Inform?cija par Microsoft Office produktu atbalsta lieto?anas ciklu

Microsoft Office produkta (Word, Office, Outlook, Access, Excel, Powerpoint, Publisher, Office for Mac, Lync u.c.) atbalsta laika interv?ls.

Ja j?su produkts šaj? sarakst? nav min?ts, mekl?jiet inform?ciju par lietošanas cikliem lap? Papildu produkti vai Novecojušie produkti.

Ja j?su produkts šaj? sarakst? nav min?ts, mekl?jiet inform?ciju par lietošanas cikliem lap? Papildu produkti vai Novecojušie produkti.

P?d?jo reizi p?rskat?ts : ceturtdiena, 2014. gada 31. j?lijs