TCP/IP và NetBT tham s? c?u h?nh cho Windows 2000 ho?c Windows NT

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 120642 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đối với phiên bản Microsoft Windows XP của bài viết này, hãy xem 314053.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Th?c hi?n b? giao th?c TCP/IP cho Windows NT 3.5 x và 4.0 l?n đ?c t?t c? d? li?u c?u h?nh t? s? đăng k?. Thông tin này b?ng văn b?n đ? đăng k? c?a các công c? m?ng trong b?ng đi?u khi?n như là m?t ph?n c?a quá tr?nh thi?t l?p. M?t s? thông tin này c?ng đư?c cung c?p b?i các d?ch v? khách hàng Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) n?u nó đư?c kích ho?t.

Tham chi?u này đ?nh ngh?a t?t c? các thông s? s? đăng k? đư?c s? d?ng đ? c?u h?nh tr?nh đi?u khi?n giao th?c, Tcpip.sys, mà th?c hi?n tiêu chu?n giao th?c m?ng TCP/IP.

Vi?c th?c hi?n c?a b? giao th?c nên th?c hi?n đúng cách và hi?u qu? trong h?u h?t các môi trư?ng b?ng cách s? d?ng ch? là thông tin c?u h?nh đư?c thu th?p b?i các công c? m?ng trong Pa-nen đi?u khi?n và DHCP. Giá tr? m?c đ?nh t?i ưu cho t?t c? các khía c?nh c?u h?nh các giao th?c đ? đư?c m? hóa vào các tr?nh đi?u khi?n.

Có th? có m?t s? trư?ng h?p b?t thư?ng trong cơ s? khách hàng mà thay đ?i giá tr? m?c đ?nh nào đó là thích h?p. Đ? x? l? các trư?ng h?p này, tham s? tùy ch?n đăng k? có th? đư?c t?o ra đ? thay đ?i hành vi m?c đ?nh c?a m?t s? ph?n c?a các tr?nh đi?u khi?n giao th?c.Lưu ý Vi?c th?c hi?n Windows NT TCP/IP là ph?n l?n t? đi?u ch?nh. Đi?u ch?nh các thông s? s? đăng k? mà không c?n nghiên c?u c?n th?n có th? ?nh hư?ng đ?n hi?u năng h? th?ng.

THÔNG TIN THÊM

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows
Đ? thay đ?i các tham s?, s? d?ng th? t?c sau đây:
 1. Khởi động Registry Editor (Regedt32.exe).
 2. T? HKEY_LOCAL_MACHINE subtree, đi đ?n phím sau đây:
  \SYSTEM\CurrentControlSet\Services
 3. Thêm m?t giá tr? đ? ch?a khóa như mô t? trong các m?c nh?p thích h?p dư?i đây b?ng cách nh?n vào Thêm giá tr? trên các Ch?nh s?a Menu, g? giá tr? và sau đó b?ng cách s? d?ng các Ki?u d? li?u h?p ki?m đ? thi?t l?p lo?i giá tr?.
 4. Nh?p vào Ok.
 5. Thoát kh?i Registry Editor.
 6. Kh?i đ?ng l?i máy tính đ? th?c hi?n thay đ?i có hi?u l?c.
T?t c? các tham s? TCP/IP là giá tr? đ?ng k? đư?c đ?t theo m?t trong hai subkeys khác nhau c?a
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services

Tcpip\Parameters
Tên b? đi?u h?p\Parameters\Tcpip
nơi Tên b? đi?u h?p đ? c?p đ?n subkey cho b? đi?u h?p m?ng mà TCP/IP là ràng bu?c đ?, ví d? như Lance01. Giá tr? dư?i key(s) sau này là c? th? cho t?ng b? đi?u h?p. Tham s? mà có th? có c? m?t DHCP và giá tr? t?nh đư?c c?u h?nh có th? ho?c có th? không t?n t?i tùy thu?c vào h? th?ng/b? đi?u h?p là DHCP c?u h?nh và/ho?c t?nh ghi đè lên các giá tr? đ? đư?c ch? đ?nh. Kh?i đ?ng l?i h? th?ng đư?c yêu c?u cho m?t s? thay đ?i trong b?t k? c?a các tham s? đ? có hi?u l?c.

Quan tr?ng Các tài li?u Windows NT 3.5 Resource Kit đ? không đư?c C?p Nh?t đúng t? phiên b?n 3.1, và li?t kê m?t s? tham s? s? đăng k? TCP/IP không chính xác. Các thông s? đư?c li?t kê trong tài li?u này nên đư?c s? d?ng t?i đ?a đi?m c?a h?. Ngăn x?p Windows NT 3.5 TCP/IP là vi?t l?i hoàn toàn, r?t nhi?u ngư?i trong các tham s? c? không c?n h?p l?.

Tiêu chu?n tham s? c?u h?nh b?ng cách s? d?ng Registry Editor

Các tham s? sau đây đư?c cài đ?t v?i giá tr? m?c đ?nh c?a các công c? m?ng trong Pa-nen đi?u khi?n trong khi cài đ?t các thành ph?n TCP/IP. H? có th? đư?c s?a đ?i b?ng cách s? d?ng Registry Editor (Regedt32.exe).

DatabasePath
Key: Tcpip\Parameters
Lo?i giá tr?: REG_EXPAND_SZ - nhân v?t chu?i
Ph?m vi h?p l?: Windows NT t?p đư?ng d?n h?p l?
M?c đ?nh: %SystemRoot%\system32\drivers\etc
Mô t?: Tham s? này xác đ?nh các đư?ng d?n đ?n t?p cơ s? d? li?u tiêu chu?n c?a internet (HOST, LMHOSTS, M?NG, GIAO TH?C). Nó là s? d?ng giao di?n Windows ? c?m.
ForwardBroadcasts
Key: Tcpip\Parameters
Giá tr? Type: REG_DWORD - Boolean
Ph?m vi h?p l?: 0 hay 1 (sai ho?c đúng)
M?c đ?nh: 0 (sai)
Mô t?: Chuy?n ti?p c?a chương tr?nh phát thanh không ph?i là đư?c h? tr?. Tham s? này đư?c b? qua.
UseZeroBroadcast
Key: Tên b? đi?u h?p\Parameters\Tcpip
Chú ý Trong Windows 2000 và sau đó là giá tr? này là theo phím sau đây:Key: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID cho b? đi?u h?p
Giá tr? Type: REG_DWORD - Boolean
Ph?m vi h?p l?: 0 hay 1 (sai ho?c đúng)
M?c đ?nh: 0 (sai)
Mô t?: N?u tham s? này đư?c thi?t l?p đ? 1 (Đúng), sau đó IP s? s? d?ng chi?c Zero-phát sóng (0.0.0.0) thay v? c?a nh?ng ngư?i thân chương tr?nh phát sóng (255.255.255.255). H?u h?t h? th?ng s? d?ng cái - chương tr?nh phát thanh, nhưng m?t s? h? th?ng có ngu?n g?c t? BSD vi?c tri?n khai s? d?ng Zero-phát sóng. H? th?ng chương tr?nh phát sóng khác nhau s? d?ng s? không interoperate t?t trên cùng m?t m?ng.

Các tham s? tùy ch?n c?u h?nh b?ng cách s? d?ng Registry Editor

Các tham s? thư?ng không t?n t?i trong s? đăng k?. H? có th? t?o đ? thay đ?i hành vi m?c đ?nh c?a tr?nh đi?u khi?n giao th?c TCP/IP.

ArpAlwaysSourceRoute (m?i trong NT 3.51)
Key: Tcpip\Parameters
Giá tr? Type: REG_DWORD - Boolean
Ph?m vi h?p l?: 0,1 (sai ho?c đúng)
M?c đ?nh: 0 (sai)
Mô t?: Thi?t l?p tham s? này thành 1 s? l?c lư?ng TCP/IP truy?n ARP truy v?n v?i ngu?n vi?c đ?nh tuy?n đư?c kích ho?t trên Token Ring m?ng. Theo m?c đ?nh, ngăn x?p truy?n ARP truy v?n mà không có đ?nh tuy?n đ?u tiên và retries v?i đ?nh tuy?n đư?c kích ho?t n?u không có tr? l?i đ? đư?c nh?n.
ArpUseEtherSNAP
Key: Tcpip\Parameters
Giá tr? Type: REG_DWORD - Boolean
Ph?m vi h?p l?: 0,1 (sai ho?c đúng)
M?c đ?nh: 0 (sai)
Mô t?: Thi?t l?p tham s? này thành 1 s? l?c lư?ng TCP/IP đ? truy?n t?i các gói tin Ethernet s? d?ng m? hóa SNAP 802.3. Theo m?c đ?nh, các ngăn x?p truy?n các gói trong DIX Ethernet đ?nh d?ng. Nó s? luôn luôn nh?n đư?c c? hai đ?nh d?ng.
DefaultTOS
Key: Tcpip\Parameters
Giá tr? Type: REG_DWORD - s?
Ph?m vi h?p l?: 0 - 255
M?c đ?nh: 0
Mô t?: Ch? đ?nh m?c đ?nh ki?u c?a D?ch v? (TOS) giá tr? đ?t trong tiêu đ? c?a g?i đi các gói tin IP. Xem RFC 791 cho m?t đ?nh ngh?a c?a các giá tr?.

Lưu ? r?ng DefaultTOS không có s?n trong Windows 2000 và sau này.
DefaultTTL
Key: Tcpip\Parameters
Giá tr? Type: REG_DWORD - s? lư?ng
giây/hoa bia
Ph?m vi h?p l?: 1-255
M?c đ?nh: 32 cho Windows NT Phiên b?n 3.51
M?c đ?nh: 128 dành cho Windows NT Phiên b?n 4.0
Mô t?: Ch? đ?nh m?c đ?nh th?i gian đ? S?ng (TTL) giá tr? đ?t trong tiêu đ? c?a g?i đi các gói tin IP. TTL s? xác đ?nh các s? ti?n t?i đa th?i gian m?t gói tin IP có th? s?ng trong m?ng mà không c?n ti?p c?n c?a nó đi?m đ?n. Nó là có hi?u qu? m?t gi?i h?n trên các s? lư?ng các b? đ?nh tuy?n m?t gói tin IP có th? vư?t qua thông qua trư?c khi b? b? đi.
EnableDeadGWDetect
Key: Tcpip\Parameters
Giá tr? Type: REG_DWORD - Boolean
Ph?m vi h?p l?: 0,1 (sai, đúng)
M?c đ?nh: 1 (đúng)
Mô t?: Cách đ?t tham s? này thành 1 nguyên nhân TCP th?c hi?n ch?t Gateway phát hi?n. V?i tính năng này đư?c kích ho?t, TCP s? h?i IP đ? thay đ?i thành m?t c?a ng? sao lưu n?u nó retransmits m?t phân đo?n nhi?u l?n mà không nh?n đư?c m?t ph?n ?ng. Sao lưu c?ng có th? đư?c đ?nh ngh?a trong nhi?m m?t ch?c ? b? ph?n cao c?p TCP/IP h?p tho?i c?u h?nh ki?m soát m?ng B?ng đi?u khi?n.
EnablePMTUBHDetect
Key: Tcpip\Parameters
Giá tr? Type: REG_DWORD - Boolean
Ph?m vi h?p l?: 0,1 (sai, đúng)
M?c đ?nh: 0 (sai)
Mô t?: Cách đ?t tham s? này thành 1 (Đúng) gây ra TCP đ? c? g?ng phát hi?n "Black L?"b? đ?nh tuy?n trong khi làm đư?ng d?n MTU Discovery. M?t b? đ?nh tuy?n "L? đen" không tr? v? ICMP Đi?m đ?n Unreachable thông đi?p khi nó c?n đ?n đo?n m?t IP datagram v?i các Không đo?n chút t?p. TCP ph? thu?c vào nh?n đư?c các thư này đ? th?c hi?n đư?ng d?n MTU Khám phá. V?i tính năng này đư?c kích ho?t, TCP s? c? g?ng đ? g?i các phân đo?n mà không có s? không Đo?n chút t?p n?u m?t s? retransmissions c?a m?t phân đo?n đi unacknowledged. Nếu phân đo?n đư?c th?a nh?n k?t qu? là, các MSS s? đư?c gi?m xu?ng và m?nh Don't bit s? đư?c đ?t trong các gói d? li?u trong tương lai vào các k?t n?i. Cho phép phát hi?n l? đen tăng s? lư?ng t?i đa retransmissions th?c hi?n cho m?t nh?t đ?nh phân đo?n.
EnablePMTUDiscovery
Key: Tcpip\Parameters
Giá tr? Type: REG_DWORD - Boolean
Ph?m vi h?p l?: 0,1 (sai, đúng)
M?c đ?nh: 1 (đúng)
Mô t?: Cách đ?t tham s? này thành 1 (Đúng) gây ra TCP đ? c? g?ng đ? khám phá các Đơn v? truy?n t?i t?i đa (MTU ho?c l?n nh?t gói kích thư?c) trên đư?ng d?n đ?n m?t máy ch? t? xa. B?i khám phá con đư?ng MTU và h?n ch? TCP các phân đo?n đ? kích thư?c này, TCP có th? lo?i b? phân m?nh và router d?c theo con đư?ng mà k?t n?i m?ng v?i MTUs khác nhau. Phân m?nh b?t l?i ?nh hư?ng đ?n TCP t?c ngh?n thông lư?ng và m?ng. Thi?t l?p tham s? này 0 gây ra m?t MTU 576 byte đư?c s? d?ng cho t?t c? các k?t n?i đư?c không ph?i máy trên m?ng đ?a phương.
ForwardBufferMemory
Key: Tcpip\Parameters
Giá tr? Type: REG_DWORD - s? byte
Ph?m vi h?p l?: m?ng MTU - m?t s? h?p l?
giá tr? nh? hơn so v?i 0xFFFFFFFF

M?c đ?nh: 74240 (đ? năm mươi 1480-byte
các gói d? li?u, làm tr?n đ?n b?i s? c?a 256)
Mô t?: Tham s? này s? xác đ?nh như th? nào nhi?u IP b? nh? phân b? đ? lưu tr? d? li?u gói trong m?t b? đ?nh tuy?n gói hàng. Khi b? đ?m này v? tr? đ?y, router b?t đ?u discarding các gói d? li?u ng?u nhiên t? hàng đ?i c?a nó. Gói b? đ?m d? li?u hàng đ?i là 256 byte dài, do đó, giá tr? c?a tham s? này nên m?t b?i s? c?a 256. Nhi?u b? đ?m chu?i v?i nhau cho các gói d? li?u l?n hơn. Tiêu đ? IP cho m?t gói d? li?u đư?c lưu tr? m?t cách riêng bi?t. Đi?u này tham s? đư?c b? qua và không có b? đ?m đang phân b? n?u b? đ?nh tuy?n IP không đư?c kích ho?t.
IGMPLevel
Key: Tcpip\Parameters
Giá tr? Type: REG_DWORD - s?
Ph?m vi h?p l?: 0,1,2
M?c đ?nh: 2
Mô t?: Tham s? này s? xác đ?nh đ? m?c đ? nào h? tr? h? th?ng IP multicasting và tham gia vào Internet Nhóm qu?n l? giao th?c. ? c?p 0, các h? th?ng cung c?p không có h? tr? multicast. T?i c?p 1, h? th?ng ch? có th? g?i cho IP phát đa hư?ng các gói. ? c?p 2, h? th?ng có th? G?i IP phát đa hư?ng các gói và đ?y đ? tham gia vào IGMP nh?n phát đa hư?ng các gói.
KeepAliveInterval
Key: Tcpip\Parameters
Giá tr? Type: REG_DWORD - th?i gian trong mili giây
Ph?m vi h?p l?: 1 - 0xFFFFFFFF
M?c đ?nh: 1000 (th? hai)
Mô t?: Tham s? này s? xác đ?nh các kho?ng th?i gian tách gi? c?n s?ng retransmissions cho đ?n khi nh?n đư?c m?t ph?n ?ng. M?t khi m?t ph?n ?ng là nh?n đư?c, s? ch?m tr? cho đ?n ti?p theo gi? c?n s?ng truy?n là m?t l?n n?a ki?m soát b?i giá tr? c?a KeepAliveTime. Các k?t n?i s? đư?c h?y b? sau khi m?t s? c?a retransmissions ch? đ?nh b?i TcpMaxDataRetransmissions đ? đi ng?.
KeepAliveTime
Key: Tcpip\Parameters
Giá tr? Type: REG_DWORD - th?i gian trong mili giây
Ph?m vi h?p l?: 1 - 0xFFFFFFFF
M?c đ?nh: 7,200,000 (hai gi?)
Mô t?: Các tham s? controls thư?ng xuyên TCP n? l?c đ? xác minh r?ng m?t nhàn r?i k?t n?i là v?n c?n nguyên v?n b?ng cách g?i m?t gi? gói c?n s?ng. N?u h? th?ng ? xa là v?n c?n th? truy c?p và ho?t đ?ng, nó s? xác nh?n vi?c gi? c?n s?ng truy?n. Gi? c?n s?ng các gói d? li?u không đư?c g?i theo m?c đ?nh. Đi?u này tính năng có th? đư?c kích ho?t trên m?t k?t n?i b?i m?t ?ng d?ng.
MTU
Key: Tên b? đi?u h?p\Parameters\Tcpip

Chú ý Trong Windows 2000 và sau đó là giá tr? này là theo phím sau đây:
Key: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID cho b? đi?u h?p
Giá tr? Type: REG_DWORD s?
Ph?m vi h?p l?: 68- MTU c?a các ti?m ?n m?ng
M?c đ?nh: 0xFFFFFFFF
Mô t?: Tham s? này đè các m?c đ?nh t?i đa truy?n đơn v? (MTU) cho m?t giao di?n m?ng. MTU là t?i đa Kích thư?c gói trong byte truy?n t?i s? truy?n qua m?ng n?m bên dư?i. Các Kích thư?c bao g?m tiêu đ? giao thông v?n t?i. Löu yù raèng m?t datagram IP có th? kho?ng nhi?u gói. Giá tr? l?n hơn m?c đ?nh cho các m?ng lư?i ti?m ?n s? gây ra các v?n t?i b?ng cách s? d?ng m?c đ?nh m?ng MTU. Giá tr? nh? hơn so v?i 68 s? gây ra các tranport b?ng cách s? d?ng m?t MTU 68.
NumForwardPackets
Key: Tcpip\Parameters
Giá tr? Type: REG_DWORD s?
Ph?m vi h?p l?: 1- m?t s? giá tr? h?p l?
nh? hơn so v?i 0xFFFFFFFF
M?c đ?nh: 50
Mô t?: Tham s? này s? xác đ?nh các s? lư?ng thông tin thư gói tin IP đư?c phân b? cho các đ?nh tuy?n gói hàng đ?i. Khi t?t c? đ?u thư đang ? s? d?ng, b? đ?nh tuy?n s? b?t đ?u đ? lo?i b? các gói d? li?u ng?u nhiên t? hàng đ?i. Giá tr? này nên ít l?n như các ForwardBufferMemory giá tr? chia cho các IP d? li?u kích thư?c t?i đa c?a các m?ng k?t n?i t?i b? đ?nh tuy?n. Nó ph?i là không có l?n hơn giá tr? ForwardBufferMemory chia cho 256, k? t? ít nh?t 256 byte c?a b? nh? đ?m phía trư?c đư?c s? d?ng cho m?i gói. S? lư?ng t?i ưu c?a các gói d? li?u chuy?n ti?p cho m?t ForwardBufferMemory nh?t đ?nh kích thư?c ph? thu?c vào lo?i lưu lư?ng truy c?p th?c hi?n trên m?ng và s? có m?t nơi nào đó ? gi?a hai các giá tr?. Tham s? này b? qua và không có tiêu đ? đư?c c?p phát n?u b? đ?nh tuy?n không ph?i là đư?c kích ho?t.
TcpMaxConnectRetransmissions
Key: Tcpip\Parameters
Giá tr? Type: REG_DWORD - s?
Ph?m vi h?p l?: 0 - 0xFFFFFFFF
M?c đ?nh: 3 (trong Windows NT)
M?c đ?nh: 2 (trong Windows 2000)
Mô t?: Tham s? này s? xác đ?nh các S? l?n TCP s? retransmit m?t k?t n?i yêu c?u (SYN) trư?c khi aborting n? l?c. Th?i gian ch? retransmission tăng g?p đôi v?i m?i retransmission k? ti?p trong m?t nh?t đ?nh k?t n?i n? l?c. Giá tr? ban đ?u timeout là ba giây.
TcpMaxDataRetransmissions
Key: Tcpip\Parameters
Giá tr? Type: REG_DWORD - s?
Ph?m vi h?p l?: 0 - 0xFFFFFFFF
M?c đ?nh: 5
Mô t?: Tham s? này đi?u khi?n vi?c S? l?n TCP s? retransmit m?t phân đo?n d? li?u cá nhân (không k?t n?i các phân đo?n) trư?c khi aborting k?t n?i. Các retransmission timeout tăng g?p đôi v?i m?i k? ti?p retransmission trên m?t k?t n?i. Nó đư?c đ?t l?i khi ph?n ?ng ti?p t?c. Các cơ s? th?i gian ch? giá tr? t? đ?ng đư?c xác đ?nh b?i tr?n v?ng th?i gian đo trên các k?t n?i.
TcpNumConnections
Key: Tcpip\Parameters
Giá tr? Type: REG_DWORD - s?
Ph?m vi h?p l?: 0 - 0xfffffe
M?c đ?nh: 0xfffffe
Mô t?: Tham s? này gi?i h?n các s? lư?ng t?i đa c?a các k?t n?i TCP có th? có m? cùng m?t lúc.
TcpTimedWaitDelay (m?i trong các phiên b?n Windows NT 3.51 SP5 và sau này)
Key: Tcpip\Parameters
Giá tr? Type: REG_DWORD - th?i gian trong giây
Ph?m vi h?p l?: 30-300 (th?p phân)
M?c đ?nh: 0xF0 (240 th?p phân)
Mô t?: Tham s? này s? xác đ?nh đ? dài c?a th?i gian đó m?t k?t n?i s? ? trong tr?ng thái TIME_WAIT khi b? đóng c?a. Trong khi m?t k?t n?i trong nhà nư?c TIME_WAIT, ? c?m c?p không th? là tái- đư?c s? d?ng. Đi?u này c?ng đư?c g?i là nhà nư?c "2MSL", như b?i RFC giá tr? nên có hai l?n đ?i phân khúc t?i đa trên m?ng. Xem RFC793 cho bi?t thêm chi ti?t.


TcpUseRFC1122UrgentPointer
Key: Tcpip\Parameters
Giá tr? Type: REG_DWORD - Boolean
Ph?m vi h?p l?: 0,1 (sai, đúng)
M?c đ?nh: 0 (sai)
Mô t?: Tham s? này s? xác đ?nh cho dù TCP s? d?ng đ?c t? RFC 1122 kh?n c?p d? li?u ho?c ch? đ? s? d?ng c?a BSD- h? th?ng ngu?n g?c. Hai cơ ch? gi?i thích con tr? kh?n c?p trong tiêu đ? TCP và các Chi?u dài c?a kh?n c?p d? li?u m?t cách khác nhau. H? này không tương thích. Windows NT m?c đ?nh Ch? đ? BSD.
TcpWindowSize
Key: Tcpip\Parameters
Giá tr? Type: REG_DWORD - s? byte
Ph?m vi h?p l?: 0 - 0xFFFF
M?c đ?nh: Các nh? c?a 0xFFFF
HOẶC
L?n (hơn b?n l?n TCP t?i đa Kích thư?c d? li?u trên m?ng
HOẶC
8192 làm tr?n đ?n m?t th?m chí nhi?u c?a các m?ng TCP d? li?u kích thư?c.)
M?c đ?nh là 8760 cho Ethernet.
Mô t?: Tham s? này s? xác đ?nh các TCP t?i đa nh?n đư?c kích thư?c c?a s? đư?c cung c?p b?i h? th?ng. C?a s? nh?n xác đ?nh các s? byte m?t ngư?i g?i có th? truy?n t?i mà không c?n nh?n đư?c m?t s? th?a nh?n. Nói chung, l?n hơn nh?n đư?c windows s? c?i thi?n hi?u su?t trên cao (ch?m tr? * băng thông) m?ng. Đ?i v?i hi?u qu? cao nh?t, nh?n c?a s? ph?i là m?t th?m chí b?i s? c?a TCP T?i đa kích thư?c phân khúc (MSS).

Các tham s? c?u h?nh t? m?ng công c? trong b?ng đi?u khi?n

Các tham s? sau đây đư?c t?o ra và s?a đ?i t? đ?ng b?i các Công c? m?ng trong Pa-nen đi?u khi?n như là k?t qu? c?a ngư?i s? d?ng cung c?p thông tin. Không nên có không c?n ph?i c?u h?nh chúng tr?c ti?p trong s? đăng k?.

DefaultGateway
Key: AdapterName\\Parameters\Tcpip

Chú ý Trong Windows 2000 và sau đó là giá tr? này là theo phím sau đây:
Key: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID cho b? đi?u h?p
Lo?i giá tr?: REG_MULTI_SZ - danh sách c?a r?i rác Đ?a ch? IP th?p phân
Ph?m vi h?p l?: B?t k? t?p h?p các đ?a ch? IP h?p l?
M?c đ?nh: không có
Mô t?: Tham s? này xác đ?nh các danh sách các c?ng đư?c s? d?ng cho các gói tin l? tr?nh không m?nh cho m?t m?ng con mà máy tính đư?c k?t n?i tr?c ti?p đ?n, và mà m?t c? th? hơn đư?ng không t?n t?i. Đi?u này tham s?, n?u nó có giá tr? h?p l?, đè tham s? DhcpDefaultGateway.
Miền
Key: Tcpip\Parameters
Lo?i giá tr?: REG_SZ - nhân v?t chu?i
Ph?m vi h?p l?: B?t k? h?p l? tên mi?n DNS
M?c đ?nh: không có
Mô t?: Tham s? này ch? đ?nh DNS tên mi?n c?a h? th?ng. Nó đư?c s? d?ng b?i các Giao di?n Windows ? c?m.
EnableDhcp
Key: Tên b? đi?u h?p\Parameters\Tcpip

Chú ý Trong Windows 2000 và sau đó là giá tr? này là theo phím sau đây:
Key: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID cho b? đi?u h?p
Giá tr? Type: REG_DWORD - Boolean
Ph?m vi h?p l?: 0 hay 1 (sai ho?c đúng)
M?c đ?nh: 0 (sai) Mô t?: N?u này ngang
ameter đư?c thi?t l?p đ? 1 (Đúng), sau đó d?ch v? khách hàng DHCP s? n? l?c đ? c?u h?nh giao di?n IP đ?u tiên trên b? đi?u h?p b?ng cách s? d?ng DHCP.
Tên mi?n máy ch?
Key: Tcpip\Parameters
Lo?i giá tr?: REG_SZ - nhân v?t chu?i
Ph?m vi h?p l?: B?t k? h?p l? DNS hostname
M?c đ?nh: Computername c?a h? th?ng
Mô t?: Tham s? này ch? đ?nh DNS tên máy c?a h? th?ng, mà s? đư?c tr? l?i b?i b? ch? huy "hostname".
IPAddress
Key: Tên b? đi?u h?p\Parameters\Tcpip

Chú ý Trong Windows 2000 và sau đó là giá tr? này là theo phím sau đây:
Key: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID cho b? đi?u h?p
Lo?i giá tr?: REG_MULTI_SZ - danh sách c?a r?i rác - Đ?a ch? IP th?p phân
Ph?m vi h?p l?: B?t k? t?p h?p các đ?a ch? IP h?p l?
M?c đ?nh: không có
Mô t?: Tham s? này ch? đ?nh IP Đ?a ch? IP giao di?n b? ràng bu?c đ? b? đi?u h?p. N?u là ngư?i đ?u tiên gi?i quy?t trong danh sách là 0.0.0.0, sau đó giao di?n chính trên các b? đi?u h?p s? đư?c c?u h?nh t? DHCP. Một h? th?ng v?i nhi?u hơn m?t IP giao di?n cho m?t b? đi?u h?p đư?c g?i là "m?t cách h?p l? multihomed." Có ph?i là m?t giá tr? m?t n? m?ng con h?p l? trong các tham s? SubnetMask cho m?i đ?a ch? IP đư?c ch? đ?nh trong tham s? này.
IPEnableRouter
Key: Tcpip\Parameters
Giá tr? Type: REG_DWORD - Boolean
Ph?m vi h?p l?: 0 hay 1 (sai ho?c đúng)
M?c đ?nh: 0 (sai)
Mô t?: Cách đ?t tham s? này thành 1 (Đúng) gây ra h? th?ng cho các gói tin IP route gi?a các m?ng đư?c k?t n?i đ?n.
NameServer
Key: Tcpip\Parameters
Lo?i giá tr?: REG_SZ - m?t không gian phân cách danh sách Đ?a ch? IP r?i rác th?p phân
Ph?m vi h?p l?: B?t k? t?p h?p các đ?a ch? IP h?p l?
M?c đ?nh: Không có (tr?ng)
Mô t?: Tham s? này ch? đ?nh DNS máy ch? tên đ? truy v?n b?ng Windows ? c?m đ? x? l? các tên.
SearchList
Key: Tcpip\Parameters
Lo?i giá tr?: REG_SZ - Delimited danh sách H?u t? tên mi?n DNS
Ph?m vi h?p l?: B?t k? t?p h?p các tên mi?n DNS h?p l? h?u t? (không gian phân cách cho NT4 và trư?c đó và d?u ph?y phân cách cho Win2000)
Ph?m vi h?p l?: B?t k? t?p h?p các h?u t? tên mi?n DNS h?p l?
M?c đ?nh: không có
Mô t?: Tham s? này ch? đ?nh m?t danh sách c?a h?u t? tên mi?n đ? n?i thêm m?t tên đ? đư?c gi?i quy?t qua DNS n?u đ? phân gi?i c?a tên unadorned không thành công. Theo m?c đ?nh, các giá tr? c?a tham s? tên mi?n đư?c g?n vào ch?. Tham s? này đư?c s? d?ng b?i các c?a s? Giao di?n ? c?m.
SubnetMask
Key: Tên b? đi?u h?p\Parameters\Tcpip

Chú ý Trong Windows 2000 và sau đó là giá tr? này là theo phím sau đây:
Key: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID cho b? đi?u h?p
Lo?i giá tr?: REG_MULTI_SZ - danh sách c?a r?i rác Đ?a ch? IP th?p phân
Ph?m vi h?p l?: B?t k? t?p c?a đ?a ch? IP h?p l?.
M?c đ?nh: không có
Mô t?: Tham s? này xác đ?nh các m?t n? m?ng con đư?c s? d?ng v?i IP giao di?n b? ràng bu?c đ? các b? chuy?n đ?i. N?u là ngư?i đ?u tiên m?t n? trong danh sách là 0.0.0.0, sau đó các chính giao di?n trên b? đi?u h?p s? đư?c c?u h?nh qua DHCP. Ph?i có m?t n? m?ng con h?p l? giá tr? trong các tham s? cho m?i IP Đ?a ch? đư?c ch? r? trong các tham s? IPAddress.

Các tham s? c?u h?nh thông qua l?nh Route.exe trong Windows NT 3.51

Trong Windows NT 3.51, l?nh route.exe lưu tr? liên t?c các tuy?n IP như các giá tr? dư?i ch?a khóa Tcpip\Parameters\PersistentRoutes. M?i l? tr?nh đư?c lưu tr? trong chu?i giá tr? tên như phân cách b?ng d?u ph?y danh sách c?a các h?nh th?c:
đi?m đ?n, m?t n? m?ng con, c?a ng?

Ví d?, giá tr? đ?i di?n cho m?t con đư?ng d?n đ?n đích 45.100.23.10 thông qua các c?a ng? 131.110.0.1 s? đư?c đ?t tên là:
45.100.23.10,255.255.255.255,131.110.0.1

Lo?i giá tr? là m?t REG_SZ. Không có không có d? li?u giá tr? (chu?i r?ng). B? sung và lo?i b? các giá tr? này có th? đư?c th?c hi?n hoàn toàn b?ng cách s? d?ng các Route l?nh. Không nên có không c?n ph?i c?u h?nh chúng tr?c ti?p.

Non-c?u h?nh các thông s?

Các tham s? sau đây đư?c t?o ra và đư?c s? d?ng trong n?i b? c?a các thành ph?n TCP/IP. H? không bao gi? nên đư?c s?a đ?i b?ng cách s? d?ng Registry Editor. Chúng đư?c li?t kê ? đây ch? đ? tham kh?o.

DhcpDefaultGateway
Key: Tên b? đi?u h?p\Parameters\ Tcpip

Chú ý Trong Windows 2000 và sau đó là giá tr? này là theo phím sau đây:
Key: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID cho b? đi?u h?p
Lo?i giá tr?: REG_MULTI_SZ - danh sách c?a r?i rác Đ?a ch? IP th?p phân
Ph?m vi h?p l?: B?t k? t?p h?p các đ?a ch? IP h?p l?
M?c đ?nh: không có
Mô t?: Tham s? này xác đ?nh các danh sách các c?ng n?i m?c đ?nh s? đư?c s? d?ng đ? l? các gói không m?nh cho m?t m?ng con mà nh?ng máy tính đư?c k?t n?i tr?c ti?p đ?n, và cho m?t tuy?n đư?ng c? th? hơn không t?n t?i. Tham s? này đư?c vi?t b?i các khách hàng DHCP d?ch v?, n?u đư?c kích ho?t. Tham s? này là ghi đè b?i m?t DefaultGateway h?p l? giá tr? tham s?.
DhcpIPAddress
Key: Tên b? đi?u h?p\Parameters\Tcpip

Chú ý Trong Windows 2000 và sau đó là giá tr? này là theo phím sau đây:
Key: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID cho b? đi?u h?p
Lo?i giá tr?: REG_SZ - r?i rác th?p phân IP Đ?a ch?
Ph?m vi h?p l?: B?t k? h?p l? ch? IP
M?c đ?nh: không có
Mô t?: Tham s? này xác đ?nh các DHCP c?u h?nh ch? IP cho giao di?n. N?u tham s? IPAddress ch?a m?t đ?u tiên khác hơn là 0.0.0.0, sau đó giá tr? đó có giá tr? s? ghi đè lên thông s? này.
DhcpNameServer
Key: Tcpip\Parameters
Lo?i giá tr?: REG_SZ - m?t không gian phân cách danh sách Đ?a ch? IP r?i rác th?p phân
Ph?m vi h?p l?: B?t k? t?p h?p các đ?a ch? IP h?p l?
M?c đ?nh: không có
Mô t?: Tham s? này ch? đ?nh DNS máy ch? tên đ? truy v?n b?ng Windows ? c?m đ? x? l? các tên. Nó đư?c vi?t b?i DHCP d?ch v? khách hàng, n?u đư?c kích ho?t. N?u NameServer tham s? có giá tr? h?p l?, sau đó nó s? ghi đè lên các tham s? này.
DhcpServer
Key: Tên b? đi?u h?p\Parameters\Tcpip

Chú ý Trong Windows 2000 và sau đó là giá tr? này là theo phím sau đây:
Key: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID cho b? đi?u h?p
Lo?i giá tr?: REG_SZ - r?i rác th?p phân IP Đ?a ch?
Ph?m vi h?p l?: B?t k? h?p l? ch? IP
M?c đ?nh: không có
Mô t?: Tham s? này ch? đ?nh IP Đ?a ch? h? ph?c v? DHCP đư?c c?p các cho thuê trên đ?a ch? IP trong các DhcpIPAddress tham s?.
DhcpSubnetMask
Key: Tên b? đi?u h?p\Parameters\Tcpip

Chú ý Trong Windows 2000 và sau đó là giá tr? này là theo phím sau đây:
Key: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID cho b? đi?u h?p
Lo?i giá tr?: REG_SZ - r?i rác m?ng con IP th?p phân m?t n?
Ph?m vi h?p l?: B?t k? n? m?ng con h?p l? Đ?i v?i đ?a ch? IP đư?c c?u h?nh
M?c đ?nh: không có
Mô t?: Tham s? này xác đ?nh các M?t n? m?ng con DHCP c?u h?nh cho đ?a ch? đư?c ch? đ?nh trong các tham s? DhcpIPAddress.
IPInterfaceContext
Key: Tên b? đi?u h?p\Parameters\Tcpip

Chú ý Trong Windows 2000 và sau đó là giá tr? này là theo phím sau đây:
Key: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID cho b? đi?u h?p
Giá tr? Type: REG_DWORD
Ph?m vi h?p l?: 0 - 0xFFFFFFFF
M?c đ?nh: không có
Mô t?: Tham s? này đư?c vi?t b?i các TCP/IP driver cho s? d?ng b?i các khách hàng DHCP d?ch v?.
Cho thuê
Key: Tên b? đi?u h?p\Parameters\Tcpip

Chú ý Trong Windows 2000 và sau đó là giá tr? này là theo phím sau đây:
Key: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID cho b? đi?u h?p
Giá tr? Type: REG_DWORD - th?i gian trong giây
Ph?m vi h?p l?: 1 - 0xFFFFFFFF
M?c đ?nh: không có
Mô t?: Tham s? này đư?c s? d?ng b?i các D?ch v? DHCP client đ? lưu tr? các gi? trong giây mà h?p đ?ng thuê trên IP đ?a ch? cho b? đi?u h?p này là h?p l? cho.
LeaseObtainedTime
Key: Tên b? đi?u h?p\Parameters\Tcpip

Chú ý Trong Windows 2000 và sau đó là giá tr? này là theo phím sau đây:
Key: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID cho b? đi?u h?p
Giá tr? Type: REG_DWORD - th?i gian tuy?t đ?i trong giây k? t? n?a đêm c?a 1/1/70
Ph?m vi h?p l?: 1 - 0xFFFFFFFF
M?c đ?nh: không có
Mô t?: Tham s? này đư?c s? d?ng b?i các D?ch v? DHCP client đ? lưu tr? khi mà h?p đ?ng thuê trên IP đ?a ch? này b? đi?u h?p đ? thu đư?c.
LeaseTerminatesTime
Key: Tên b? đi?u h?p\Parameters\Tcpip

Chú ý Trong Windows 2000 và sau đó là giá tr? này là theo phím sau đây:
Key: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID cho b? đi?u h?p
Giá tr? Type: REG_DWORD - th?i gian tuy?t đ?i trong giây k? t? n?a đêm c?a 1/1/70
Ph?m vi h?p l?: 1 - 0xFFFFFFFF
M?c đ?nh: không có
Mô t?: Tham s? này đư?c s? d?ng b?i các D?ch v? DHCP client đ? lưu tr? khi mà h?p đ?ng thuê trên IP đ?a ch? này b? đi?u h?p s? h?t h?n.
LLInterface
Key: Tên b? đi?u h?p\Parameters\Tcpip

Chú ý Trong Windows 2000 và sau đó là giá tr? này là theo phím sau đây:
Key: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID cho b? đi?u h?p
Lo?i giá tr?: REG_SZ - NT tên thi?t b?
Ph?m vi h?p l?: M?t tên h?p pháp NT thi?t b?
M?c đ?nh: Chu?i r?ng (tr?ng)
Mô t?: Tham s? này đư?c s? d?ng đ? tr?c ti?p IP liên k?t v?i m?t giao th?c t?ng liên k?t khác nhau so v?i các mô-đun ARP built-in. Giá tr? c?a các tham s? là tên c?a Windows NT đi?n tho?i IP nên liên k?t v?i. Tham s? này là cùng v?i các thành ph?n RAS, cho Ví d?.
T1
Key: Tên b? đi?u h?p\Parameters\Tcpip

Chú ý Trong Windows 2000 và sau đó là giá tr? này là theo phím sau đây:
Key: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID cho b? đi?u h?p
Giá tr? Type: REG_DWORD - th?i gian tuy?t đ?i trong giây k? t? n?a đêm c?a 1/1/70
Ph?m vi h?p l?: 1 - 0xFFFFFFFF
M?c đ?nh: không có
Mô t?: Tham s? này đư?c s? d?ng b?i các D?ch v? DHCP client đ? lưu tr? khi mà các d?ch v? trư?c tiên s? c? g?ng làm m?i các cho thuê trên đ?a ch? IP cho các b? chuy?n đ?i b?i liên h? v?i h? ph?c v? c?p cho thuê.
T2
Key: AdapterName\Parameters\Tcpip

Chú ý Trong Windows 2000 và sau đó là giá tr? này là theo phím sau đây:
Key: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID cho b? đi?u h?p
Giá tr? Type: REG_DWORD - th?i gian tuy?t đ?i trong giây k? t? n?a đêm c?a 1/1/70
Ph?m vi h?p l?: 1 - 0xFFFFFFFF
M?c đ?nh: không có
Mô t?: Tham s? này đư?c s? d?ng b?i các D?ch v? DHCP client đ? lưu tr? khi mà d?ch v? s? c? g?ng đ? gia h?n h?p đ?ng thuê trên các đ?a ch? IP cho các b? chuy?n đ?i b?i phát sóng m?t yêu c?u đ?i m?i. Th?i gian T2 nên ch? đ?t đư?c n?u d?ch v? này có đư?c không th? gia h?n h?p đ?ng thuê v?i các Ban đ?u ph?c v? cho m?t s? l? do.

NetBT

T?t c? các tham s? NetBT là giá tr? đ?ng k? n?m dư?i m?t trong hai subkeys khác nhau c?a
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services

Netbt\Parameters
Netbt\Adapters\Tên b? đi?u h?p
nơi Tên b? đi?u h?p đ? c?p subkey cho b? đi?u h?p m?ng NetBT là b? ràng bu?c đ?, ví d? như Lance01. Giá tr? dư?i key(s) sau này là c? th? cho t?ng b? đi?u h?p. N?u h? th?ng đư?c c?u h?nh thông qua DHCP, sau đó a s? thay đ?i trong các tham s? có hi?u l?c n?u l?nh ipconfig / làm m?i là đ? ban hành m?t l?nh tr?nh bao. N?u không, m?t kh?i đ?ng l?i h? th?ng đư?c yêu c?u cho m?t s? thay đ?i trong b?t k? c?a các tham s? đ? có hi?u l?c.

Tiêu chu?n tham s? c?u h?nh t? Registry Editor

Các tham s? sau đây đư?c cài đ?t v?i giá tr? m?c đ?nh c?a các công c? m?ng trong Pa-nen đi?u khi?n trong khi cài đ?t các thành ph?n TCP/IP. H? có th? đư?c s?a đ?i b?ng cách s? d?ng Registry Editor (Regedt32.exe).

BcastNameQueryCount
Key: Netbt\Parameters
Giá tr? Type: REG_DWORD - Count
Ph?m vi h?p l?: 1 đ? 0xFFFF
M?c đ?nh: 3
Mô t?: Giá tr? này s? xác đ?nh s? l?n NetBT bu?i phát sóng m?t truy v?n cho m?t nh?t đ?nh tên mà không nh?n đư?c m?t ph?n ?ng.
BcastQueryTimeout
Key: Netbt\Parameters
Giá tr? Type: REG_DWORD - th?i gian trong mili giây
Ph?m vi h?p l?: 100 đ? 0xFFFFFFFF
M?c đ?nh: 0x2ee (750 th?p phân)
Mô t?: Giá tr? này s? xác đ?nh th?i gian kho?ng th?i gian gi?a k? ti?p phát sóng tên truy v?n cho cùng tên.
CacheTimeout
Key: Netbt\Parameters
Giá tr? Type: REG_DWORD - th?i gian trong mili giây
Ph?m vi h?p l?: 60000 đ? 0xFFFFFFFF
M?c đ?nh: 0x927c0 (600000 mili giây = 10 phút)
Mô t?: Giá tr? này s? xác đ?nh th?i gian kho?ng th?i gian tên đư?c lưu tr? trong t? xa tên b?ng.
NameServerPort
Key: Netbt\Parameters
Giá tr? Type: REG_DWORD - s? hi?u c?ng UDP
Ph?m vi h?p l?: 0 - 0xFFFF
M?c đ?nh: 0x89
Mô t?: Tham s? này s? xác đ?nh các s? hi?u c?ng đi?m đ?n đ? mà s? NetBT g?i tên d?ch v? liên quan đ?n các gói d? li?u như tên truy v?n và đăng k? tên đ? th?ng. Microsoft th?ng l?ng nghe trên c?ng 0x89. Máy ch? tên NetBIOS t? nhà cung c?p khác có th? l?ng nghe trên c?ng khác nhau.
NameSrvQueryCount
Key: Netbt\Parameters
Giá tr? Type: REG_DWORD - Count
Ph?m vi h?p l?: 0 - 0xFFFF
M?c đ?nh: 3
Mô t?: Giá tr? này s? xác đ?nh s? l?n NetBT s? g?i m?t truy v?n đ?n m?t h? ph?c v? WINS Đ?i v?i m?t tên mà không nh?n đư?c m?t ph?n ?ng.
NameSrvQueryTimeout
Key: Netbt\Parameters
Giá tr? Type: REG_DWORD - th?i gian trong mili giây
Ph?m vi h?p l?: 100 - 0xFFFFFFFF
M?c đ?nh: 1500 (1,5 giây)
Mô t?: Giá tr? này s? xác đ?nh th?i gian kho?ng th?i gian gi?a n?i ti?p nhau tên truy v?n đ? TH?NG cho m?t tên.
SessionKeepAlive
Key: Netbt\Parameters
Giá tr? Type: REG_DWORD - th?i gian trong mili giây
Ph?m vi h?p l?: 60.000 - 0xFFFFFFFF
M?c đ?nh: 3,600,000 (1 gi?)
Mô t?: Giá tr? này s? xác đ?nh th?i gian kho?ng th?i gian gi?a keepalive truy?n trên m?t Phiên làm vi?c. Đ?t giá tr? cho 0xFFFFFFF vô hi?u hóa keepalives.
Kích thư?c/nh?/v?a/l?n
Key: Netbt\Parameters
Giá tr? Type: REG_DWORD
Ph?m vi h?p l?: 1, 2, 3 (nh?, v?a, l?n)
M?c đ?nh: 1 (nh?)
Mô t?: Giá tr? này s? xác đ?nh kích thư?c các b?ng tên đư?c s? d?ng đ? lưu tr? đ?a phương và tên t? xa. Nói chung, nh? là đ?y đ?. N?u h? th?ng hành đ?ng như m?t proxy nameserver, sau đó giá tr? là t? đ?ng thi?t l?p đ? l?n đ? tăng kích thư?c c?a tên b?ng băm b? nh? cache. Băm b?ng Xô đang có kích thư?c như sau: L?n: 256 v?a: 128 nh?: 16

Các tham s? tùy ch?n c?u h?nh t? Registry Editor

Các tham s? thư?ng không t?n t?i trong s? đăng k?. H? có th? t?o đ? thay đ?i hành vi m?c đ?nh c?a tr?nh đi?u khi?n giao th?c NetBT.

BroadcastAddress
Key: Netbt\Parameters
Giá tr? Type: REG_DWORD - b?n byte, ít- v? cu?i đ?a ch? IP đư?c m? hóa
Ph?m vi h?p l?: 0 - 0xFFFFFFFF
M?c đ?nh: Đ?a ch? ngư?i phát sóng cho m?i m?ng.
Mô t?: Tham s? này có th? đư?c s? d?ng đ? l?c lư?ng NetBT s? d?ng m?t đ?a ch? c? th? cho t?t c? phát sóng tên liên quan đ?n các gói. Theo m?c đ?nh, NetBT s? d?ng đ?a ch? ngư?i phát sóng thích h?p cho m?i net (t?c là, cho m?t m?ng lư?i c?a 11.101.0.0 v?i m?t m?t n? m?ng con c?a 255.255.0.0, phát sóng m?ng đ?a ch? s? là 11.101.255.255). Tham s? này s? đư?c thi?t l?p, ví d?, n?u m?ng s? d?ng đ?a ch? Zero-phát sóng (thi?t l?p b?ng cách s? d?ng tham UseZeroBroadcast TCP/IP s?). Các Đ?a ch? qu?ng bá m?ng con thích h?p s? sau đó là 11.101.0.0 trong ví d? trên. Đi?u này tham s? sau đó s? đư?c thi?t l?p đ? 0x0b650000. Lưu ? r?ng thông s? này là toàn c?u và s? đư?c s? d?ng trên t?t c? các m?ng con NetBT b? ràng bu?c đ?.
EnableProxyRegCheck
Key: Netbt\Parameters
Giá tr? Type: REG_DWORD - Boolean
Ph?m vi h?p l?: 0 hay 1 (sai ho?c đúng)
M?c đ?nh: 0 (sai)
Mô t?: N?u tham s? này đư?c thi?t l?p đ? 1 (Đúng), sau đó các máy ch? tên proxy s? g?i m?t ph?n ?ng tiêu c?c đ?n m?t tên phát sóng đăng k? n?u tên đ? đư?c đăng k? v?i th?ng ho?c là trong các proxy đ?a phương tên b? đ?m ?n v?i m?t đ?a ch? IP khác nhau. Nguy hi?m c?a vi?c kích ho?t tính năng này là nó ngăn m?t h? th?ng thay đ?i IP c?a nó Đ?a ch? ch?ng th?ng có m?t b?n đ? cho các Tên. V? l? do này, nó b? vô hi?u hoá m?c đ?nh.
InitialRefreshTimeout
Key: Netbt\Parameters
Giá tr? Type: REG_DWORD - th?i gian trong mili giây
Ph?m vi h?p l?: 960000 - 0xFFFFFFF
M?c đ?nh: 960000 (16 phút)
Mô t?: Tham s? này xác đ?nh các h?t th?i gian làm m?i ban đ?u đư?c s? d?ng b?i NetBT trong đăng k? tên. NetBT c? g?ng liên l?c v?i các Các máy ch? th?ng 1/8th c?a kho?ng th?i gian này khi nó l?n đ?u tiên đăng k? tên. Khi nó nh?n đư?c m?t ph?n ?ng đăng k? thành công, ph?n ?ng s? ch?a vi?c làm tươi m?i kho?ng th?i gian đ? s? d?ng.

Chú ý Trong Windows 2000, tên tham s? này khác v?i:

InitialRefreshT.O.

Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\NetBT\Parameters
LmhostsTimeout
Key: Netbt\Parameters
Giá tr? Type: REG_DWORD - th?i gian trong mili giây
Ph?m vi h?p l?: 1000 - 0xFFFFFFFF
M?c đ?nh: 6000 (6 giây)
Mô t?: Tham s? này xác đ?nh các giá tr? th?i gian ch? cho Lmhosts và DNS tên truy v?n. B? đ?m th?i gian có m?t granularity c?a các giá tr? Timeout, do đó, th?i gian ch? th?c t? có th? là như hai l?n giá tr?.
MaxDgramBuffering
Key: Netbt\Parameters
Giá tr? Type: REG_DWORD - Count byte
Ph?m vi h?p l?: 0 - 0xFFFFFFFF
M?c đ?nh: 0x20000 (128 Kb)
Mô t?: Tham s? này xác đ?nh các s? ti?n t?i đa c?a b? nh? NetBT s? đ?ng phân b? cho t?t c? các n?i b?t datagram s? g?i. M?t khi đ? đ?t đ?n gi?i h?n này, s? g?i thêm s? không do không đ? tài nguyên.
NodeType
Key: Netbt\Parameters
Giá tr? Type: REG_DWORD - s?
Ph?m vi h?p l?: 1,2,4,8 (B-nút, P-nút, M-nút, H-node)
M?c đ?nh: 1 hay 8 d?a trên h? ph?c v? WINS cấu hình
Mô t?: Tham s? này s? xác đ?nh nh?ng g? phương pháp NetBT s? s? d?ng đ? đăng k? và x? l? các tên. M?t h? th?ng B-nút s? d?ng chương tr?nh phát sóng. M?t h? th?ng P-nút s? d?ng ch? đi?m- đ? đi?m tên truy v?n t?i m?t máy ch? tên (TH?NG). M?t h? th?ng M-nút phát sóng đ?u tiên, sau đó truy v?n các máy ch? tên. M?t H-nút h? th?ng truy v?n các máy ch? tên đ?u tiên, sau đó chương tr?nh phát sóng. Đ? phân gi?i qua LMHOSTS và/ho?c DNS, n?u đư?c kích ho?t, s? làm theo các các phương pháp. N?u phím này là hi?n nay nó s? ghi đè lên các phím DhcpNodeType. N?u không quan tr?ng hi?n nay, h? th?ng m?c đ?nh Bnode n?u không có không có máy ch? th?ng c?u h?nh cho các m?ng. H? th?ng m?c đ?nh Hnode n?u ngư?i ta ít nh?t m?t trong c?u h?nh h? ph?c v? WINS.
RandomAdapter
Key: Netbt\Parameters
Giá tr? Type: REG_DWORD - Boolean
Ph?m vi h?p l?: 0 hay 1 (sai ho?c đúng)
M?c đ?nh: 0 (sai)
Mô t?: Tham s? này áp d?ng cho m?t multihomed máy ch? ch?. N?u nó đư?c thi?t l?p đ? 1 (Đúng), sau đó NetBT s? ch?n ng?u nhiên các Đ?a ch? IP đ? đ?t m?t tên đ? truy v?n đáp ?ng t? t?t c? các giao di?n c?a nó b? ràng bu?c. Thông thư?ng, các ph?n ?ng có ch?a đ?a ch? c?a các giao di?n truy v?n đ?n ngày. Đi?u này tính năng s? đư?c s? d?ng b?i m?t máy ch? v?i hai giao di?n trên cùng m?t m?ng cho t?i cân b?ng.
RefreshOpCode
Key: Netbt\Parameters
Giá tr? Type: REG_DWORD - s?
Ph?m vi h?p l?: 8, 9
M?c đ?nh: 8
Mô t?: Tham s? này l?c lư?ng NetBT đ? s? d?ng m?t opcode c? th? trong tên làm m?i các gói. Đ?c đi?m k? thu?t cho NetBT giao th?c là đ?y tham v?ng trong l?nh v?c này. M?c dù m?c đ?nh c?a 8 s? d?ng b?i Microsoft vi?c tri?n khai dư?ng như là d? đ?nh có giá tr?, m?t s? hi?n th?c khác, ch?ng h?n như nh?ng ngư?i c?a Ungermann-Bass, s? d?ng giá tr? 9. Hai vi?c tri?n khai ph?i s? d?ng cùng m?t opcode đ? interoperate.
SingleResponse
Key: Netbt\Parameters
Giá tr? Type: REG_DWORD - Boolean
Ph?m vi h?p l?: 0 hay 1 (sai ho?c đúng)
M?c đ?nh: 0 (sai)
Mô t?: Tham s? này áp d?ng cho m?t multihomed máy ch? ch?. N?u tham s? này là thi?t l?p đ? 1 (đúng), sau đó NetBT s? ch? cung c?p m?t Đ?a ch? IP t? m?t trong giao di?n c?a nó b? ràng bu?c trong tên truy v?n h?i đáp. Theo m?c đ?nh, các Đ?a ch? c?a t?t c? các giao di?n b? ràng bu?c bao g?m.
WinsDownTimeout
Key: Netbt\Parameters
Giá tr? Type: REG_DWORD - th?i gian trong mili giây
Ph?m vi h?p l?: 1000 - 0xFFFFFFFF
M?c đ?nh: 15.000 (15 giây)
Mô t?: Tham s? này s? xác đ?nh các s? lư?ng th?i gian NetBT s? ch? trư?c khi m?t l?n n?a c? g?ng s? d?ng th?ng sau khi nó l?i liên h? v?i b?t k? h? ph?c v? WINS. Tính năng này ch? y?u cho phép máy tính t?m th?i ng?t k?t n?i t? m?ng, ch?ng h?n như máy tính xách tay, đ? ti?n hành thông qua kh?i đ?ng ch? bi?n mà không c?n ch? đ?i cho timeout ra m?i tên th?ng đăng k? ho?c truy v?n riêng l?.

Các tham s? c?u h?nh t? m?ng công c? trong b?ng đi?u khi?n

Các tham s? sau đây có th? đư?c đ?t thông qua công c? m?ng trong Pa-nen đi?u khi?n. Nên có không c?n đ? c?u h?nh chúng tr?c ti?p.

EnableDns
Key: Netbt\Parameters
Giá tr? Type: REG_DWORD - Boolean
Ph?m vi h?p l?: 0 hay 1 (sai ho?c đúng)
M?c đ?nh: 0 (sai)
Mô t?: N?u giá tr? này đư?c thi?t l?p đ? 1 (Đúng), sau đó NetBT s? truy v?n DNS cho tên mà không th? đư?c gi?i quy?t b?i th?ng, phát sóng, ho?c t?p LMHOSTS.
EnableLmhosts
Key: Netbt\Parameters
Giá tr? Type: REG_DWORD - Boolean
Ph?m vi h?p l?: 0 hay 1 (sai ho?c đúng)
M?c đ?nh: 1 (đúng)
Mô t?: N?u giá tr? này đư?c thi?t l?p đ? 1 (Đúng), sau đó NetBT s? t?m ki?m các LMHOSTS t?p tin, n?u nó t?n t?i, cho tên mà không th? đư?c gi?i quy?t b?i th?ng ho?c phát sóng. Theo m?c đ?nh có là không có t?p Lmhosts cơ s? d? li?u thư m?c (đư?c ch? ra b?i Tcpip\Parameters\DatabasePath) do đó, không có hành đ?ng s? đư?c th?c hi?n. Giá tr? này là ngư?i vi?t: c?u h?nh nâng cao TCP/IP h?p tho?i c?a các công c? m?ng trong Pa-nen đi?u khi?n.
EnableProxy
Key: Netbt\Parameters
Giá tr? Type: REG_DWORD - Boolean
Ph?m vi h?p l?: 0 hay 1 (sai ho?c đúng)
M?c đ?nh: 0 (sai)
Mô t?: N?u giá tr? này đư?c thi?t l?p đ? 1 (Đúng), th? h? th?ng s? ho?t đ?ng như m?t proxy tên máy ch? cho các m?ng NetBT là b? ràng bu?c đ?. M?t máy ch? proxy tên câu tr? l?i phát sóng truy v?n cho tên mà nó có gi?i quy?t thông qua th?ng. M?t proxy nameserver cho phép m?t m?ng lư?i các Bnode hi?n th?c đ? k?t n?i t?i h? ph?c v? trên các m?ng con đang đăng k? v?i WINS.
NameServer
Key: Netbt\Adapters\Tên b? đi?u h?p

Chú ý Trong Windows 2000 giá tr? này là theo phím sau đây:
Key: Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_ID cho b? đi?u h?p
Lo?i giá tr?: REG_SZ - r?i rác th?p phân IP Đ?a ch? (t?c là 11.101.1.200)
Ph?m vi h?p l?: B?t k? h?p l? ch? IP
M?c đ?nh: tr?ng (không có đ?a ch?)
Mô t?: Tham s? này ch? đ?nh IP Đ?a ch? c?a h? ph?c v? WINS chính. Nếu tham s? có ch?a m?t giá tr? h?p l?, nó đè tham s? DHCP c?a cùng m?t Tên.
NameServerBackup
Key: Netbt\Adapters\Tên b? đi?u h?p

Chú ý Trong Windows 2000 giá tr? này là theo phím sau đây:
Key: Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_ID cho b? đi?u h?p
Lo?i giá tr?: REG_SZ - r?i rác th?p phân IP Đ?a ch? (t?c là 11.101.1.200)
Ph?m vi h?p l?: B?t k? h?p l? ch? IP.
M?c đ?nh: tr?ng (không có đ?a ch?)
Mô t?: Tham s? này ch? đ?nh IP Đ?a ch? c?a h? ph?c v? WINS sao lưu. Nếu tham s? có ch?a m?t giá tr? h?p l?, nó đè tham s? DHCP c?a cùng m?t Tên.
ScopeId
Key: Netbt\Parameters
Lo?i giá tr?: REG_SZ - nhân v?t chu?i
Ph?m vi h?p l?: B?t k? h?p l? tên mi?n DNS bao g?m hai d?u ch?m đ? tách ph?n, ho?c m?t "*".
M?c đ?nh: không có
Mô t?: Tham s? này xác đ?nh các NetBIOS tên ph?m vi cho nút. Giá tr? này không ph?i b?t đ?u b?ng d?u ch?m. Nếu tham s? có ch?a m?t giá tr? h?p l?, nó s? ghi đè lên các tham s? DHCP cùng tên. M?t giá tr? tr?ng (chu?i r?ng) s? b? b? qua. Cách đ?t tham s? này thành giá tr? "*" ch? ra m?t ph?m vi vô và s? ghi đè các DHCP tham s?.

Non-c?u h?nh các thông s?

Các tham s? sau đây đư?c t?o ra và đư?c s? d?ng trong n?i b? c?a NetBT các thành ph?n. H? không bao gi? nên đư?c s?a đ?i b?ng cách s? d?ng Registry Editor. H? đư?c li?t kê ? đây ch? đ? tham kh?o.

DhcpNameServer
Key: Netbt\Adapters\Tên b? đi?u h?p

Chú ý Trong Windows 2000 giá tr? này là theo phím sau đây:
Key: Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_ID cho b? đi?u h?p
Lo?i giá tr?: REG_SZ - r?i rác th?p phân IP Đ?a ch? (t?c là 11.101.1.200)
Ph?m vi h?p l?: B?t k? h?p l? ch? IP
M?c đ?nh: không có
Mô t?: Tham s? này ch? đ?nh IP Đ?a ch? c?a h? ph?c v? WINS chính. Nó là b?ng văn b?n c?a d?ch v? khách hàng DHCP, n?u đư?c kích ho?t. M?t giá tr? NameServer h?p l? s? ghi đè lên các tham s? này.
DhcpNameServerBackup
Key: Netbt\Adapters\Tên b? đi?u h?p

Chú ý Trong Windows 2000 giá tr? này là theo phím sau đây:
Key: Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_ID cho b? đi?u h?p
Lo?i giá tr?: REG_SZ - r?i rác th?p phân IP Đ?a ch? (t?c là 11.101.1.200)
Ph?m vi h?p l?: B?t k? h?p l? ch? IP
M?c đ?nh: không có
Mô t?: Tham s? này ch? đ?nh IP Đ?a ch? c?a h? ph?c v? WINS sao lưu. Nó là b?ng văn b?n c?a d?ch v? khách hàng DHCP, n?u đư?c kích ho?t. M?t giá tr? BackupNameServer h?p l? s? ghi đè lên các tham s? này.
DhcpNodeType
Key: Netbt\Parameters
Giá tr? Type: REG_DWORD - s?
Ph?m vi h?p l?: 1-8
M?c đ?nh: 1
Mô t?: Tham s? này xác đ?nh NetBT nút lo?i. Nó đư?c vi?t b?i các khách hàng DHCP d?ch v?, n?u đư?c kích ho?t. M?t giá tr? NodeType h?p l? s? ghi đè lên thông s? này. Xem các m?c nh?p cho NodeType cho m?t mô t? đ?y đ?.
DhcpScopeId
Key: Netbt\Parameters
Lo?i giá tr?: REG_SZ - nhân v?t chu?i
Ph?m vi h?p l?: m?t d?u ch?m tách ra tên chu?i như v?y như "microsoft.com"
M?c đ?nh: không có
Mô t?: Tham s? này xác đ?nh các NetBIOS tên ph?m vi cho nút. Nó là b?ng văn b?n c?a d?ch v? khách hàng DHCP, n?u đư?c kích ho?t. Giá tr? này không ph?i b?t đ?u v?i m?t kho?ng th?i gian. Xem các m?c nh?p cho ScopeId đ? bi?t thêm thông tin.
NbProvider
Key: Netbt\Parameters
Lo?i giá tr?: REG_SZ - nhân v?t chu?i
Ph?m vi h?p l?: _tcp
M?c đ?nh: _tcp
Mô t?: Tham s? này đư?c s? d?ng n?i b? c?a các thành ph?n RPC. M?c đ?nh giá tr? không c?n ph?i đư?c thay đ?i.
TransportBindName
Key: Netbt\Parameters
Lo?i giá tr?: REG_SZ - nhân v?t chu?i
Ph?m vi h?p l?: N/A
M?c đ?nh: \Device\
Mô t?: Tham s? này đư?c s? d?ng n?i b? trong phát tri?n s?n ph?m. Các giá tr? m?c đ?nh không nên đư?c thay đ?i.

Thu?c tính

ID c?a bài: 120642 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
T? khóa: 
kbproductlink kbenv kbinfo kbnetwork kbmt KB120642 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:120642

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com