Atnaujinkite rankiniu b?du

?vadas

Kai sukonfig?ruojate kompiuter? taip, kad jis b?t? atnaujintas automati?kai, ?sitikinkite, kad ?diegti naujausi saugos naujinimai ? kartais atnaujinti nepavyksta. Nepavykusio naujinimo diegimo prie?astys gali b?ti ?vairios. Pasinaudoj? ?iame puslapyje pateikiama pagalba daugum? ?i? problem? galite i?spr?sti patys.

Da?niausiai pasitaikan?ios situacijos, kod?l naujinimai gali b?ti ne?diegti, yra ?ios:

 1. Naudotojas neturi tinkam? leidim? parsisi?sti ir ?diegti i? ?Windows? naujinimo
  Prisiregistruokite administratoriaus teis?mis

  Naujinimus gal?site ?diegti tik ?sigij? vartotojo abonement? su administratoriaus teis?mis. Jei norite ?sigyti administratoriaus teises patys, galite prisiregistruoti vartotojo vardu 'Administratorius' (ir ?ved? slapta?od?) arba naudodami kit? abonement?, kuris, j?s? ?iniomis, turi 'Administratoriaus' leidimo nustatymus.

  Patikrinkite savo vartotojo abonemento autorizavim?:

  • ?Windows? u?duo?i? juostoje spustel?kite Prad?ti ir pasirinkite 'Valdymo skydas'
  • (Du kartus) spustel?kite 'Vartotoj? abonementai'. ?ia galite pasi?i?r?ti j?s? turimo abonemento autorizacij?.

 2. Apsilankykite Microsoft Update ir pam?ginkite dar kart? parsisi?sti ir ?diegti atnaujinim? (-us) arba atlikite skirtukuose nurodytus veiksmus. Jei tai nei?sprend?ia problemos, toliau atlikite 2 dalyje nurodytus veiksmus.

 3. Programin? ?ranga veikia ?Windows? naujinim?
  Kai kuri tre?iosios ?alies programin? ?ranga gali keisti j?s? turimo abonemento leidimo nustatymus. Laikinai atjunkite visas antivirusines ir apsaugos nuo ?nipin?jimo programas, parsisi?skite greitintuv? ir kit? pana?i? programin? ?rang?.

  Apsilankykite Microsoft Update ir dar kart? pam?ginkite atsisi?sti ir ?diegti naujinim? (-us). Jei tai nei?sprend?ia problemos, toliau atlikite 3 dalyje nurodytus veiksmus.

 4. ?Windows update? aplankas? pa?eistas

  I?junkite automatinio naujinimo paslaugas Spustel?kite prad?ti ? pasirinkitevykdyti ? ir juostoje ?veskite services.msc ? spustel?kite Gerai. Atsidarys Paslaug? konfig?ravimo langas. Ie?kokite Automatini? atnaujinim? arba Windows Update ? spustel?kite de?in?j? pel?s klavi?? ir pasirinkite sustabdyti.

  Pervadinkite aplank? ?SoftwareDistribution?
  kai programa sustabdyta, de?iniuoju pel?s klavi?u spustel?kite mygtuk? ?Prad?ti?, esant? ?Windows? u?duo?i? juostoje ir susiraskite aplank? Windows. ?iame aplanke ie?kokite aplanko, pavadinto SoftwareDistribution. Pervadinkite ?? aplank? ? SoftwareDistributionold.

  Laikinai i?junkite programin? ?rang?, kuri veikia ?Windows? naujinimus
  Kai kuri tre?iosios ?alies programin? ?ranga gali keisti j?s? turimo abonemento leidimo nustatymus. Laikinai atjunkite visas antivirusines ir apsaugos nuo ?nipin?jimo programas, parsisi?skite greitintuv? ir kit? pana?i? programin? ?rang?.

  I? naujo paleiskite automatin? naujinim?
  Pervadin? aplank? gr??kite ? Paslaug? konfig?ravimo lang?. Ie?kokite Automatini? atnaujinim? arba Windows Update ? spustel?kite de?in?j? pel?s klavi?? ir pasirinkite prad?ti.

  Apsilankykite Microsoft Update ir dar kart? pam?ginkite atsisi?sti ir ?diegti naujinim? (-us).

1 veiksmas

1 veiksmas

 • Eikite ?: Prad?ti ? valdymo skydas ? sauga ? ?Windows? naujinimas (atsidarys ekranas, pana?us ? 1 atvaizd?)
 • ?iame ekrane spustel?kite nuorod? ?Per?i?r?ti naujinimo istorij??
  ?iame lange (2 atvaizde) bus rodomas i?samus naujinim? s?ra?as. ?iame s?ra?e bus pateikiami s?kmingi ir nepavyk? naujinimai.

1 atvaizdas

2 atvaizdas

2 veiksmas

2 veiksmas

 • Du kartus spustel?kite nepavykus? naujinim?. Atsivers langas, kuriame bus pateikiama detalesn? informacija apie naujinim? (3 atvaizdas).
 • ?ra?ykite KB ?? straipsnio numer? ir spustel?kite nuorod? ? http://support.microsoft.com/ 

3 atvaizdas

3 veiksmas

3 veiksmas

 • I?pl?stin?s paie?kos puslapyje paie?kos laukelyje ?veskite KB straipsnio numer? i? ankstesnio veiksmo ir prad?kite paie?k?. Jei nerandama rezultat?, tai rei?kia, kad i?verst? straipsni? n?ra. Tur?site ie?koti palaikymo turinyje angl? kalba, kaip galite pamatyti ?emiau (4 atvaizdas).
 • Paie?kos rezultat? puslapyje rodomas straipsnis, kurio ie?kote (5 atvaizdas)
 • Patikrinkite, ar straipsnio numeris, kur? ?ra?ote, yra toks pat, kaip ir straipsnio numeris, kuriuo prasideda straipsnio apra?ymas
 • Paspaudus nuorod? atsivers ?ini? baz?s straipsnis

?ini? baz?s straipsnio ?simptom?? paragrafe apra?oma, kuri? problem? sprend?ia straipsnis

4 atvaizdas

5 atvaizdas

4 veiksmas

4 veiksmas

 • Kai slinksite straipsniu ?emyn, pamatysite tekst? ?Informacijos naujinimas?. ?iame paragrafe yra pateikiama nuorod? ? atsisiuntimo centr?, kur galima rasti tinkam? produkt? (6 atvaizdas)
 • Spustel?kite savo sistemai tinkan?i? nuorod?
 • ?i nuoroda perkels jus ? ?Microsoft? atsisiuntimo centr?

6 atvaizdas

5 veiksmas

5 veiksmas

 • ?Microsoft? atsisiuntim? centre (ar jo versijoje angl? kalba) rodomas to straipsnio numerio atsisiuntimo puslapis, kurio ie?kote. Dar kart? patikrinkite, ar KB ...... straipsnio numeris, kur? ?ra?ote, sutampa su KB ...... straipsnio numeriu, pateikiamu ?iame puslapyje
 • Kai norite parsisi?sti naujinim? kita kalba, pasirinkite ?keisti kalb?? (7 atvaizdas). Atsisiuntimo kalbos versija turi atitikti j?s? operacin?s sistemos ar produkto kalb?.
 • Spustel?kite ?T?sti? ? patvirtinimas gali b?ti atsisiuntimo proceso dalis (7 atvaizdas)
 • Kai programin? ?ranga patvirtinta, pasikei?ia parsisiuntimo ekrano spalva. Dabar galite atsisi?sti fail? spustel?j? mygtuk? ?atsisi?sti? (8 atvaizdas) ? patikrinkite dar kart? failo, kur? norite atsisi?sti, kalb?.
 • Spustel?kite mygtuk? 'i?saugoti' (9 atvaizdas) ir i?saugokite fail? tokioje vietoje, kur j? v?liau gal?site lengvai susirasti, pvz., darbalaukyje.

7 atvaizdas

8 atvaizdas

9 atvaizdas

6 veiksmas

6 veiksmas

 • Kai atsisiuntimas baigtas, atitinkamoje vietoje susiraskite i?saugot? fail?. Du kartus spustel?kite fail?, prasid?s diegimas.
 • Pasibaigus diegimui tur?site i? naujo paleisti kompiuter?

Jei tai nei?sprend?ia problemos, nemokamai kreipkit?s ? technin?s pagalbos specialist? (tik d?l su ?Windows?/?Microsoft? naujinimu susijusi? problem?).

Paskutin? per?i?ra : 2009 m. liepos 30 d.