NetBIOS trên TCP/IP tên đ? phân gi?i và th?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 119493 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

NetBIOS trên TCP/IP là các thành ph?n m?ng th?c hi?n tên máy tính đ? B?n đ? đ?a ch? IP, đ? phân gi?i tên (NETBT.SYS trong Windows NT và VNBT.VXD trong Windows cho Worgroups và Windows 95). Hi?n t?i có b?n NetBIOS trên TCP/IP tên gi?i quy?t phương pháp: b-nút, p-nút, m-nút và h-nút.

THÔNG TIN THÊM

B-nút

Khi s? d?ng b-nút, bu?i phát sóng đư?c s? d?ng cho đăng k? tên và tên đ? phân gi?i. Trên m?ng TCP/IP, n?u b? đ?nh tuy?n IP không đư?c c?u h?nh đ? mong đư?c đăng k? tên và tên truy v?n chương tr?nh phát thanh, h? th?ng vào m?ng con khác nhau s? không th? nh?n th?y nhau k? t? h? s? không nh?n đư?c các chương tr?nh phát sóng. Đ? phân gi?i tên B-nút không ph?i là l?a ch?n t?t nh?t trên l?n hơn các m?ng b?i v? ph? thu?c vào chương tr?nh phát sóng có th? t?i m?ng v?i chương tr?nh phát sóng.

Microsoft l?n B-nút

TCP/IP đư?c s? d?ng trong Microsoft Windows NT s? d?ng m?t phiên b?n s?a đ?i c?a b-nút đ? phân gi?i tên. Microsoft l?n công tr?nh đ? phân gi?i tên b-nút trong các theo cách sau đây:

 • Các máy tr?m đ?u tiên ki?m tra b? nh? cache LMHOSTS, và n?u nó t?m th?y các Tên NetBIOS, tr? v? đ?a ch? IP.
 • Sau đó, các máy tr?m c? phát thanh truy?n h?nh đ? gi?i quy?t tên (vi?c này theo cách tương t? như b-nút đ? phân gi?i) và, n?u h? th?ng đích là ho?t đ?ng, nó có tr? l?i đ?a ch? IP c?a nó.
 • Cu?i cùng, các máy tr?m (n?u nó là m?t h? th?ng Windows NT) s? ki?m tra các LMHOSTS t?p tin trong các \<winnt_root>\system32\drivers\etc thư m?c</winnt_root>

P-nút (ho?c đi?m đ?n đi?m nút)

Khi s? d?ng đ? phân gi?i tên p-nút, chương tr?nh phát sóng không đư?c s? d?ng cho tên đăng k? ho?c tên đ? phân gi?i. Thay vào đó, t?t c? các h? th?ng đăng k? chính nó v?i m?t NetBIOS tên máy ch? (NBNS) khi b?t đ?u lên. NBNS ch?u trách nhi?m ánh x? tên c?a máy tính cho đ?a ch? IP và đ?m b?o r?ng không có trùng l?p tên đư?c đăng k? trên m?ng. T?t c? các h? th?ng ph?i bi?t IP Đ?a ch? c?a NBNS, mà là tương đương v?i m?t h? ph?c v? WINS. N?u các h? th?ng không đư?c c?u h?nh v?i đ?a ch? IP chính xác cho NBNS, p-nút tên đ? phân gi?i s? không ho?t đ?ng.

Phương pháp phân gi?i tên p-nút s? d?ng ch? d?n ngư?i s? d?ng giao th?c Datagram (UDP) cùng và TCP bu?i cho giao ti?p c?a nó đ?n và đi t? các NBNS.

Như?c đi?m chính c?a p-nút tên gi?i quy?t là n?u các NBNS không th? truy c?p, s? có không có cách nào đ? x? l? tên và v? th? không có cách nào đ? truy c?p các h? th?ng khác trên m?ng.

M-nút (ho?c h?n h?p nút)

M-nút s? d?ng m?t s? k?t h?p c?a b-nút và p-nút cho đ? phân gi?i tên. Đi?u này phương pháp l?n đ?u tiên s? d?ng b-nút và sau đó p-nút, trong l? thuy?t nên tăng hi?u su?t m?ng c?c b? (LAN). M-nút có l?i th? hơn p-nút trong đó n?u NBNS là không có s?n, h? th?ng trên con đ?a phương có th? v?n c?n đư?c truy c?p thông qua ngh? quy?t b-nút.

M-nút là thư?ng không ph?i là s? l?a ch?n t?t nh?t cho các m?ng l?n hơn b?i v? nó s? d?ng b-nút và như v?y k?t qu? trong bu?i phát sóng. Tuy nhiên, khi b?n có m?t lư?ng l?n m?ng lư?i bao g?m nh? hơn subnetworks k?t n?i thông qua khu v?c r?ng ch?m Liên k?t m?ng (WAN), M-nút là m?t phương pháp ưa thích v? nó s? làm gi?m các s? ti?n c?a truy?n thông qua các liên k?t ch?m.

H-nút (ho?c Hybrid nút)

Đ? phân gi?i H-nút tên, mà hi?n nay ? d?ng d? th?o RFC, c?n s? d?ng b-nút và p-nút, tuy nhiên nó ch? s? d?ng b-nút như m?t phương sách cu?i cùng. Khi c?u h?nh đ? s? d?ng h-nút, h? th?ng s? luôn luôn l?n đ?u tiên th? s? d?ng p-nút và sau đó s? d?ng b-nút ch? n?u p-nút không. Ngoài ra, m?t h? th?ng có th? c?u h?nh đ? s? d?ng t?p LMHOSTS sau khi p-nút không thành công và trư?c khi th? b-nút.

H-nút đ? phân gi?i không yêu c?u đăng k? thành công p-nút v?i m?t h? th?ng kh?i t?o, tuy nhiên h? th?ng s? s? d?ng nghiêm ch?nh b-nút cho đ?n khi p-nút đăng k? thành công. N?u NBNS là không có s?n và h? th?ng khu ngh? mát đ? s? d?ng đ? phân gi?i b-nút, nó s? ti?p t?c c? g?ng đ? liên l?c v?i NBNS v? v?y mà nó có th? tr? l?i b?ng cách s? d?ng p-nút n?u NBNS s? tr? thành có s?n.

Cách th?c ho?t đ?ng th?ng

Theo m?c đ?nh, khi h? th?ng đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng th?ng cho tên c?a nó đ? phân gi?i, nó tuân th? h-nút cho đăng k? tên. Cho tên đ? phân gi?i, nó s? c?ng tuân theo đ? h-nút, nhưng v?i m?t vài s? khác bi?t. Nó s?:

 • Ki?m tra xem n?u nó là tên máy đ?a phương.
 • Ki?m tra b? nh? cache c?a nó t? xa tên. B?t k? tên nào đư?c gi?i quy?t đư?c đ?t trong m?t b? nh? cache nơi nó s? v?n trong 10 phút.
 • H?y th? h? ph?c v? WINS.
 • C? g?ng phát sóng.
 • Ki?m tra t?p LMHOSTS, n?u h? th?ng đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng các LMHOSTS t?p tin.
 • H?y th? các t?p tin máy ch? và sau đó m?t DNS, n?u như v?y c?u h?nh.

Thu?c tính

ID c?a bài: 119493 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft TCP/IP for Windows for Workgroups 3.11
T? khóa: 
kbmt KB119493 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:119493

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com