Ti?n tr?nh kh?i đ?ng Windows NT và ràng bu?c đ?a c?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 114841 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? nh?ng h?n ch? kích thư?c đ?a c?ng dư?i Windows NT và Windows NT Advanced Server. Đ? hi?u nh?ng ràng bu?c, nó là c?n thi?t đ? hi?u c? hai c?u trúc d? li?u là xác đ?nh đ?a phân vùng và s? tương tác gi?a Windows NT và BIOS h? th?ng giao di?n đư?c s? d?ng trong các ph?n c?ng và ti?n tr?nh kh?i đ?ng h? đi?u hành.

THÔNG TIN THÊM

B?ng phân vùng

C?u trúc d? li?u mô t? phân vùng đ?a c?ng đư?c bi?t đ?n là b?ng phân vùng. Nó bao g?m t?i đa b?n 16 byte m?c. M?i m?c có 10 trư?ng mô t? các thu?c tính sau đây c?a m?t phân vùng:
  FIELD        SIZE
  -----------------  --------
  Boot Flag      1 byte
  Starting Side    1 byte
  Starting Cylinder  10 bits
  Starting Sector   6 bits
  System Indicator  1 byte
  Ending Side     1 byte
  Ending Cylinder   10 bits
  Ending Sector    6 bits
  Relative Sectors  4 bytes
  Number of sectors  4 bytes
				

Ch? báo h? th?ng

Các ch? s? h? th?ng đư?c s? d?ng đ? ch? r? lo?i h? th?ng t?p tin là ch?a trong phân vùng. M?t s? giá tr? ph? bi?n bao g?m:
  VALUE  FILE SYSTEM
  -----  -----------
  0x0B  Primary Fat32 Partitions up to 2047 GB
  0x0C  Same as 0x0B, uses Logical Block Address Int 0x13 extensions
  0x0E  Same as 0x06, uses Logical Block Address Int 0x13 extensions
  0x0F  Same as 0x05, uses Logical Block Address Int 0x13 extensions
  0x05  Extended partition
  0x06  BIGDOS File Allocation Table (FAT) format.
  0x07  Installable File System (IFS), eg: HPFS and NTFS
				
Khi m?t phân vùng là m?t b? ph?n c?a b? l?i khoan dung (FT), Windows NT b? bit cao c?a các h? th?ng ch? đ? phân bi?t nó t? phi-FT phân vùng cùng lo?i. Ví d?, m?t phân vùng FT FAT có h? th?ng Ch? s? giá tr? c?a 0x86 và m?t phân vùng FT NTFS có m?t ch? báo h? th?ng giá tr? c?a 0x87.

Khi m?t thành viên c?a m?t t?p FT vô hi?u hoá, Windows NT đ?t hai cao nh?t bit. Ví d?, m?t phân vùng FAT khuy?t t?t có giá tr? ch? báo h? th?ng c?a 0xC6 và m?t phân vùng FT NTFS khuy?t t?t có giá tr? ch? báo h? th?ng 0xC7.

C? kh?i đ?ng

C? kh?i đ?ng cho bi?t phân vùng nào là ho?t đ?ng ho?c kh? năng kh?i đ?ng. Ch? có m?t phân vùng trên đ?a có th? đư?c ho?t đ?ng. Giá tr? c? kh?i đ?ng cho ho?t đ?ng phân vùng đư?c thi?t l?p đ? 0x80. Các phân vùng trên đ?a đư?c thi?t l?p đ? 0x00. Các Master Boot Record (miêu t? sau này trong chi ti?t hơn) t?m ki?m này c? đ? xác đ?nh v? trí khu v?c kinh t? kh?i đ?ng ho?t đ?ng.

B?t đ?u và k?t thúc bên, xi lanh và khu v?c kinh t?

B?t đ?u và k?t thúc bên, xi lanh và l?nh v?c các l?nh v?c r?t quan tr?ng v?i s? tôn tr?ng đ? làm th? nào Windows NT tương tác v?i đ?a.

S? lư?ng t?i đa c?a hai bên (đ?c/ghi đ?u) có th? đư?c bi?u di?n v?i 1 byte là 256. S? lư?ng t?i đa c?a chai có th? đư?c bi?u di?n v?i 10 bit là 1024. S? lư?ng t?i đa c?a các l?nh v?c có th? đư?c bi?u di?n v?i bit 6 là 63 v? l?nh v?c b?t đ?u đ?m v?i 1 (so v?i chai và Bên mà b?t đ?u đ?m v?i 0).

Giá tr? xi lanh, đ?i di?n b?i 10 bit, là quá l?n không v?a vào m?t byte đơn. Lưu tr? 10 bit, hai bit đư?c l?y t? các byte mà lưu tr? các bit 6 l?nh v?c giá tr?.

V?i m?t kích thư?c tiêu chu?n ngành 512 byte, 24 bit đư?c s? d?ng đ? ghi l?i các b?t đ?u và k?t thúc l?nh v?c đ?a ch? d?ch thành m?t có th? t?i đa Kích thư?c phân vùng c?a 7,8 GB (8,455,716,864 bytes) có th? đư?c mô t? v?i các trư?ng này. Đây là đ?c bi?t quan tr?ng b?i v? cùng m?t trư?ng kích thư?c đư?c s? d?ng b?i giao di?n INT 13 BIOS đó xác đ?nh như th? nào h? th?ng BIOS tương tác v?i đ?a c?ng.

Các l?nh v?c tương đ?i

Các l?nh v?c tương đ?i đ?i di?n cho đ?i tư?ng d?i h?nh t? s? kh?i đ?u c?a các b?ng phân vùng đ? b?t đ?u c?a phân vùng, đ?m b?i các l?nh v?c.

S? lư?ng các l?nh v?c

S? l?nh v?c đ?i di?n cho t?ng s? các ngành trong các phân vùng.

Lưu ?: Các l?nh v?c tương đ?i và s? l?nh v?c các l?nh v?c là m?i bit 32 trong Kích thư?c. Các đi?u ki?n nh?t, v?i nhau h? ch?a các thông tin tương t? như B?t đ?u và k?t thúc bên, xi lanh và khu v?c kinh t? các giá tr? đư?c đ?i di?n v?i t?ng c?ng 24 bit cho b?t đ?u và 24 bit cho k?t thúc.

Ti?n tr?nh kh?i đ?ng Windows NT

Trên Intel d?a trên máy tính, BIOS h? th?ng đi?u khi?n ho?t đ?ng ban đ?u ti?n tr?nh kh?i đ?ng h? th?ng. Sau khi các ban đ?u quy?n l?c trên t? (bài ki?m tra) khi các thành ph?n ph?n c?ng đang kh?i t?o, BIOS h? th?ng xác đ?nh kh?i đ?ng thi?t b?. Thông thư?ng, đây là m?t đ?a m?m ho?c đ?a c?ng. Trong trư?ng h?p c?a các đ?a c?ng, BIOS l?n đ?c đ?u tiên l?nh v?c v?t l? trên đ?a, đư?c g?i là các Master r?nh ghi kh?i đ?ng, và t?i m?t h?nh ?nh c?a nó vào b? nh?. Sau đó BIOS chuy?n th?c hi?n đ? h?nh ?nh c?a Master Boot Sector.

Master Boot Record ch?a b?ng phân vùng và m?t s? lư?ng nh? m? ch?y đư?c. M? ch?y đư?c ki?m tra b?ng phân vùng và xác đ?nh phân vùng ho?t đ?ng (ho?c kh? năng kh?i đ?ng). Master Boot Record sau đó t?m đ?a đi?m kh?i đ?u c?a phân vùng ho?t đ?ng trên đ?a và t?i m?t h?nh ?nh c?a khu v?c kinh t? đ?u tiên, đư?c g?i là r?nh ghi kh?i đ?ng, vào b? nh?. Master Ghi kh?i đ?ng sau đó chuy?n th?c hi?n đ? h?nh ?nh r?nh ghi kh?i đ?ng đó.

Trong khi Master Boot Record nói chung h? đi?u hành đ?c l?p, r?nh ghi kh?i đ?ng c?a phân vùng ho?t đ?ng là ph? thu?c vào c? hai các ho?t đ?ng h? th?ng và h? th?ng t?p tin. Trong trư?ng h?p c?a Windows NT và Windows NT Advanced Server, khu v?c kinh t? kh?i đ?ng là trách nhi?m đ?nh v? t?p tin th?c thi t?p tin, NTLDR, nó ti?p t?c ti?n tr?nh kh?i đ?ng. Các d?ch v? duy nh?t đ?a có s?n đ? m? r?nh ghi kh?i đ?ng ? giai đo?n này c?a h? th?ng kh?i đ?ng lên có cung c?p b?i giao di?n BIOS INT 13. M? khu v?c kinh t? kh?i đ?ng ph?i có kh? năng t?m NTLDR và t?p tin h? th?ng c?u trúc d? li?u như là thư m?c g?c, các T?p tin phân b? b?ng (FAT) trong trư?ng h?p c?a m?t kh?i lư?ng MS-DOS FAT hay các Master t?p tin b?ng trong trư?ng h?p c?a m?t kh?i lư?ng NTFS. Đây ph?i có m?t trong khu v?c c?a đ?a đ?a ch? ? bên 24 bit, h?nh tr?, ngành cơ c?u s? d?ng trong giao di?n BIOS INT 13 và b?ng phân vùng. Đi?u này gi?i h?n kích c? c?a phân vùng h? th?ng đ? 7,8 Gigabyte b?t k? h? th?ng t?p tin nào đư?c s? d?ng.

LƯU ?: Nh?ng h?n ch? khác có th? áp d?ng tùy thu?c vào ph?n c?ng máy tính và h? th?ng t?p tin. M?t s? trong nh?ng ràng bu?c đư?c th?o lu?n dư?i đây.

Đ? ch?a phân vùng l?n hơn 7,8 Gigabyte, Windows NT b? qua các giá tr? trong vi?c b?t đ?u và k?t thúc l?nh v?c đ?a ch? l?nh v?c các b?ng phân vùng hß?ö bù đ?p tương đ?i và s? l?nh v?c các l?nh v?c. Đi?u này cung c?p tám bit b? sung đ? đ?i di?n cho các l?nh v?c. Đây thêm bit cho phép phân vùng s? đư?c mô t? v?i lên đ?n 2 ^ 32 l?nh v?c.

V?i m?t kích thư?c tiêu chu?n ngành 512 byte, 32 bit đư?c s? d?ng đ? đ?i di?n cho các S? l?nh v?c và đ?i tư?ng d?i h?nh liên quan d?ch thành m?t có th? t?i đa Kích thư?c phân vùng c?a 2 terabytes ho?c (2,199,023,255,552 byte).

Khi phân vùng đ?a, Windows NT s? vi?t các giá tr? chính xác đ? các phân vùng b?ng l?nh v?c b?t c? khi nào có th?. Khi t?ng s? l?nh v?c trong m?t phân vùng vư?t quá s? mà có th? đư?c mô t? ? bên, h?nh tr?, Khu v?c kinh t? k? hi?u, Windows NT ghi các giá tr? đư?c phép t?i đa nh?ng các l?nh v?c trong b?ng phân vùng. Đi?u này ngăn c?n h? th?ng t? BIOS c? g?ng đ? tính toán s? b?t đ?u và k?t thúc đ?a ch? d?a trên d? li?u sai.

Ví d?, gi? s? b?n có m?t ? đ?a GB SCSI 3,5 g?n li?n v?i m?t Adaptec 154 x b? đi?u khi?n SCSI lo?t. N?u tính năng d?ch m? r?ng l?nh v?c vô hi?u hóa trên các adapter, nó có th? báo cáo các đ?c tính sau đ?a đ? h? th?ng BIOS:
  Cylinders: 1023, Sides: 64, Sectors: 32
				
mà d?ch đ? kho?ng 1 GB. V?i các b?n d?ch m? r?ng Kích ho?t, thi?t b? có th? đư?c báo cáo là có nh?ng đ?c đi?m:
  Cylinders: 435, Sides: 255, Sectors: 63
				
mà d?ch đ? v? 3.5 GB.

M?t khi Windows NT là ho?t đ?ng và ch?y, nó s? d?ng các tr?nh đi?u khi?n SCSI đ? tr?c ti?p tương tác v?i đ?a mà không c?n s? d?ng giao di?n BIOS INT 13. V? v?y, trong th?i gian ho?t đ?ng b?nh thư?ng các thông s? BIOS là h?u như không quan tr?ng. Tuy nhiên, các s? khác bi?t r?t quan tr?ng n?u đ?a đ? đư?c đ?nh d?ng v?i m?t đ?a đơn phân vùng và s? d?ng như ? đ?a kh?i đ?ng.

N?u không có b?n d?ch m? r?ng, Windows NT thông báo r?ng đ?a là l?n hơn hơn BIOS tham s? ch? ra. Khi Windows NT phân vùng ? đ?a trong khi cài đ?t ban đ?u, b?t đ?u và k?t thúc l?nh v?c đ?a ch? s? đư?c làm đ?y v?i giá tr? t?i đa có th? c?a h?. Đi?u này làm cho nó không th? Đ?i v?i Master Boot Record m? ch?c năng chính xác m?c dù th?c t? r?ng ? đ?a là ít hơn 7,8 Gigabyte.

V?i b?n d?ch m? r?ng, Windows NT s? có th? ghi giá tr? h?p l? cho vi?c b?t đ?u và k?t thúc đ?a ch? vào b?ng phân vùng, và do đó, phân vùng v?n c?n kh? năng kh?i đ?ng.

Các thông báo l?i có th? xu?t hi?n khi m? r?ng d?ch không kích ho?t và Master Boot Record là không th? đ?nh v? các r?nh ghi kh?i đ?ng c?a các phân vùng ho?t đ?ng:
L?i n?p h? đi?u hành.
- hay -
Không có trong b?ng đi?u hành h? th?ng.

H? th?ng t?p tin

Ch?t béo và HPFS c? hai có n?i b? gi?i h?n 4 GB nh? m?t th?c t? r?ng h? s? d?ng các l?nh v?c 32-bit đ? lưu tr? các kích thư?c t?p tin. NTFS s? d?ng các l?nh v?c 64-bit cho t?t c? Kích c?, cho phép các c?u trúc d? li?u đ? x? l? kh?i lư?ng lên đ?n 2 ^ 64 byte (16 exabyte ho?c 18,446,744,073,709,551,616 byte).

Giá tr? này là gi?i h?n l? thuy?t h? th?ng t?p tin NTFS. Th?c t? gi?i h?n vi?c ph?i làm v?i kích thư?c t?i đa cho phép phân mô t? ? trên gi?i h?n kích thư?c m?t phân vùng NTFS đ? x?p x? 2 terabytes. B?i v? các l?nh v?c 32-bit c?a b?ng phân vùng đ? c?p đ?n s? lư?ng ngành phân vùng đ?a v?i khu v?c kinh t? kích thư?c l?n hơn d?ch thành Kích thư?c cho phép phân vùng l?n hơn. Hi?n nay Windows NT h? tr? khu v?c kinh t? Kích thư?c lên đ?n 4 kilobyte. V?i các l?nh v?c 4 KB, Windows NT có th? h? tr? m?t 16 Terabyte phân vùng. Theo đ? án ph?n c?ng ho?c ph?n m?m m?i tr? nên có s?n, NTFS s? có th? x? l? kích thư?c kh?i lư?ng l?n hơn đáng k?.

? đ?a và các lo?i đi?u khi?n

? đ?a IDE s? d?ng m?t c?u trúc d? li?u khác nhau cho đ?i di?n cho s? lư?ng chai, ngư?i đ?ng đ?u, và các ngành / theo d?i hơn so v?i b?ng phân vùng và BIOS INT 13 giao di?n. Theo thông s? k? thu?t IDE, s? lư?ng t?i đa chai 65536, s? th? trư?ng, t?i đa là 16, và t?i đa s? lư?ng các ngành / theo d?i là 255. Đi?u này s?n lư?ng t?i đa là 136.9 Gigabyte, nhưng v? giao di?n BIOS/IDE đ? đư?c h?n ch? đ? s? d?ng m?u s? chung th?p nh?t, k?t qu? là m?t gi?i h?n kho?ng 528 MB cho m?t ? đ?a IDE trên m?t máy tính xe bu?t Intel d?a trên ISA. Không có ? đ?a m?i và tr?nh đi?u khi?n mà s? d?ng m?t "tăng cư?ng Drive tham s? b?ng" d?ch gi?a giao di?n h?p l? l?nh v?c n?i b? ? đ?a IDE và khu v?c kinh t? h?p l? cách b? trí đ?a ch? b?i giao di?n BIOS INT 13. Các tr?nh đi?u khi?n và thi?t b? có th? h? tr? đ?a l?n hơn.SCSI II l?nh đ?t s? d?ng riêng c?a m?nh h?nh th?c c?a l?nh v?c đ?a ch? đó hi?n th?i h? tr? đ?a l?n như kho?ng 7 Gigabyte.

Windows NT Fault khoan dung t?p

Thông qua vi?c s? d?ng các kh?i lư?ng đ?t và s?c b?, Windows NT và Windows NT Advanced Server cho phép xây d?ng kh?i tin h?p l? t? nhi?u phân vùng đ?a v?t l?. K? thu?t này cho phép Windows NT đ? kh?c ph?c các v?t l? ph?n c?ng gi?i h?n áp đ?t b?i b? đi?u khi?n đ?a khác nhau và xây d?ng m?t kh?i tin h?p l? l?n hơn so v?i m?t đ?a đơn có th? h? tr? c?a chính nó.

LƯU ?: M?t kh?i tin h?p l? đư?c xây d?ng đ? trông gi?ng như m?t phân vùng đ?a v?t l?, và nó v?n c?n ph?i phù h?p v?i cách b? trí b?ng phân vùng mô t? ? trên. Đi?u này có ngh?a r?ng m?t l?i xây khoan dung d?ng, ch?ng h?n như m?t kh?i lư?ng đ?t, ph?i có không có nhi?u hơn m?t t?ng s? là 2 ^ 32 l?nh v?c (ho?c 2 terabytes lúc 512 byte cho m?i l?nh v?c).

Thu?c tính

ID c?a bài: 114841 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.1
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1
T? khóa: 
kbother kbmt KB114841 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:114841

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com