Cư?c chú chuy?n đ?n trang ti?p theo trong Word cho Mac

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 118586 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
M?t phiên b?n Microsoft Word 97 c?a bài vi?t này, xem các 196720.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

M?t ph?n ho?c toàn b? m?t chú thích có th? đư?c chuy?n đ?n trang ti?p theo n?u nó không phù h?p trên trang mà trên đó các tham chi?u x?y ra.

NGUYÊN NHÂN

N?u m?t chú thích không phù h?p trong không gian có s?n, m?t ph?n c?a nó, và trong m?t s? Trư?ng h?p, trong đó có th? đư?c chuy?n đ?n trang ti?p theo t? đ?ng. S? lư?ng không gian s?n dùng ph? thu?c vào s? lư?ng văn b?n trên trang, margin cài đ?t, và s? lư?ng và đ? dài c?a các chú thích.

GI?I PHÁP

M?c dù hành vi này s?a ch?a vào năm 2001 Microsoft Office cho Mac, b?n v?n có th? xem nó n?u b?n m? m?t t?p tin Phiên b?n trư?c đó. Khi b?n m? m?t t?p tin Phiên b?n trư?c đó, Microsoft Word cho Mac áp d?ng thi?t đ?t tương thích đ? duy tr? s? xu?t hi?n c?a t?p tin c?a b?n. Đ? s?a v?n đ? này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. M? Word cho Mac tài li?u.
 2. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào S? thích.
 3. Trong các S? thích h?p tho?i h?p, b?m vào các Kh? năng tương thích tab.
 4. Trong các Tuỳ chọn danh sách, nh?n vào đây đ? xóa các Lay ra chú thích như t? 6.x/95/97/98 h?p ki?m.
 5. Nh?p vào Ok.

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

N?u m?t ph?n ho?c toàn b? m?t ghi chú trên m?t trang đư?c di chuy?n đ?n trang ti?p theo, b?n có th? thay đ?i các thi?t l?p ho?c đ?nh d?ng c?a m?t chú thích. Đ? ki?m soát các v? trí c?a ghi chú, s? d?ng các phương pháp thích h?p cho t?nh h?nh c?a b?n.

Phương pháp 1: Thay đ?i các tùy ch?n s? d?ng s? li?u máy in

Chú ý Phương pháp này ho?t đ?ng cho Microsoft Word 98 Macintosh b?n ch?.

Đ? thay đ?i các tùy ch?n s? d?ng s? li?u máy in, h?y làm theo các bư?c sau:

 1. Trên menu công c?, nh?p Tu? ch?n, và sau đó nh?p vào tính tương thích tab.
 2. Trong đ? ngh? tùy ch?n cho danh sách, b?m vào Microsoft Word 6,0/95.
 3. Theo tùy ch?n, b?m vào thay đ?i các "s? d?ng máy in li?u đ? lay ra tài li?u"ki?m tra h?p (N?u h?p đư?c ch?n, h?y xoá nó; n?u nó không ph?i là ch?n, b?m nó).
Lưu ?: Trong h?u h?t trư?ng h?p, gi?i phóng các "s? d?ng máy in li?u đ? lay ra tài li?u" ki?m tra h?p s? làm vi?c.

Cách 2: Thay đ?i kho?ng cách d?ng văn b?n b?nh thư?ng đ? "Chính xác"

H?y th? phương pháp này n?u tài li?u c?a b?n đư?c thi?t l?p đ? m?t line spacing khác v?i đ?a đơn (trên đ?nh d?ng menu, Indents và kho?ng cách c?a đo?n). Đ?t d?ng kho?ng cách c?a các văn b?n b?nh thư?ng c?a cơ th? đ? kích thư?c chính xác đi?m. Đi?m Kích thư?c ph? thu?c vào c?a b?n b?nh thư?ng m?t ch? và đi?m c? ch?. Đ? s?a đ?i các d?ng văn b?n b?nh thư?ng kho?ng cách, h?y làm theo các bư?c sau:

 1. Trên Edit menu, b?m Select All.
 2. Trên tr?nh đơn đ?nh d?ng, nh?p vào đo?n văn.
 3. Line Spacing, nh?p vào chính xác và dư?i AT: tăng kích thư?c đi?m Kích thư?c b?n mu?n (cho m?t 12-đi?m phông ch?, th? chính xác 30 PT.)
 4. Bấm OK.

Phương pháp 3: Đ?t Line Spacing c?a ki?u văn b?n Footnote đ? "Chính xác"

Thi?t l?p các kho?ng cách d?ng c?a phong cách văn b?n Footnote đ? kích thư?c chính xác đi?m, hơi l?n hơn kích thư?c phông ch?. Đi?u này làm gi?m s? lư?ng không gian gi?a chú thích, cho phép nhi?u ph?ng cho chú thích.

Đ? s?a đ?i các kho?ng cách cư?c chú d?ng văn b?n, h?y làm theo các bư?c sau:

 1. Trên tr?nh đơn đ?nh d?ng, nh?p vào phong cách.
 2. Trong danh sách phong cách, ch?n văn b?n ghi chú, và sau đó nh?p vào s?a đ?i.
 3. Trong h?p tho?i ch?nh s?a Style, b?m vào đ?nh d?ng, và sau đó nh?p vào đo?n văn.
 4. Trong danh sách Line Spacing, nh?p vào chính xác.
 5. Trong h?p At, g? m?t kích thư?c đi?m hơi l?n hơn c? ch? c?a cư?c chú văn b?n, và sau đó b?m OK. Ví d?, n?u kích thư?c phông ch? c?a văn b?n ghi chú là 10 đi?m, thi?t l?p các kho?ng cách d?ng đ? chính xác 10,5 đi?m.

  Lưu ?: N?u b?n đ?t line spacing m?t kích thư?c nh? hơn so v?i kích thư?c đi?m lo?i, đ?u ho?c cu?i c?a văn b?n có th? không đư?c nh?n th?y.
 6. Nh?p vào OK, và sau đó nh?p vào Apply.

Method 4: Gi?m kích thư?c c?a phong cách văn b?n chú thích b?ng m?t vài đi?m

Đ? s?a đ?i phong cách văn b?n ghi chú, h?y làm theo các bư?c sau:

 1. Trên tr?nh đơn đ?nh d?ng, nh?p vào phong cách.
 2. Trong danh sách phong cách, ch?n văn b?n ghi chú, và sau đó nh?p vào s?a đ?i.
 3. Trong h?p tho?i ch?nh s?a Style, b?m vào đ?nh d?ng, và sau đó nh?p vào ch?.
 4. Trong h?p kích thư?c, gi?m kích thư?c b?ng m?t vài đi?m và b?m OK.
 5. Nh?p vào OK, và sau đó nh?p vào Apply.

Cách 5: Gi?m kích thư?c c?a l? trang

Đ? gi?m kích thư?c c?a l? trang, h?y làm theo các bư?c sau:

 1. Trên menu T?p, b?m Page Setup (cho Microsoft Word 98 Macintosh b?n vào các Đ?nh d?ng tr?nh đơn, nh?p vào tài li?u).
 2. Trên tab l?, gi?m các cài đ?t l? và sau đó b?m OK.

Phương pháp 6: Gi?m kích thư?c c?a văn b?n

Gi?m kích thư?c đi?m c?a các văn b?n c?a m?t s? lư?ng nh?. N?u b?n đ? áp d?ng phong cách văn b?n c?a b?n, b?n có th? s?a đ?i các phong cách tr?c ti?p. N?u b?n đ? không áp d?ng ki?u văn b?n c?a b?n, làm n?i b?t các văn b?n và s? d?ng m?t trong các phương pháp sau đây:

 • B?m vào ch? trên tr?nh đơn, đ?nh d?ng đ? thay đ?i kích thư?c phông ch?.

  - hay -
 • Click vào đo?n văn trên tr?nh đơn đ?nh d?ng đ? thay đ?i kho?ng cách d?ng c?a các văn b?n.

Phương pháp 7: Thay đ?i Line Spacing c?a tách cư?c chú

S? d?ng các phương pháp thích h?p cho các phiên b?n c?a Word đ? thay đ?i d?ng kho?ng cách tách cư?c chú đ? m?t s? ti?n chính xác.

N?u b?n đang s? d?ng t? 6.0, Microsoft Word cho Windows 95 Phiên b?n 7.0, ho?c T? 98 máy Macintosh Edition, làm theo các bư?c sau:

 1. Trên menu xem, nh?p vào b?nh thư?ng.
 2. Trên menu xem, nh?p vào ghi chú. Trong c?a s? ghi chú, ch?n cư?c chú D?u tách kh?i danh sách chú thích (ho?c ghi chú).
 3. Ch?n phân cách cư?c chú.
 4. Trên tr?nh đơn đ?nh d?ng, Click vào đo?n, và, như trong phương pháp 2, thay đ?i các Line Spacing đ? m?t s? ti?n chính xác, ch?ng h?n như 4 ho?c 5 đi?m.
N?u b?n đang s? d?ng Word 2.0, h?y làm theo các bư?c sau:

 1. Trên menu xem, nh?p vào b?nh thư?ng.
 2. Trên menu chèn, b?m cư?c chú, và b?m vào tùy ch?n.
 3. Trong h?p tho?i tùy ch?n ghi chú, ch?n tách ho?c ti?p t?c Phân cách.
 4. Ch?n tách và thay đ?i Line Spacing đ? m?t s? ti?n chính xác.

Phương pháp 8: Thay đ?i đi?u khi?n Orphan Footnote đo?n Widow đ? t?t

S? d?ng các phương pháp thích h?p cho các phiên b?n c?a Word đ? t?t các Đo?n góa ph? tr? m? côi ki?m soát c?a cư?c chú.

N?u b?n đang s? d?ng t? 6.0, Microsoft Word cho Windows 95 Phiên b?n 7.0, ho?c t? 98 máy Macintosh Edition, làm theo các bư?c sau:

 1. Trên menu xem, nh?p vào b?nh thư?ng.
 2. Trên menu xem, nh?p vào ghi chú. Ch?n t?t c? các chú thích trong các Lưu ? ngăn.
 3. Trên tr?nh đơn đ?nh d?ng, nh?p vào đo?n văn.
 4. Nh?p vào văn b?n ch?y tab (d?ng và trang ngh? tab trong Word 98 Macintosh Edition), và b? ch?n h?p ki?m ki?m soát Widow/tr? m? côi. Bấm OK.
N?u b?n đang s? d?ng Word 2.0, h?y làm theo các bư?c sau:

 1. Vào tr?nh đơn Tools, ch?n Options.
 2. Trong th? lo?i h?p ch?n in.
 3. Trong các tùy ch?n cho hi?n t?i tài li?u ch?, r? ràng ki?m soát Widow/tr? m? côi h?p ki?m. Bấm OK.

Phương pháp 9: Đ?t đ?nh d?ng đo?n văn cư?c chú đ? ti?p t?c v?i k? ti?p

N?u b?n đang s? d?ng t? 6.0, Microsoft Word cho Windows 95 Phiên b?n 7.0, ho?c t? 98 máy Macintosh Edition, làm theo các bư?c sau:

 1. Trên menu xem, nh?p vào b?nh thư?ng.
 2. Trên menu xem, nh?p vào ghi chú. Ch?n t?t c? các chú thích trong các Lưu ? ngăn.
 3. Trên tr?nh đơn đ?nh d?ng, nh?p vào đo?n văn.
 4. Nh?p vào văn b?n ch?y tab (d?ng và trang ngh? tab trong Word 98 Macintosh Edition), và ki?m tra gi? v?i k? ti?p.

Phương pháp 10: Thêm và ?n m?t Custom Footnote tham kh?o và cư?c chú

Chèn m?t cư?c chú tùy ch?nh ? bên ph?i c?a m?t vi ph?m và sau đó đ?nh d?ng nó đư?c ?n. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:

 1. Đ?t đi?m chèn ? bên ph?i c?a tài li?u tham kh?o footnote cu?i s?, và sau đó b?m cư?c chú trên menu chèn.
 2. Dư?i Numbering, nh?n vào đây đ? ki?m tra đánh d?u tùy ch?nh, g? d?u hoa th?, và sau đó Nh?p vào OK.
 3. Ch?n d?u hoa th? cư?c chú m?i b?ng cách nh?n SHIFT + HOME. Trên các Đ?nh d?ng tr?nh đơn, nh?p vào Font. Nh?n vào đây đ? ch?n h?p ki?m ?n và sau đó b?m OK.
 4. Ch?n các nh?n hi?u tài li?u tham kh?o Footnote tùy ch?nh trong cơ th? c?a tài li?u và trên tr?nh đơn đ?nh d?ng, nh?p Font. Nh?n vào đây đ? ch?n h?p ki?m ?n và sau đó b?m OK.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê ? đ?u c?a bài vi?t này.  V?n đ? này đ? đư?c s?a ch?a trong Microsoft Office 2001 Macintosh b?n.

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? chú thích, xin vui l?ng xem dư?i đây bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
158625 Cư?c chú văn b?n hi?n th? ho?c in trên đ?u trang c?a chân trang

THAM KH?O

"Microsoft Word User's Guide," Phiên b?n 6.0, trang 405-421.
"Microsoft Word cho Windows User's Guide," Phiên b?n 2.0, trang 585-598.

Thu?c tính

ID c?a bài: 118586 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Word 95a
 • Microsoft Word 6.0 Standard Edition
 • Microsoft Word 2.0 Standard Edition
 • Microsoft Word 2004 for Mac
 • Microsoft Word X for Mac
 • Microsoft Word 2001 for Mac
 • Microsoft Word 98 for Macintosh
 • Microsoft Word 6.0 for Macintosh
 • Microsoft Word 6.01 for Macintosh
T? khóa: 
kbpending kbprb kbmt KB118586 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:118586

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com