รายการคีย์ย่อยของ CurrentControlSet\Services

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 103000 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้ประกอบด้วยรายการรีจิสทรีสำหรับคีย์ย่อยของ CurrentControlSet\Services subgroups ไม่ได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

คีย์ย่อย CurrentControlSet\Services

The Services subkeys under the following registry path contain parameters
for the device drivers, file system drivers, and Win32 service drivers:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services

The name of each Services subkey is the name of the service, which is also
the root of the name of the file from which the service is loaded. For
example, for the serial mouse, the service name and Services subkey name is
Sermouse. The file from which this is loaded is:

SystemRoot\SYSTEM32\DRIVERS\SERMOUSE.SYS.

All service names are defined under:

   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE.

The names of the Windows NT built-in network services such as the Alerter
and Browser services are defined under the Microsoft\Windows
NT\CurrentVersion subkey in the Software area of the Registry.

Each Services key can have additional subkeys. Many services have a Linkage
subkey, which provides data for binding network components, as described in
"Linkage Subkey Entries for Network Components," in the article "Network
Adapter Cards Entries, PART 1." Many services also have a Parameters subkey
that contains entries defined by the service with values for configuring
the specific service.

Values for Parameters subkeys and other service-specific entries are
described in these articles:

Network Adapter Cards Entries
Device Drivers Entries
Network Services Entries

The following standard value entries appear for each Services subkey:

ErrorControl   REG_DWORD   Error constant
Specifies the level of error control for the service as follows:

Error Control Meaning
Level

0x3 (Critical) Fail the attempted system startup.
        If the startup is not using the
        LastKnownGood control set, switch to
        LastKnownGood. If the startup attempt
        is using LastKnownGood, run a bug-check
        routine.

0x2 (Severe)  If the startup is not using the
        LastKnownGood control set, switch to
        LastKnownGood. If the startup attempt
        is using LastKnownGood, continue on
        in case of error.

0x1 (Normal)  If the driver fails to load or initialize,
        startup should proceed, but display a
        warning.

0x0 (Ignore)  If the driver fails to load or initialize,
        start up proceeds. No warning is displayed.

Group   REG_SZ   Group name
Specifies the name of the group of which the particular service is a
member.
Default: (null)

DependOnGroup   REG_MULTI_SZ   Group name
Specifies zero or more group names. If one or more groups is listed, at
least one service from the named group must be loaded before this service
is loaded.
Default: (empty)

DependOnService   REG_MULTI_SZ   Service name
Specifies zero or more Services subkey names. If a service is listed here,
that named service must be loaded before this service is loaded.
Default: (empty)

ImagePath   REG_DWORD   Path and filename
Specifies a path name. For adapters, this value is ignored.
Default: For a driver:

   systemroot\SYSTEM32\DRIVERS\driverName.SYS

For a service:

   systemroot\SYSTEM32\serviceName.EXE

(where driverName or serviceName is the same as the related Services subkey
name)

ObjectName   REG_DWORD   Object name
Specifies an object name. If Type specifies a WIN32 Service, this name is
the account name that the service will use to log on when the service runs.
If Type specifies a Kernel driver or file system driver, this name is the
Windows NT driver object name that the I/O Manager uses to load the device
driver.
Default: subkeyName

Start   REG_DWORD   Start constant
Specifies the starting values for the service as follows:

START TYPE   LOADER   MEANING

0x0      Kernel   Represents a part of the
(Boot)          driver stack for the boot
             (startup) volume and must
             therefore be loaded by the
             Boot Loader.

0x1      I/O    Represents a driver to be loaded
(System)    subsystem at Kernel initialization.

0x2      Service  To be loaded or started
(Auto load)  Control  automatically for all startups,
        Manager  regardless of service type.

0x3      Service  Available, regardless of type,
(Load on    Control  but will not be started until
demand)    Manager  the user starts it (for example,
             by using the Devices icon in
             Control Panel).

0x4      Service  NOT TO BE STARTED UNDER ANY
(disabled)   Control  CONDITIONS.
        Manager

The Start value is ignored for adapters. If Type is a Win32 Service value
(as described below), the Start value must specify an Auto, Demand, or
Disabled value.

Tag   REG_DWORD
Specifies a load order within a given group. The value of Tag specifies a
number that is unique within the group of which the service is a member.
The related GroupName entry under the Control\GroupOrderList subkey
specifies a list of tags, in load order.

For example, the following services that are members of the Primary Disk
group could have these values: Tag=4 for the Abiosdsk subkey, Tag=2 for
Atdisk, Tag=1 for Cpqarray, and Tag=3 for Floppy. The value for Primary
Disk under the GroupOrderList subkey will use these Tag values to specify
the defined order for loading these services. As another example, each SCSI
miniport service has a unique Tag value that is used as an identifier in
the SCSI miniport value under the GroupOrderList subkey to define which
SCSI adapter to load first.

Type   REG_DWORD   Type constant

Specifies the type of service as follows:

Service Type  Description

0x1      A Kernel device driver.

0x2      File system driver, which is also
        a Kernel device driver.

0x4      A set of arguments for an adapter.

0x10      A Win32 program that can be started
        by the Service Controller and that
        obeys the service control protocol.
        This type of Win32 service runs in
        a process by itself.

0x20      A Win32 service that can share a process
        with other Win32 services.


For example, when you start Windows NT, the Boot Loader scans the Registry
for drivers with a Start value of 0 (which indicates that these drivers
should be loaded but not initialized before the Kernel) and a Type value of
0x1 (which indicates a Kernel device driver such as a hard disk or other
low-level hardware device driver). The drivers are then loaded into memory
in the order specified as the List value in
CurrentControlSet\Control\ServiceGroupOrder.
				

ข้อมูลอ้างอิง

"ใน Windows NT ทรัพยากร Kit สำหรับระบบปฏิบัติการเวอร์ชัน 3.1"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 103000 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.1
Keywords: 
kbother kbmt KB103000 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:103000

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com