Internet Explorer 10

P?rl?kprogrammas Internet Explorer 10 atbalsta opcijas, papildinform?cija un atbalsta lieto?anas cikls

Atbalsta opcijas un resursi

Lai sa?emtu tehnisku pal?dz?bu saist?b? ar programmu Internet Explorer 10, l?dzu, noklik??iniet ?eit. Lai skat?tu citu saturu, l?dzu, zem?k atlasiet kategoriju.

Pa?pal?dz?bas opcijas

Internet Explorer 10 pal?dz?ba un ieteikumi
Lai uzzin?tu vair?k par vis?m p?rl?kprogrammas Internet Explorer 10 pied?v?taj?m iesp?j?m, apmekl?jiet Internet Explorer (IE) pal?dz?bas un ieteikumu centru.

Ieg?stiet jaun?k?s servisa pakotnes, atjaunin?jumus un citas iesp?jas
Apmekl?jiet Microsoft lejupiel?des centru, lai atrastu jaun?k?s servisa pakotnes, atjaunin?jumus, izm??in?jumversijas un draiverus.

Pa?pal?dz?bas opcijas darbam

IT speci?listiem: Internet Explorer TechCenter vietn? TechNet (EN)
Apmekl?jiet Internet Explorer TechCenter vietn? TechNet, lai ieg?tu IT speci?listiem paredz?tus probl?mu nov?r?anas risin?jumus un nor?d?jumus.

Izstr?d?t?jiem: Internet Explorer Developer Center vietn? MSDN (EN)
Apmekl?jiet Internet Explorer Developer Center vietn? MSDN, lai uzzin?tu vair?k par p?rl?kprogrammas IE izstr?di.

Atbalsts maziem uz??mumiem (EN)
Vienk?r?a pal?dz?ba un probl?mu nov?r?anas nor?d?jumi maziem uz??mumiem.

Microsoft Premier klientiem: apmekl?jiet Microsoft Premier Online (MPO), lai ieg?tu inform?ciju probl?mu nov?r?anai saist?b? ar resursiem vai iesniegtu atbalsta piepras?juma gad?jumu tie?saist?
Enterprise klienti, kuriem ir Premier konts, var apmekl?t Microsoft Premier Online, lai mekl?tu inform?ciju par probl?mu nov?r?anu vai izmantotu atbalsta gad?jumu konsult?cijai ar Microsoft atbalsta speci?listu.

Microsoft partneriem: apmekl?jiet Microsoft Partner Network (EN)
Microsoft partneri var piek??t neierobe?otam tie?saistes atbalstam, izmantojot Microsoft Partner Network.

Kopienas resursi

Microsoft atbil?u forumi (EN)
Izlieciet jaut?jumu vai mekl?jiet risin?jumus Internet Explorer atbil?u forumos.

IT speci?listiem: Microsoft TechNet Internet Explorer forumi (EN)
Izlieciet jaut?jumu vai mekl?jiet risin?jumus Microsoft TechNet Internet Explorer forumos.

Izstr?d?t?jiem: Microsoft MSDN forumi saist?b? ar Internet Explorer programmat?ras izstr?di (EN)
Izlieciet jaut?jumu vai mekl?jiet risin?jumus MSDN forumos saist?b? ar Internet Explorer programmat?ras izstr?di.

Ieg?stiet visp?r?gu vai klientu apkalpo?anas pal?dz?bu
Lai ieg?tu visp?r?gu inform?ciju par Microsoft produktiem un pakalpojumiem, apmekl?jiet lapu Sazinieties ar mums.

Tehnisk? atbalsta opcijas

Iesp?jams, esat ties?gs sa?emt OEM (ori?in?l? apr?kojuma ra?ot?ja) nodro?in?tu bezmaksas atbalstu garantijas period?.
Apmekl?jiet m?su OEM kontaktinform?cijas lapu, lai uzzin?tu, k? noteikt, vai instal?ciju ir nodro?in?jis OEM, un p?rl?kotu daudzu OEM kontaktinform?ciju. Ja j?su Microsoft produkts ir s?kotn?ji instal?ts, izplat?ts kop? ar datoru vai esat to ieguvis k? jaunin?jumu tie?i no datora ra?ot?ja, galvenais atbalsta sniedz?js ir ori?in?l? apr?kojuma ra?ot?js (OEM), kas nodro?in?ja attiec?go Microsoft produktu.

Lai sazin?tos ar Microsoft atbalsta speci?listu, t?l?k noklik??iniet uz izmantot? produkta un t? versijas. M?s jums uzdosim da?us jaut?jumus, lai noteiktu, k?das ir jums pieejam?s atbalsta opcijas. Atbalsta opcijas var iek?aut sazi?u pa e-pastu, piepras?juma iesnieg?anu tie?saist? vai ar? atbalstu pa t?lruni.

Lai uzzin?tu, k?da versija ir jums, noklik??iniet uz pogas S?kt, ar peles labo pogu noklik??iniet uz Dators un p?c tam noklik??iniet uz Rekviz?ti.

Internet Explorer 10

Tehnisk? atbalsta opcijas darbam

IT speci?listiem: sazinieties ar Microsoft atbalsta speci?listu, izmantojot TechNet abonementu (EN)
Ja esat TechNet Plus abonents, jums ir ties?bas sa?emt divus (2) papildu atbalsta gad?jumus, k? ar? 20 procentu atlaidi jebkuriem atbalsta gad?jumiem pa t?lruni. Uzziniet vair?k.

Izstr?d?t?jiem: sazinieties ar Microsoft atbalsta speci?listu, izmantojot MSDN abonementu (EN)
Ja esat MSDN abonents, atkar?b? no abonementa l?me?a, iesp?jams, esat ties?gs sa?emt l?dz pat ?etriem (4) tehnisk? atbalsta gad?jumiem. ?os atbalsta gad?jumus var izmantot, lai nov?rstu tehnisk?s boj?jumu labo?anas probl?mas ar ra?o?anu nesaist?t? vid?, un ?ie gad?jumi ir l?dzv?rt?gi profesion?l? atbalsta maksas gad?jumiem. Izmantojiet tehnisk? atbalsta gad?jumu, lai atrastu risin?jumu ra?o?anas probl?mai, ja varat replic?t ?o probl?mu ar ra?o?anu nesaist?t? vid?. Uzziniet vair?k.

Microsoft Premier klientiem: apmekl?jiet Microsoft Premier Online (MPO), lai ieg?tu inform?ciju probl?mu nov?r?anai saist?b? ar resursiem vai iesniegtu atbalsta piepras?juma gad?jumu tie?saist? (EN)
Enterprise klienti, kuriem ir Premier konts, var apmekl?t Microsoft Premier Online, lai mekl?tu inform?ciju par probl?mu nov?r?anu vai izmantotu atbalsta gad?jumu konsult?cijai ar Microsoft atbalsta speci?listu.

Microsoft partneriem: piek??stiet neierobe?otam tie?saistes atbalstam, izmantojot Microsoft Partner Network (EN)
Microsoft partneri var piek??t neierobe?otam tie?saistes atbalstam, izmantojot Microsoft Partner Network.

Papildinform?cija

P?rl?kprogrammas Windows Internet Explorer lieto?ana

Internet Explorer 10 pal?dz?ba un ieteikumi
Lai ieg?tu papildinform?ciju, apmekl?jiet Internet Explorer 10 pal?dz?bas un ieteikumu lapas.

Izp?tiet p?rl?kprogrammas Internet Explorer iesp?jas
P?rl?kojiet inform?ciju par p?rl?kprogrammu Internet Explorer 10 un uzziniet, k? t? ir veidota, lai piln?b? izmantotu oper?t?jsist?mas Windows 8 un Windows RT iesp?jas.

Darba s?k?ana p?rl?kprogramm? Internet Explorer 10
Uzziniet, k? atrast adreses joslu, main?t s?kumlapu un paveikt daudz ko citu.

Pal?dziet nodro?in?t datora aizsardz?bu, izmantojot Internet Explorer 10
Skatiet, k? p?rl?kprogramma Internet Explorer 10 nodro?ina aizsardz?bu, pateicoties uzlabotai dro??bai fon? un liel?k?m konfidencialit?tes iesp?j?m.

Atbalsta lieto?anas cikls

Papildinform?cija par p?rl?kprogrammas Internet Explorer 10 atbalsta lieto?anas ciklu

Atbalsta lieto?anas cikla politikas lapa
Apmekl?jiet Microsoft atbalsta lieto?anas cikla politikas lapu, lai skat?tu Microsoft produktu atbalsta vadl?nijas, s?kot no atbalsta pieejam?bas l?dz pat produktu atbalsta lieto?anas cikla beig?m.

P?rl?kprogrammas Internet Explorer 10 atbalsta lieto?anas cikla politika
Skatiet inform?ciju par Internet Explorer 10 produktu atbalsta lieto?anas cikla politiku.

P?d?jo reizi p?rskat?ts : tre?diena, 2013. gada 2. oktobris