Ping và FTP gi?i quy?t đ?a ch? IP v?i hàng đ?u 0 như bát phân

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 115388 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Windows cho nhóm làm vi?c v?i TCP/IP-32 và Windows NT ti?n ích có th? ch?p nh?n Giao th?c Internet (IP) đ?a ch? g?m th?p phân, bát phân, ho?c các con s? th?p l?c phân. Đi?u này có th? gây nh?m l?n n?u b?n không c? ? s? d?ng m?t s? không hàng đ?u th? gi?i trong m?t octet th?p phân. V?i m?t s? không hàng đ?u th? gi?i, s? là gi?i quy?t b?ng các ti?n ích như m?t bát phân s?, do đó xác đ?nh sai Đ?a ch? IP.

THÔNG TIN THÊM

Nhi?u chương tr?nh TCP/IP Ping và FTP s? d?ng ? c?m inet_addr() ch?c năng đ? d?ch IP đ?a ch? strings thành 4-byte đ?a ch?. Đi?u này ch?c năng ch?p nh?n m?t đ?a ch? IP trong tiêu chu?n th?p phân, bát phân, và h? th?p l?c phân k? hi?u, như đ?a ch? IP sau ví d? đư?c ch?p nh?n đ? Ping và FTP và gi?i quy?t đ? cùng m?t đ?a ch? IP:

  22.101.31.153 (decimal)
  026.0145.037.0231 (octal)
  0x16.0x65.0xF1.0x99 (hexadecimal)
  0x16.101.037.153 (a combination of all three number systems)
				


N?u b?n vô t?nh nh?p m?t s? không hàng đ?u th? gi?i trong m?t octet, đ?a ch? IP mà Ping và FTP gi?i quy?t là không gi?ng như b?n d? đ?nh, như trong các Ví d? sau (s? d?ng Ping):

  In Windows NT 3.1:

   c:\>ping 022.101.31.153
   Pinging host 022.101.31.153 (unnamed) : 18.101.31.153
   ICMP Echo Reply:TTL 32
   ICMP Echo Reply:TTL 32
   ICMP Echo Reply:TTL 32
   ICMP Echo Reply:TTL 32
   Host 022.101.31.153 replied to all 4 of the 4 pings


  In Windows NT 3.5:

   c:\>ping 022.101.31.153
   Pinging 18.101.31.153 with 32 bytes of data:
   Ping succeeded: 32 bytes time=10ms TTL=32
   Ping succeeded: 32 bytes time=10ms TTL=32
   Ping succeeded: 32 bytes time=10ms TTL=32
   Ping succeeded: 32 bytes time=10ms TTL=32
				


Lưu ?: Trong ví d? này, 022.101.31.153 đư?c gi?i quy?t b?i Ping là 18.101.31.153 th?p phân, không 22.101.31.153 th?p phân.

K?t qu? ho?c là m?t thành công (hi?n th? ? trên) ho?c không thành công xác minh c?a sai đ?a ch? IP, tùy thu?c vào vi?c gi?i quy?t IP Đ?a ch? là m?t đ?a ch? IP h?p l? trong môi trư?ng m?ng c?a b?n.

Windows NT 4.0 Enterprise c?m qu?n tr? viên s? cung c?p cho sau đây l?i n?u b?n ch? đ?nh m?t đ?a ch? ip k?t n?i đ?n c?m v?i hàng đ?u zeroes ngày octet th?p phân, b?n có th? nh?n đư?c l?i sau:

"M?t k?t n?i đ?n c?m t?i"022.101.31.153"không th? m?. Đi?u này có th? đư?c gây ra b?i khách hàng trên nút "022.101.31.153" không đư?c kh?i đ?ng. B?n có mu?n Cluster ngư?i qu?n tr? đ? c? g?ng b?t đ?u c?m D?ch v? trên nút "022.101.31.153"."Đ? tránh m?t đ?a ch? đư?c gi?i quy?t không đúng, khuyên r?ng b?n ki?m tra và g? b? hàng đ?u Zero, tr? khi m?t s? bát phân d? đ?nh.

Các ti?n ích sau đây c?ng tri?n l?m hành vi này:

PING
FTP
TELNET
Internet Explorer (IE)
Microsoft c?m Adminitrator
Thu?t s? thi?t l?p Microsoft c?m

Thu?c tính

ID c?a bài: 115388 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.1
 • Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition
T? khóa: 
kbproductlink kbclustering kbnetwork w2000mscs kbmt KB115388 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:115388

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com