Cac cu hoi thng gp - H tr Chuyn gia

H tr T vn la gi?
Tr giup T vn c cung cp theo hinh thc tr giup s c ring le hoc goi nm s c. Ban cn chng minh xem ban co quyn s dung min phi i vi loai s c nay hay khng, nu khng, ban phai mua quyn s dung dich vu nay. hiu ro, hay goi in thoai n trung tm h tr tai nc s tai, hoc gi bao cao ky thut s c trc tuyn qua trang H tr cua Microsoft. Ban cung co th vao trang Web H? tr? tim hiu thng tin h tr min phi va cac ngun h tr giup ban t x ly s c, co sn 24 mt ngay va 7 ngay trong tun. Trang nay cung cp cac ngun h tr giup ban t x ly s c d dang va s dung cac bit ng mc ti thiu.


Mt s c c inh nghia la gi?
Mt s c c inh nghia la mt trng hp ring cn c h tr va cn co mt hay nhiu bin phap hp ly khc phuc. Mt trng hp ring cn c h tr la mt s c ma khng th phn chia thanh cac s c nho hn. Nu co th phn thanh cac s c nho hn thi mi s c nho hn se c xem nh mt s c ring bit. Mt s c co th se cn nhiu ln tip xuc va nghin cu gian tip at c giai phap cui cung. Khoang thi gian a ra cac giai phap nay khng anh hng n chi phi ma ban phai thanh toan.

Sau khi ti a bao cao v mt li, ti co th giao pho no cho Microsoft?
Microsoft co th yu cu b sung thng tin lin quan n li o. Microsoft se lin h vi ban trao i v vn a nu va thu thp thm bt ky thng tin cn thit nao khac.


Chc chn co giai phap cho vn cua ti khng?
Cac chuyn gia h tr cua chung ti se c gng giai quyt vn cua ban, nhng do tinh a dang trong cu hinh may tinh cua khach hang nn Microsoft khng th am bao giai quyt c moi vn . Khach hang co th yu cu kt thuc mt trng hp trc khi no c giai quyt; tuy nhin vic tinh phi se da trn anh gia cua Microsoft.


Ai se xac inh cac thanh phn cua mt giai phap phu hp cho mt vn ?
Chuyn gia h tr se cung ban thng nht, xac inh li khi ban nu s c cn h tr. S c se c kt thuc sau khi chuyn gia h tr a a ra cho ban mt hay nhiu giai phap. Khoang thi gian a ra cac giai phap nay khng anh hng n chi phi ma ban phai thanh toan. Nu chuyn gia h tr khng th a ra c mt giai phap, ban se c thng bao va trng hp nay se kt thuc ma khng c khc phuc. Vic thanh toan hay khng i vi mt trng hp cha c khc phuc se da trn c s anh gia cua Microsoft.


Microsoft cung cp cac ngun t tr giup trc tuyn nao?
Cac ngun tr giup trc tuyn cung cp cho ngi dung kha nng truy cp tc thi ti cac bai bao trc tuyn v C s Tri thc cua Microsoft, Cu hoi thng gp, ban tin va cac ngun khac.


Ti co th chc chn rng Microsoft se cung cp cac dich vu h tr nu ti yu cu khng?
Microsoft cam kt cung cp cac dich vu h tr giup giai quyt cac truc trc phat sinh khi khach hang s dung cac san phm cua chung ti. Vui long kim tra danh sach cac san phm c chung ti h tr tai trang web Chu ky h tr c?a Microsoft. Microsoft khng th am bao giai quyt moi vn cua ban.


iu gi xay ra nu may tinh cua ti co virus?
Co sn h tr Min phi v Virus/Bao mt cho cac khach hang goi in thoai t vn v phong tranh hoc loai bo virus trong san phm cua Microsoft. Trong trng hp nay, chung ti se c gng ht sc h tr khach hang min phi. Tuy nhin, nu trong qua trinh xem xet s c, cac Chuyn gia h tr xac inh s c khng do virus gy ra hoc khng lin quan n virus (hoc cac vn bao mt lin quan ti virus) chung ti co quyn chm dt trao i min phi quay v trng hp x ly s c co tra phi thng thng hoc theo hp ng.
Cac san phm a ht chu ky h tr khng c h tr min phi. bit san phm cua ban co c h tr, vui long kim tra tai Chu ky H? tr? c?a Microsoft.


iu gi xay ra nu ti gp li mt phn mm (bug)?
Ban co th thng tin cho Microsoft v cac li phn mm trong cac san phm cua Microsoft va cac li trong tai liu bng cach bao cao s c. Tuy nhin, vic nay se khng anh hng n s s c h tr min phi ma ban co, va se khng bi tinh phi nu ban bao cao mt s c co tinh phi ri. Vic phn loai li phn mm da trn anh gia cua Microsoft.


Ti co th c h tr bng ngn ng ia phng khng?
Tr giup Chuyn gia chi c cung cp bng ting Anh.


Tr giup Chuyn gia khng bao gm nhng gi?

  • Cac xut cua khach hang v tinh nng san phm
  • H tr tai hin trng
  • Phn tich nguyn nhn c ban
  • Cac san phm a ht chu ky h tr. bit san phm cua ban co c h tr, vui long kim tra tai Chu ky H? tr? c?a Microsoft.

Co bao nhiu ngi co th yu cu v h tr s c trn mt hp ng H tr Chuyn gia?
Da theo muc tiu chinh cua thoa thun H tr Chuyn gia, chung ti xac inh hai loai chuyn gia tr giup lin h vi ban nh sau:

  • Chuyn gia H tr chinh (PSC) y la ngi chiu trach nhim am bao nghia vu cua ban theo thoa thun c thc hin.
  • Chuyn gia phu Nhng chuyn gia phu (nu ban yu cu) c Chuyn gia H tr chinh xac inh va co u iu kin nhn cac thanh phn dich vu trong toan b thoa thun.

Chuyn gia H tr chinh (PSC) se quan ly quy trinh yu cu h tr s c cua ban va chiu trach nhim thit lp mt quy trinh kim soat yu cu h tr s c.

Ban chiu trach nhim hoan toan v tt ca vic s dung (k ca vic s dung khng phu hp) bt ky s truy cp nao hoc mt khu nao a c cung cp cho ban nh la mt iu kin tin quyt dich vu c thc hin. Microsoft chi cp phat lai s truy cp hoc mt khu thay th nu ban thng bao bng vn ban cho chung ti v vic s truy cp hoc mt khu bi mt hoc anh cp.


Ti se phai lam iu gi giup giai quyt s c khng?
Ban co th c yu cu thc hin mt s hanh ng theo gi y cua chung ti nhm xac inh s c. Vic xac inh s c co th bao gm nhng hoat ng tim vt mang, nhn ban tin bao li va thu thp thng tin cu hinh. Ban cung co th c yu cu thc hin cac thao tac x ly s c bao gm thay i cu hinh san phm, cai t cac phin ban phn mm mi hoc cac thanh phn mi, hoc sa i cac tin trinh.


Ti co th lam iu gi ngn chn cac s c xay ra khng?
Chung ti xem vic sao lu toan h thng it nht 24 ting mi ln la mt hanh ng thn trong. Bo qua iu nay se lam mt i ang k cac c hi giam bt h hong hoc thit hai phat sinh khi h thng cua ban hoat ng hoc bt ky thit hai hay h hong nao ma co th la do dich vu h tr gy ra.

Ban co trach nhim thc hin nhng thu tuc cn thit bao v tinh toan ven va bao mt cua phn mm va d liu khoi s truy nhp trai phep va khi phuc lai nhng tp tin a mt hoc bi thay i do nhng h hong nghim trong gy ra. Chung ti co th h tr vic khi phuc nhng tp tin d liu trong trng hp ban a khng tin hanh cac thu tuc sao lu hp ly, tuy nhin khng th bao am kt qua va nhng hoat ng nay se c xem la mt dich vu ring va co tinh phi.


Ti phai ch bao lu c ky thut vin lin h?
Khi yu cu h tr mt s c qua in thoai, mc nghim trong cua s c se c anh gia nh sau:

Nghim trong mc A: Tac ng ln n Kinh doanh
H thng, Mang, May chu hay trng hp ng dung Quan trong ngng hoat ng, lam anh hng nghim trong n qua trinh san xut va/hoc li nhun cua khach hang.
S c co anh hng ln, trong o qua trinh san xut, vn hanh, hoc phat trin vn ang din ra, se bi anh hng nghim trong trong vai ngay.
Lu y:Moi tinh hung nghim trong mc A phai u mc cp thit khin khach hang buc phai danh cac ngun tai nguyn :
Ngng ngay lp tc cac cng vic khac va/hoc yu cu nhn vin co mt ngoai gi cung cp thng tin b sung theo yu cu cua Microsoft nhm khc phuc s c (bao gm, nhng khng gii han vic tai din s c.)
Ap dung giai phap cua Microsoft trong vong na ngay sau khi nhn c thng bao.
Tip nhn in thoai trong vong 1 gi hanh chinh t khi nhn c Yu cu dich vu Trc tuyn

Nghim trong mc B: Khn cp
S c co anh hng ln, trong o qua trinh san xut vn tip din nhng bi giam sut ang k
Vn nhay cam v thi gian co vai tro quan trong i vi nng sut v dai han nhng khng lam cng vic inh tr ngay
Lu y: Moi tinh hung nghim trong mc B phai u cp thit khin khach hang buc phai danh cac ngun tai nguyn :
Bt u qua trinh cung cp thng tin b sung theo yu cu cua Microsoft khc phuc s c (bao gm, nhng khng gii han vic tai din s c.) trong vong mt ngay theo nghi cua Microsoft.
Ap dung giai phap ny cua Microsoft trong vong mt ngay sau khi nhn c thng bao.
Tip nhn in thoai trong vong 2 gi hanh chinh t khi nhn c Yu cu dich vu Trc tuyn

Nghim trong mc C: Quan trong
Tinh hung quan trong khng gy anh hng ang k n nng sut hin tai cua khach hang
Tip nhn in thoai trong vong 4 gi hanh chanh t khi nhn c Yu cu dich vu Trc tuyn


iu gi xay ra nu ti co yu cu sau sau gi ti hoc vao ngay cui tun?
Nu ban co yu cu sau sau gi ti hoc vao ngay cui tun, ban co th hoc s dung cac ngun t h tr min phi trc tuyn cua Microsoft hoc gi bao cao s c trc tuyn Microsoft lin h vi ban trong ngay lam vic k tip.

Khi mt tinh hung ngng hoat ng xay ra mt h thng, mang, mt may chu hoc mt chng trinh quan trong gy anh hng nghim trong n san xut hoc li nhun cua khach hang, ban co th tn dung h tr s c nghim trong i vi hoat ng kinh doanh sau gi lam vic.

H tr sau gi lam vic se chi c cung cp cho cac s c nghim trong i vi hoat ng kinh doanh cho cac san phm co phin ban ting Anh va c thc hin bng ting Anh. N?u b?n yu cu h tr san phm bng ngn ng ia phng, xin vui long xem xet lin h mt nha cung cp dich vu h tr nc s tai.


Ti co th co c Dich vu T vn vi H tr Chuyn gia khng?
Khng, Dich vu T vn KHNG la mt phn cua H tr Chuyn gia.


Duy?t l?i l?n sau cng : 03 Thang Tam 2011