Làm th? nào đ? lo?i b? các t?p v?i tên dành riêng trong Windows

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 120716 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

B?i v? chương tr?nh ki?m soát chính sách cho vi?c t?o các t?p tin trong Windows, t?p tin đôi khi đư?c t?o ra b?ng cách s? d?ng tên mà không ph?i là h?p l? ho?c tên dành riêng, như LPT1 hay PRN. Bài vi?t này mô t? cách xóa các t?p tin b?ng cách s? d?ng giao di?n ngư?i dùng chu?n.

THÔNG TIN THÊM

LƯU ?: B?n ph?i đăng nh?p t?i đ?a phương đ? máy tính Windows đ? xoá các t?p này.

N?u t?p tin đư?c t?o ra trên m?t phân vùng b?ng (FAT) t?p tin phân b?, b?n có th? xóa nó dư?i MS-DOS b?ng cách s? d?ng d?ng l?nh tiêu chu?n Ti?n ích (ch?ng h?n như DEL) v?i wildcard(s). Ví dụ:
 • DEL PR?.*

  - hay -
 • DEL LPT?.*
Nh?ng l?nh này không làm vi?c trên m?t phân vùng h? th?ng t?p NTFS như NTFS h? tr? POSIX h? th?ng ph? và tên t?p tin như PRN là h?p l? theo h? th?ng ph? này. Tuy nhiên, h? đi?u hành gi? đ?nh chương tr?nh mà t?o ra cho h? c?ng có th? xoá chúng; V? v?y, b?n có th? s? d?ng l?nh loài b?n đ?a c?a POSIX h? th?ng ph?.

B?n có th? xóa (b? liên k?t) các t?p tin b?ng cách s? d?ng m?t đơn gi?n, b?n đ?a c?a POSIX chương tr?nh. Ví d?, b? tài nguyên Windows bao g?m như m?t công c?, Rm.exe.

LƯU ?: POSIX l?nh là trư?ng h?p nh?y c?m. ? đ?a và c?p đư?c tham chi?u m?t cách khác nhau hơn trong MS-DOS. Windows 2000 và sau này POSIX l?nh ph?i s? d?ng cú pháp s? d?ng sau đây:
POSIX/c / <path\command> [<args>] IE: c:\rm.exe posix /c installer.bat/c -d AUX.</args></path\command>
Cách s? d?ng gi? đ?nh Rm.exe là trong con đư?ng, ho?c c?p hi?n th?i:
RM -d / /DriveLetter/đư?ng d?n b?ng cách s? d?ng chuy?n ti?p slashes/tên t?p
Ví d?, đ? lo?i b? m?t t?p tin ho?c thư m?c có tên COM1 (n?m ? c: Program Files Files\Subdir trong ví d? này), g? l?nh sau đây:
RM -d "//C/Program t?p tin/thư/COM1"
Đ? lo?i b? m?t thư m?c và t?t c? các n?i dung c?a nó (c: Program Files Files\BadFolder trong ví d? này), g? l?nh sau đây:
RM - r "//C/Program t?p tin/BadFolder"
M?t tùy ch?n khác là s? d?ng m?t cú pháp đi qua d? tr?-t? đi?n h?nh ki?m tra hoàn toàn. Ví d?, b?n có th? có th? xoá b?t k? t?p tin v?i m?t l?nh như:
DEL \\. \DriveLetter:\đư?ng d?n\tên t?p
Ví dụ:
DEL \\.\c:\somedir\aux
N?u tên trong h? th?ng t?p tin s? xu?t hi?n như m?t thư m?c, s? d?ng cú pháp sau đây.

Ví d?, b?n có th? có th? xoá b?t k? thư m?c v?i m?t l?nh như:
RD \\.\<driveletter>:\<path>\<directory name=""> </directory></path></driveletter>
Ví dụ:
RD \\.\c:\somedir\aux
- hay -
RmDir \\.\<driveletter>:\<path>\<directory> </directory></path></driveletter>
Ví dụ:
RmDir \\.\C:\YourFTP_ROOT's_PATH\COM1 /s /q
/ s-Chuy?n đ?i đi?u này lo?i b? t?t c? các thư m?c và t?p tin trong thư m?c ch? đ?nh và c?ng có th? thư m?c riêng c?a m?nh. Chuy?n đ?i này c?ng lo?i b? m?t cây thư m?c.

/q-Chuy?n đ?i này là vi?t t?t c?a ch? đ? im l?ng. Không h?i n?u b?n có th? lo?i b? m?t cây thư m?c có ch?a các / s chuy?n đ?i.

Thu?c tính

ID c?a bài: 120716 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.1
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1
T? khóa: 
kbusage kbmt KB120716 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:120716

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com