ACC: Cơ s? d? li?u b?nh thư?ng hóa khái ni?m cơ b?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 100139 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Novice: Đ?i h?i ki?n th?c v? giao di?n ngư?i dùng trên máy tính ngư?i dùng đơn.

Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này gi?i thích các khái ni?m cơ b?n c?a thu?t ng? b?nh thư?ng hoá cơ s? d? li?u. Một s? hi?u bi?t cơ b?n v? thu?t ng? này là h?u ích khi th?o lu?n v? các thi?t k? c?a m?t cơ s? d? li?u quan h?.

LƯU ?: Microsoft c?ng cung c?p m?t WebCast th?o lu?n v? các khái ni?m cơ b?n c?a b?nh thư?ng hoá cơ s? d? li?u. Đ? xem WebCast này, xin vui l?ng ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/servicedesks/Webcasts/wc060600/wc060600.asp?fr=1
LƯU ?: Đ? xem thông tin này cho Microsoft Access 2000, xin vui l?ng xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
209534 ACC2000: Cơ s? d? li?u b?nh thư?ng hóa khái ni?m cơ b?n

THÔNG TIN THÊM

Mô t? v? b?nh thư?ng hoá

B?nh thư?ng là quá tr?nh t? ch?c các d? li?u trong cơ s? d? li?u. Đi?u này bao g?m vi?c t?o ra b?ng và thi?t l?p các m?i quan h? gi?a nh?ng ngư?i b?ng theo quy đ?nh thi?t k? c? hai đ? b?o v? d? li?u và đ?n làm cho cơ s? d? li?u linh ho?t hơn b?ng cách lo?i b? hai y?u t?: s? th?a và ph? thu?c không phù h?p.

D? ph?ng d? li?u ch?t th?i dung lư?ng đ?a và t?o ra nh?ng v?n đ? b?o tr?. N?u d? li?u mà t?n t?i ? nhi?u hơn m?t nơi ph?i đư?c thay đ?i, các d? li?u ph?i đư?c thay đ?i trong cách chính xác cùng m?t trong t?t c? các đ?a đi?m. M?t khách hàng thay đ?i đ?a ch? là d? dàng hơn đ? th?c hi?n n?u d? li?u đó đư?c lưu tr? ch? trong khách hàng b?ng và ? đâu khác trong cơ s? d? li?u.

Đi?u g? s? là m?t "không phù h?p ph? thu?c"? Trong khi đó là tr?c quan cho m?t ngư?i s? d?ng đ? t?m trong khách hàng b?ng cho đ?a ch? c?a m?t c? th? khách hàng, nó có ? ngh?a đ? t?m có m?c lương c?a các nhân viên kêu g?i các khách hàng đó. Ti?n lương c?a nhân viên có liên quan đ?, ho?c ph? thu?c vào, nhân viên và do đó nên đư?c chuy?n đ?n các Nhân viên b?ng. Ph? thu?c không phù h?p có th? làm cho d? li?u khó truy c?p; con đư?ng đ? t?m ki?m d? li?u có th? b? thi?u ho?c b? h?ng.

Có m?t vài quy t?c cho b?nh thư?ng hoá cơ s? d? li?u. M?i quy t?c đư?c g?i là m?t h?nh d?ng thông thư?ng"." N?u các quy t?c đ?u tiên là quan sát, cơ s? d? li?u nói đ? "dư?i h?nh th?c đ?u tiên c?a b?nh thư?ng." N?u các quy t?c ba l?n đ?u tiên đư?c quan sát th?y, cơ s? d? li?u đư?c coi là trong "h?nh d?ng thông thư?ng th? ba." M?c dù các m?c b?nh thư?ng là có th?, th? ba h?nh d?ng thông thư?ng là m?c cao nh?t đư?c coi là c?n thi?t cho h?u h?t các ?ng d?ng.

Như v?i nhi?u quy t?c chính th?c và thông s? k? thu?t, t?nh hu?ng th? gi?i th?c làm không ph?i luôn luôn cho phép hoàn h?o tuân th?. Trong chung, b?nh thư?ng hoá yêu c?u thêm b?ng bi?u và m?t s? khách hàng t?m th?y đi?u này rư?m rà. N?u b?n quy?t đ?nh vi ph?m m?t trong các quy t?c ba đ?u tiên c?a b?nh thư?ng hoá, đ?m b?o r?ng các ?ng d?ng d? ki?n b?t k? v?n đ? nào mà có th? x?y ra, ch?ng h?n như d? li?u d? ph?ng và không phù h?p ph? thu?c.

LƯU ?: Các mô t? sau đây bao g?m các ví d?.

Đ?u tiên h?nh th?c b?nh thư?ng

 • Lo?i b? các nhóm l?p l?i trong b?ng cá nhân.
 • T?o m?t b?ng riêng bi?t cho m?i b? d? li?u liên quan.
 • Xác đ?nh m?i t?p h?p các d? li?u có liên quan v?i m?t khóa chính.
Không s? d?ng nhi?u l?nh v?c trong m?t b?ng duy nh?t đ? lưu tr? d? li?u tương t?. Ví d?, đ? theo d?i m?t m?c hàng t?n kho có th? đ?n t? hai các ngu?n có th?, m?t h? sơ t?n kho có th? ch?a các l?nh v?c cho nhà bán M? s? 1 và nhà cung c?p m? s? 2.

Nhưng nh?ng g? s? x?y ra khi b?n thêm m?t ngư?i bán hàng th? ba? Thêm m?t l?nh v?c không ph?i là câu tr? l?i; nó yêu c?u s?a đ?i chương tr?nh và b?ng và không su?t ch?a m?t s? năng đ?ng c?a nhà cung c?p. Thay vào đó, đ?t t?t c? nhà cung c?p thông tin trong m?t b?ng riêng bi?t đư?c g?i là nhà cung c?p, sau đó liên k?t hàng t?n kho nhà cung c?p v?i m?t m? s? key, ho?c nhà cung c?p hàng t?n kho v?i m?t ch?a khóa m? nhà cung c?p.

Th? hai h?nh th?c b?nh thư?ng

 • T?o b?ng riêng bi?t cho b? giá tr? áp d?ng đ?n nhi?u h? sơ.
 • Liên h? các b?ng v?i m?t ch?a khóa nư?c ngoài.
H? sơ không nên ph? thu?c vào b?t c? đi?u g? khác hơn là m?t b?ng khóa chính (m?t h?p ch?t phím, n?u c?n thi?t). Ví d?, h?y xem xét m?t khách hàng Đ?a ch? trong m?t h? th?ng k? toán. Đ?a ch? là c?n thi?t b?i các Khách hàng b?ng, mà c?n b?i các tài kho?n đơn đ?t hàng, v?n chuy?n, hoá đơn, Thu, và các b? sưu t?p bàn. Thay v? c?a lưu tr? c?a khách hàng Đ?a ch? như là m?t m?c riêng bi?t trong m?i c?a các b?ng, lưu nó trong m?t trong nh?ng đ?t, ho?c trong b?ng khách hàng ho?c trong m?t b?ng đ?a ch? riêng bi?t.

Th? ba h?nh th?c b?nh thư?ng

 • Lo?i b? các l?nh v?c không ph? thu?c vào quan tr?ng.
Các giá tr? trong m?t k? l?c mà không ph?i là m?t ph?n quan tr?ng r?ng h? sơ không thu?c v? b?ng. Nói chung, b?t k? th?i gian n?i dung c?a m?t nhóm các l?nh v?c có th? áp d?ng cho nhi?u hơn m?t h? sơ duy nh?t trong b?ng, xem xét vi?c đ?t các l?nh v?c này trong m?t b?ng riêng bi?t.

Ví d?, trong m?t nhân viên tuy?n d?ng, m?t ?ng c? viên c?a b?ng Đ?i h?c tên và đ?a ch? có th? đư?c bao g?m. Nhưng b?n c?n m?t hoàn thành danh sách các trư?ng đ?i h?c cho nhóm thư. N?u thông tin đ?i h?c đư?c lưu tr? trong b?ng ?ng c? viên, đó là không có cách nào đ? danh sách các trư?ng đ?i h?c v?i không có ?ng c? viên hi?n t?i. T?o ra m?t b?ng các trư?ng đ?i h?c riêng bi?t và liên k?t nó v?i ?ng c? viên b?ng v?i m?t trư?ng đ?i h?c m? khóa.

NGO?I L?: Tôn tr?ng nh?ng th? ba h?nh th?c b?nh thư?ng, trong khi v? m?t l? thuy?t mong mu?n, không ph?i là luôn luôn th?c t?. N?u b?n có m?t khách hàng b?ng và b?n mu?n lo?i b? t?t c? các ph? thu?c có th? interfield, b?n ph?i t?o b?ng riêng bi?t cho các thành ph?, m? bưu đi?n, bán hàng đ?i di?n, các l?p h?c khách hàng và b?t k? y?u t? khác có th? đư?c nhân đôi ? nhi?u h? sơ. Theo l? thuy?t, b?nh thư?ng hoá là giá tr? theo đu?i; Tuy nhiên, nhi?u b?ng nh? có th? làm suy gi?m hi?u su?t ho?c vư?t quá m? t?p tin và b? nh? năng l?c.

Nó có th? là kh? thi hơn đ? h?nh d?ng thông thư?ng th? ba ch? áp d?ng cho d? li?u đó thay đ?i thư?ng xuyên. N?u m?t s? l?nh v?c ph? thu?c c?n l?i, thi?t k? c?a b?n ?ng d?ng đ? yêu c?u ngư?i s? d?ng đ? xác minh t?t c? liên quan đ?n l?nh v?c khi b?t k? m?t trong đư?c thay đ?i.

Các h?nh th?c b?nh thư?ng

Th? tư h?nh d?ng thông thư?ng, c?ng g?i là Boyce Codd Normal Form (BCNF), và Th? năm h?nh d?ng thông thư?ng t?n t?i, nhưng hi?m khi đư?c coi là trong th?c t? thi?t k?. B? qua nh?ng quy t?c này có th? d?n đ?n ít hơn hoàn h?o cơ s? d? li?u thi?t k?, nhưng không nên ?nh hư?ng đ?n ch?c năng.
        **********************************
         Examples of Normalized Tables
        **********************************

 Normalization Examples:

 Unnormalized table:

  Student#  Advisor  Adv-Room Class1  Class2  Class3
  -------------------------------------------------------
  1022    Jones   412   101-07  143-01  159-02
  4123    Smith   216   201-01  211-02  214-01
				
 1. H?nh th?c b?nh thư?ng đ?u tiên: Các không có l?p đi l?p l?i nhóm

  B?ng nên có kích thư?c ch? có hai. K? t? khi m?t h?c sinh có m?t s? các l?p h?c, các l?p h?c nên đư?c li?t kê trong m?t riêng bi?t b?ng. Các l?nh v?c Class1, Class2, & Class3 thu?c k? l?c ? trên là ch? d?n thi?t k? r?c r?i.

  B?ng tính thư?ng s? d?ng kích thư?c th? ba, nhưng bàn không nên. M?t cách khác đ? xem xét v?n đ? này: v?i m?t m?t-cho-nhi?u m?i quan h?, không đ?t m?t bên và nhi?u bên trong cùng m?t b?ng. Thay vào đó, t?o ra m?t b?ng đ?u tiên dư?i h?nh th?c b?nh thư?ng c?a lo?i b? nhóm l?p đi l?p l?i (h?ng #), như đư?c hi?n th? dư?i đây:
      Student#  Advisor  Adv-Room  Class#
      ---------------------------------------
      1022   Jones   412    101-07
      1022   Jones   412    143-01
      1022   Jones   412    159-02
      4123   Smith   216    201-01
      4123   Smith   216    211-02
      4123   Smith   216    214-01
  					
 2. Th? hai h?nh th?c b?nh thư?ng: Lo?i b? d? li?u d? ph?ng

  Lưu ? các nhi?u giá l?p # tr? cho m?i h?c sinh # giá tr? trong các ? trên b?ng. L?p # là không ch?c năng ph? thu?c vào h?c sinh # (khóa chính), do đó, m?i quan h? này không ph?i là h?nh th?c th? hai b?nh thư?ng.

  Hai b?ng sau đây ch?ng minh th? hai h?nh d?ng thông thư?ng:
    Students:  Student#  Advisor  Adv-Room
          ------------------------------
          1022    Jones    412
          4123    Smith    216
  
    Registration:  Student#  Class#
            ------------------
            1022    101-07
            1022    143-01
            1022    159-02
            4123    201-01
            4123    211-02
            4123    214-01
  					
 3. Th? ba h?nh th?c b?nh thư?ng: Lo?i b? d? li?u không ph? thu?c vào chính

  Trong ví d? cu?i, Adv-ph?ng (s? c?a c? v?n văn ph?ng) là ch?c năng ph? thu?c vào các thu?c tính c? v?n. Gi?i pháp là đ? di chuy?n đó thu?c tính t? sinh viên b?ng đ? bàn khoa, như đư?c hi?n th? dư?i đây:
    Students:  Student#  Advisor
          -------------------
          1022    Jones
          4123    Smith
  
    Faculty:  Name  Room  Dept
          --------------------
          Jones  412   42
          Smith  216   42
  					

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? vi?c thi?t k? cơ s? d? li?u, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
234208 ACC2000: "S? hi?u bi?t cơ s? d? li?u quan h? thi?t k?" Document có s?n trong t?i v? Trung tâm
"FoxPro 2 A Developer's Guide," Hamilton M. Ahlo Jr et al., trang 220-225, M & T Books, 1991

"B?ng cách s? d?ng truy c?p cho Windows," Roger Jennings, trang 799-800, Que T?ng công ty, 1993

Thu?c tính

ID c?a bài: 100139 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Access 1.0 Standard Edition
 • Microsoft Access 1.1 Standard Edition
 • Microsoft Access 2.0 Standard Edition
 • Microsoft Access 97 Standard Edition
T? khóa: 
kbinfo kbusage kbmt KB100139 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:100139
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài vi?t này nói v? các s?n ph?m mà Microsoft không c?n h? tr? n?a. Do đó, bài vi?t này đư?c cung c?p "nguyên b?n" và s? không đư?c c?p nh?t.

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com