak.

Definicija Microsoft Project ograni?enja
Ovaj ?lanak opisuje definiciju Microsoft Project ograni?enja.

Zadaci nisu planirani na o?ekivani na?in u programu Microsoft Project
Ovaj ?lanak opisuje kako se re?ava ovaj problem.

Prikaz Gantovog grafikona ili prikaz upotrebe ?tampa se na previ?e stranica u programu Project
Ovaj ?lanak opisuje kako se re?ava ovaj problem.

Nije mogu?e sa?uvati u datoteci Global.mpt prilikom izlaska iz programa Microsoft Project
Ovaj ?lanak opisuje kako se re?ava ovaj problem.

Prikazivanje prilago?ene Gantove trake u legendi za ?tampanje
Ovaj ?lanak opisuje kako se izvr?ava ovaj zadatak.

Uvoz strukture Project prikaza strukture
Ovaj ?lanak opisuje kako se izvr?ava ovaj zadatak.

Project programiranje klijenta (engl.)
Ovaj ?lanak opisuje promene VBA objektnog modela i na?in prilago?avanja i pro?irivanja programa Project.

Najbolja re?enja za Project Server

Konfiguracija potvrde identiteta zasnovane na obrascima u sistemu Project Server 2010 (engl.)
Ovaj ?lanak opisuje kako se konfiguri?e Project Server 2010 potvrda identiteta zasnovana na obrascima pomo?u aktivnog direktorijuma i jo? mnogo toga.

Project Server bezbednost i za?tita (engl.)
Ovaj ?lanak obezbe?uje informacije i najbolje prakse za pobolj?anje bezbednosti sistema Microsoft Project Server 2010, kao i na?in pobolj?anja za?tite podataka.

Samopodr?ka

Samopodr?ka

Pretra?ite bazu znanja
Pretra?ite Microsoft bazu znanja za tehni?ka re?enja za naj?e??e probleme koji podrazumevaju otklanjanje kvarova.

Pitajte zajednicu: Microsoft Office forum za poslovne korisnike na lokaciji Microsoft Community (engl.)
Postavite pitanje ili potra?ite odgovore na Office Access forumima. Pomo?i ?e vam stru?njaci. Na ve?inu pitanja se odgovori u roku od 24 ?asa ili manje.

Postavite pitanje na forumu ?Project Server? na lokaciji TechNet (engl.)
Pomo?i ?e vam stru?njaci. Na ve?inu pitanja se odgovori u roku od 24 ?asa ili manje.

Postavite pitanje na forumu ?Project Standard and Professional op?ta pitanja i odgovori? na lokaciji TechNet (engl.)
Pomo?i ?e vam stru?njaci. Na ve?inu pitanja se odgovori u roku od 24 ?asa ili manje.

Pomo? i ?lanci ?Kako da...? za Project 2007
Prona?ite korisne ?lanke, obuku, vodi?e za korisnike, video demonstracije i jo? mnogo toga.

Pomo? i ?lanci ?Kako da...? za Project Server 2007 (engl.)
Prona?ite korisne ?lanke, obuku, vodi?e za korisnike, video demonstracije i jo? mnogo toga.

Blog Microsoft Project tima (engl.)
Zvani?ni blog tima Microsoft Project proizvoda. Saznajte kako da efikasnije upravljate svojim poslom.

Pomo? u podr?ci

Obratite se slu?bi Microsoft Support Professional

Obratite se slu?bi Microsoft Support Professional putem e-po?te, ?askanja ili telefona.

Podr?ka za incidente po ugovoru

Obratite se slu?bi Microsoft Support Professional putem svoje TechNet pretplate (engl.)
Kao TechNet Plus pretplatnik, imate pravo na dva (2) besplatna incidenta i popust od 20 procenata na sve dodatne incidente koje kupite i prijavite telefonom. Saznajte vi?e.

Obratite se slu?bi Microsoft Support Professional putem svoje MSDN pretplate (engl.)
Kao MSDN pretplatnik, mo?ete dobiti najvi?e ?etiri (4) incidenta tehni?ke podr?ke, u zavisnosti od nivoa pretplate. Saznajte vi?e.

Microsoft Premier klijenti
Poslovni klijenti sa premier nalogom mogu da posete lokaciju Microsoft Premier Online za informacije o re?avanju problema ili za otvaranje incidenta kod stru?njaka Microsoft podr?ke.

Microsoft partneri: Posetite lokaciju Microsoft Partner Network (engl.)
Microsoft partneri mogu da pristupe neograni?enoj podr?ci na mre?i preko lokacije Microsoft Partner Network.

Microsoft garancija za softver
Odlu?ite se za koli?insko licenciranje i dodatne pogodnosti pomo?u programa Microsoft garancije za softver.

Microsoft Pinpoint (engl.)
Pove?ite se sa hiljadama preduze?a sa Microsoft certifikatom da biste prona?li proizvode i usluge.

Korisni?ka slu?ba

Ako imate pitanje koje nije tehni?ke prirode, dostupni su slede?i resursi korisni?ke slu?be:

Prodaja i licenciranje proizvoda
Posetite Centar za re?enja prodaje i licenciranja da biste prona?li odgovore na naj?e??a pitanja i veze ka korisnim resursima.

Zamene, refundacije i popusti (engl.)
Posetite Centar za re?enja zamena, refundacija i popusta da biste prona?li odgovore na naj?e??a pitanja i veze ka korisnim resursima.

Obratite se predstavniku korisni?ke slu?be
Prona?ite pomo? za svoje pitanje koje nije tehni?ke prirode. Obratite se Microsoft korisni?koj slu?bi putem ?askanja ili e-po?te.

?ivotni ciklus podr?ke

Prika?ite informacije o ?ivotnom ciklusu podr?ke

Smernice ?ivotnog ciklusa Microsoft podr?ke
Posetite stranicu ?Smernice ?ivotnog ciklusa podr?ke? da biste prikazali uputstva korporacije Microsoft za podr?ku za proizvode, od dostupnosti pa sve do kraja ?ivotnog ciklusa proizvoda.

Datumi ?ivotnog ciklusa podr?ke za Project i Project Server
Prika?ite datume zavr?etka ?ivotnog ciklusa podr?ke za Project i Project Server.

Poslednji pregled : 3. april 2013.