รายการรีจิสทรีสำหรับการพิมพ์

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 102966 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความประกอบด้วยรายการรีจิสทรีสำหรับการพิมพ์ subgroups เหล่านี้ถูกรวมไว้:

 • พิมพ์รายการสำหรับผู้ใช้
 • รายการ Control\Print สำหรับคอมพิวเตอร์นี้
 • พิมพ์รายการในสภาพแวดล้อม
 • พิมพ์รายการของจอภาพ
 • รายการเครื่องพิมพ์
 • พิมพ์รายการของผู้ให้บริการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

รายการรีจิสทรีสำหรับการพิมพ์

รีจิสทรีประกอบด้วยข้อมูลเครื่องพิมพ์ที่อยู่ในตำแหน่งที่ตั้งเหล่านี้:

การตั้งค่าที่ผู้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์เริ่มต้นปัจจุบันจะถูกเก็บไว้ภายใต้คีย์นี้:
HKEY_CURRENT_USER\Printers


ข้อมูลเฉพาะของฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวกับโปรแกรมควบคุมและตัวประมวลผลการพิมพ์ถูกเก็บอยู่ภายใต้คีย์นี้ แสดงฮาร์ดแวร์ที่คีย์ย่อยของตัวระบุ Windows NT แท่น เช่น Windows NT x 86 หรือ Windows NT R4000:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print


ให้ใช้ตัวจัดการการพิมพ์หรือโฟลเดอร์เครื่องพิมพ์การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคอนฟิกสำหรับเครื่องพิมพ์ทั้งหมดพิมพ์รายการสำหรับผู้ใช้

เส้นทางรีจิสทรีต่อไปนี้ประกอบด้วยคำอธิบายของเครื่องพิมพ์ที่เป็นค่าเริ่มต้น เป็นวันที่เลือกโดยผู้ใช้ปัจจุบัน:
HKEY_CURRENT_USER\Printers


เส้นทางรีจิสทรีต่อไปนี้ประกอบด้วยการกำหนดลักษณะผู้ใช้สำหรับอุปกรณ์ที่มีการพิมพ์ใน Windows NT 4.0:
NT\CurrentVersion\Devices HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows


NT\CurrentVersion HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows \PrinterPortsค่าของอุปกรณ์ในเส้นทางรีจิสทรีต่อไปนี้ประกอบด้วยเครื่องพิมพ์เริ่มต้นของผู้ใช้:
NT\CurrentVersion\Windows HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows


เส้นทางรีจิสทรีต่อไปนี้ประกอบด้วยการกำหนดลักษณะผู้ใช้สำหรับตัวจัดการการพิมพ์ ใน Windows NT 3.51 และรุ่นก่อนหน้านี้:
NT\CurrentVersion HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows \Print ตัวจัดการรายการมาตรฐานเหล่านี้ปรากฏขึ้น:

  Network  REG_DWORD
  Default:  0x1
				


  Print Manager  REG_BINARY
  Default:
				


  Save Settings  REG_DWORD
  Default:  0x1
				


รายการ Control\Print สำหรับคอมพิวเตอร์นี้

ข้อมูลหลักสำหรับเครื่องพิมพ์ปรากฏภายใต้เส้นทางรีจิสทรีต่อไปนี้:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print


เส้นทางนี้ประกอบด้วยคีย์ย่อยเพิ่มเติมที่กำหนด DLLs สนับสนุน ไดรเวอร์ และข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้ง ซับคีย์เหล่านี้อาจรวมถึงสภาพแวดล้อม ฟอร์ม จอภาพ เครื่องพิมพ์ และผู้ให้บริการ นอกจากนี้ยังให้บริการการพิมพ์ OEM อาจเพิ่มคีย์ย่อยภายใต้เส้นทางรีจิสทรีนี้

พิมพ์รายการในสภาพแวดล้อม

เส้นทางรีจิสทรีต่อไปนี้ประกอบด้วยซับคีย์เหล่านี้ แต่ละซึ่งสามารถประกอบด้วยรายการค่าที่กำหนดไดเรกทอรีที่ประกอบด้วยโปรแกรมควบคุมที่เหมาะสม:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Environments
  \Windows NT Alpha_AXP
  \Windows NT Alpha_AXP\Drivers
  \Windows NT Alpha_AXP\Print Processors
  \Windows NT R4000
  \Windows NT R4000\Drivers
  \Windows NT R4000\Print Processors
  \Windows NT x86
				
คีย์ย่อย PrinterDriverName ภายใต้คีย์ย่อยของโปรแกรมควบคุมที่เกี่ยวข้องสามารถประกอบด้วยค่าเหล่านี้:

  Configuration File  REG_SZ
  Default:  Installed DLL filename
				


  Data File      REG_SZ
  Default:  Installed .PPD filename
				


  Driver        REG_SZ
  Default:  Installed driver DLL filename
				


  Version       REG_DWORD
  Default:  Version number
				


คีย์ย่อยของตัวประมวลผลการพิมพ์ (และคีย์ย่อยที่ตามมา) ภายใต้รีจิสทรีนี้เดียวกันกับ เส้นทางที่ประกอบด้วยรายการของชนิดต่อไปนี้:

  Driver        REG_SZ
  Default:  winprint.dll
				


พิมพ์รายการของจอภาพ

รายการในเส้นทางต่อไปนี้กำหนดชื่อแฟ้ม DLL สำหรับการตรวจสอบการพิมพ์ที่เหมาะสม:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors \<provider network="" port=""> </provider>
โปรแกรมควบคุมที่ชื่อแฟ้ม REG_SZ DLL

คีย์ย่อยของตัวเลือกสำหรับพอร์ตเครือข่ายของ Hewlett-Packard ประกอบด้วยดังต่อไปนี้รายการ ทั้งหมดซึ่งจะ REG_DWORD:

  Adapter=0
  ConnectionType=0x1
  DlcBufferSize=0x27100
  DlcT1Timer=0x5
  DlcT2Timer=0x2
  DlcTiTimer=0x3
  EventLogging=0x7
  LinkStationsUsed=0x40
  StatusUpdateInterval=0x3c
				


รายการเครื่องพิมพ์

แต่ละเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งไว้มีคีย์ย่อยในเส้นทางรีจิสทรีต่อไปนี้:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Printers \<printer name=""> </printer>รายการต่อไปนี้จะปรากฏขึ้นภายใต้คีย์ย่อยที่:

  Attributes : REG_DWORD: 0x1
  Datatype : REG_SZ: RAW
  Default DevMode : REG_BINARY:
  Description : REG_SZ: driver description on port
  Location : REG_SZ :
  Name : REG_SZ : user defined
  Parameters : REG_SZ :
  Port : REG_SZ : port name
  Print Processor : REG_SZ: WinPrint
  Printer Driver : REG_SZ : driver name selected in Setup
  Priority : REG_DWORD: 0x1
  Security : REG_BINARY :
  Separator File : REG_SZ :
  Share Name : REG_SZ :
  StartTime : REG_DWORD : 0
  Status : REG_DWORD: 0
  UntilTime : REG_DWORD: 0
				


พิมพ์รายการของผู้ให้บริการ

แต่ละผู้ให้บริการที่พิมพ์มีคีย์ย่อยในเส้นทางรีจิสทรีต่อไปนี้:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Providers \<print services="" name=""> </print>
คีย์ย่อยของเริ่มต้นสำหรับเครือข่าย Windows NT คือ บริการการ พิมพ์ LanMan คีย์ย่อยที่ประกอบด้วยรายการต่อไปนี้:

  Name  REG_SZ  DLL filename
  Default:  win32spl.dll
				


การอ้างอิง

"ใน Windows NT ทรัพยากร Kit สำหรับระบบปฏิบัติการเวอร์ชัน 3.1"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 102966 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.1
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
Keywords: 
kbinfo kbother kbmt KB102966 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:102966

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com