Hỗ trợ cho Office 2003

Tr? giúp và h? tr? cho Office 2003. Liên k?t đ?n d?ch v? k.hàng và g.pháp KT, b?n t?i xu?ng, b?n c?p nh?t và câu tr? l?i cho các v?n đ? thư?ng g?p.

Microsoft đ? k?t thúc h? tr? dành cho Office 2003 vào ngày 8 tháng 4 năm 2014

H? tr? dành cho Office 2003 đ? k?t thúc

Microsoft đ? k?t thúc h? tr? dành cho Office 2003 vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đ?i này đ? ?nh hư?ng đ?n các b?n c?p nh?t ph?n m?m và các tùy ch?n b?o m?t c?a b?n.
T?m hi?u ? ngh?a c?a đi?u này v?i b?n và cách th?c hi?n đ? luôn đư?c b?o v?.

Tùy chọn và tài nguyên hỗ trợ

T? h? tr?

Tr? giúp và hư?ng d?n cho Office 2003
Truy c?p Office tr?c tuy?n đ? t?m hi?u v? cách có th? t?n d?ng t?i đa t? Office.

T?i gói d?ch v? m?i nh?t
Microsoft Office 2003 Gói D?ch v? 3 (SP3) cung c?p b?n c?p nh?t m?i nh?t cho Office 2003 bao g?m nh?ng c?i ti?n v? tính ?n đ?nh, hi?u su?t và b?o m?t.

T?m ki?m trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft
T?m ki?m gi?i pháp k? thu?t cho các s? c? gián đo?n d?ch v? ph? bi?n c?a Office 2003 trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft.

Lu?ng n?p RSS cho các s? c? thư?ng g?p đ? xu?t b?n g?n đây (EN)
Đăng k? ho?c xem các s? c? thư?ng g?p g?n đây nh?t dành cho Office 2003. B?m vào l?a ch?n phiên b?n s?n ph?m ? ngăn dư?i bên ph?i.

Tùy ch?n t? h? tr? cho công vi?c

Chuyên viên CNTT: Office Resource Kit trên TechNet (EN)
Truy c?p Office TechCenter trên TechNet đ? bi?t cách g? r?i và hư?ng d?n nâng cao cho Chuyên viên CNTT.

Nhà phát tri?n: Trung tâm Nhà phát tri?n Office trên MSDN (EN)
Truy c?p Trung tâm Nhà phát tri?n Office trên MSDN đ? t?m hi?u v? vi?c phát tri?n Office.

Đ?i tác c?a Microsoft: Truy c?p M?ng lư?i Đ?i tác c?a Microsoft (EN)
Đ?i tác c?a Microsoft có th? truy c?p h? tr? tr?c tuy?n không gi?i h?n thông qua M?ng lư?i Đ?i tác c?a Microsoft.

C?ng đ?ng Microsoft (EN)
Đăng câu h?i ho?c duy?t các gi?i pháp trong di?n đàn C?ng đ?ng Office.

Chuyên viên CNTT: Di?n đàn Microsoft TechNet Office (EN)
Đăng câu h?i ho?c duy?t các gi?i pháp trong di?n đàn Microsoft TechNet Office.

Nhà phát tri?n: Di?n đàn Nhà phát tri?n Ph?n m?m c?a Microsoft MSDN cho Office (EN)
Đăng câu h?i ho?c duy?t các gi?i pháp trong di?n đàn Phát tri?n Ph?n m?m MSDN cho Office.

Nh?n h? tr? không ph?i là k? thu?t ho?c h? tr? d?ch v? khách hàng
Đ?i v?i th?c m?c chung v? s?n ph?m và d?ch v? c?a Microsoft, h?y truy c?p trang Liên h? v?i Chúng tôi.

Tùy ch?n h? tr? k? thu?t

Nh?n h? tr? k? thu?t c?a Microsoft
Đ? liên h? v?i chuyên viên h? tr? c?a Microsoft, h?y b?m vào s?n ph?m và phiên b?n bên dư?i phù h?p v?i b?n. Chúng tôi s? h?i b?n m?t s? câu h?i đ? giúp chúng tôi xác đ?nh tùy ch?n h? tr? c?a b?n là g?. Tùy ch?n h? tr? có th? bao g?m h? tr? qua email, g?i tr?c tuy?n ho?c qua đi?n tho?i.

Đ? bi?t b?n có phiên b?n nào, h?y b?m vào nút B?t đ?u, b?m đ? hi?n th? t?t c? các chương tr?nh, b?m vào thư m?c Office và xem phiên b?n đư?c li?t kê cùng tên chương tr?nh.

Tùy ch?n h? tr? k? thu?t cho công vi?c

Chuyên viên CNTT: Liên h? v?i chuyên viên h? tr? c?a Microsoft b?ng B?n đăng k? TechNet c?a b?n (EN)
V?i tư cách là ngư?i đăng k? TechNet Plus, b?n có đ? đi?u ki?n đ? nh?n hai (2) gói d?ch v? mi?n phí và đư?c gi?m giá 20 ph?n trăm đ?i v?i m?i gói d?ch v? b? sung qua đi?n tho?i mà b?n mua. T?m hi?u thêm.

Nhà phát tri?n: Liên h? v?i chuyên viên h? tr? c?a Microsoft b?ng b?n đăng k? MSDN c?a b?n (EN)
Với tư cách là người đăng ký MSDN, bạn có đủ điều kiện để nhận tối đa bốn (4) gói dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật tùy thuộc vào cấp độ đăng ký của bạn. Các gói d?ch v? h? tr? này có th? đư?c s? d?ng đ? gi?i quy?t các s? c? gián đo?n d?ch v? do l?i k? thu?t trong môi trư?ng phi s?n xu?t và tương đương v?i gói d?ch v? H? tr? Chuyên nghi?p có tính phí. B?n có th? s? d?ng gói d?ch v? h? tr? k? thu?t đ? t?m ki?m gi?i pháp cho v?n đ? s?n xu?t n?u b?n có th? nhân b?n v?n đ? đó trong môi trư?ng phi s?n xu?t. T?m hi?u thêm.

Khách hàng Microsoft Premier: Truy c?p Microsoft Premier Tr?c tuy?n (MPO) đ? bi?t các tài nguyên g? r?i ho?c đ? g?i m?t s? c? tr?c tuy?n
Khách hàng doanh nghi?p có tài kho?n Premier có th? truy c?p Microsoft Premier Tr?c tuy?n đ? bi?t thông tin g? r?i ho?c đ? m? gói d?ch v? h? tr? v?i chuyên viên h? tr? c?a Microsoft.

Đ?i tác c?a Microsoft: Truy c?p h? tr? tr?c tuy?n không gi?i h?n thông qua M?ng lư?i Đ?i tác c?a Microsoft (EN)
Đ?i tác c?a Microsoft có th? truy c?p h? tr? tr?c tuy?n không gi?i h?n thông qua M?ng lư?i Đ?i tác c?a Microsoft.

Vòng đời hỗ trợ

T?m hi?u thêm v? v?ng đ?i h? tr? Office

Trang chính sách v?ng đ?i h? tr?
Truy c?p trang chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft đ? xem các hư?ng d?n c?a Microsoft cho h? tr? s?n ph?m t? khi phát hành t?i khi k?t thúc v?ng đ?i c?a s?n ph?m.

Chính sách v?ng đ?i h? tr? Office
Xem thông tin chính sách v?ng đ?i h? tr? cho d?ng s?n ph?m Office.

Office 2003
T?m hi?u thêm v? ? ngh?a c?a k?t thúc h? tr? cho Office 2003.

Xem thông tin v?ng đ?i h? tr?

Câu h?i thư?ng g?p v? v?ng đ?i h? tr? d?ng s?n ph?m Office (EN)
Nh?n thêm thông tin c? th? v? d?ng s?n ph?m c?a Office.

Duy?t l?i l?n sau cùng : 18 Tháng Tư 2014