ข้อมูล: Microsoft ปรึกษาบริการแบบแผนการคิดที่ตั้งชื่อสำหรับ Visual Basic

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 110264 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

ขอแนะนำในการสร้างแบบแผนการตั้งชื่อคิดสำหรับโค้ด Visual Basic ของคุณได้ บทความนี้มีแบบแผนการการตั้งชื่อคิดใช้โดย Microsoft ปรึกษาบริการ (MCS)

เอกสารนี้เป็น superset ของแบบแผนการใน Visual Basic เขียนโปรแกรมคิดพบใน Visual Basic "แนะนำการของโปรแกรมเมอร์"

หมายเหตุ: ตัวควบคุมของบริษัทอื่นกล่าวถึงในบทความนี้จะผลิต โดยผู้จัดจำหน่ายที่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกัน ทั้งโดยนัย หรืออย่างอื่น ใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของตัวควบคุมเหล่านี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

แบบแผนการคิดที่ตั้งชื่อช่วยโปรแกรมเมอร์ Visual Basic:

 • standardize โครงสร้าง การเขียนโค้ดลักษณะและตรรกะของโปรแกรมประยุกต์
 • สร้างรหัสต้นทางที่ชัดเจนขึ้น อ่านได้ และชัดเจน
 • be consistent with other language conventions (most importantly, the Visual Basic Programmers Guide and standard Windows C Hungarian notation).
 • be efficient from a string size and labor standpoint, thus allowing a greater opportunity for longer and fuller object names.
 • define the minimal requirements necessary to do the above.

Setting Environment Options

Use Option Explicit. Declare all variables to save programming time by reducing the number of bugs caused by typos (for example, aUserNameTmp vs. sUserNameTmp vs. sUserNameTemp). In the Environment Options dialog, set Require Variable Declaration to Yes. The Option Explicit statement requires you to declare all the variables in your Visual Basic program. Save Files as ASCII Text. Save form (.FRM) and module (.BAS) files as ASCII text to facilitate the use of version control systems and minimize the damage that can be caused by disk corruption. In addition, you can:

 • use your own editor
 • use automated tools, such as grep
 • create code generation or CASE tools for Visual Basic
 • perform external analysis of your Visual Basic code
To have Visual Basic always save files as ASCII text, from the Environment Options dialog, set the Default Save As Format option to Text.

Object Naming Conventions for Standard Objects

The following tables define the MCS standard object name prefixes. These prefixes are consistent with those documented in the Visual Basic Programmers Guide.
Prefix  Object Type              Example
-------------------------------------------------------
ani    Animation button           aniMailBox
bed    Pen Bedit               bedFirstName
cbo    Combo box and drop down list box   cboEnglish
chk    Checkbox               chkReadOnly
clp    Picture clip             clpToolbar
cmd (3d) Command button (3D)          cmdOk (cmd3dOk)
com    Communications            comFax
ctr    Control (when specific type unknown) ctrCurrent
dat    Data control             datBiblio
dir    Directory list box          dirSource
dlg    Common dialog control         dlgFileOpen
drv    Drive list box            drvTarget
fil    File list box             filSource
frm    Form                 frmEntry
fra (3d) Frame (3d)              fraStyle (fra3dStyle)
gau    Gauge                 gauStatus
gpb    Group push button           gpbChannel
gra    Graph                 graRevenue
grd    Grid                 grdPrices
hed    Pen Hedit               hedSignature
hsb    Horizontal scroll bar         hsbVolume
img    Image                 imgIcon
ink    Pen Ink                inkMap
key    Keyboard key status          keyCaps
lbl    Label                 lblHelpMessage
lin    Line                 linVertical
lst    List box               lstPolicyCodes
mdi    MDI child form            mdiNote
mpm    MAPI message             mpmSentMessage
mps    MAPI session             mpsSession
mci    MCI                  mciVideo
mnu    Menu                 mnuFileOpen
opt (3d) Option Button (3d)          optRed (opt3dRed)
ole    OLE control              oleWorksheet
out    Outline control            outOrgChart
pic    Picture                picVGA
pnl3d   3d Panel               pnl3d
rpt    Report control            rptQtr1Earnings
shp    Shape controls            shpCircle
spn    Spin control             spnPages
txt    Text Box               txtLastName
tmr    Timer                 tmrAlarm
vsb    Vertical scroll bar          vsbRate
				

Object Naming Convention for Database Objects

Prefix    Object Type     Example
------------------------------------------
db      ODBC Database    dbAccounts
ds      ODBC Dynaset object dsSalesByRegion
fdc      Field collection   fdcCustomer
fd      Field object     fdAddress
ix      Index object     ixAge
ixc      Index collection   ixcNewAge
qd      QueryDef object   qdSalesByRegion
qry (suffix) Query (see NOTE)   SalesByRegionQry
ss      Snapshot object   ssForecast
tb      Table object     tbCustomer
td      TableDef object   tdCustomers

				
NOTE: Using a suffix for queries allows each query to be sorted with its associated table in Microsoft Access dialogs (Add Table, List Tables Snapshot).

Menu Naming Conventions

Applications frequently use an abundance of menu controls. As a result, you need a different set of naming conventions for these controls. Menu control prefixes should be extended beyond the initial mnu label by adding an additional prefix for each level of nesting, with the final menu caption at the end of the name string. ตัวอย่าง::
Menu Caption Sequence  Menu Handler Name
Help.Contents      mnuHelpContents
File.Open        mnuFileOpen
Format.Character    mnuFormatCharacter
File.Send.Fax      mnuFileSendFax
File.Send.Email     mnuFileSendEmail
				
When this convention is used, all members of a particular menu group are listed next to each other in the object drop-down list boxes (in the code window and property window). In addition, the menu control names clearly document the menu items to which they are attached.

Naming Conventions for Other Controls

For new controls not listed above, try to come up with a unique three character prefix. However, it is more important to be clear than to stick to three characters.

For derivative controls, such as an enhanced list box, extend the prefixes above so that there is no confusion over which control is really being used. A lower-case abbreviation for the manufacturer would also typically be added to the prefix. For example, a control instance created from the Visual Basic Professional 3D frame could uses a prefix of fra3d to avoid confusion over which control is really being used. A command button from MicroHelp could use cmdm to differentiate it from the standard command button (cmd).

Third-party Controls

Each third-party control used in an application should be listed in the application's overview comment section, providing the prefix used for the control, the full name of the control, and the name of the software vendor:
Prefix  Control Type    Vendor
cmdm   Command Button   MicroHelp
				

Variable and Routine Naming

Variable and function names have the following structure:<prefix><body><qualifier><suffix> </suffix></qualifier></body></prefix>
Part     Description                 Example
--------------------------------------------------------------------------
<prefix>   Describes the use and scope of the variable. iGetRecordNext
<body>    Describes the variable.           iGetNameFirst
<qualifier>  Denotes a derivative of the variable.    iGetNameLast
<suffix>   The optional Visual Basic type character.  iGetRecordNext%
				
Prefixes:

The following tables define variable and function name prefixes that are based on Hungarian C notation for Windows. These prefixes should be used with all variables and function names. Use of old Basic suffixes (such as %, &, #, etc.) are discouraged.

Variable and Function Name Prefixes:
Prefix  Converged  Variable Use     Data Type Suffix
--------------------------------------------------------------------------
b     bln     Boolean       Integer  %
c     cur     Currency - 64 bits  Currency  @
d     dbl     Double - 64 bit   Double   #
            signed quantity
dt    dat     Date and Time    Variant
e     err     Error
f     sng     Float/Single - 32  Single   !
            bit signed
            floating point
h           Handle        Integer  %
i           Index        Integer  %
l     lng     Long - 32 bit    Long    &
            signed quantity
n     int     Number/Counter    Integer  %
s     str     String        String   $
u           Unsigned - 16 bit  Long    &
            unsigned quantity
     udt     User-defined type
vnt    vnt     Variant       Variant
a           Array
				
NOTE: the values in the Converged column represent efforts to pull together the naming standards for Visual Basic, Visual Basic for Applications, and Access Basic. It is likely that these prefixes will become Microsoft standards at some point in the near future.

Scope and Usage Prefixes:
Prefix     Description
g       Global
m       Local to module or form
st       Static variable
(no prefix)  Non-static variable, prefix local to procedure
v       Variable passed by value (local to a routine)
r       Variable passed by reference (local to a routine)
				
Hungarian notation is as valuable in Visual Basic as it is in C. Although the Visual Basic type suffixes do indicate a variable's data type, they do not explain what a variable or function is used for, or how it can be accessed. Here are some examples:
iSend - Represents a count of the number of messages sent
bSend - A Boolean flag defining the success of the last Send operation
hSend - A Handle to the Comm interface
Each of these variable names tell a programmer something very different. This information is lost when the variable name is reduced to Send%. Scope prefixes such as g and m also help reduce the problem of name contention especially in multi-developer projects.

Hungarian notation is also widely used by Windows C programmers and constantly referenced in Microsoft product documentation and in industry programming books. Additionally, the bond between C programmers and programmers who use Visual Basic will become much stronger as the Visual C++ development system gains momentum. This transition will result in many Visual Basic programmers moving to C for the first time and many programmers moving frequently back and forth between both environments.

The Body of Variable and Routine Names

The body of a variable or routine name should use mixed case and should be as long as necessary to describe its purpose. In addition, function names should begin with a verb, such as InitNameArray or CloseDialog.

For frequently used or long terms, standard abbreviations are recommended to help keep name lengths reasonable. In general, variable names greater than 32 characters can be difficult to read on VGA displays.

When using abbreviations, make sure they are consistent throughout the entire application. Randomly switching between Cnt and Count within a project will lead to unnecessary confusion.

Qualifiers on Variable and Routine Names

Related variables and routines are often used to manage and manipulate a common object. In these cases, use standard qualifiers to label the derivative variables and routines. Although putting the qualifier after the body of the name might seem a little awkward (as in sGetNameFirst, sGetNameLast instead of sGetFirstName, sGetLastName), this practice will help order these names together in the Visual Basic editor routine lists, making the logic and structure of the application easier to understand. The following table defines common qualifiers and their standard meaning:
Qualifier Description (follows Body)
--------------------------------------------------------------------------
First   First element of a set.
Last    Last element of a set.
Next    Next element in a set.
Prev    Previous element in a set.
Cur    Current element in a set.
Min    Minimum value in a set.
Max    Maximum value in a set.
Save    Used to preserve another variable that must be reset later.
Tmp    A "scratch" variable whose scope is highly localized within the
      code. The value of a Tmp variable is usually only valid across
      a set of contiguous statements within a single procedure.
Src    Source. Frequently used in comparison and transfer routines.
Dst    Destination. Often used in conjunction with Source.
				

User Defined Types

Declare user defined types in all caps with _TYPE appended to the end of the symbol name. ตัวอย่าง::
Type CUSTOMER_TYPE
   sName As String
   sState As String * 2
   lID as Long
  End Type
				
When declaring an instance variable of a user defined type, add a prefix to the variable name to reference the type. ตัวอย่าง::
  Dim custNew as CUSTOMER_TYPE
				

Naming Constants

The body of constant names should be UPPER_CASE with underscores (_) between words. Although standard Visual Basic constants do not include Hungarian information, prefixes like i, s, g, and m can be very useful in understanding the value and scope of a constant. For constant names, follow the same rules as variables. ตัวอย่าง::
<mnUSER_LIST_MAX  ' Max entry limit for User list (integer value,
           ' local to module)
  gsNEW_LINE    ' New Line character string (global to entire
           ' application)
				

Variant Data Type

If you know that a variable will always store data of a particular type, Visual Basic can handle that data more efficiently if you declare a variable of that type.

However, the variant data type can be extremely useful when working with databases, messages, DDE, or OLE. Many databases allow NULL as a valid value for a field. Your code needs to distinguish between NULL, 0 (zero), and "" (empty string). Many times, these types of operations can use a generic service routine that does not need to know the type of data it receives to process or pass on the data. ตัวอย่าง::
  Sub ConvertNulls(rvntOrg As Variant, rvntSub As Variant)
   ' If rvntOrg = Null, replace the Null with rvntSub
   If IsNull(rvntOrg) Then rvntOrg = rvntSub
  End Sub
				
The are some drawbacks, however, to using variants. Code statements that use variants can sometimes be ambiguous to the programmer. ตัวอย่าง::
  vnt1 = "10.01" : vnt2 = 11 : vnt3 = "11" : vnt4 = "x4"
  vntResult = vnt1 + vnt2 ' Does vntResult = 21.01 or 10.0111?
  vntResult = vnt2 + vnt1 ' Does vntResult = 21.01 or 1110.01?
  vntResult = vnt1 + vnt3 ' Does vntResult = 21.01 or 10.0111?
  vntResult = vnt3 + vnt1 ' Does vntResult = 21.01 or 1110.01?
  vntResult = vnt2 + vnt4 ' Does vntResult = 11x4 or ERROR?
  vntResult = vnt3 + vnt4 ' Does vntResult = 11x4 or ERROR?
				
The above examples would be much less ambiguous and easier to read, debug, and maintain if the Visual Basic type conversion routines were used instead. ตัวอย่าง::
  iVar1 = 5 + val(sVar2)  ' use this (explicit conversion)
  vntVar1 = 5 + vntVar2  ' not this (implicit conversion)
				

Commenting Your Code

ขั้นตอนและฟังก์ชันทั้งหมดควรเริ่มต้น ด้วยข้อคิดเห็นสั้น ๆ ที่อธิบายลักษณะการทำงานของชุดคำสั่ง (อะไรได้บ้าง) คำอธิบายนี้จะไม่อธิบายรายละเอียดการใช้งาน (อย่างไรได้บ้างนั้น) ได้เนื่องจากสิ่งเหล่านี้มักจะเปลี่ยนช่วงเวลา อันเป็นผลในการทำงานของการบำรุงรักษาข้อคิดเห็นที่ไม่จำเป็น หรือ worse ยัง ข้อคิดเห็นที่ผิดพลาด รหัสตัวเองและข้อคิดเห็นจำเป็นในบรรทัด หรือภายในเกี่ยวกับจะอธิบายการใช้งาน

Parameters passed to a routine should be described when their functions are not obvious and when the routine expects the parameters to be in a specific range. Function return values and global variables that are changed by the routine (especially through reference parameters) must also be described at the beginning of each routine.

Routine header comment blocks should look like this (see the next section "Formatting Your Code" for an example):
Section  Comment Description
--------------------------------------------------------------------------
Purpose  What the routine does (not how).
Inputs   Each non-obvious parameter on a separate line with
      in-line comments
Assumes  List of each non-obvious external variable, control, open file,
      and so on.
Returns  Explanation of value returned for functions.
Effects  List of each effected external variable, control, file, and
      so on and the affect it has (only if this is not obvious)
				
Every non-trivial variable declaration should include an in-line comment describing the use of the variable being declared.

Variables, controls, and routines should be named clearly enough that in- line commenting is only needed for complex or non-intuitive implementation details.

An overview description of the application, enumerating primary data objects, routines, algorithms, dialogs, database and file system dependencies, and so on should be included at the start of the .BAS module that contains the project's Visual Basic generic constant declarations.

NOTE: The Project window inherently describes the list of files in a project, so this overview section only needs to provide information on the most important files and modules, or the files the Project window doesn't list, such as initialization (.INI) or database files.

Formatting Your Code

Because many programmers still use VGA displays, screen real estate must be conserved as much as possible, while still allowing code formatting to reflect logic structure and nesting.

Standard, tab-based, block nesting indentations should be two to four spaces. More than four spaces is unnecessary and can cause statements to be hidden or accidentally truncated. Less than two spaces does not sufficiently show logic nesting. In the Microsoft Knowledge Base, we use a three-space indent. Use the Environment Options dialog to set the default tab width.

The functional overview comment of a routine should be indented one space. The highest level statements that follow the overview comment should be indented one tab, with each nested block indented an additional tab. For example:
**************************************************************************
'Purpose:  Locate first occurrence of a specified user in UserList array.
'Inputs:  rasUserList(): the list of users to be searched
'      rsTargetUser:  the name of the user to search for
'Returns:  the index of the first occurrence of the rsTargetUser
'      in the rasUserList array. If target user not found, return -1.
'**************************************************************************

'VB3Line: Enter the following lines as one line
Function iFindUser (rasUserList() As String, rsTargetUser as String) _
  As Integer
  Dim i As Integer      ' loop counter
  Dim bFound As Integer   ' target found flag
  iFindUser = -1
  i = 0
  While i <= Ubound(rasUserList) and Not bFound
   If rasUserList(i) = rsTargetUser Then
     bFound = True
     iFindUser = i
   End If
  Wend
End Function
				
Variables and non-generic constants should be grouped by function rather than by being split off into isolated areas or special files. Visual Basic generic constants such as HOURGLASS should be grouped in a single module (VB_STD.BAS) to keep them separate from application-specific declarations.

Operators

Always use an ampersand (&) when concatenating strings, and use the plus sign (+) when working with numerical values. Using a plus sign (+) with non-numerical values, may cause problems when operating on two variants. ตัวอย่าง::
  vntVar1 = "10.01"
  vntVar2 = 11
  vntResult = vntVar1 + vntVar2     ' vntResult = 21.01
  vntResult = vntVar1 & vntVar2     ' vntResult = 10.0111
				

Scope

Variables should always be defined with the smallest scope possible. Global variables can create enormously complex state machines and make the logic of an application extremely difficult to understand. Global variables also make the reuse and maintenance of your code much more difficult. Variables in Visual Basic can have the following scope:
Scope       Variable Declared In:      Visibility
--------------------------------------------------------------------------
Procedure-level  Event procedure, sub, or     Visible in the
         function             procedure in which
                          it is declared
Form-level,    Declarations section of a form  Visible in every
Module-level   or code module (.FRM, .BAS)   procedure in the
                          form or code
                          module
Global      Declarations section of a code  Always visible
         module (.BAS, using Global
         keyword)
				
In a Visual Basic application, only use global variables when there is no other convenient way to share data between forms. You may want to consider storing information in a control's Tag property, which can be accessed globally using the form.object.property syntax.

If you must use global variables, it is good practice to declare all of them in a single module and group them by function. Give the module a meaningful name that indicates its purpose, such as GLOBAL.BAS.

With the exception of global variables (which should not be passed), procedures and functions should only operate on objects that are passed to them. Global variables that are used in routines should be identified in the general comment area at the beginning of the routine. In addition, pass arguments to subs and functions using ByVal, unless you explicitly want to change the value of the passed argument.

Write modular code whenever possible. For example, if your application displays a dialog box, put all the controls and code required to perform the dialog's task in a single form. This helps to keep the application's code organized into useful components and minimizes its runtime overhead.

Third-party Controls

NOTE: The products discussed below are manufactured by vendors independent of Microsoft. Microsoft makes no warranty, implied or otherwise, regarding these products' performance or reliability.

The following table lists standard third-party vendor name prefix characters to be used with control prefixes:
Vendor        Abbv
-------------------------

MicroHelp (VBTools) m
Pioneer Software   p
Crescent Software  c
Sheridan Software  s
Other (Misc)     o
				
The following table lists standard third-party control prefixes:
Control     Control   Abbr Vendor   Example      VBX File
Type      Name                      Name
--------------------------------------------------------------------------
Alarm      Alarm    almm MicroHelp almmAlarm     MHTI200.VBX
Animate     Animate   anim MicroHelp animAnimate    MHTI200.VBX
Callback    Callback  calm MicroHelp calmCallback    MHAD200.VBX
Combo Box    DB_Combo  cbop Pioneer  cbopComboBox    QEVBDBF.VBX
Combo Box    SSCombo   cbos Sheridan  cbosComboBox    SS3D2.VBX
Check Box    DB_Check  chkp Pioneer  chkpCheckBox    QEVBDBF.VBX
Chart      Chart    chtm MicroHelp chtmChart     MHGR200.VBX
Clock      Clock    clkm MicroHelp clkmClock     MHTI200.VBX
Button     Command   cmdm MicroHelp cmdmCommandButton MHEN200.VBX
        Button
Button     DB_Command cmdp Pioneer  cmdpCommandButton QEVBDBF.VBX
Button (Group) Command   cmgm MicroHelp cmgmBtton     MHGR200.VBX
        Button
        (multiple)
Button     Command   cmim MicroHelp cmimCommandButton MHEN200.VBX
        Button
        (icon)
CardDeck    CardDeck  crdm MicroHelp crdmCard      MHGR200.VBX
Dice      Dice    dicm MicroHelp dicmDice      MHGR200.VBX
List Box (Dir) SSDir    dirs Sheridan  dirsDirList    SS3D2.VBX
List Box (Drv) SSDrive   drvs Sheridan  drvsDriveList   SS3D2.VBX
List Box (File) File List  film MicroHelp filmFileList    MHEN200.VBX
List Box (File) SSFile   fils Sheridan  filsFileList    SS3D2.VBX
Flip      Flip    flpm MicroHelp flpmButton     MHEN200.VBX
Scroll Bar   Form Scroll fsrm MicroHelp fsrmFormScroll   ???
Gauge      Gauge    gagm MicroHelp gagmGauge     MHGR200.VBX
Graph      Graph    gpho Other   gphoGraph     XYGRAPH.VBX
Grid      Q_Grid   grdp Pioneer  grdpGrid      QEVBDBF.VBX
Scroll Bar   Horizontal hsbm MicroHelp hsbmScroll     MHEN200.VBX
        Scroll Bar
Scroll Bar   DB_HScroll hsbp Pioneer  hsbpScroll     QEVBDBF.VBX
Graph      Histo    hstm MicroHelp hstmHistograph   MHGR200.VBX
Invisible    Invisible  invm MicroHelp invmInvisible   MHGR200.VBX
List Box    Icon Tag  itgm MicroHelp itgmListBox    MHAD200.VBX
Key State    Key State  kstm MicroHelp kstmKeyState    MHTI200.VBX
Label      Label (3d) lblm MicroHelp lblmLabel     MHEN200.VBX
Line      Line    linm MicroHelp linmLine      MHGR200.VBX
List Box    DB_List   lstp Pioneer  lstpListBox    QEVBDBF.VBX
List Box    SSList   lsts Sheridan  lstsListBox    SS3D2.VBX
MDI Child    MDI Control mdcm MicroHelp mdcmMDIChild    ???
Menu      SSMenu   mnus Sheridan  mnusMenu      SS3D3.VBX
Marque     Marque   mrqm MicroHelp mrqmMarque     MHTI200.VB
Picture     OddPic   odpm MicroHelp odpmPicture    MHGR200.VBX
Picture     Picture   picm MicroHelp picmPicture    MHGR200.VBX
Picture     DB_Picture picp Pioneer  picpPicture    QEVBDBF.VBX
Property Vwr  Property  pvrm MicroHelp pvrmPropertyViewer MHPR200.VBX
        Viewer
Option (Group) DB_RadioGroup radp Pioneer  radqRadioGroup   QEVBDBF.VBX
Slider     Slider   sldm MicroHelp sldmSlider     MHGR200.VBX
Button (Spin)  Spinner   spnm MicroHelp spnmSpinner    MHEN200.VBX
Spreadsheet   Spreadsheet sprm MicroHelp sprmSpreadsheet  MHAD200.VBX
Picture     Stretcher  strm MicroHelp strmStretcher   MHAD200.VBX
Screen Saver  Screen Saver svrm MicroHelp svrmSaver     MHTI200.VBX
Switcher    Switcher  swtm MicroHelp swtmSwitcher    ???
List Box    Tag     tagm MicroHelp tagmListBox    MHEN200.VBX
Timer      Timer    tmrm MicroHelp tmrmTimer     MHTI200.VBX
ToolBar     ToolBar   tolm MicroHelp tolmToolBar    MHAD200.VBX
List Box    Tree    trem MicroHelp tremTree      MHEN200.VBX
Input Box    Input (Text) txtm MicroHelp inpmText      MHEN200.VBX
Input Box    DB_Text   txtp Pioneer  txtpText      QEVBDBF.VBX
Scroll Bar   Vertical  vsbm MicroHelp vsbmScroll     MHEN200.VBX
        Scroll Bar
Scroll Bar   DB_VScroll vsbp Pioneer  vsbpScroll     QEVBDBF.VBX
				

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 110264 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Visual Basic 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Visual Basic 4.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Basic 2.0 Standard Edition
 • Microsoft Visual Basic 3.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Basic 2.0 Professional Edition
Keywords: 
kb3rdparty kbdocs kbinfo kbprogramming kbref kbtophit kbmt KB110264 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:110264
การปฏิเสธความรับผิดชอบในเนื้อหาของ KB ที่จะไม่มีการปรับปรุงอีกต่อไป
บทความนี้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่ Microsoft ไม่มีการสนับสนุนอีกต่อไป เนื้อหาของบทความจึงมีการนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com