Internet Explorer 10

Opcije podr?ke, vi?e informacija i informacije o ?ivotnom ciklusu za Internet Explorer 10.

Opcije i resursi podr?ke

Za tehni?ku pomo? sa programom Internet Explorer 10 kliknite ovde. Za drugi sadr?aj izaberite dolenavedenu kategoriju.

Opcije samopodr?ke

Pomo? i ?lanci ?Kako da...? za Internet Explorer 10
Posetite centar za pomo? i ?lanke ?Kako da...? za Internet Explorer (IE) da biste saznali kako da dobijete sve ?to ?elite od programa Internet Explorer 10.

Nabavka najnovijih servisnih paketa, ispravki i jo? mnogo toga (engl.)
Posetite Microsoft Download Center da biste prona?li najnovije servisne pakete, ispravke, probne verzije i upravlja?ke programe.

Opcije samopodr?ke za rad

IT stru?njaci: Internet Explorer TechCenter na lokaciji TechNet (engl.)
Posetite Internet Explorer TechCenter na lokaciji TechNet da biste dobili napredno re?avanje problema i uputstva za IT stru?njake.

Projektanti: Internet Explorer centar za projektante na lokaciji MSDN (engl.)
Posetite Internet Explorer centar za projektante na lokaciji MSDN da biste saznali vi?e o projektovanju za IE.

Podr?ka za mala preduze?a (engl.)
Jednostavna pomo? i re?avanje problema za mala preduze?a.

Microsoft Premier klijenti: Posetite Microsoft Premier Online (MPO) da biste prona?li resurse za re?avanje problema ili da biste prosledili incident na mre?i (engl.)
Poslovni klijenti sa Premier nalogom mogu da posete Microsoft Premier Online (MPO) da bi dobili informacije o re?avanju problema ili da bi otvorili incident kod stru?njaka Microsoft podr?ke.

Microsoft partneri: Posetite lokaciju Microsoft Partner Network (engl.)
Microsoft partneri mogu da pristupaju neograni?enoj podr?ci na mre?i putem lokacije Microsoft Partner Network.

Resursi zajednice

Microsoft Community (engl.)
Postavite pitanje ili potra?ite re?enja na Internet Explorer Community forumima.

IT stru?njaci: Microsoft TechNet Internet Explorer forumi (engl.)
Postavite pitanje ili potra?ite re?enja na Microsoft TechNet Internet Explorer forumima.

Projektanti: Microsoft MSDN forumi za projektovanje softvera za Internet Explorer (engl.)
Postavite pitanje ili potra?ite re?enja na MSDN forumima za projektovanje softvera za Internet Explorer.

Pronala?enje netehni?ke pomo?i ili pomo?i korisni?ke slu?be
Za op?te upite u vezi sa Microsoft proizvodima i uslugama posetite na?u stranicu ?Obratite nam se?.

Opcije tehni?ke podr?ke

Mo?da imate prava na besplatnu podr?ku u okviru garancije od OEM-a (proizvo?a?a originalne opreme).
Posetite na?u stranicu za kontakt OEM-a da biste saznali kako da otkrijete da li je va?a instalacija OEM i da biste potra?ili kontakt informacije mnogih OEM-a. Ako je Microsoft proizvod unapred instaliran, distribuira se uz ra?unar ili je dobijen u vidu nadogradnje direktno od proizvo?a?a ra?unara, osnovni izvor podr?ke jeste proizvo?a? originalne opreme (OEM) koji je obezbedio Microsoft proizvod.

Da biste se obratili stru?njaku Microsoft podr?ke, kliknite na dolenavedeni proizvod i verziju koja se odnosi na vas. Postavi?emo vam nekoliko pitanja da bismo lak?e utvrdili koje su va?e opcije podr?ke. Opcije podr?ke mogu biti putem e-po?te, prosle?ivanja na mre?i ili putem telefona.

Da biste saznali koju verziju imate, kliknite na dugme ?Start?, kliknite desnim tasterom mi?a na stavku ?Ra?unar?, a zatim izaberite stavku ?Svojstva?.

Internet Explorer 10

Opcije tehni?ke podr?ke za rad

IT stru?njaci: Obratite se stru?njaku Microsoft podr?ke putem TechNet pretplate (engl.)
Kao TechNet Plus pretplatnik imate pravo na dva (2) besplatna incidenta i popust od 20 procenata na sve dodatne incidente koje kupite i prijavite telefonom. Saznajte vi?e.

Projektanti: Obratite se stru?njaku Microsoft podr?ke putem MSDN pretplate (engl.)
Kao MSDN pretplatnik mo?ete dobiti najvi?e ?etiri (4) incidenta tehni?ke podr?ke u zavisnosti od nivoa pretplate. Ovi incidenti podr?ke mogu se koristi za re?avanje tehni?kih problema u neproizvodnom okru?enju i imaju isti status kao pla?eni incidenti profesionalne podr?ke. Incident tehni?ke podr?ke mo?ete iskoristiti da prona?ete re?enje za proizvodni problem ako mo?ete da ponovite problem u neproizvodnom okru?enju. Saznajte vi?e.

Microsoft Premier klijenti: Posetite Microsoft Premier Online (MPO) da biste prona?li resurse za re?avanje problema ili da biste prosledili incident na mre?i (engl.)
Poslovni klijenti sa Premier nalogom mogu da posete Microsoft Premier Online (MPO) da bi dobili informacije o re?avanju problema ili da bi otvorili incident kod stru?njaka Microsoft podr?ke.

Microsoft partneri: Pristup neograni?enoj podr?ci na mre?i putem lokacije Microsoft Partner Network (engl.)
Microsoft partneri mogu da pristupe neograni?enoj podr?ci na mre?i putem lokacije Microsoft Partner Network.

Saznajte vi?e

Kori??enje programa Windows Internet Explorer

Pomo? i ?lanci ?Kako da...? za Internet Explorer 10
Posetite stranice pomo?i i ?lanaka ?Kako da...? za Internet Explorer 10 da biste prona?li vi?e informacija.

Istra?ite Internet Explorer
Potra?ite informacije o programu Internet Explorer 10 i pogledajte njegovu izradu da biste u potpunosti iskoristili Windows 8 i Windows RT.

Prvi koraci uz Internet Explorer 10
Saznajte kako da prona?ete traku adresa, promenite mati?nu stranicu i jo? mnogo toga.

Za?titite se uz Internet Explorer 10
Pogledajte kako vam Internet Explorer 10 poma?e da se za?titite uz bolju pozadinsku bezbednost i ve?u kontrolu nad va?om privatno??u.

?ivotni ciklus podr?ke

Vi?e informacija o ?ivotnom ciklusu podr?ke za Internet Explorer 10

Stranice sa smernicama za ?ivotni ciklus podr?ke
Posetite stranicu ?Smernice ?ivotnog ciklusa Microsoft podr?ke? da biste prikazali uputstva korporacije Microsoft za podr?ku, od dostupnosti sve do kraja ?ivotnog ciklusa proizvoda.

Smernice za ?ivotni ciklus podr?ke za Internet Explorer 10
Prika?ite informacije o smernicama za ?ivotni ciklus podr?ke za Internet Explorer 10 proizvode.

Poslednji pregled : 2. oktobar 2013.