K?t n?i trong gi?i h?n trong Windows

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 122920 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi m?t ngư?i s? d?ng t?i m?t máy tính đang ch?y Windows NT ho?c Windows 2000 Professional c? k?t n?i vào m?t h? th?ng Windows NT Workstation đ? có mư?i ngư?i dùng k?t n?i v?i nó, thông báo l?i sau xu?t hi?n:
Không có các k?t n?i nhi?u hơn có th? đư?c th?c hi?n cho máy tính t? xa này vào th?i gian này v? đ? có các k?t n?i như nhi?u như máy tính có th? ch?p nh?n.
Khi m?t thành viên th? mư?i m?t lúc m?t Windows cho nhóm làm vi?c Phiên b?n 3.x h? th?ng c? g?ng đ? k?t n?i v?i m?t h? th?ng Windows NT Workstation đ? có mư?i ngư?i dùng k?t n?i v?i nó, thông báo l?i sau xu?t hi?n:
L?i 71. Yêu c?u m?ng không đư?c ch?p nh?n.

NGUYÊN NHÂN

S? lư?ng t?i đa c?a các máy tính khác đư?c phép đ?ng th?i k?t n?i qua m?ng đ? Windows NT Workstation 3.5, 3.51, 4.0 và Windows 2000 Professional là mư?i. Gi?i h?n này bao g?m t?t c? các tàu v?n t?i và giao th?c chia s? tài nguyên k?t h?p. Gi?i h?n này là s? phiên đ?ng th?i t? máy tính khác các h? th?ng đư?c phép đ? lưu tr?. Gi?i h?n này không áp d?ng cho vi?c s? d?ng công c? qu?n tr? đính kèm v?i h? th?ng t? m?t máy tính t? xa.

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

B?t k? t?p, in ?n, đ?t tên đư?ng ?ng, ho?c phiên h?p khe thư mà không có b?t k? ho?t đ?ng trên nó s? đư?c t? đ?ng ng?t k?t n?i sau s? t? ng?t k?t n?i th?i gian đ? h?t h?n; m?c đ?nh cho vi?c này là 15 phút. M?t khi phiên giao d?ch là ng?t k?t n?i, m?t trong các k?t n?i 10 s? có s?n như v?y có ngh?a khác ngư?i dùng có th? k?t n?i đ?n h? th?ng Windows NT Workstation. V? v?y, vi?c gi?m th?i gian t? ng?t k?t n?i có th? giúp gi?m b?t m?t s? v?n đ? mà ngư?i dùng có th? g?p ph?i v?i 10-k?t n?i gi?i h?n ho?c h?n ch? 5-k?t n?i vào m?t h? th?ng mà không đư?c s? d?ng r?t nhi?u h? ph?c v? đích.

B?n có th? c?u h?nh th?i gian t? ng?t k?t n?i b?ng cách ch?y l?nh sau đây t? m?t d?u nh?c l?nh:
m?ng c?u h?nh máy ch? /autodisconnect:time_before_autodisconnect
Xaùc ñ?nh giôø trong vài phút.

Chú ý Các d?ch v? Windows NT Server self-tuning, thông thư?ng các máy ch? các tham s? c?u h?nh đư?c t? đ?ng c?u h?nh (tính toán và thi?t l?p) m?i l?n b?n kh?i đ?ng Windows NT. N?u b?n ch?y NET CONFIG SERVER k?t h?p v?i các / T? ng?t k?t n?i, /SERVCOMMENT ho?c /HIDDEN chuy?n m?ch, các giá tr? hi?n t?i cho các thông s? đi?u ch?nh t? đ?ng đư?c hi?n th? và vi?t đ? các s? đăng k?. M?t khi các tham s? đư?c ghi vào s? đăng k?, b?n có th? không đi?u ch?nh các d?ch v? máy ch? s? d?ng Control Panel m?ng. N?u b?n thay đ?i b?t k? cài đ?t d?ch v? máy ch?, Windows NT không c?n có th? t? đ?ng đi?u ch?nh các d?ch v? ph?c v? cho c?u h?nh m?i c?a b?n. Đ? tránh m?t đi các T? đ?ng d?ch v? Server self-tuning kh? năng, làm cho s? thay đ?i thông qua Registry editor đ? thay th? t? m?t d?ng l?nh ho?c đi?u khi?n b?ng đi?u khi?n m?ng.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem các bài vi?t sau đây trong ki?n th?c Microsoft cơ s?:
128167 Chỉnh và Định cấu hình Dịch vụ Máy chủ
138365 Làm th? nào t? ng?t k?t n?i công tr?nh trong Windows NT

THÔNG TIN THÊM

T?t c? h?p l? ? đ?a, máy in h?p l?, và v?n chuy?n c?p các k?t n?i k?t h?p t? m?t máy vi tính đư?c coi là m?t phiên h?p; V? v?y, nh?ng k?t n?i này ch? tính là m?t trong nh?ng k?t n?i trong 10- gi?i h?n k?t n?i. Ví d?, n?u m?t ngư?i s? d?ng thi?t l?p hai ? đ?a logic các k?t n?i, hai ? c?m Windows và m?t trong nh?ng k?t n?i máy in h?p l? đ? m?t H? th?ng Windows NT máy tr?m, m?t phiên ch?y đư?c thành l?p. Do đó, s? có ch? có m?t ít k?t n?i có th? đư?c th?c hi?n đ? Windows NT H? th?ng máy tr?m, m?c dù ba h?p l? các k?t n?i đ? đư?c thành l?p.

H? th?ng duy nh?t cách a s? có nhi?u phiên ch?y cho m?t h? th?ng khác, h? th?ng Z, là n?u h? th?ng a đang ch?y d?ch v? t?o ra các k?t n?i h?p l? đ? h? th?ng Z. Ví d?, n?u m?t ngư?i dùng đư?c đăng nh?p vào h? th?ng a là khách m?i và m?t d?ch v? ch?y trên h? th?ng a dư?i tài kho?n user1, và c? hai ngư?i dùng và các d?ch v? (như user1) thi?t l?p các k?t n?i đ?n h? th?ng Z, hai khóa h?c s? đư?c thành l?p. M?i phiên làm vi?c đăng nh?p s? d?ng các d?ch v? Server đ?m ch?ng l?i gi?i h?n k?t n?i.

Thu?c tính

ID c?a bài: 122920 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
  • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
T? khóa: 
kbnetwork kbprb kbmt KB122920 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:122920

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com