Servisa pakotnes Microsoft produktiem

Microsoft Windows, Office, Server un Internet Explorer servisa pakotnes. T?s sist?m? nodro?ina papildu dro??bu, sader?bu, uzticam?bu u.c.

Pamatresursi

Darba s?k?ana

Izv?ln? S?kt pieejamais pakalpojums Microsoft Windows atjaunin??ana pied?v? programmat?ras atjaunin?jumus un draiverus, k? ar? autom?tisk?s atjaunin??anas iesp?jas.

  • 1. Noklik??iniet uz S?kt.
  • 2. Noklik??iniet uz Visas programmas.
  • 3. Noklik??iniet uz Windows atjaunin??ana un p?c tam, lai atjaunin?tu sist?mu, izpildiet nor?d?jumus.

Papildinform?cija par pakalpojumu Windows atjaunin??ana oper?t?jsist?m? Windows 7

Papildinform?cija par pakalpojumu Windows atjaunin??ana oper?t?jsist?m? Windows Vista

Papildinform?cija par pakalpojumu Windows atjaunin??ana oper?t?jsist?m? Windows XP

Papildinform?cija par Microsoft Office atjaunin?jumiem

P?d?jo reizi p?rskat?ts : ceturtdiena, 2014. gada 12. j?nijs