Co oznacza skrót OEM

Co to s¹ produkty OEM?

Skrót OEM oznacza producenta sprzêtu: komputera stacjonarnego, laptopa itd (ang. Original Equipment Manufacturer). Produkty OEM to produkty dostarczone przez producenta komputera razem z komputerem lub, w przypadku oprogramowania, zainstalowane przez niego na komputerze.

Poniewa¿ to producent komputera skonfigurowa³ sprzêt w komputerze oraz znajduj¹ce siê na nim oprogramowanie, w razie koniecznoœci uzyskania pomocy technicznej to z nim nale¿y kontaktowaæ siê w pierwszej kolejnoœci.

Kliknij tutaj aby wyœwietliæ liste producentów komputerów OEM

Ostatnia weryfikacja : 19 czerwca 2012