„Publisher 2010“ palaikymas ir 2007 m. versijos problemos

?Microsoft Publisher? pagalba ir palaikymas. Nuorodos ? klient? tarnybos ir techninius sprendimus, atsisiuntimus, priedus, ?ablonus, atsakymus ? klausimus.

Pagrindiniai ?altiniai

Pagrindiniai ?altiniai

Automati?kai pa?alinkite ?prastines problemas naudodami su ?Office? susijusius pataisymus
?ia rasite da?niausiai pasitaikan?i? ?Office? problem? automatinius pataisymus.

Darbo su ?Publisher 2010? prad?ia
Jei mokate naudotis ?Publisher 2007?, naudojote ankstesn? ?Publisher? versij? ar niekada anks?iau nenaudojote ?Publisher?, nor?dami i?mokti naudoti naujausi? jo versij? patyrin?kite ?iuos ?altinius.

?Office 2010? produkt? vadovai (EN)
?Office 2010? produkt? vadovuose pateikta j?s? m?gstam? ?Microsoft Office? program? naujien? ap?valga, taip pat i?samesn? ?Office 2010? program?, ?Office? taikom?j? ?iniatinklio program? bei ?Office Mobile 2010? privalum? analiz?.

?Publisher? ?ablonai
Pasirinkite verslui, bendruomenei, nam? vartotojams skirtus ir kt. ?ablonus.

Pateikite klausim? bendruomenei: ?Microsoft Office Publisher? forumas tinklalapyje ?Microsoft Community? (EN)
?Office Publisher? forumuose pateikite klausim? ar ie?kokite atsakym?. ?ia visuomet rasite specialist?, kurie jums patars. ? daugel? klausim? atsakymai pateikiami per 24 val.

Program? k?r?jams: ?Publisher? program? k?r?j? centras MSDN svetain?je (EN)
MSDN program? k?r?j? ir i?tekli? centruose kaupiama med?iaga ir ?altiniai apie konkre?ius produktus ir technologijas. Per juos galite prisijungti prie kod? pavyzd?i?, bendruomeni? svetaini?, technini? straipsni? ir dokument?, numatyt? ?vyki? ir kt.

Svarbiausi klausimai

Svarbiausi klausimai

Klaidos trikties diagnostika: 0x80070001
Paleiskite ?iame straipsnyje pateikiam? automatizuot? sprendim? ?iai suaktyvinimo klaidai i?spr?sti.

Kaip skelbti savo svetain? su ?Publisher 2010? (EN)
?iame straipsnyje paai?kinama, kad negalite sukurti naujo ?iniatinklio leidinio, bet galite atnaujinti esam?.

Kaip ?terpti PDF fail? (EN)
Su?inokite, kaip ?terpti .pdf formato fail? ? j?s? ?Office 2010? fail? kaip objekt?.

?Publisher? failas, ?ra?ytas kaip PDF, atrodo kitaip (EN)
Atlikite pateiktus veiksmus, kad ?ra?ius failo i?vaizda nepasikeist?.

Leidinys ?Publisher 2010? yra spausdinamas neteisingai (EN)
Su?inokite tris dalykus, d?l kuri? spaudinio per?i?ra rodoma neteisingai, priklausomai nuo spausdintuvo tvarkykl?s pateiktos informacijos.

Nar?yti susijusius sprendim? centrus

Nor?dami su?inoti daugiau apie susijusius produktus ar temas, spustel?kite ant sprendim? centro s?ra?e ?emiau.

Savaranki?kas palaikymas

Savaranki?kas palaikymas

Ie?ka ?ini? baz?je
?prastini? problem? technini? sprendim? ie?kokite ?Microsoft? ?ini? baz?je.

?Office Online? ?inynas ir ?Publisher 2007? naudojimo instrukcijos
?ia rasite straipsni?, mokom?j? med?iag?, vartotojo vadov?, demonstracini? vaizdo ?ra?? ir kt.

Pateikite klausim? bendruomenei: ?Microsoft Office Publisher? forumas tinklalapyje ?Microsoft Community? (EN)
?Office Publisher? forumuose pateikite klausim? ar ie?kokite atsakym?. ?ia visuomet rasite specialist?, kurie jums patars. ? daugel? klausim? atsakymai pateikiami per 24 val.

?Microsoft Publisher? komandos interneto dienora?tis (EN)
?Microsoft Publisher? produkt? grup?s oficialus interneto dienora?tis.

IT specialistams: apsilankykite ?Office? technini? paslaug? centre svetain?je ?Technet? (EN)
Vieta, kurioje rasite IT specialistams skirtus su ?Office? susijusius ?altinius, interneto dienora??ius, forumus ir kit? turin?.

Program? k?r?jams: ?Publisher? program? k?r?j? centras MSDN svetain?je (EN)
MSDN program? k?r?j? ir i?tekli? centruose kaupiama med?iaga ir ?altiniai apie konkre?ius produktus ir technologijas. Per juos galite prisijungti prie kod? pavyzd?i?, bendruomeni? svetaini?, technini? straipsni? ir dokument?, numatyt? ?vyki? ir kt.

Pagalba

Kreipkit?s ? ?Microsoft? palaikymo specialist?

Kreipkit?s ? ?Microsoft? palaikymo specialist? el. pa?tu, naudodamiesi pokalbi? kanalu ar telefonu.

Klient? aptarnavimas

Jei jums kilo klausimas, nesusij?s su techniniais dalykais, galite pasinaudoti ?iais klient? aptarnavimo centro ?altiniais:

Produkt? pardavimas ir licencijavimas
Apsilankykite keitimo, pinig? gr??inimo ir nuolaid? sprendim? centre, kuriame rasite atsakymus ? da?niausiai u?duodamus klausimus ir nuorodas ? naudingus ?altinius.

Susisiekite su klient? aptarnavimo centro atstovu
Jums bus suteikta pagalba d?l klausimo, nesusijusio su techniniais dalykais. Susisiekite su ?Microsoft? klient? aptarnavimo centru naudodamiesi pokalbi? kanalu ar el. pa?tu.

Palaikymo trukm?

Per?i?r?kite informacij? apie palaikymo trukm?

?Microsoft? produkt? palaikymo trukm?s strategija
Nor?dami per?i?r?ti ?Microsoft? produkt? palaikymo nuostatas nuo ?sigaliojimo iki pabaigos, apsilankykite palaikymo trukm?s strategijos puslapyje.

?Publisher? palaikymo trukm?s terminai
Per?i?r?kite ?Microsoft Publisher? produkt? palaikymo trukm?s terminus.

Paskutin? per?i?ra : 2013 m. baland?io 3 d.