Làm th? nào đ? truy?n bá các bi?n môi trư?ng h? th?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 104011 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

B?n có th? s?a đ?i bi?n môi trư?ng ngư?i dùng b?ng cách ch?nh s?a sau đây Khóa đăng k?:
  HKEY_CURRENT_USER \ 
     Environment
				
B?n có th? s?a đ?i bi?n môi trư?ng h? th?ng b?ng cách ch?nh s?a sau đây Khóa đăng k?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE \ 
        SYSTEM \ 
  CurrentControlSet \ 
       Control \ 
   Session Manager \ 
     Environment
				
Lưu ? r?ng b?t k? bi?n môi trư?ng mà c?n ph?i đư?c m? r?ng (ví d?, khi b?n s? d?ng h? th?ng %%) ph?i đư?c lưu tr? trong registry như là m?t REG_EXPAND_SZ giá tr? đăng k?. B?t k? giá tr? c?a lo?i REG_SZ s? không đư?c m? r?ng khi đ?c t? s? đăng k?.

Lưu ? r?ng RegEdit.exe không có m?t cách đ? thêm REG_EXPAND_SZ. S? d?ng RegEdt32.exe khi ch?nh s?a các giá tr? này b?ng tay.

Tuy nhiên, lưu ? r?ng s?a đ?i bi?n môi trư?ng không cho k?t qu? ngay l?p t?c thay đ?i. Ví d?, n?u b?n b?t đ?u m?t l?nh Nhanh chóng sau khi th?c hi?n nh?ng thay đ?i, các bi?n môi trư?ng s? ph?n ánh các trư?c đó (không ph?i hi?n nay) giá tr?. Nh?ng thay đ?i không có hi?u l?c cho đ?n khi b?n đăng xu?t và đăng sau đó nh?p l?i.

Đ? có hi?u l?c các thay đ?i mà không c?n ph?i đăng xu?t, phát sóng m?t WM_SETTINGCHANGE thư đ?n t?t c? c?a s? trong h? th?ng, v? v?y mà b?t k? quan tâm đ?n ?ng d?ng (ch?ng h?n như Windows Explorer, giám đ?c chương tr?nh, Task Manager, ki?m soát B?ng đi?u khi?n, và vv) có th? th?c hi?n m?t b?n C?p Nh?t.

THÔNG TIN THÊM

Ví d?, trên Windows NT d?a trên h? th?ng, đo?n m? sau đây nên truy?n các thay đ?i cho các bi?n môi trư?ng đư?c s? d?ng trong Command Prompt:
  SendMessageTimeout(HWND_BROADCAST, WM_SETTINGCHANGE, 0,
  (LPARAM) "Environment", SMTO_ABORTIFHUNG,
  5000, &dwReturnValue);
				
Không ai trong s? các ?ng d?ng mà tàu v?i Windows 95 và Windows 98, bao g?m c? Windows Explorer và chương tr?nh Qu?n l?, tr? l?i cho thư này. V? v?y, trong khi bài vi?t này v? m?t k? thu?t có th? đư?c th?c hi?n trên Windows 95 và Windows 98, đó là không có tác d?ng ngo?i tr? đ? thông báo cho các ?ng d?ng bên th? ba. Phương pháp duy nh?t c?a vi?c thay đ?i toàn c?u bi?n môi trư?ng trên Windows 95 là s?a đ?i t?p tin autoexec.bat và kh?i đ?ng l?i.

Thu?c tính

ID c?a bài: 104011 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
T? khóa: 
kbhowto kbsyssettings kbmt KB104011 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:104011

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com