Bi?n môi trư?ng trong Windows NT

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 100843 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Có ba c?p đ? c?a bi?n môi trư?ng trong Microsoft Windows NT; các bi?n môi trư?ng h? th?ng, các bi?n môi trư?ng ngư?i dùng, và các lưu bi?n môi trư?ng đư?c thi?t l?p trong AUTOEXEC.DƠI t?p tin. Không có c?ng m?t s? xác đ?nh trư?c các bi?n môi trư?ng đư?c thi?t l?p khi ngư?i dùng các b?n ghi trên. Bài vi?t này th?o lu?n v? các ch? đ? sau:

 • Bi?n môi trư?ng h? th?ng
 • Bi?n môi trư?ng ngư?i dùng
 • AUTOEXEC.BAT bi?n môi trư?ng
 • Làm th? nào bi?n môi trư?ng đư?c thi?t l?p
 • Làm th? nào con đư?ng đư?c xây d?ng
 • Thay đ?i bi?n môi trư?ng ngư?i dùng b?ng cách s? d?ng b?ng đi?u khi?n

THÔNG TIN THÊM

Bi?n môi trư?ng h? th?ng

Bi?n môi trư?ng h? th?ng có th? đư?c xem t? b?ng đi?u khi?n b?i ch?n bi?u tư?ng h? th?ng. Các bi?n này đư?c thi?t l?p luôn luôn không có v?n đ? ngư?i các b?n ghi và h? không th? đư?c thay đ?i b?i b?t k? ngư?i s? d?ng.

Có m?t s? bi?n môi trư?ng t?p b? sung đư?c thi?t l?p khi các b?n ghi ngư?i dùng v? đi?u đó không xu?t hi?n trong h?p tho?i h? th?ng:

  USERNAME
  USERDOMAIN
  NTVERSION (not available in Windows NT 4.0 anymore)
  WINDIR
  OS
  PROCESSOR_ARCHITECTURE
		
giá tr?: x 86, MIPS hay ALPHA
  PROCESSOR_LEVEL
		
giá tr? cho x 86: 3, 4, 5 giá tr? cho MIPS: 3000, 4000 giá tr? cho ki?n trúc ALPHA: 21064
  HOMEPATH
  HOMEDRIVE
  HOMESHARE
		
Môi trư?ng ba bi?n đư?c thi?t l?p d?a trên giá tr? c?a thư m?c chính. Thư m?c chính c?a ngư?i dùng đư?c xác đ?nh trong Qu?n l? ngư?i dùng (ch?n h? sơ và tài s?n). N?u nhà s? d?ng thư m?c công ph? quát ư?c đ?t tên (UNC), sau đó h? s? có giá tr? sau:

HOMESHARE = \\<server name="">\<share name=""> HOMEPATH = \<path> HOMEDRIVE =<drive letter="">: </drive></path></share></server>


N?u m?c là m?t đư?ng d?n đ?a phương như c:\nt, sau đó h? s? như th? này:

HOMEDRIVE = c: HOMESHARE = HOMEPATH = \nt


T?t c? các trên các bi?n môi trư?ng luôn luôn có m?t và v? th? có th? đư?c s? d?ng trong đăng nh?p vào k?ch b?n.

Bi?n môi trư?ng ngư?i dùng

Bi?n môi trư?ng ngư?i s? d?ng có th? đư?c xem t? b?ng đi?u khi?n là t?t. Ngư?i dùng có th? thêm, xoá ho?c s?a đ?i bi?n môi trư?ng trong các Bi?n môi trư?ng ngư?i dùng cho ngư?i s? d?ng trư?ng. Các bi?n m?t đư?c ưu tiên hơn các bi?n môi trư?ng h? th?ng. Đư?ng d?n ngư?i s? d?ng n?i thêm vào đư?ng d?n h? th?ng.

AUTOEXEC.BAT bi?n môi trư?ng

T?t c? các bi?n môi trư?ng và các đư?ng d?n thi?t l?p trong AUTOEXEC.DƠI t?p tin đư?c s? d?ng đ? t?o ra môi trư?ng Windows NT. B?t k? đư?ng d?n trong các AUTOEXEC.DƠI t?p tin đư?c g?n ti?p vào đư?ng d?n h? th?ng.

Làm th? nào bi?n môi trư?ng đư?c thi?t l?p

Bi?n môi trư?ng đư?c đ?t theo th? t? sau:

 • Bi?n h? th?ng
 • AUTOEXEC.BAT bi?n
 • Ngư?i s? d?ng bi?n

Làm th? nào con đư?ng đư?c xây d?ng

Đư?ng d?n đư?c xây d?ng t? đư?ng d?n h? th?ng, có th? đư?c xem trong l?nh v?c các bi?n môi trư?ng h? th?ng trong h?p tho?i h? th?ng. Các Ngư?i s? d?ng đư?ng d?n đư?c g?n vào đư?ng d?n h? th?ng. Sau đó là con đư?ng t? các AUTOEXEC.DƠI t?p tin đư?c g?n vào.

Lưu ?: Các bi?n môi trư?ng LibPath và Os2LibPath đư?c xây d?ng các theo cùng m?t cách (đư?ng d?n h? th?ng + ngư?i s? d?ng đư?ng d?n + AUTOEXEC.BAT đư?ng d?n).

Thay đ?i bi?n môi trư?ng ngư?i dùng b?ng cách s? d?ng b?ng đi?u khi?n

Bi?n môi trư?ng ngư?i s? d?ng có th? đư?c thêm, thay đ?i ho?c xóa t? B?ng đi?u khi?n. Không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i sau khi th?c hi?n b?t k? c?a các thay đ?i. Nh?ng thay đ?i có hi?u l?c ngay l?p t?c sau khi thoát kh?i h? th?ng h?p tho?i.

?ng d?ng ti?p theo b?n b?t đ?u s? s? d?ng các thi?t đ?t m?i. T?t c? các các ?ng d?ng ch?y trư?c khi các thay đ?i đ? đư?c th?c hi?n s? không công nh?n nh?ng thay đ?i.

Thu?c tính

ID c?a bài: 100843 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.1
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
T? khóa: 
kbenv kbmt KB100843 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:100843

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com