Tr.tâm Giải pháp về K.thúc Hỗ trợ Windows 2000

L?p k? ho?ch cho chi?n lư?c di chuy?n t? Windows 2000 sang Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008 ho?c Windows Server 2008 R2

Lập kế hoạch và Đánh giá

L?p k? ho?ch và Đánh giá Vi?c di chuy?n ho?c Nâng c?p lên Windows Server 2008 R2


Không h? tr? nâng c?p tr?c ti?p t? Windows 2000 lên Windows Server 2008 R2. Các tài nguyên dư?i đây cung c?p thông tin v? đư?ng d?n di chuy?n.


Trang Ch? S?n ph?m Windows Server 2008 R2
Truy c?p Trang Ch? Windows Server đ? bi?t thông tin s?n ph?m, ph?n m?m dùng th?, các tu? ch?n mua, tài nguyên k? thu?t, nghiên c?u t?nh hu?ng và nhi?u th? khác.


Yêu c?u H? th?ng Windows Server 2008 R2
Trư?c khi nâng c?p h? th?ng c?a b?n t? Windows 2000 lên Windows 2008 R2, h?y ch?c ch?n ph?n c?ng c?a b?n đáp ?ng các yêu c?u h? th?ng Windows Server 2008 R2. Gi? s? ph?n c?ng c?a b?n đáp ?ng các yêu c?u cho Windows Server 2008 R2, vi?c nâng c?p bao g?m hai bư?c. Trư?c h?t, b?n ph?i nâng c?p h? th?ng lên Windows Server 2003 SP2 (ho?c m?i hơn) và sau đó nâng c?p lên Windows Server 2008 R2.


Đư?ng d?n Nâng c?p Windows Server 2008 R2 (EN)
Tài li?u này phác th?o các đư?ng d?n nâng c?p đư?c h? tr? và không đư?c h? tr? cho các phiên b?n h? đi?u hành Windows Server 2008 R2.


B? công c? Đánh giá và L?p k? ho?ch cho Windows Server 2008 R2 (EN)
B? công c? Đánh giá và L?p k? ho?ch c?a Microsoft (MAP) là công c? ki?m kê, đánh giá và báo cáo m?nh m? có th? đánh giá môi trư?ng CNTT m?t cách an toàn cho ?o hoá và di chuy?n n?n t?ng khác nhau mà không c?n s? d?ng b?t k? tác nhân ph?n m?m nào. LƯU ?: H? đi?u hành c? nh?t đư?c công c? này h? tr? là Windows Server 2003 SP2.


Công c? Di chuy?n Windows Server (EN)
Ngư?i qu?n tr? có th? s? d?ng Công c? Di chuy?n Windows Server đ? di chuy?n vai tr? máy ch?, tính năng, cài đ?t h? đi?u hành và các d? li?u khác và ph?n dùng chung sang các máy tính đang ch?y Windows Server 2008 R2. LƯU ?: H? đi?u hành c? nh?t đư?c công c? này h? tr? là Windows Server 2003 SP2.


Tính năng không đư?c Ch?p nh?n c?a Windows Server 2008 R2 (EN)
Tài li?u này cung c?p danh sách các tính năng và ch?c năng không đư?c ch?p nh?n trong Windows 7 và Windows Server 2008 R2 và dành riêng cho các chuyên gia CNTT đang c?p nh?t h? đi?u hành trong môi trư?ng thương m?i.


B? công c? Tri?n khai c?a Microsoft (EN)
B? công c? Tri?n khai 2010 c?a Microsoft (MDT 2010) cung c?p b?ng đi?u khi?n chung v?i các công c? và hư?ng d?n toàn di?n c?n thi?t đ? qu?n l? có hi?u qu? vi?c tri?n khai Windows 7 và Windows Server 2008 R2.


L?p k? ho?ch và Đánh giá Vi?c di chuy?n ho?c Nâng c?p lên Windows 7


Xem tab Di chuy?n Máy khách trong Trung tâm Gi?i pháp này.

Di chuyển Vai tr? Máy chủ

Di chuy?n Vai tr? Máy ch?Vai tr? Máy ch?: Tổng quan


Có th? t?m th?y thông tin chi ti?t v? di chuy?n vai tr? máy ch? trong:

Di chuy?n Vai tr? Máy ch? sang Windows Server 2008 R2 (EN)
Tài li?u và công c? di chuy?n giúp cho quá tr?nh di chuy?n vai tr? máy ch?, cài đ?t h? đi?u hành và d? li?u t? m?t máy ch? hi?n t?i đang ch?y Windows Server 2003, Windows Server 2008 hay Windows Server 2008 R2 sang máy tính đang ch?y Windows Server 2008 R2 tr? nên d? dàng.


Đ?ng th?i h?y xem ch? đ? L?p k? ho?ch và Đánh giá trong trung tâm h? tr? này.

Di chuy?n Vai tr? Máy ch? H? tr? Windows 2000

B?ng sau đây ch? ra các h? đi?u hành mà vai tr? máy ch? Windows 2000 Server có th? di chuy?n đư?c sang tr?c ti?p.


Vai tr? Máy ch? Windows 2000Phiên b?n Windows Server
2003 SP220082008 R2
Dịch vụ Thư mục
B? ki?m soát Mi?n 1không áp d?ngkhông áp d?ng
D?ch v? Ch?ng ch? AD 2
DFSN
FRS 3KhôngKhông
D?ch v? C?m 4KhôngKhôngKhông
RIS 5KhôngKhôngKhông
Máy ph?c v? In 6Không
Máy ch? Đ?u cu?i 7KhôngKhôngKhông
C?p phép Máy ch? Đ?u cu?i
Vai tr? Máy ch? M?ng
DHCP
BITS 8không áp d?ngkhông áp d?ngkhông áp d?ng
CMAK 9không áp d?ngkhông áp d?ngkhông áp d?ng
DNS
IAS 10KhôngKhông
IPSec 11không áp d?ngkhông áp d?ngkhông áp d?ng
C?m NLB 12KhôngKhông
SMBkhông áp d?ngkhông áp d?ngkhông áp d?ng
Không dâykhông áp d?ngkhông áp d?ngkhông áp d?ng
RRAS 13KhôngKhôngKhông
IIS 14KhôngKhông
 1. Quá tr?nh di chuy?n B? ki?m soát Mi?n Windows 2000 bao g?m cài đ?t máy ch? Windows Server 2008 R2 m?i và sau đó tăng c?p lên b? ki?m soát mi?n trong mi?n đó.
 2. B?n ch? c?n nâng c?p h? đi?u hành đ? nâng c?p CA ho?c b?t k? thành ph?n AD CS nào khác. B?n c?ng có th? di chuy?n b?ng cách sao lưu và khôi ph?c CA.
 3. FRS không đư?c ch?p nh?n khi kh?i đ?ng trong Windows Server 2003 R2. Khuy?n ngh? nên g? FRS và thay th? b?ng DFSR cho m?i b?n sao tu? ch?nh. Đ?i v?i b?n sao DC SYSVOL, có th? di chuy?n DFSR khi kh?i đ?ng trong Windows Server 2008.
 4. Không có đư?ng d?n tr?c ti?p đ? di chuy?n sang Windows Server 2008. Các thay đ?i trong yêu c?u Server 2008 đ?i v?i h? th?ng lưu tr? dùng chung s? không cho s? d?ng h? th?ng lưu tr? g?c trong Máy ch? C?m Chuy?n đ?i d? ph?ng 2008.
  M?t tu? ch?n h? tr? di chuy?n t? Windows 2000 sang Windows Server 2008 là th?c hi?n nâng c?p t?ng ph?n Windows 2000 lên Windows Server 2003. Khi c?m đang ch?y dư?i d?ng C?m Windows 2003 Server, có th? s? d?ng Thu?t S? Di chuy?n C?m Chuy?n đ?i d? ph?ng trong 2008/2008R2. M?t s? tài nguyên C?m, ví d? như ph?n dùng chung t?p ho?c DHCP, có th? đư?c di chuy?n riêng l? b?ng công c? chuyên d?ng. Các tài nguyên này s? đư?c th?o lu?n k? hơn trong ch? đ? Vai tr? Máy ch?: C?m Máy ch?.
 5. D?ch v? Tri?n khai Windows đư?c bao g?m trong Windows Server 2003 SP2. N?u b?n đ? cài đ?t và đ?t c?u h?nh RIS, khi cài đ?t Windows Server 2003 SP2, D?ch v? Tri?n khai Windows s? t? đ?ng đư?c cài đ?t, tuy nhiên nó ph?i đư?c đ?t c?u h?nh.
 6. Thu?t s? Di chuy?n In trong Windows Server 2008 có th? cung c?p di chuy?n c?n thi?t t? Windows 2000 Server. Do c?u trúc Cách ly In m?i trong Windows Server 2008 R2, thu?t s? di chuy?n in/printbrm.exe s? không di chuy?n tr?nh đi?u khi?n in sang Windows Server 2008 R2.
 7. Th?c ch?t không có di chuy?n nào, c?n nâng c?p ho?c cài đ?t s?ch h? đi?u hành m?i hơn. Nâng c?p t? Windows 2000 lên 2003 s? nâng c?p các thành ph?n d?ch v? Đ?u cu?i mà không c?n b?t k? bư?c b? sung nào. Không s?n có đư?ng d?n nâng c?p cho Windows 2000 Server lên Windows Server 2008 ho?c Windows Server 2008 R2.
 8. BITS là m?t ph?n c?a h? đi?u hành và không c?n di chuy?n
 9. CMAK có th? cài đ?t đư?c trên Windows 2000 và là m?t ph?n c?a h? đi?u hành trong Windows Server 2003 và phiên b?n cao hơn
 10. Đ? di chuy?n IAS t? Windows 2000 Server sang Windows Server 2008 ho?c 2008 R2, quá tr?nh khuy?n ngh? là nên s? d?ng h? th?ng Windows Server 2003 làm trung gian.
 11. IPSec không ph?i là vai tr? máy ch? c? th?, nhưng là m?t d?ch v? ch?y trên máy tr?m và máy ch?. C?u h?nh IPSec có th? đư?c đ?t c?c b? trên t?ng máy ch? ho?c đư?c đ?y ra ngoài theo chính sách mi?n
 12. B?n có th? nâng c?p m?t c?m b?ng cách l?y gián tuy?n toàn b? c?m đó và nâng c?p t?t c? máy ch? ho?c có th? đ? c?m đó tr?c tuy?n và th?c hi?n nâng c?p t?ng ph?n
 13. Không có di chuy?n tr?c ti?p t? RRAS trong Windows 2000 Server sang Đ?nh tuy?n và Truy c?p T? xa trong h? đi?u hành m?i hơn. Các cài đ?t ph?i đư?c ghi thành văn b?n và đ?t c?u h?nh th? công trên máy ch? m?i.
 14. Vi?c di chuy?n bao g?m cài đ?t h? đi?u hành Microsoft Windows Server 2003 và phiên b?n IIS m?i trên máy ch? m?i r?i di chuy?n ho?c cài đ?t l?i các trang Web và ?ng d?ng hi?n có vào máy ch? đó.

Vai tr? Máy ch? D?ch v? Thư m?c


Cách Di chuy?n Vai tr? Máy ch? sang Windows Server 2008 R2 (EN)
Tài li?u này mô t? cách di chuy?n vai tr? máy ch? sang Windows Server 2008 R2


Blog D?ch v? Thư m?c c?a Microsoft (EN)
T?m thông tin h?u ích trên blog h? tr? D?ch v? Thư m?c chính th?c c?a Microsoft.Vai tr? Máy ch?: B? ki?m soát Mi?n


Nâng c?p Mi?n Active Directory lên Mi?n Windows Server 2008 và Windows Server 2008 R2 (EN)
Trang này cung c?p hư?ng d?n chi ti?t về nâng c?p mi?n Active Directory Windows 2000 ho?c Windows Server 2003 lên mi?n D?ch v? Mi?n Active Directory (AD DS) Windows Server 2008 hoặc Windows Server 2008 R2.


Hư?ng d?n Di chuy?n D?ch v? Mi?n Active Directory và Máy ch? DNS (EN)
Tài li?u này cung c?p hư?ng d?n đ? di chuy?n vai tr? Máy ch? D?ch v? Mi?n Active Directory (AD DS) ho?c vai tr? Máy ch? H? th?ng Tên MI?n (DNS) t? máy ch? d?a trên x86 hay x64 ch?y Windows Server 2003, Windows Server 2008 ho?c Windows Server 2008 R2 sang máy ch? Windows Server 2008 R2 m?i.


Hư?ng d?n Di chuy?n Ngư?i dùng và Nhóm C?c b? (EN)
Ngư?i qu?n tr? có th? s? d?ng Công c? Di chuy?n Windows Server đ? di chuy?n vai tr? máy ch?, tính năng, ph?n dùng chung, cài đ?t h? đi?u hành và các d? li?u khác sang máy tính đang ch?y Windows Server 2008 R2.


Cài đ?t, Truy c?p và G? Công c? Di chuy?n Windows Server (EN)
Hư?ng d?n T?ng bư?c cách Cài đ?t, Truy c?p và G? Công c? Di chuy?n Windows Server mô t? cách đ?nh v?, cài đ?t, s? d?ng và g? Công c? Di chuy?n Windows Server.


Cách nâng c?p B? ki?m soát Mi?n lên Windows Server 2008 ho?c Windows Server 2008 R2 (EN)
Ch? đ? này gi?i thích quá tr?nh nâng c?p b? ki?m soát mi?n lên Windows Server 2008 ho?c Windows Server 2008 R2.


S? không tương thích gi?a máy khách, d?ch v? và chương tr?nh có th? x?y ra khi b?n s?a đ?i cài đ?t b?o m?t và gán quy?n ngư?i dùng (EN)
S? không tương thích có th? x?y ra trên máy khách khi b?n s?a đ?i các cài đ?t b?o m?t c? th? và gán quy?n ngư?i dùng trong các mi?n Windows NT 4.0, Windows 2000 ho?c Windows Server 2003.


Nâng c?p t? Mi?n Windows 2000 lên Mi?n Windows Server 2003 (EN)
Ch? đ? này cung c?p thông tin chi ti?t v? cách nâng c?p t? mi?n Windows 2000 lên mi?n Windows 2003.Công c? Di chuy?n Active Directory


T?i xu?ng Công c? Di chuy?n Active Directory (ADMT) phiên b?n 3.1 (EN)
Công c? Di chuy?n Active Directory phiên b?n 3.1 (ADMT v3.1) cung c?p b? công c? tích h?p đ? h? tr? các tác v? di chuy?n và c?u trúc l?i trong cơ s? h? t?ng D?ch v? Mi?n Active Directory.


T?i xu?ng Passport Export Server 3.1 (EN)
Password Export Server phiên b?n 3.1 (PES v3.1) cho phép di chuy?n m?t kh?u trong khi di chuy?n tài kho?n trong cơ s? h? t?ng D?ch v? Mi?n Active Directory.


T?i xu?ng Hư?ng d?n ADMT v3.1: Di chuy?n và C?u trúc l?i Mi?n Active Directory (EN)
Hư?ng d?n th?c hi?n di chuy?n mi?n b?ng Công c? Di chuy?n Active Directory.


Các v?n đ? xác đ?nh có th? x?y ra khi b?n s? d?ng ADMT 3.1 đ? di chuy?n sang mi?n có ch?a b? ki?m soát mi?n Windows Server 2008 R2 (EN)
Bài vi?t này d?n ch?ng các v?n đ? xác đ?nh có th? x?y ra khi b?n s? d?ng ADMT 3.1.Vai tr? Máy ch?: D?ch v? Ch?ng ch? Active Directory


L?p k? ho?ch Nâng c?p ho?c Di chuy?n sang D?ch v? Ch?ng ch? Active Directory (EN)
Tài li?u này th?o lu?n vi?c l?p k? ho?ch nâng c?p ho?c di chuy?n sang D?ch v? Ch?ng ch? Active Directory (AD CS).


Sao lưu và khôi ph?c th?m quy?n xác th?c (EN)
Tài li?u này mô t? cách sao lưu th?m quy?n xác th?c (CA).


Cách di chuy?n Th?m quy?n Xác th?c (CA) sang m?t máy tính khác (EN)
Tài li?u này mô t? cách di chuy?n CA t? m?t máy tính sang m?t máy tính khác.Vai tr? Máy ch?: Không gian tên H? th?ng T?p


Hư?ng d?n Di chuy?n D?ch v? T?p (EN)
Tài li?u này cung c?p hư?ng d?n di chuy?n vai tr? máy ch? D?ch v? T?p, bao g?m d? li?u, thư m?c dùng chung và cài đ?t h? đi?u hành t? máy ch? ngu?n sang máy ch? đích đang ch?y Windows Server 2008 R2.


T?i xu?ng B? công c? Di chuy?n Máy ch? T?p 1.2 c?a Microsoft (EN)
Các thu?t s? trong B? công c? Di chuy?n Máy ch? T?p s? d?ng H? th?ng T?p Phân tán (DFS) đ? duy tr? đư?ng d?n Quy ư?c Đ?t tên Ph? quát (UNC) và đ? đơn gi?n hoá quá tr?nh h?p nh?t và di chuy?n.
Vai tr? Máy ch?: D?ch v? C?m


Cách Nâng c?p C?m t? Windows 2000 lên Windows Server 2003 (EN)
Tài li?u này mô t? cách nâng c?p c?m t? Windows 2000 lên Windows Server 2003


Hư?ng d?n T?ng bư?c C?m Chuy?n đ?i d? ph?ng: Soát h?p th?c Ph?n c?ng cho C?m Chuy?n đ?i d? ph?ng (EN)
Quá tr?nh soát h?p th?c c?m này ki?m tra tr?c ti?p và riêng l? ph?n c?ng và ph?n m?m cơ b?n đ? có đư?c đánh giá chính xác v? m?c đ? h? tr? t?t vi?c k?t c?m chuy?n đ?i d? ph?ng trên c?u h?nh cho trư?c.


Cách th?c hi?n nâng c?p t?ng ph?n t? Windows 2000 lên Windows Server 2003 (EN)
Tài li?u này mô t? cách th?c hi?n nâng c?p t?ng ph?n t? Windows 2000.


Di chuy?n Tài nguyên C?m Riêng l?


M?t s? tài nguyên C?m, ví d? như ph?n dùng chung t?p ho?c DHCP có th? đư?c di chuy?n riêng l? b?ng công c? chuyên d?ng.


Cách di chuy?n Cài đ?t sang Windows Server 2008 R2 Ch?y C?m Chuy?n đ?i d? ph?ng (EN)
Tài li?u này mô t? cách di chuy?n cài đ?t sang Windows Server 2008 R2 ch?y C?m Chuy?n đ?i d? ph?ng.


Hư?ng d?n T?ng bư?c Cách Di chuy?n DHCP sang Windows Server 2008 R2 Ch?y C?m (EN)
Hư?ng d?n này mô t? quá tr?nh di chuy?n máy ch? DHCP đư?c bó c?m sang Windows Server 2008 R2 ch?y c?m.


T?i xu?ng B? công c? Di chuy?n Máy ch? T?p 1.2 c?a Microsoft (EN)
Các thu?t s? trong B? công c? Di chuy?n Máy ch? T?p s? d?ng H? th?ng T?p Phân tán (DFS) đ? duy tr? đư?ng d?n Quy ư?c Đ?t tên Ph? quát (UNC) và đ? đơn gi?n hoá quá tr?nh h?p nh?t và di chuy?n.Vai tr? Máy ch?: Máy ch? RIS


Không có đư?ng d?n di chuy?n đư?c h? tr? cho vai tr? máy ch? RIS trong m?i phiên b?n Windows Server 2008 ho?c phiên b?n cao hơn v? đư?ng d?n đó không t?n t?i. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y tham kh?o tài nguyên dư?i đây.


Đi?u g? đ? x?y ra v?i RIS? (D?ch v? Tri?n khai Windows: Câu h?i Thư?ng g?p) (EN)
T?m hi?u thêm v? nh?ng đi?u đ? x?y ra v?i RIS và D?ch v? Tri?n khai Windows trong Windows 2008.


Hư?ng d?n T?ng bư?c cho D?ch v? Tri?n khai Windows trong Windows Server 2003 (EN)
Hư?ng d?n này gi?i thi?u c?p nh?t D?ch v? Tri?n khai Microsoft Windows cho Microsoft Windows Server 2003. D?ch v? Tri?n khai Windows đư?c bao g?m trong B? Cài đ?t Windows T? đ?ng (Windows AIK) và trong Windows Server 2003 SP2.


D?ch v? Tri?n khai Windows (EN)
D?ch v? Tri?n khai Windows, là phiên b?n D?ch v? Cài đ?t T? xa (RIS) đư?c c?p nh?t và thi?t k? l?i, cho phép b?n tri?n khai t? xa h? đi?u hành Windows, đ?c bi?t là Windows Vista.Vai tr? Máy ch?: Máỵ phục vụ In


Di chuy?n Máy ph?c v? In (EN)
Xem ph?n Di chuy?n Máy ph?c v? In trong Hư?ng d?n T?ng bư?c Qu?n l? In đ? bi?t thông tin chi ti?t v? di chuy?n Máy ph?c v? In.


Ch?n cài đ?t tr?nh đi?u khi?n máy in ch? đ? l?i (EN)
Tr?nh đi?u khi?n máy in ch? đ? l?i s? không ho?t đ?ng trên Windows Vista 64-bit và các h? đi?u hành cao hơn. Đ?i v?i h? th?ng 32-bit, vô hi?u chính sách nhóm "Không cho phép cài đ?t máy in s? d?ng tr?nh đi?u khi?n ch? đ? l?i" s? cho phép tr?nh đi?u khi?n máy in ch? đ? L?i ho?t đ?ng.


Blog c?a Nhóm In ?n Windows (EN)
T?m hi?u thêm v? cách in ?n Windows trên blog c?a Nhóm In ?n Windows.


Không s? d?ng Print Migrator 3.1 cho Di chuy?n In ?n (EN)
Print Migrator 3.1 không c?n đư?c khuy?n ngh? do nhi?u h?n ch? khác nhau. Bài đăng blog này gi?i thích l? do.Vai tr? Máy ch?: D?ch v? Đ?u cu?i


Không s?n có đư?ng d?n di chuy?n đư?c h? tr? t? D?ch v? Đ?u cu?i Windows 2000 sang D?ch v? Đi?u khi?n Máy tính T? xa Windows 2008. Ngư?i qu?n tr? c?n th?c hi?n cài đ?t s?ch Windows Server 2008 R2 sau đó đ?t c?u h?nh th? công cài đ?t mong mu?n ho?c nâng c?p lên Windows Server 2003 SP2 r?i nâng c?p lên Windows Server 2008 ho?c phiên b?n cao hơn. Ban đ?u các ?ng d?ng c? th? ch?y trong D?ch v? Đ?u cu?i Windows 2000 c?n đư?c ki?m tra trong Windows 2008. H?y liên h? v?i nhà cung c?p ph?n m?m đ? bi?t k?ch b?n h? tr? c? th?.

Đ? bi?t thêm thông tin, h?y xem các tài nguyên sau đây:


Nâng c?p lên Máy ch? Đ?u cu?i Windows Server 2003 (EN)
Tài li?u này mô t? cách nâng c?p lên Máy ch? Đ?u cu?i Windows Server 2003.


Cách di chuy?n CAL D?ch v? Đ?u cu?i t? m?t máy ch? c?p phép sang máy ch? c?p phép khác trong Windows Server 2003 ho?c trong Windows 2000 Server (EN)
Bài vi?t này mô t? cách di chuy?n C?p phép Truy c?p Máy khách D?ch v? Đ?u cu?i (CAL) t? m?t máy ch? c?p phép D?ch v? Đ?u cu?i sang máy ch? c?p phép khác trong Windows Server 2003 ho?c trong Windows 2000 Server.IIS


Hư?ng d?n Tri?n khai IIS 6.0 (EN)
Hư?ng d?n này cung c?p hư?ng d?n d?a trên quy t?c, tác v? và k?ch b?n nh?m giúp b?n thi?t k? gi?i pháp IIS 6.0 đáp ?ng nhu c?u c? th? cho t? ch?c c?a m?nh.


Cách Di chuy?n t? IIS 6.0 sang IIS 7.0 (EN)
Hư?ng d?n nhanh này s? giúp b?n di chuy?n trang Web t? IIS 6.0 sang IIS 7.0 b?ng Công c? Tri?n khai Web.


Vai tr? Máy ch? Web (IIS) trong Windows Server 2008 (EN)
Tài li?u này mô t? vai tr? Máy ch? Web (IIS) trong Windows Server 2008


Di chuyển SQL Server

Di chuyển SQL Server


Cách di chuyển cơ sở dữ liệu SQL Server sang một vị trí mới bằng cách sử dụng chức năng Tách rời và Đính kèm trong SQL Server (EN)
Bài viết này mô tả cách thay đổi vị trí của các tệp dữ liệu và tệp nhật ký cho cơ sở dữ liệu SQL Server.


Tìm hiểu và gỡ rối Thuật sĩ Sao chép Cơ sở dữ liệu trong SQL Server 2000 (EN)
Bài viết này cung cấp thông tin về cách Thuật sĩ Sao chép Cơ sở dữ liệu hoạt động và để khắc phục các vấn đề thường gặp.


Di chuyển cơ sở dữ liệu SQL Server 7.0 sang một máy chủ mới với SAO LƯU và KHÔI PHỤC (EN)
Bài viết này mô tả cách khôi phục sao lưu cơ sở dữ liệu cho người dùng và hệ thống trong quy trình cài đặt SQL Server 7.0 khác có cấu hình tên ổ đĩa khác với máy chủ bạn đã sao lưu cơ sở dữ liệu ban đầu.


Cách di chuyển cơ sở dữ liệu giữa các máy tính đang chạy SQL Server (EN)
Bài viết từng bước này mô tả cách di chuyển cơ sở dữ liệu người dùng Microsoft SQL Server và các thành phần SQL Server phổ biến nhất giữa các máy tính đang chạy SQL Server.


Cách Di chuyển Lược đồ Cơ sở dữ liệu (EN)
Bài viết từng bước này giải thích cách di chuyển lược đồ cơ sở dữ liệu đã được tạo trong SQL Server Enterprise Manager.


Cách di chuyển cơ sở dữ liệu Reporting Services từ máy tính đang chạy Reporting Services sang máy tính khác (EN)
Bài viết này mô tả cách di chuyển cơ sở dữ liệu Reporting Services từ máy tính đang chạy Microsoft SQL Server Reporting Services trong môi trường SQL Server 2005 Reporting Services.


Cách Di chuyển Tệp Dữ liệu (.mdf) và Tệp Nhật ký (.ldf) SQL Server Từ Vị trí này sang Vị trí khác
Bài viết này thảo luận về cách di chuyển Tệp Dữ liệu (.mdf) và Tệp Nhật ký (.ldf) SQL Server từ vị trí này sang vị trí khác sử dụng các chức năng tách rời và đính kèm trong SQL Server.


Cách di chuyển cơ sở dữ liệu SQL của Microsoft Dynamics CRM 3.0 từ máy chủ này sang máy chủ khác trong cùng một miền (EN)
Bài viết từng bước này mô tả cách di chuyển cơ sở dữ liệu SQL của Microsoft Dynamics CRM 3.0 từ máy chủ này sang máy chủ khác trong cùng một miền.


Cách di chuyển, sao chép và sao lưu thư mục và tệp danh mục phân loại chứa toàn văn bản (EN)
Bài viết này đưa ra một số phương pháp mà bạn có thể sử dụng để sao chép, di chuyển và sao lưu hoặc khôi phục thư mục và tệp danh mục phân loại chứa toàn văn bản.


Cách chuyển thông tin đăng nhập và mật khẩu giữa các phiên bản của SQL Server (EN)
Bài viết này mô tả cách bạn chuyển thông tin đăng nhập và mật khẩu sang máy chủ mới sau khi bạn di chuyển cơ sở dữ liệu sang máy chủ mới.


Cách giải quyết các vấn đề về quyền khi bạn di chuyển cơ sở dữ liệu giữa các máy chủ đang chạy SQL Server (EN)
Bài viết này giải thích cách ánh xạ thông tin đăng nhập tiêu chuẩn và tích hợp nhằm giải quyết các vấn đề về quyền khi bạn di chuyển cơ sở dữ liệu giữa các máy chủ đang chạy SQL Server.


INF: Các bài viết về Khôi phục Dữ liệu sau Sự cố dành cho Microsoft SQL Server (EN)
Bài viết này bao gồm tập hợp các bài viết trong Cơ sở Tri thức về khôi phục dữ liệu sau sự cố được sắp xếp theo phiên bản máy chủ.


Tại sao lại Nâng cấp lên SQL Server 2008 R2?
Thông tin về việc nâng cấp lên SQL Server 2008 R2.


Sách Trực tuyến


Sách SQL Trực tuyến (EN)
Cung cấp điểm bắt đầu để truy cập Sách Trực tuyến cho mỗi phiên bản sản phẩm của SQL Server.


Di chuyển Cơ sở dữ liệu Report Server sang Máy tính Khác (EN)
Bài viết này mô tả cách di chuyển cơ sở dữ liệu report server được sử dụng trong quy trình cài đặt hiện tại cho phiên bản SQL Server Database Engine trên một máy tính khác.


Cách: Di chuyển Cơ sở dữ liệu Sử dụng Tách rời và Đính kèm (Transact-SQL) (EN)
Bài viết này mô tả cách di chuyển cơ sở dữ liệu tách rời sang một vị trí khác và đính kèm lại vào cùng một phiên bản máy chủ hoặc một phiên bản máy chủ khác.


Sử dụng Thuật sĩ Sao chép Cơ sở dữ liệu (EN)
Bài viết này cung cấp tổng quan về việc sử dụng Thuật sĩ Sao chép Cơ sở dữ liệu để chuyển, di chuyển hoặc sao chép, một hoặc nhiều cơ sở dữ liệu và các đối tượng của chúng từ phiên bản SQL Server 2000 hoặc SQL Server 2005 sang phiên bản của SQL Server 2005.


Cách: Khôi phục Cơ sở dữ liệu sang Vị trí và Tên Mới (Transact-SQL) (EN)
Chủ đề này giải thích cách khôi phục cơ sở dữ liệu với vị trí mới và tên mới, tuỳ chọn.


Cách Di chuyển Cơ sở dữ liệu Trang web (EN)
Bài viết này mô tả cách di chuyển cơ sở dữ liệu trang web SQL Server sau khi đã hoàn thành thiết lập lên hệ thống máy tính SQL Server khác bằng cách khởi động Thiết lập Bộ quản lý Cấu hình từ menu Bắt đầu hoặc từ phương tiện cài đặt Bộ quản lý Cấu hình.


Tách rời và Đính kèm Cơ sở dữ liệu (EN)
Bài viết này cung cấp hướng dẫn về việc tách rời rồi đính kèm lại các tệp dữ liệu và tệp nhật ký giao dịch của cơ sở dữ liệu vào cùng một phiên bản hoặc phiên bản khác của SQL Server.


Di chuyển Cơ sở dữ liệu Hệ thống (EN)
Chủ đề này mô tả cách di chuyển cơ sở dữ liệu hệ thống trong SQL Server 2005.


Di chuyển Cơ sở dữ liệu Người dùng (EN)
Bài viết này giải thích cách di chuyển các tệp dữ liệu, nhật ký và tệp danh mục phân loại chứa toàn văn bản của cơ sở dữ liệu người dùng sang vị trí mới trong SQL Server 2005.


Quản lý Tệp Cơ sở dữ liệu (SQL Server Express) (EN)
Tổng quan về việc quản lý các tệp cơ sở dữ liệu trong SQL Server 2005 Express Edition.


Di chuyển Reporting Services (EN)
Chủ đề này cung cấp hướng dẫn từng bước về di chuyển việc triển khai SQL Server 2000 Reporting Services sang phiên bản SQL Server 2005 Reporting Services mới.


Sao lưu và Khôi phục Danh mục phân loại chứa Toàn văn bản (EN)
Hướng dẫn về việc sao lưu và khôi phục danh mục phân loại chứa toàn văn bản.


Nội dung Cộng đồng

Cách di chuyển SQL Server từ môi trường Độc lập sang Cụm (EN)
Bài đăng blog của Balmukund Lakhani này cung cấp hướng dẫn từng bước về việc di chuyển SQL Server từ môi trường độc lập sang cụm.


SQL Server Upgrade Advisor (EN)
Bài đăng blog của Andrew Fryer này cung cấp tổng quan về việc sử dụng SQL Server Upgrade Advisor.


Các liên kết hữu ích cho việc nâng cấp lên SQL Server 2008 (EN)
Bài đăng blog của Nhóm Tư vấn Khách hàng Phát triển Microsoft SQL Server này bao gồm danh sách các liên kết hữu ích cho việc nâng cấp lên SQL Server 2008.


Vai tr? Máy chủ Mạng

Vai tr? Máy ch? M?ng


Blog c?a Nhóm M?ng Doanh nghi?p Microsoft (EN)
T?m hi?u thêm v? M?ng Doanh nghi?p t? blog c?a nhóm Windows này.Vai tr? Máy ch?: DHCP


Blog c?a Nhóm Microsoft Windows DHCP (EN)
T?m hi?u thêm v? Windows DHCP t? blog c?a nhóm Windows này.


Cách di chuy?n cơ s? d? li?u DHCP t? Windows 2000 Server sang Windows Server 2008 ho?c Windows Server 2008 R2 (EN)
Bài đăng blog này mô t? cách di chuy?n cơ s? d? li?u DHCP t? Windows 2000 sang Windows Server 2008.


Cách di chuy?n cơ s? d? li?u DHCP t? máy tính đang ch?y Windows Server 2003 sang Windows Server 2008 (EN)
Bài vi?t này trong Cơ s? Ki?n th?c mô t? cách di chuy?n cơ s? d? li?u DHCP t? máy tính đang ch?y Windows Server 2003 sang Windows Server 2008.


Hư?ng d?n T?ng bư?c Cách Di chuy?n DHCP sang Windows Server 2008 R2 Ch?y C?m (EN)
Hư?ng d?n này mô t? quá tr?nh di chuy?n máy ch? DHCP đư?c bó c?m sang Windows Server 2008 R2 ch?y c?m.


Nâng c?p và Di chuy?n Máy ch? WINS và DHCP sang Windows Server 2003 (EN)
Hư?ng d?n chính th?c này mô t? cách nâng c?p và di chuy?n Máy ch? WINS và DHCP sang Windows Server 2003.


Cách di chuy?n cơ s? d? li?u DHCP t? máy tính đang ch?y Windows NT Server 4.0, Windows 2000 ho?c Windows Server 2003 sang máy tính đang ch?y Windows Server 2003 (EN)
Bài vi?t t?ng bư?c này mô t? cách di chuy?n cơ s? d? li?u Giao th?c C?u h?nh Máy ch? Đ?ng (DHCP) t? máy tính đang ch?y Microsoft Windows NT Server 4.0, Microsoft Windows 2000 ho?c Microsoft Windows Server 2003 sang máy tính đang ch?y Windows Server 2003.Vai tr? Máy ch?: D?ch v? Ch?y n?n Truy?n t?i Thông minh (BITS)


BITS đư?c cài đ?t v?i 2003/2008 và đư?c kích ho?t theo m?c đ?nh. Các d?ch v? khác như d?ch v? c?p nh?t ph?n m?m (WSUS) s? t?n d?ng BITS đ? truy?n d? li?u.


BITS: Tính năng m?i? (EN)
B?ng sau đây xác đ?nh các tính năng m?i cho m?i b?n phát hành c?a D?ch v? Ch?y n?n Truy?n t?i Thông minh (BITS).Vai tr? Máy ch?: B? Qu?n tr? Tr?nh qu?n l? K?t n?i (CMAK)


Không có s? di chuy?n c?u h?nh CMAK tr?c ti?p gi?a các h? đi?u hành. Do đó, không th? nh?p c?u h?nh CMAK đư?c t?o trên Windows 2000 Server vào Windows Server 2008 ho?c Windows Server 2008 R2. B?n c?n s? d?ng phiên b?n CMAK m?i hơn đư?c cung c?p v?i Windows Server 2008 đ? t?o gói m?i dành riêng cho Vista và s? d?ng Windows Server 2008 R2 ho?c Windows 7 đ? t?o gói dành riêng cho Windows 7. Tham kh?o các tài nguyên dư?i đây đ? bi?t thêm thông tin.


Blog Đ?nh tuy?n và Truy c?p T? xa (EN)
T?m hi?u thêm v? Đ?nh tuy?n và Truy c?p T? xa t? blog c?a nhóm Windows này.


B? Qu?n tr? Tr?nh qu?n l? K?t n?i (CMAK) (EN)
T?m hi?u thêm trên TechNet v? B? Qu?n tr? Tr?nh qu?n l? K?t n?i


Cách s? d?ng Gói Công c? Qu?n tr? đ? qu?n tr? t? xa các máy tính đang ch?y Windows Server 2003, Windows XP ho?c Windows 2000 (EN)
Bài vi?t này mô t? các tu? ch?n đ? qu?n tr? máy tính đang ch?y Windows Server 2003, Windows XP ho?c Microsoft Windows 2000.Vai tr? Máy ch?: DNS


N?u b?n cài đ?t b?t k? h? đi?u hành Windows Server m?i nào làm máy ch? m?i và tăng c?p lên B? ki?m soát Mi?n, sao chép AD s? bao g?m thông tin DNS. Sau khi cài đ?t (vai tr?/d?ch v?) DNS trên máy ch? m?i, DNS s? đư?c đưa ra d?a trên thông tin đư?c sao chép AD, v? v?y không c?n th?c hi?n thêm hành đ?ng nào. Lưu ?: Đ?m b?o máy khác đư?c chuy?n hư?ng đ?n máy ch? DNS m?i. Đ? bi?t thêm thông tin v? di chuy?n DNS, h?y xem các tài nguyên dư?i đây.


Vai tr? Máy ch? DNS (EN)
T?m hi?u thêm v? vai tr? Máy ch? DNS.


Di chuy?n Máy ch? AD DS và DNS (EN)
Ph? l?c này cung c?p hư?ng d?n v? di chuy?n đ?c l?p vai tr? Máy ch? H? th?ng Tên Mi?n (DNS) t? máy ch? ch?y Windows Server 2003, Windows Server 2008 ho?c Windows Server 2008 R2 sang máy ch? Windows Server 2008 R2 m?i.


Hư?ng d?n Di chuy?n D?ch v? Mi?n Active Directory và Máy ch? DNS (EN)
Tài li?u này cung c?p hư?ng d?n di chuy?n vai tr? Máy ch? D?ch v? Mi?n Active Directory (AD DS) ho?c Máy ch? H? th?ng Tên Mi?n (DNS) t? máy ch? ch?y Windows Server 2003, Windows Server 2008 ho?c Windows Server 2008 R2 sang máy ch? Windows Server 2008 R2 m?i.


Cách nâng c?p b? ki?m soát mi?n Windows 2000 lên Windows Server 2003 (EN)
Bài vi?t này th?o lu?n cách nâng c?p b? ki?m soát mi?n Microsoft Windows 2000 lên Windows Server 2003 và cách thêm b? ki?m soát mi?n Windows Server 2003 m?i vào mi?n Windows 2000.


S? d?ng Phân ho?ch Thư m?c ?ng d?ng DNS (EN)
Thay đ?i l?n nh?t trong DNS t? Windows 2000 thành Windows 2003 là vi?c s? d?ng phân ho?ch thư m?c ?ng d?ng đ? lưu tr? d? li?u vùng DNS. Tài li?u này cung c?p thêm thông tin.Vai tr? Máy ch?: IAS


Đ? di chuy?n IAS t? Windows 2000 Server sang Windows Server 2008 ho?c Windows Server 2008 R2, quy tr?nh đư?c khuy?n ngh? là s? d?ng h? th?ng Windows Server 2003 làm trung gian, cài đ?t IAS trên h? th?ng khi c?n t?m th?i. Trong h? th?ng này, b?n có th? nh?p các cài đ?t IAS t? Windows 2000, sau đó s? d?ng IASMigreader.exe đ? xu?t t? Windows Server 2003 trong đ?nh d?ng có th? đư?c nh?p trong Windows Server 2008 ho?c 2008 R2. Quan tr?ng: IASMigreader.exe ch? đư?c h? tr? trên Windows Server 2003.


Blog c?a Nhóm B?o v? Truy c?p M?ng Microsoft (NAP) (EN)
T?m hi?u thêm v? B?o v? Truy c?p M?ng t? blog c?a nhóm Windows này.


Hi?n có công c? di chuy?n cài đ?t c?u h?nh IAS sang NPS (EN)
Nhóm s?n ph?m NPS t? hào thông báo đ? có b?n vá nóng cho Windows Server 2008 ch?a Iasmigreader.exe


Cách nh?p và xu?t thông tin c?u h?nh IAS t? máy tính ch?y trên Windows 2000 Server sang máy tính khác ch?y trên Windows 2000 Server (EN)
Bài vi?t này mô t? cách nh?p và xu?t thông tin c?u h?nh D?ch v? Xác th?c Internet (IAS) t? m?t máy tính ch?y trên Microsoft Windows 2000 Server sang máy tính khác ch?y trên Windows 2000 Server.Vai tr? Máy ch?: IPSec


Th?c hi?n các bư?c dư?i đây đ? di chuy?n các chính sách c?c b? hi?n có sang h? đi?u hành m?i hơn.

 1. B?t đ?u ph?n đính kèm Qu?n l? Chính sách B?o m?t IP (EN)
 2. Xu?t Chính sách IPSec (EN)
 3. Nh?p Chính sách IPSec (EN)


Vai tr? Máy ch?: NLB


Blog c?a Nhóm C?m Cân b?ng T?i M?ng và Chuy?n đ?i d? ph?ng Microsoft (EN)
T?m hi?u thêm v? C?m Cân b?ng T?i M?ng và Chuy?n đ?i d? ph?ng t? blog c?a nhóm Windows này.


Nâng c?p Các c?m Hi?n có (EN)
N?u t? ch?c c?a b?n có các ?ng d?ng và d?ch v? hi?n ch?y trên h? đi?u hành Windows NT 4.0 ho?c Microsoft Windows 2000, b?n có th? nâng c?p các c?m Cân b?ng T?i M?ng ho?c WLBS đ? t?n d?ng hi?u su?t và b?o m?t nâng cao c?a Windows Server 2003 và Cân b?ng T?i M?ng.


Di chuy?n Các c?m Hi?n có (EN)
Tài li?u này mô t? cách di chuy?n các c?m hi?n có sang Windows Server 2003.


Chu?n b? nâng c?p c?m Cân b?ng T?i M?ng (EN)
Tài li?u này mô t? nh?ng ho?t đ?ng b?n c?n th?c hi?n trư?c khi nâng c?p c?m Cân b?ng T?i M?ng.Vai tr? Máy ch?: SMB


Không có thay đ?i nào v?i SMB t? Windows 2000 lên Windows 2003. B?t đ?u v?i Windows Vista và Windows 2008, chúng ta nâng câp t? SMB 1.0 lên SMB 2.0. Nâng c?p Windows 2003 lên Windows Vista / 2008 s? nâng c?p SMB lên phiên b?n 2.0. Không c?n các bư?c b? sung đ? nâng c?p ho?c di chuy?n sang phiên b?n SMB m?i hơn.Vai tr? Máy ch?: Không dây


Cách sao chép c?u h?nh IAS sang máy ch? khác (EN)
Tài li?u này mô t? cách sao chép c?u h?nh IAS sang máy tính khác.


Cách th?c hi?n T?t nh?t IAS (EN)
Ch? đ? này cung c?p cách th?c hi?n t?t nh?t đ? tri?n khai và đ?t c?u h?nh IAS và d?a trên các khuy?n ngh? t? D?ch v? H? tr? S?n ph?m c?a Microsoft


Cách th?c đ?i v?i IAS (EN)
Ch? đ? này bao g?m m?t s? "cách th?c" liên quan đ?n IAS.Vai tr? Máy ch?: RRAS


Di chuy?n sang Máy ch? Truy c?p T? xa VPN và Quay s? Ch?y Windows Server 2003 (EN)
T?m hi?u thêm v? di chuy?n sang Máy ch? Truy c?p T? xa VPN và Quay s? Ch?y Windows Server 2003.

Small Business Server

Small Business Server


Không có đư?ng d?n nâng c?p đư?c h? tr? t? Windows 2000 Server lên Small Business Server 2008. Tuy nhiên, di chuy?n t? Small Business Server 2000 sang Windows Small Business Server 2008 đư?c h? tr?.


Di chuy?n Microsoft Small Business Server 2000 sang Windows Small Business Server 2008 (EN)
Phác th?o các bư?c c?n thi?t đ? di chuy?n cài đ?t và d? li?u t? máy ch? hi?n có ch?y Microsoft Small Business Server 2000 sang máy tính m?i ch?y Windows SBS 2008.


Di chuy?n t? Small Business Server 2000 ho?c Windows 2000 Server sang Windows Small Business Server 2003 (EN)
Tài li?u này mô t? cách di chuy?n t? Small Business Server 2000 ho?c Windows 2000 Server sang Windows Small Business Server 2003.

Di chuyển Máy khách

Di chuy?n Máy khách


Không có đư?ng d?n di chuy?n đư?c h? tr? t? Windows 2000 sang Windows 7 b?ng Công c? Di chuy?n Tr?ng thái Ngư?i dùng (USMT). Trư?c h?t, b?n ph?i nâng c?p lên Windows XP và sau đó di chuy?n sang Windows 7 b?ng USMT 4.0 đi kèm v?i B? Cài đ?t Windows T? đ?ng (AIK).


Hư?ng d?n Di chuy?n Windows XP sang Windows 7 (EN)
Hư?ng d?n này giúp b?n qua t?ng bư?c đưa ra quy?t đ?nh khi di chuy?n t? môi trư?ng Windows XP sang Windows 7 và t?m hi?u v? các công c? và tài nguyên s?n có c?a Microsoft nh?m giúp b?n t?ng bư?c trong quá tr?nh th?c hi?n.


T?i xu?ng B? Cài đ?t Windows T? đ?ng (AIK) cho Windows 7 (EN)
B? Cài đ?t Windows T? đ?ng (AIK) cho Windows 7 giúp b?n cài đ?t, tu? ch?nh và tri?n khai d?ng h? đi?u hành Microsoft Windows 7 và Windows Server 2008 R2.


Hư?ng d?n Ngư?i dùng Công c? Di chuy?n Tr?ng thái Ngư?i dùng 4.0 (EN)
Công c? Di chuy?n Tr?ng thái Ngư?i dùng Windows (USMT) 4.0 là công c? d?ng l?nh có th? ghi cung c?p cho các chuyên gia CNTT tr?i nghi?m di chuy?n h? sơ ngư?i dùng có kh? năng tu? ch?nh cao đi kèm v?i B? Cài đ?t Windows T? đ?ng (AIK).

Tính tương thích của Ứng dụng

Tài nguyên cho Chuyên viên CNTT


B?t đ?u v?i Tính tương thích c?a ?ng d?ng trong Tri?n khai Windows (EN)
Sau khi đ?c tài li?u này, b?n s? có nh?n th?c r? ràng v? đi?m b?t đ?u trong quá tr?nh đánh giá ?nh hư?ng c?a tính tương thích c?a ?ng d?ng trong d? án tri?n khai c?a m?nh.


Tính s?n sàng và Ch?ng ch? ?ng d?ng c?a ISV (EN)
Mô t? cách chu?n b? s?n sàng cho ?ng d?ng c?a b?n cho Windows Server 2008 R2.


Trung tâm K? thu?t v? Tính tương thích c?a ?ng d?ng trên TechNet (EN)
T?i xu?ng các công c? và tài nguyên đ? gi?m th?i gian, chi phi và tính ph?c t?p khi gi?i quy?t v?n đ? v? tính tương thích c?a ?ng d?ng.


Các V?n đ? c?n xem xét v? ?ng d?ng Khi Nâng c?p lên Windows Server 2008 (EN)
Tài li?u này ch?a thông tin mà b?n c?n n?u b?n có các ?ng d?ng nghi?p v? riêng (LOB) ho?c các ?ng d?ng không ph?i c?a Microsoft và b?n đang nâng c?p lên h? đi?u hành Windows Server 2008.Tài nguyên cho Nhà phát tri?n


Bộ công cụ Tương thích Ứng dụng (ACT) của Microsoft (EN)
B? công c? Tương thích ?ng d?ng (ACT) cho phép các nhà phát tri?n ph?n m?m, các nhà cung c?p ph?n m?m đ?c l?p (ISV) và các chuyên viên CNTT làm vi?c trong môi trư?ng công ty xác đ?nh xem các ?ng d?ng c?a h? có tương thích v?i phiên b?n h? đi?u hành Windows m?i không trư?c khi chuy?n đ?i trong t? ch?c.


Hư?ng d?n Ch?t lư?ng ?ng d?ng Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (EN)
Hư?ng d?n Ch?t lư?ng ?ng d?ng Windows 7 và Windows Server 2008 R2: Hư?ng d?n cho Nhà phát tri?n v? Tính tương thích, Đ? tin c?y và Hi?u su?t c?a ?ng d?ng


Trung tâm Nhà phát tri?n c?a Windows trên MSDN (EN)
Nh?n tr? giúp, hư?ng d?n và công c? nh?m giúp b?n xác đ?nh và gi?i quy?t các v?n đ? v? tính tương thích b?n có th? g?p ph?i khi di chuy?n các ?ng d?ng c?a m?nh sang Windows 7.Ch? đ? XP trong Windows 7


Ch? đ? Windows XP (EN)
Ch? đ? Windows XP cho phép b?n ch?y ph?n m?m doanh nghi?p Windows XP c? hơn ngay trên máy tính ch?y Windows 7.

Hỏi Cộng đồng

H?i C?ng đ?ng


B?n có câu h?i? Đăng câu h?i trong Di?n đàn Windows Server (EN)
Đ?t câu h?i trong Di?n đàn Windows Server. H?u h?t m?i câu h?i đ?u đư?c tr? l?i trong v?ng 24 gi?.Blog


Trang ch? C?ng đ?ng Chuyên viên CNTT TechNet (EN)
Duy?t các blog v? C?ng đ?ng Chuyên viên c?a Microsoft.


Trung tâm Ph?ng ch?ng Ph?n m?m đ?c h?i c?a Microsoft (EN)
Blog c?a Trung tâm Ph?ng ch?ng Ph?n m?m đ?c h?i c?a Microsoft cung c?p phương pháp th?i gian th?c cho Trung tâm ?ng phó Ph?n m?m đ?c h?i c?a Microsoft đ? giao ti?p v?i khách hàng. Các ch? đ? bao g?m thông tin thư?ng ngày, thông tin m?t v? các m?i đe do? m?i, n?i b?t ho?c thú v? v? ph?n m?m đ?c h?i c?ng như các ch? đ? nghiên c?u khác trong l?nh v?c b?o m?t máy tính.


Blog c?a Nhóm M?ng Doanh nghi?p Microsoft (EN)
T?m hi?u thêm v? M?ng Doanh nghi?p t? blog c?a nhóm Windows này.


Blog c?a Nhóm Microsoft Windows DHCP (EN)
T?m hi?u thêm v? Windows DHCP t? blog c?a nhóm Windows này.


Blog c?a Nhóm C?m Cân b?ng T?i M?ng và Chuy?n đ?i d? ph?ng Microsoft (EN)
T?m hi?u thêm v? C?m Cân b?ng T?i M?ng và Chuy?n đ?i d? ph?ng t? blog c?a nhóm Windows này.


Blog c?a Nhóm In ?n Windows (EN)
T?m hi?u v? cách in ?n Windows trên blog c?a Nhóm In ?n Windows


Blog D?ch v? Thư m?c c?a Microsoft (EN)
T?m thông tin h?u ích trên blog h? tr? D?ch v? Thư m?c chính th?c c?a Microsoft.


Blog c?a Nhóm C?t l?i và Thi?t l?p Windows Server (EN)
Quan đi?m c?a nhóm C?t l?i và Thi?t l?p Windows Server N?n t?ng Doanh nghi?p.


Blog c?a Nhóm Hi?u su?t c?a Windows (EN)
T?m hi?u thêm v? Hi?u su?t c?a Windows t? blog c?a nhóm h? tr? này.

Duy?t l?i l?n sau cùng : 15 Tháng Ba 2013