Goi Dich vu cho cac San phm Microsoft

GDV cho Windows, Office, Server va Internet Explorer cua Microsoft. GDV ccp thm tinh bmt, tthich ctrinh, m tin cy hthng va hn na.

Ti nguyn Chnh

Bt u

Microsoft Windows Update trn menu B?t ?u cung c?p cc c?p nh?t ph?n m?m v trnh i?u khi?n c?ng nh cung c?p cc tu? ch?n c?p nh?t t? ?ng.

  1. B?m B?t ?u.
  2. B?m T?t c? Chng trnh.
  3. B?m Windows Update r?i lm theo l?i nh?c ? c?p nh?t h? th?ng.

T?m hi?u thm v? Windows Update trong Windows 7 (EN)

T?m hi?u thm v? Windows Update trong Windows Vista (EN)

T?m hi?u thm v? Windows Update trong Windows XP (EN)

T?m hi?u thm v? c?p nh?t cho Microsoft Office (EN)

Cc sản phẩm Giải php dnh cho Doanh nghiệp

Duy?t l?i l?n sau cng : 24 Thang Ging 2013