Podr?ka za probleme sa programima Publisher 2010 i 2007

Pomo? i podr?ka za Microsoft Publisher. Veze ka korisni?koj slu?bi i tehni?kim re?enjima, predlo?cima, preuzimanjima i odgovorima na probleme.

Klju?ni resursi

Klju?ni resursi

Prvi koraci uz Publisher 2010
Ako poznajete Publisher 2007, koristili ste stariju verziju programa Publisher ili nikada ranije niste koristili Publisher, istra?ite ove resurse da biste po?eli da otkrivate kako se koristi najnovija verzija.

Stranica podr?ke za Project na lokaciji Office.com
Prona?ite informacije o proizvodima, opcije kupovine, pomo? i ?lanke ?Kako da...? i jo? mnogo toga.

Vodi?i za Office 2010 proizvode (engl.)
Vodi?i za Office 2010 proizvode obezbe?uju pregled novina u va?im omiljenim Microsoft Office programima, kao i detaljniji pregled pogodnosti u svim Office 2010 programima, Office Online aplikacijama i sistemu Office Mobile 2010.

Predlo?ci za Publisher
Potra?ite predlo?ke za posao, zajednicu, ku?u i jo? mnogo toga.

IT stru?njaci: Posetite Office TechCenter na lokaciji Technet (engl.)
Kupovina resursa, blogova, foruma i sadr?aja u vezi sa sistemom Office na jednom mestu za IT stru?njake.

Automatski re?ite naj?e??e probleme pomo?u Fix It re?enja povezanih sa sistemom Office
Prona?ite automatizovana Fix It re?enja za naj?e??e probleme sa sistemom Office.

Pitajte zajednicu: Microsoft Office Publisher forum na lokaciji Microsoft Community (engl.)
Postavite pitanje ili potra?ite odgovore na Office Publisher forumu. Pomo?i ?e vam stru?njaci. Na ve?inu pitanja se odgovori u roku od 24 ?asa.

Projektanti: Publisher DevCenter na lokaciji MSDN (engl.)
MSDN Centri za razvoj i Centri za resurse spajaju sadr?aj i resurse u vezi sa odre?enim proizvodima i tehnologijama. Oni vas povezuju sa uzorcima koda, lokacijama zajednica, tehni?kim ?lancima i dokumentacijom, predstoje?im doga?ajima i jo? mnogo toga.

Opis SP 3 za programski paket 2007 Office i paketa Office Language Pack 2007 SP3
Preuzmite najnovije ispravke za programski paket Office 2007 i Office Language Pack 2007.

Najva?niji problemi

Najva?niji problemi

Re?avanje problema sa ovom gre?kom: 0x80070001
Pokrenite automatizovano re?enje u ovom ?lanku da biste ispravili ovu gre?ku aktivacije.

Objavljivanje na Veb lokaciji u programu Publisher 2010 (engl.)
Ovaj ?lanak obja?njava da ne mo?ete da kreirate novu Veb publikaciju, ali mo?ete da a?urirate postoje?u.

Umetanje PDF datoteke (engl.)
Saznajte kako da umetnete datoteku u .pdf formatu u Office 2010 datoteku u vidu objekta.

Publisher datoteka izgleda druga?ije nakon ?uvanja u PDF formatu (engl.)
Pratite ove korake da biste izbegli promenu izgleda u odnosu na originalni.

Publikacija se neispravno ?tampa u programu Publisher 2010
Saznajte tri stvari koje generi?u neta?an pregled pre ?tampanja na osnovu informacija koje daje upravlja?ki program ?tampa?a.

Pregled srodnih centara za re?enja

Da biste saznali vi?e o srodnim proizvodima ili temama, kliknite na centar za re?enja naveden u nastavku.

Samopodr?ka

Samopodr?ka

Pretra?ite bazu znanja
Pretra?ite Microsoft bazu znanja za tehni?ka re?enja za naj?e??e probleme koji podrazumevaju otklanjanje kvarova.

Office pomo? na mre?i i ?lanci ?Kako da...? za Publisher 2007
Prona?ite korisne ?lanke, obuku, vodi?e za korisnike, video demonstracije i jo? mnogo toga.

Pitajte zajednicu: Microsoft Office Publisher forum na lokaciji Microsoft Community (engl.)
Postavite pitanje ili potra?ite odgovore na Office Publisher forumu. Pomo?i ?e vam stru?njaci. Na ve?inu pitanja se odgovori u roku od 24 ?asa.

Blog Microsoft Publisher tima (engl.)
Zvani?ni blog tima Microsoft Publisher proizvoda.

IT stru?njaci: Posetite Office TechCenter na lokaciji Technet (engl.)
Kupovina resursa, blogova, foruma i sadr?aja u vezi sa sistemom Office na jednom mestu za IT stru?njake.

Projektanti: Publisher DevCenter na lokaciji MSDN (engl.)
MSDN Centri za razvoj i Centri za resurse spajaju sadr?aj i resurse u vezi sa odre?enim proizvodima i tehnologijama. Oni vas povezuju sa uzorcima koda, lokacijama zajednica, tehni?kim ?lancima i dokumentacijom, predstoje?im doga?ajima i jo? mnogo toga.

Pomo? u podr?ci

Obratite se slu?bi Microsoft Support Professional

Obratite se slu?bi Microsoft Support Professional putem e-po?te, ?askanja ili telefona.

Podr?ka za incidente po ugovoru

Obratite se slu?bi Microsoft Support Professional putem svoje TechNet pretplate (engl.)
Kao TechNet Plus pretplatnik, imate pravo na dva (2) besplatna incidenta i popust od 20 procenata na sve dodatne incidente koje kupite i prijavite telefonom. Saznajte vi?e.

Obratite se slu?bi Microsoft Support Professional putem svoje MSDN pretplate (engl.)
Kao MSDN pretplatnik, mo?ete dobiti najvi?e ?etiri (4) incidenta tehni?ke podr?ke, u zavisnosti od nivoa pretplate. Saznajte vi?e.

Microsoft Premier klijenti
Poslovni klijenti sa premier nalogom mogu da posete lokaciju Microsoft Premier Online za informacije o re?avanju problema ili za otvaranje incidenta kod stru?njaka Microsoft podr?ke.

Microsoft partneri: Posetite lokaciju Microsoft Partner Network (engl.)
Microsoft partneri mogu da pristupe neograni?enoj podr?ci na mre?i preko lokacije Microsoft Partner Network.

Microsoft garancija za softver
Odlu?ite se za koli?insko licenciranje i dodatne pogodnosti pomo?u programa Microsoft garancije za softver.

Microsoft Pinpoint (engl.)
Pove?ite se sa hiljadama preduze?a sa Microsoft certifikatom da biste prona?li proizvode i usluge.

Korisni?ka slu?ba

Ako imate pitanje koje nije tehni?ke prirode, dostupni su slede?i resursi korisni?ke slu?be:

Prodaja i licenciranje proizvoda
Posetite Centar za re?enja prodaje i licenciranja da biste prona?li odgovore na naj?e??a pitanja i veze ka korisnim resursima.

Zamene, refundacije i popusti (engl.)
Posetite Centar za re?enja zamena, refundacija i popusta da biste prona?li odgovore na naj?e??a pitanja i veze ka korisnim resursima.

Obratite se predstavniku korisni?ke slu?be
Prona?ite pomo? za svoje pitanje koje nije tehni?ke prirode. Obratite se Microsoft korisni?koj slu?bi putem ?askanja ili e-po?te.

?ivotni ciklus podr?ke

Prika?ite informacije o ?ivotnom ciklusu podr?ke

Smernice ?ivotnog ciklusa Microsoft podr?ke
Posetite stranicu ?Smernice ?ivotnog ciklusa podr?ke? da biste prikazali uputstva korporacije Microsoft za podr?ku za proizvode, od dostupnosti pa sve do kraja ?ivotnog ciklusa proizvoda.

Datumi ?ivotnog ciklusa podr?ke za Publisher
Prika?ite datume zavr?etka ?ivotnog ciklusa podr?ke za Microsoft Publisher.

Poslednji pregled : 3. april 2013.