Visio Centar za re?enja

Pomo? i podr?ka za Microsoft Visio. Veze ka korisni?koj slu?bi i tehni?kim re?enjima, predlo?cima i odgovorima u vezi sa naj?e??im problemima.

Klju?ni resursi

Klju?ni resursi

Opis za Visio 2010 SP1
Microsoft Visio 2010 servisni paket 1 (SP1) obezbe?uje najnovije ispravke za Visio 2010.

Opis za Visio 2010 Viewer SP1
Microsoft Visio 2010 Viewer servisni paket 1 (SP1) obezbe?uje najnovije ispravke za Visio 2010 Viewer.

Novo u programu Visio 2010 (engl.)
Ako poznajete Visio 2007, koristili ste stariju verziju programa Visio ili nikada ranije niste koristili Visio, istra?ite ove resurse da biste po?eli da otkrivate kako se koristi najnovija verzija.

Stranica podr?ke za Visio na lokaciji Office.com (engl.)
Prona?ite informacije o proizvodima, opcije kupovine, pomo? i ?lanke ?Kako da...? i jo? mnogo toga.

Predlo?ci za Visio
Potra?ite predlo?ke za posao, zajednicu, ku?u i jo? mnogo toga.

Emitovanja putem Veba i podkastovi za Visio 2007 (engl.)
Gledajte video zapise koji pokrivaju savete i uputstva korak po korak za kori??enje programa Visio 2007.

Visio centar za resurse (engl.)
Prona?ite vesti, najbitnije stavke i informacije o programu Visio u ovom centru.

Naj?e??i problemi

Najva?niji problemi

Pronala?enje ?ifre proizvoda za Office 2010
Prika?ite ove informacije na razli?itim lokacijama ?ifre proizvoda, u zavisnosti od na?ina na koji ste nabavili Microsoft Office 2010.

Visio 2010 ne uklju?uje odre?ene oblike i ?ablone uz proizvod (engl.)
Saznajte koji su ?abloni uklonjeni iz ove verzije i kako da ih preuzmete.

?ta se desilo sa UML menijem? (engl.)
Oporavite se od ove gre?ke do koje dolazi kad Visio nai?e na neo?ekivanu gre?ku iz unutra?njeg ili spoljnog izvora.

?ta se desilo sa predlo?cima za modelovanje baze podataka, menijem i funkcijama? (engl.)
Saznajte vi?e o razli?itim dostupnim skupovima funkcija u razli?itim verzijama programa Visio.

Visio crte? mo?da ne mo?e da se otvori u programu Visio Viewer 2007 i mo?da ?ete dobiti poruku o gre?ci u programu Internet Explorer
Potra?ite korake za re?avanje ove gre?ke u programu Visio.

Re?avanje problema sa o?te?enim crte?ima u programu Visio (engl.)
Ovaj ?lanak govori o re?avanju problema sa o?te?enim crte?ima u programu Microsoft Office Visio 2007.

Da biste saznali vi?e o srodnim proizvodima ili temama, kliknite na centar za re?enja naveden u nastavku.

Opcije samopodr?ke

Samopodr?ka

Pretra?ite bazu znanja
Pretra?ite Microsoft bazu znanja za tehni?ka re?enja za naj?e??e probleme koji podrazumevaju otklanjanje kvarova.

Office Online obuka za Visio 2007 (engl.)
Prona?ite korisne ?lanke, obuku, vodi?e za korisnike, video demonstracije i jo? mnogo toga.

Pitajte zajednicu: Microsoft Visio na lokaciji Microsoft Community (engl.)
Postavite pitanje ili potra?ite odgovore na forumima za Office Visio. Pomo?i ?e vam stru?njaci. Na ve?inu pitanja se odgovori u roku od 24 ?asa ili manje.

Blog Visio tima (engl.)
Zvani?ni blog tima Microsoft Visio proizvoda.

Pomo? u podr?ci

Obratite se slu?bi Microsoft Support Professional

Obratite se slu?bi Microsoft Support Professional putem e-po?te, ?askanja ili telefona.

Podr?ka za incidente po ugovoru

Obratite se slu?bi Microsoft Support Professional putem svoje TechNet pretplate (engl.)
Kao TechNet Plus pretplatnik, imate pravo na dva (2) besplatna incidenta i popust od 20 procenata na sve dodatne incidente koje kupite i prijavite telefonom. Saznajte vi?e.

Obratite se slu?bi Microsoft Support Professional putem svoje MSDN pretplate (engl.)
Kao MSDN pretplatnik, mo?ete dobiti najvi?e ?etiri (4) incidenta tehni?ke podr?ke, u zavisnosti od nivoa pretplate. Saznajte vi?e.

Microsoft Premier klijenti
Poslovni klijenti sa premier nalogom mogu da posete lokaciju Microsoft Premier Online za informacije o re?avanju problema ili za otvaranje incidenta kod stru?njaka Microsoft podr?ke.

Microsoft partneri: Posetite lokaciju Microsoft Partner Network (engl.)
Microsoft partneri mogu da pristupe neograni?enoj podr?ci na mre?i preko lokacije Microsoft Partner Network.

Microsoft garancija za softver
Odlu?ite se za koli?insko licenciranje i dodatne pogodnosti pomo?u programa Microsoft garancije za softver.

Microsoft Pinpoint (engl.)
Pove?ite se sa hiljadama preduze?a sa Microsoft certifikatom da biste prona?li proizvode i usluge.

Korisni?ka slu?ba

Ako imate pitanje koje nije tehni?ke prirode, dostupni su slede?i resursi korisni?ke slu?be:

Prodaja i licenciranje proizvoda
Posetite Centar za re?enja prodaje i licenciranja da biste prona?li odgovore na naj?e??a pitanja i veze ka korisnim resursima.

Zamene, refundacije i popusti (engl.)
Posetite Centar za re?enja zamena, refundacija i popusta da biste prona?li odgovore na naj?e??a pitanja i veze ka korisnim resursima.

Obratite se predstavniku korisni?ke slu?be
Prona?ite pomo? za svoje pitanje koje nije tehni?ke prirode. Obratite se Microsoft korisni?koj slu?bi putem ?askanja ili e-po?te.

Bezbednost i privatnost

Bezbednost i privatnost

Centar za re?enja za viruse i bezbednost
Posetite Centar za re?enja za viruse i bezbednost da biste prona?li odgovore na naj?e??a pitanja i veze ka korisnim resursima.

Promenite bezbednosne postavke u centru za pouzdanost
Centar za pouzdanost je mesto na kojem mo?ete prona?i bezbednosne postavke i postavke privatnosti za programe sistema Microsoft Office 2007. Nivoi bezbednosti ? veoma visok, visok, srednji i nizak ? koji su kori??eni u starijim verzijama sistema Office sada su zamenjeni dodatno unapre?enim sistemom bezbednosti.

Microsoft bezbednosni centar (engl.)
Inovacije na polju bezbednosti ra?unara.

Saznajte vi?e o opcijama privatnosti za Office 2007 programe
Ovaj ?lanak opisuje opcije privatnosti za funkcije koje ?ete mo?da ?eleti da koristite.

Bezbednost i Office 2010 (engl.)
Saznajte kako kontrole bezbednosti u sistemu Office 2010 poma?u IT stru?njacima da stvore otpornu odbranu od pretnji uz istovremeno odr?avanje produktivnosti informati?kih radnika.

?ivotni ciklus podr?ke

Prika?ite informacije o ?ivotnom ciklusu podr?ke

Smernice ?ivotnog ciklusa Microsoft podr?ke
Posetite stranicu ?Smernice ?ivotnog ciklusa podr?ke? da biste prikazali uputstva korporacije Microsoft za podr?ku za proizvode, od dostupnosti pa sve do kraja ?ivotnog ciklusa proizvoda.

Smernice ?ivotnog ciklusa Office podr?ke 

Da biste videli informacije o ?ivotnom ciklusu podr?ke za odre?enu verziju sistema Microsoft Office, sa dolenavedene liste izaberite proizvod i verziju koji se odnose na vas.

       Visio 2010

       Visio Premium 2010
       Visio Professional 2010
       Visio Standard 2010

       Office Visio 2007

       Office Visio Professional 2007
       Office Visio Standard 2007

       Office 2010

       Office 2010 (sva izdanja)

       Office 2007

       Office 2007

       Starije verzije

       Pogledajte indeks ?ivotnog ciklusa podr?ke

Poslednji pregled : 3. april 2013.