รายการของโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ส่วนที่ 3--โปรแกรมควบคุมแป้นพิมพ์/เมาส์

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 102990 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความประกอบด้วยรายการรีจิสทรีสำหรับเมาส์และโปรแกรมควบคุมแป้นพิมพ์ ครึ่งที่สองของหัวข้อนี้ พบในบทความ 3 ส่วนในรายการโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ได้

subgroups เหล่านี้ถูกรวมไว้:

 • โปรแกรมควบคุมพอร์ตเมาส์หมายของ Microsoft
 • โปรแกรมควบคุมคลาสเมาส์
 • โปรแกรมควบคุมคลาสแป้นพิมพ์
 • รายการแผนที่ของอุปกรณ์สำหรับแป้นพิมพ์และเมาส์
ไม่มีส่วนที่ 5 ถึงชุดของบทความรายการโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์: ส่วนที่ 1: รายการในโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ การประกอบด้วย:
 • โปรแกรมควบคุมระบบแฟ้มและ Recognizers
 • ดิสก์ หมาย และ พอร์ตขนาน
ส่วนที่ 2: เมาส์และแป้นพิมพ์บนรายการ ประกอบด้วย:
 • โปรแกรมควบคุมพอร์ตเมาส์บัสของ Microsoft
 • โปรแกรมควบคุมพอร์ต Intel 8042
 • Microsoft โปรแกรมควบคุมพอร์ตเมาส์บัส InPort
ส่วนที่ 3: เมาส์และแป้นพิมพ์บนรายการ ต่อใด

ส่วนที่ 4: รายการมินิพอร์ต SCSI

ส่วนที่ 5: การ์ดเสียงและรายการโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์วิดีโอ

หมายเหตุ: คุณสามารถดูการตั้งค่าปัจจุบันสำหรับโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์เหล่านี้ โดยการเลือกปุ่ม'อุปกรณ์'ใน WinMSD

รายการโปรแกรมควบคุมพอร์ตเมาส์หมายของ Microsoft

พบรายการค่าสำหรับเมาส์แบบอนุกรมของ Microsoft ในคีย์ย่อยนี้:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Sermouse\Parameters

MouseDataQueueSize   REG_DWORD   >= 0x1
				
ระบุหมายเลขของเหตุการณ์ของเมาส์เมื่อต้องการมีบัฟเฟอร์ภายใน โดยโปรแกรมควบคุม ในพู nonpaged ขนาดการปันส่วน เป็นไบต์ ของบัฟเฟอร์ภายในเป็นค่านี้ครั้งขนาดของโครงสร้าง MOUSE_INPUT_DATA (ที่กำหนดไว้ใน NTDDMOU.H) ให้พิจารณาการเพิ่มขนาดหากมีการบันทึกของระบบในตัวแสดงเหตุการณ์ประกอบด้วยข้อความต่อไปนี้จากแหล่งที่มา Sermouse: "การบัฟเฟอร์เสียงโทรศัพท์ที่เก็บข้อมูลของเมาส์ที่เข้ามามี overflowed (ขนาดบัฟเฟอร์ถูกจัดโครงแบบโดยใช้รีจิสทรี) " ค่าเริ่มต้น: 0x64 (100)
NumberOfButtons   REG_DWORD   >= 0x1
				
ระบุจำนวนของปุ่มบนเมาส์พอร์ตอนุกรม ถ้าหมายเลขของปุ่มทั้งหมดที่พบในขณะเริ่มต้น และวางลงในรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ค่านี้สามารถใช้การแทนที่นั้น เริ่มต้น: 0x2
OverrideHardwareBitstring   REG_DWORD   0x1 or 0x2
				
รายการนี้ไม่มีโดยทั่วไป เมื่อมี จะระบุว่า คำนึงถึงว่ามันจริง ๆ พบ พอร์ตอนุกรมเมาส์อยู่บนระบบ เพิ่มค่านี้จะบอกโปรแกรมควบคุมที่จะถือว่า พอร์ตอนุกรมเมาส์อยู่ COM1 (ระบุ ด้วยค่า 0x1) หรือ COM2 (ระบุ ด้วยค่า 0x2) รายการนี้เป็นประโยชน์ในกรณีที่เมาส์พอร์ตอนุกรมไม่ได้รับการตรวจพบโดยอัตโนมัติ
PointerDeviceBaseName   REG_SZ   Base port device name
				
ระบุชื่อหลักของวัตถุอุปกรณ์ที่สร้างขึ้น โดยโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์เมาส์พอร์ตอนุกรม โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ที่จะบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุอุปกรณ์ยังเข้า HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DeviceMap เพื่อให้โปรแกรมควบคุมคลาสตัวชี้สามารถค้นหาตำแหน่งของวัตถุอุปกรณ์พอร์ตตัวชี้ เริ่มต้น: PointerPort
SampleRate   REG_DWORD   Mouse sample rate in Hz
				
ระบุอัตราตัวอย่างสำหรับเมาส์พอร์ตอนุกรม มีไว้สำหรับใช้ในอนาคต ค่านี้อาจไม่มีผลในรุ่นแรกของ Windows NT ได้เริ่มต้น: 0x28 (1200 baud)

รายการโปรแกรมควบคุมคลาสเมาส์

รายการค่าสำหรับโปรแกรมควบคุมคลาสเมาส์ที่พบในคีย์ย่อยนี้:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Mouclass\Parameters

ConnectMultiplePorts   REG_DWORD   0x0 or 0x1
				
ระบุชนิดของการเชื่อมต่อระหว่างวัตถุอุปกรณ์คลาและพอร์ต พารามิเตอร์นี้เป็น mainly ของดอกเบี้ยการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์

ค่า 0x0 ระบุความสัมพันธ์แบบ 1:1 ระหว่างวัตถุอุปกรณ์ของคลาสของวัตถุอุปกรณ์พอร์ต (นั่นคือ วัตถุอุปกรณ์ของคลาหนึ่งถูกสร้าง โดยโปรแกรมควบคุม และการเชื่อมต่อกับวัตถุอุปกรณ์พอร์ตเดียว วัตถุทั้งหมดที่สร้างขึ้น และการเชื่อมต่อกับพอร์ตที่เชื่อมโยงวัตถุจำนวนสูงสุดจะขึ้นอยู่กับค่าของ MaximumPortsServiced) ค่า 0x1 ระบุความสัมพันธ์ 1:many ระหว่างวัตถุอุปกรณ์แบบคลาเดียวและวัตถุอุปกรณ์พอร์ตหลาย (นั่นคือ วัตถุอุปกรณ์ของคลาหนึ่งถูกสร้าง โดยโปรแกรมควบคุม และเชื่อมต่อกับหลายพอร์ตวัตถุอุปกรณ์ จนถึงจำนวนสูงสุดที่ระบุ โดย MaximumPortsServiced) เริ่มต้น: 0x1 (เหตุการณ์สร้างขึ้นโดยขึ้นกับอุปกรณ์ชี้ตำแหน่งในระบบจำนวน MaximumPortsServiced จะทั้งหมดถูก fed กับระบบย่อยของ Windows ในกระแสข้อมูลขาเข้าแบบเดียวกัน)
MaximumPortsServiced   REG_DWORD   >= 0x1
				
ระบุจำนวนของโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ของคลาเมาส์จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของพอร์ตและบริการ โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ของคลาจัดการกับการดำเนินการที่ไม่ขึ้นอยู่กับฮาร์ดแวร์บนคลาสที่ระบุอุปกรณ์ (ในกรณีนี้ เมาส์ และอุปกรณ์ชี้ตำแหน่งอื่น ๆ) โปรแกรมควบคุมพอร์ตที่จัดการการดำเนินการเฉพาะของฮาร์ดแวร์ ค่าเริ่มต้น: 0x3 ที่ (โปรแกรมควบคุมที่คลาจะบริการอุปกรณ์ชี้ตำแหน่งถึง 3)
MouseDataQueueSize   REG_DWORD   >= 0x1
				
Specifies the number of mouse events to be buffered internally by the driver, in nonpaged pool. The allocated size, in bytes, of the internal buffer is this value times the size of the MOUSE_INPUT_DATA structure (defined in NTDDMOU.H). Consider increasing the size if the System log in Event Viewer frequently contains the following message from the Mouclass source: "The ring buffer that stores incoming mouse data has overflowed (buffer size is configurable via the Registry)." Default: 0x64 (100)
PointerDeviceBaseName   REG_SZ   Base class device name
				
Specifies the base name for the device object(s) created by the mouse class device driver. The device driver also writes information about the device object into HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DeviceMap so that the pointer class device object(s) can be easily located. Default: PointerClass

Keyboard Class Driver Entries

The value entries for the keyboard class driver are found in the following subkey:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Kbdclass\Parameters

ConnectMultiplePorts   REG_DWORD   0x0 or 0x1
				
Specifies the type of connection between class and port device objects. This parameter is mainly of interest to device driver writers.

The value 0x0 specifies a 1:1 relationship between class device objects and port device objects. (That is, one class device object is created by the driver and connected to one port device object; the maximum number of objects created and connected to an associated port object is determined by the value of MaximumPortsServiced.) The value 0x1 specifies a 1:many relationship between a single class device object and multiple port device objects (That is, one class device object is created by the driver and then connected to multiple port device objects, up to a maximum specified by MaximumPortsServiced.) Default: 0x0 (The events generated by up to the MaximumPortsServiced number of keyboard devices on the system will feed separate input streams. In the first release of Windows NT, the Windows subsystem only reads from a single keyboard input stream.)
KeyboardDataQueueSize   REG_DWORD   >= 0x1
				
Specifies the number of keyboard events to be buffered internally by the driver, in nonpaged pool. The allocated size, in bytes, of the internal buffer is this value times the size of the KEYBOARD_INPUT_DATA structure (defined in NTDDKBD.H). Consider increasing the size if the System log in Event Viewer contains the following message from the Kbdclass source: "The ring buffer that stores incoming keyboard data has overflowed (buffer size is configurable via the Registry)." Default: 0x64 (100)
KeyboardDeviceBaseName   REG_SZ   Base class device name
				
Specifies the base name for the keyboard device object(s) created by the keyboard class device driver. The device driver also writes information about the device objects into HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DeviceMap so that the keyboard class device objects are easily located. Default: KeyboardClass
MaximumPortsServiced   REG_DWORD   >= 0x1
				
Specifies the number of port devices the keyboard class device driver will connect to and service. The class device driver handles hardware- independent operations on a specific class of devices (in this case, keyboard devices). The port drivers manage the hardware-specific operations. Default: 0x3 (The class driver will service up to three keyboard devices.)

DeviceMap Entries for the Keyboard and Mouse The following DeviceMap descriptions are for informational purposes only, since the DeviceMap subkeys are volatile and are recreated each time you start Windows NT. Administrators cannot modify DeviceMap entries.

These DeviceMap entries are used by the Windows subsystem to locate the pointer and keyboard class devices, and by the pointer and keyboard class drivers to locate the associated pointer and keyboard port devices. Information is placed in the DeviceMap subkey by the keyboard and pointer class and port drivers.

The format for each of these entries is:

Name of class device object : REG_SZ : Registry path to driver's Services

The keyboard class information appears in the Registry path:
HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DeviceMap\KeyboardClass
				
There can be one or more of these entries. Each entry specifies the name of a device object created by the keyboard class driver to represent the class device, followed by the Registry path to the driver's Services subkey. Default:
\Device\KeyboardClass0 : REG_SZ :
\Registry\Machine\System\ControlSet001\Services\Kbdclass
				
The keyboard port information appears in the Registry path:
HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DeviceMap\KeyboardPort
				
There can be one or more of these entries. Each entry specifies the name of a device object created by the keyboard port driver(s) to represent the physical keyboard (port) device, followed by the Registry path to the driver's Services subkey. Default:
\Device\KeyboardPort0 : REG_SZ :
\Registry\Machine\System\ControlSet001\Services\i8042prt
				
The mouse class information appears in the Registry path:
HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DeviceMap\PointerClass
				
There can be one or more of these entries. Each entry specifies the name of a device object created by the pointer (mouse) class driver to represent the class device, followed by the Registry path to the driver's Services subkey. Default:
\Device\PointerClass0 : REG_SZ :
\Registry\Machine\System\ControlSet001\Services\Mouclass
				
The mouse port information appears in the Registry path:
HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DeviceMap\PointerPort
				
There can be one or more of these entries. Each entry specifies the name of a device object created by the pointer port driver(s) to represent the physical pointing (port) device, followed by the Registry path to the driver's Services subkey. Default (assumes mouse port, Microsoft InPort, and serial pointing devices are connected):

\Device\PointerPort0 : REG_SZ :
   \Registry\Machine\System\ControlSet001\Services\i804
				
2prt\Device\PointerPort1 : REG_SZ :
   \Registry\Machine\System\ControlSet001\Services\Inport
				
\Device\PointerPort2 : REG_SZ :
   \Registry\Machine\System\ControlSet001\Services\Sermouse
				

ข้อมูลอ้างอิง

การอ้างอิง: "การทรัพยากรของ Windows NT Kit สำหรับระบบปฏิบัติการเวอร์ชัน 3.1"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 102990 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.1
Keywords: 
kbinfo kbprint kbmt KB102990 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:102990

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com