Thông tin v? t?p LMHOSTS và t? khoá đư?c xác đ?nh trư?c

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 102725 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
T?p LMHOSTS là m?t t?p tin văn b?n đ?a phương mà b?n đ? đ?a ch? IP đ? NetBIOS tên c?a máy ch? t? xa mà b?n mu?n giao ti?p qua TCP/IP giao th?c. Windows nh?n ra tên thay v? các đ?a ch? IP cho m?ng yêu c?u và m?t quá tr?nh khám phá ra tên đư?c s? d?ng đ? xác đ?nh tuy?n m?ng yêu c?u v?i TCP/IP. B?i v? quá tr?nh khám phá ra tên nói chung không chuy?n b?i m?t b? đ?nh tuy?n IP, t?p LMHOSTS cho phép c?a s? máy đ? giao ti?p b?ng cách s? d?ng TCP/IP qua m?t m?ng con.

Bài vi?t này đư?c chia thành nh?ng ph?n sau:
 • Thông tin toàn di?n
 • LMHOSTS m?c Cache
 • T? khóa đư?c xác đ?nh trư?c
 • Bi?t thêm thông tin v? bao g?m kh?i

Thông tin toàn di?n

 • LMHOSTS có đ?a ch? IP đ? "NetBIOS trên TCP/IP" tên d?ch.
 • LMHOSTS ch? đư?c s? d?ng b?i các giao di?n NBT (NetBIOS trên TCP/IP).
 • T?p LMHOSTS có ch?a m?t s? b? sung có giá tr? đ? LAN Manager và Windows cho nhóm làm vi?c LMHOSTS t?p tin, ch?ng h?n như kh? năng h? tr? chuy?n tên mi?n đăng nh?p xác nh?n.
 • LMHOSTS có ch?a các thông tin t?nh v? đ?a ch? TCP/IP, nhưng b?ng cách s? d?ng k?ch b?n đăng nh?p và/ho?c d?ch v? replicator, t?p tin "g?c" có th? phân ph?i minh b?ch trên t?t c? các tr?m.
 • Theo m?c đ?nh, t?p LMHOSTS nên đư?c đ?t trong thư m?c %SYSTEMROOT%\SYSTEM32\DRIVERS\ETC (thư?ng C:\WINNT\SYSTEM32\DRIVERS\ETC).

LMHOSTS m?c Cache

Theo m?c đ?nh, m?c ch? đ?nh khoá #PRE đư?c lưu tr? t?i kh?i t?o lên đ?n t?i đa là 100 m?c. Hơn ban đ?u lưu tr? m?c có th? đư?c l?y s?a đ?i giá tr? đăng k? sau đây:
\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \NetBT\Parameters\MaxPreload
Tr?nh t? đư?c s? d?ng đ? xác đ?nh NetBIOS đ? gi?i quy?t đ?a ch? IP là các sau: b? nh? cache đư?c xác minh, m?t phát sóng đ? m?ng đư?c th?c hi?n, và sau đó thêm m?c t? LMHOSTS đư?c ki?m tra. N?u k?t n?i không thi?t l?p trong v?ng 15 giây, TDI là l?n ra và m?t thông báo l?i đư?c hi?n th?.

T? khóa đư?c xác đ?nh trư?c

T?t c? các t? khóa t?p h?p l? cho các máy tính Windows và Windows Advanced Server là không h?p l? cho t?p LMHOSTS vào Microsoft LAN Ngư?i qu?n l? ho?c Microsoft Windows cho nhóm làm vi?c máy vi tính. Các máy tính này không th? đư?c xác nh?n b?i b? đi?u khi?n tên mi?n đ?nh tuy?n gi?ng như cách Windows NT máy tính có th?. Đ? có th? xác nh?n chúng, s? d?ng TCP/IP LAN Manager Ph?n m? r?ng d?ch v? có s?n trên t?t c? các OS/2 LAN Manager (Phiên b?n.1A ho?c các máy ch? sau này).
#<remark line=""> </remark>
Đư?c s? d?ng đ? nh?n xét IP đ?a ch? đ? tên NetBIOS.
# PRE
Xác đ?nh m?c nào nên đư?c ban đ?u cài đ?t s?n vào các tên b? đ?m ?n.
# DOM:<domain_name> </domain_name>
S? khác bi?t gi?a Windows Advanced Server máy ch? t? Windows máy tr?m, m?t máy ch? m?ng LAN qu?n l? ho?c m?t Windows cho nhóm làm vi?c máy tính. T? khóa này là c?n thi?t cho t?t c? các máy ch? xác nh?n đăng nh?p yêu c?u.
# NOFNR
Tránh đ?o di?n tên truy v?n (DNS). M?t s? các phiên b?n trư?c đó c?a m?ng LAN Qu?n l? không th? x? l? yêu c?u NetBIOS DNS và tr? v? l?i 53. Ch? đ?nh này c? trên cùng m?t d?ng s? tránh s? d?ng NetBIOS đ?o di?n tên truy v?n.
# BEGIN_ALTERNATE
   #INCLUDE <\\server_name01\sharename\LMHOSTS>
   #INCLUDE <\\server_name02\sharename\LMHOSTS>
   ...
  #END_ALTERNATE
   Defines a redundant list of alternate locations for LMHOSTS files.
   The recommended way to #INCLUDE remote files is using a UNC path,
   to ensure access to the file. Of course, the UNC names must exist
   in the LMHOSTS file with a proper IP address to NetBIOS name
   translation.
  #MH
   Associates a single, unique NetBios computer name to an IP address.
   You can create multiple entries for the same NetBios computer name
   for each NIC in the multihomed device, up to a maximum of 25 different 
   IP addresses for the same name.
		
# SG
Đư?c s? d?ng đ? xác đ?nh m?t nhóm đ?c bi?t, ch?ng h?n như máy in ho?c máy tính mà thu?c v? nhóm trên m?ng n?i b? đ? d? dàng tham kh?o, xem ho?c phát thanh truy?n h?nh. Các nhóm đ?c bi?t đư?c gi?i h?n đ? có t?ng c?ng 25 thành viên.
L?n đ?u tiên 3 t? khóa có th? đư?c s? d?ng v?i nhau đ? xác đ?nh 1 NetBIOS trên TCP/IP tên đ? d?ch đ?a ch? IP. Ví dụ:
  102.54.94.97 rhinodc #PRE #DOM:rhino #PDC for rhino domain 
  102.54.94.99 zoobdc #PRE #DOM:rhino #BDC for rhino domain 
Lưu ?: PDC là đi?u khi?n vùng chính và BDC là đi?u khi?n vùng sao lưu.

Đ? b?t đ?u v?i các đ?a ch? IP theo sau là tên NetBIOS, các t?p m?c có th? đư?c đ?nh ngh?a trong đ?t hàng đa d?ng. Nó đư?c khuy?n khích đ? chèn m?c quan tr?ng đ?u tiên, b?i v? các t?p tin đư?c truy c?p trong tu?n t? đ?t hàng.

Thông tin thêm v? kh?i bao g?m t? khóa

Windows cung c?p m?i kh?i l?nh cho phép t?p trung v? trí và qu?n l? t?p LMHOSTS. Ngoài ra, quy đ?nh đư?c bao g?m đ? cho phép b?n sao lưu d? ph?ng trên nhi?u máy ch?. Các c?a s? sau đây LMHOSTS t?p kh?i l?nh đư?c th?o lu?n chi ti?t dư?i đây:
 • # BAO G?M
 • # BEGIN_INCLUDE
 • # END_INCLUDE
 • # BEGIN_ALTERNATE
 • # END_ALTERNATE
Ch?n bao g?m t? khóa (# BEGIN_INCLUDE, # END_INCLUDE):
  130.20.26.169 Trustedserver #PRE  #DOM:Testing # Test group domain
		
  #BEGIN_INCLUDE
  #INCLUDE \\localsrv\public\lmhosts    # Local domain
  #INCLUDE \\Trustedserver\public\lmhosts # Server in Testing domain
  #END_INCLUDE
		
Trong s? bao g?m kh?i ? trên, t?p LMHOSTS quét theo các đi?u ki?n sau đây:
 • Trong th?i gian kh?i t?o TCP/IP, t?p LMHOSTS đ?a phương quét # PRE l?nh. Nó đ?t t?t c? các m?c trong b? nh? cache tên c?a nó. Trong Ngoài ra, m?i t?p LMHOSTS đư?c ch? đ?nh b?i l?nh #INCLUDE quét.
 • Khi gi?i quy?t m?t tên máy tính (tên NetBIOS) đ?n đ?a ch? IP, các t?p tin #INCLUDE c?ng t?m n?u tên không th? đư?c t?m th?y trong các m?c t?i trư?c c?a b? nh? cache.
 • T?p LMHOSTS đư?c quét đ? gi?i quy?t đ?a ch? c?a m?t tên mi?n đi?u khi?n c?a m?t tên mi?n mà không đư?c t?m th?y trong b? nh? cache t?i trư?c tên danh sách.
L?i ích c?a l?nh này là nó cho phép qu?n tr? viên h? th?ng đ? m?t cách d? dàng duy tr? m?t tr?c thu?c Trung ương n?m ch? t?p LMHOSTS có th? truy c?p qua m?ng b?ng m?i nút. Phương pháp này c?ng ho?t đ?ng trên toàn m?ng con v? c?a vi?c s? d?ng c?a UNC (quy ư?c đ?t tên ph? quát) tên và LMHOSTS ánh x? cho các m?c.

N?u tên mi?n kéo dài nhi?u m?ng con ho?c n?u đi?u khi?n vùng cho m?t tên mi?n là trên m?t b? đ?nh tuy?n, nó là c?n thi?t đ? có m?t m?c nh?p trong các LMHOSTS t?p tin đ? đ?nh v? đi?u khi?n mi?n c?a máy ch? đó, v?i m?t #DOM ti?n t? thêm vào (ví d? c?a chúng tôi, trustedserver là đi?u khi?n vùng cho tên mi?n TH? NGHI?M). Xem d?ng IP trên s? bao g?m kh?i. D?ng này ph?i xu?t hi?n trư?c khi #INCLUDE.

Trong trư?ng h?p trên, tên mi?n TESTING có m?i quan h? tin tư?ng v?i các tên mi?n đ?a phương. Đi?u này là quan tr?ng đ?i v?i các máy ch? đư?c bao g?m trong kh?i không có trong tên mi?n đ?a phương.

Lưu ?: Các t?p LMHOSTS n?m trên các máy ch? trong m?t tên mi?n đáng tin c?y c?n ph?i có đ?c đ?c quy?n cho t?t c? m?i ngư?i trong nhóm, trong đó bao g?m t?t c? ngư?i dùng đ?a phương và nh?ng ngư?i s? d?ng tên mi?n đáng tin c?y.

Thay th? kh?i h?a (# BEGIN_ALTERNATE, # END_ALTERNATE):
  #BEGIN_ALTERNATE
  #INCLUDE \\localsrv\public\lmhosts   # Local domain
  #INCLUDE \\Trustedserver\public\lmhosts # Server in Testing Domain
  #END_ALTERNATE
		
Trong trư?ng h?p này, "Thay th? bao g?m" t?nh tr?ng là hài l?ng n?u m?t c?a nh?ng #INCLUDE c?a là thành công. Đi?u này có ngh?a r?ng ch? có m?t t?p LMHOSTS s? quét. #INCLUDE thành công đ?u tiên là t?p LMHOSTS duy nh?t mà s? đư?c đ?c.

Đi?u này là h?u ích trong vi?c gi? nhi?u b?n sao c?a cùng m?t t?p tin trên khác nhau các máy ch?. N?u m?t trong các máy ch? là xu?ng, nó s? c? g?ng đ? đ?c các LMHOSTS t?p tin t? máy ch? thay th? đư?c xác đ?nh trong s? bao g?m kh?i.

Thông tin b? sung, bao g?m m?t mô t? đ?y đ? c?a t?t c? các tính năng, đ? có trong b? Windows tài nguyên.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Thu?c tính

ID c?a bài: 102725 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.1
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1
T? khóa: 
kbnetwork kbmt KB102725 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:102725

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com