วิธีการตั้งค่าแหล่งข้อมูล ODBC เมื่อกระจาย Apps

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 123008 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีที่ 4 ต่อไปนี้สำหรับการตั้งค่าแหล่งข้อมูล ODBC มีบนคอมพิวเตอร์:
 • การเซ็ตอัพ odbc
 • RegisterDatabase
 • api ของ odbc
 • แฟ้มสำเนาของ INI ลับ

ข้อมูลเพิ่มเติม

แฟ้มที่จำเป็น

แฟ้มต่อไปนี้ต้องมีการแจกจ่าย ด้วยโปรแกรมประยุกต์ของคุณหากคุณใช้ ODBC เมื่อใช้ตัวช่วยสร้างการติดตั้งเมื่อต้องการสร้างดิสก์การกระจาย ให้แน่ใจว่า แฟ้มที่จำเป็นจะรวมอยู่ในรายการแฟ้ม แฟ้มแสดงรายการทั้งหมดจะถูกติดตั้งในไดเรกทอรี \WINDOWS\SYSTEM

แฟ้มที่เลือกกำหนดได้ (SQL Server หรือ Oracle) คือ denoted ด้วยเครื่องหมายดอกจัน (*)
File         Description
----------------------------------------------------------------------
ODBC.DLL       The ODBC Driver Manager. This DLL is called by the
           Microsoft Jet database engine when performing ODBC
           operations. The Driver Manager handles loading the
           correct ODBC driver and dispatching ODBC function
           calls to the driver.

ODBCINST.DLL     The ODBC Driver Installation library. This DLL
           contains Driver installation specific functions.
           The ODBC Administrator (ODBCADM.EXE) calls functions
           exported from this DLL when installing ODBC
           drivers. You may also call functions in this DLL
           to automate driver installation.

ODBCADM.EXE      The ODBC Administrator program. This program
           allows a user to install ODBC drivers and
           set up or modify Data Sources.

ODBCINST.HLP     The ODBC Administrator help file.

COMMDLG.DLL      The Common Dialog DLL. This DLL is used by the
           ODBC Administrator program.

CTL3D.DLL       The 3D Control DLL. This DLL is used by the ODBC
           Administrator program. If you are using ODBC.DLL
           version 1.05 or greater, you need to distribute
           CTL3DV2.DLL.

PDSODBC.DLL      Crystal Reports Physical Server DLL for ODBC. This
           DLL is required only if your application uses Crystal
           Reports to access an ODBC data source.

<driver>.DLL     The ODBC driver(s) that the application will use
           to connect to specific Data Sources.

           SQL Server: SQLSRVR.DLL*
           Oracle 6:  SQORA.DLL*

<netlib>.DLL     The network library file(s). This file is used
           to access the Data Source when using a specific
           network protocol.

           Named Pipes: DBNMP3.DLL*
           TCP/IP (Sybase SQL Server): WDBNOVTC.DLL*
           IPX/SPX (Sybase SQL Server): WDBNOVSP.DLL*
           SQL*Net Interface: ORA6WIN.DLL*

INSTCAT.SQL*     SQL Server Catalog Stored Procedures script.

DRVSSRVR.HLP*     SQL Server ODBC Driver help file.

ORASETUP.DLL*     Oracle ODBC Driver setup functions.

DRVORACL.HLP*     Oracle ODBC Driver help file.

ORACLE.TXT*      Oracle ODBC Setup "read me" file.

ODBC.INI       Initialization file containing information
           about specific Data Sources. The DSN parameter
           in the Connect property of the data control or
           the OpenDatabase statement corresponds to an
           entry in the ODBC.INI. This file must also be
           created or modified on the client computer.

ODBCINST.INI     The Initialization file that contains
           information about installed ODBC drivers. The
           RegisterDatabase statement and ODBC Administrator
           use the information contained in this file to
           set up Data Sources. Entries in ODBCINST.INI
           are created either by running an ODBC driver
           setup or through the ODBC API. This file must
           also be either created or modified on the client
           computer.

วิธีที่ 4 ถึง DSN เรียกข้อมูลเป็น ODBC.INI และ ODBCINST.INI

แฟ้ม.ini ของเก็บข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมควบคุม ODBC ที่และแหล่งข้อมูลของ ODBC ด้วยเหตุ จะมีตัวแปร--ของผู้ใช้อาจมีอยู่แล้วให้ติดตั้งอยู่ในไดเรกทอรี \WINDOWS หากนักพัฒนา blindly คัดลอก ODBC.INI และ ODBCINST.INI ลงในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ แฟ้มใหม่อาจเขียนทับแหล่งข้อมูลที่มีอยู่

ต่อไปนี้เป็นวิธีที่สี่คุณสามารถใช้เพื่อรับข้อมูล DSN ลงในแฟ้ม ODBC.INI และ ODBCINST.INI ของผู้ใช้

การเซ็ตอัพ odbc

การติดตั้งโปรแกรมควบคุม ODBC ที่สร้างการเพิ่มแหล่งข้อมูลของ ODBC จากเอกสารวิธีใช้ออนไลน์ของ Visual Basic แนะนำให้ คุณคัดลอกเนื้อหาทั้งหมดของไดเรกทอรี \VB\ODBC บนชื่อการแจกจ่ายเพิ่มเติม

เป็นนักพัฒนา คุณสามารถระบุว่า มีแทรกดิสก์ และ SETUP.EXE รันจากแผ่นฟล็อปปี้ดิสก์ นอกจากนี้ คุณสามารถแสดงกล่องโต้ตอบผู้ใช้ให้ใส่แผ่นฟล็อปปี้ดิสก์ ODBC แล้ว ใช้คำสั่ง Visual Basic เชลล์เชลล์ออก SETUP.EXE

ตัวช่วยสร้างการติดตั้งคัดลอก และปรับเปลี่ยน SETUP1.MAK เข้า SETUP1A.MAK ในระหว่างกระบวนการสร้างดิสก์การแจกจ่าย สร้าง SETUP1A.MAK เข้า SETUP1.EXE บีบอัดนั้น และคัดลอกดิสก์ที่แจกจ่าย เมื่อ SETUP.EXE ถูกดำเนินการบนดิสก์กระจาย แฟ้มใน SETUP.LST จะถูกคัดลอกไปยังคอมพิวเตอร์ปลายทาง SETUP1.EX_ แล้ว uncompressed และดำเนินการเพื่อเริ่มการคัดลอกแฟ้มจากฟลอปปีดิสก์ลงในคอมพิวเตอร์ปลายทาง

คุณยังสามารถแล้วปรับเปลี่ยน SETUP1A.MAK สร้าง SETUP1.EXE บีบอัดนั้น และคัดลอกดิสก์ที่แจกจ่าย เพื่อให้แน่ใจว่า ขนาดแฟ้มที่บีบอัดจะพอดีกับดิสก์กระจายแรก คุณต้องแผ่นโครงการที่ มีรหัสก่อนที่จะดำเนินการตัวช่วยสร้างการตั้งค่าแรก จากนั้น คุณสามารถเปลี่ยนรหัสลงในข้อคิดเห็น และเพิ่มรหัสใหม่เพื่อแสดงพร้อมท์สำหรับดิสก์การติดตั้ง ODBC ขนาด EXE ผลลัพธ์จะพอดีกับนั้นยังคงบนฟลอปปีดิสก์แรกของชื่อการแจกจ่าย

ปรับเปลี่ยน SETUP1.FRM ในไดเรกทอรี \VB\SETUPKIT\SETUP1 เมื่อต้องการเพิ่มรหัสที่จำเป็นเพื่อแผ่นปฏิบัติการ แฟ้มนี้ถูกคัดลอกลงใน SETUP1A.MAK ระหว่างการปฏิบัติการของตัวช่วยสร้างเซ็ตอัพ

หมายเหตุ:: สนับสนุนทางเทคนิค Microsoft ไม่สนับสนุนการปรับเปลี่ยนของกระบวนการติดตั้งหรือแฟ้มการตั้งค่าใด ๆ การสนับสนุนให้ไว้สำหรับตัวช่วยสร้างการตั้งค่าและแฟ้มสร้างในการ "ตามที่เป็นอยู่" เท่านั้น

ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนเป็นไปตาม:

 1. เริ่มการทำงานของ Visual Basic และจากเมนู'แฟ้ม' เปิดโครงการที่เลือก เปิดการ SETUP1.MAK ในไดเรกทอรี \VB\SETUPKIT\SETUP
 2. เลือก SETUP1.FRM จากหน้าต่างของโครงการ กด F7 เพื่อดูรหัส
 3. ในตอนท้ายของ Form_Load กระบวนเพิ่มรหัสต่อไปนี้ใน ExitSub: ป้ายชื่อส่วน หลัง RestoreProgMan และก่อนที่ จะรายงานสิ้นสุด:
     Dim tmpK As String
     Dim tmpS As String
     Dim I As Long
     tmpK = "dummy"
     For I = 1 To 1000
       tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)
       tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)
       tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)
       tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)
       tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)
       tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)
       tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)
       tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)
       tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)
       tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)
       tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)
       tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)
       tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)
       tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)
       tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)
       tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)
       tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)
       tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)
       tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)
       tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)
     Next I
 4. บันทึกโครงการ (ALT, F, V)
 5. เรียกใช้ตัวช่วยสร้างการติดตั้ง และสร้างดิสก์การแจกจ่าย
เมื่อมีการสร้างดิสก์ คุณจำเป็นต้องย้อนกลับเข้าไปใน Visual Basic แก้ไข SETUP1A.MAK และเพิ่มรหัสที่เหมาะสมเพื่อแสดงพร้อมท์สำหรับการ ODBC และติดตั้งดิสก์ติดตั้ง ทำตามขั้นตอนต่างๆ ต่อไปนี้::

 1. เริ่ม Visual Basic
 2. เปิดโครงการ SETUP1A.MAK ใน \VB\SETUPKIT\SETUP1 (ALT, F, O)
 3. เลือก SETUP1A.FRM และกด F7 เพื่อดูรหัส
 4. ในขั้นตอน Form_Load ทำการ apostrophe หน้าของแต่ละบรรทัดของรหัส dummy ที่ถูกแทรกไว้ก่อนหน้านี้เป็นตัวยึดตำแหน่ง:
     'Dim tmpK As String
     'Dim tmpS As String
     'Dim I As Long
     'tmpK = "dummy"
     'For I = 1 To 1000
     '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)
     '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)
     '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)
     '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)
     '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)
     '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)
     '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)
     '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)
     '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)
     '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)
     '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)
     '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)
     '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)
     '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)
     '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)
     '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)
     '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)
     '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)
     '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)
     '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)
     'Next I
 5. เพิ่มรหัสต่อไปนี้ภายในขั้นตอน Form_Load ต่อรหัส commented ทันที:
     x% = MsgBox("Do you want to install the ODBC Drivers?", 36,
       App.title)
     If x% = 6 Then
       If Not PromptForNextDisk(2, SourcePath$ + "ODBCADM.EX_") Then
        GoTo ErrorSetup
       End If
       x% = Shell(SourcePath$ &amp; "setup.exe")
     End If
 6. เปลี่ยนหมายเลขดิสก์เป็น 1 มากกว่าจำนวนของการแจกจ่ายดิสก์ที่สร้างขึ้น หมายเลขดิสก์มีพารามิเตอร์แรกไปยังขั้นตอน PromptForNextDisk ในตัวอย่างนี้ ดิสก์ถัดไปเพื่อพร้อมท์สำหรับเป็น 2
 7. บันทึกโครงการ SETUP1A.MAK และสร้างปฏิบัติที่เป็น SETUP1.EXE ในไดเรกทอรี \VB\SETUPKIT\SETUP1 (ALT, F, K)
 8. เชลล์ออกไปหน้าจอพร้อมรับคำสั่ง MS-DOS และเปลี่ยนไดเรกทอรี \VB\SETUPKIT\SETUP1 ดำเนินการต่อไปนี้ที่พร้อมท์รับคำสั่ง:
  \VB\SETUPKIT\KITFILES\COMPRESS - r SETUP1.EXE
 9. Place the first distribution floppy disk in the appropriate drive and copy SETUP1.EX_ to the floppy disk:
  copy SETUP1.EX_ A:\SETUP1.EX_
Now, when your distribution disks are run, the final step will be to prompt for the ODBC Setup and Installation disk. SETUP.EXE will be executed from this disk and the user can then install the appropriate ODBC driver and create the necessary Data Source. You should include instructions for this process.

For more information on modifying SETUP1.EXE please refer to Chapter 25, "Distributing Your Application" in the Microsoft Visual Basic Programmer's Guide.

RegisterDatabase

Visual Basic provides the RegisterDatabase statement to help in installing ODBC data sources, not drivers. The RegisterDatabase statement assumes that ODBCINST.INI and ODBCINST.DLL already exist on the computer. That is, the drivers must be installed before running RegisterDatabase. If so, the developer can use RegisterDatabase to add or update an entry in the ODBC.INI.

The problem with this method is that if the client computer does not have ODBC installed on the computer, the ODBCINST.INI and DLL will not exist. Also, if the ODBC driver is new to the computer, there will not be an entry for it in ODBCINST.INI, so RegisterDatabase will fail then as well.

The following description, syntax, remarks, and example about the RegisterDatabase statement come from the Visual Basic online Help:

คำอธิบาย::
Makes connect information for an ODBC data source name available for use by the OpenDatabase function.
Syntax:
RegisterDatabase dsn, driver, silent, attributes
Remarks: The RegisterDatabase statement has the following parts:

 • dsn: A string expression that is a name used in the OpenDatabase function and refers a block of descriptive information about the data source. For example, if the data source is an ODBC remote database, it would be the name of the server.
 • DRIVER: A string expression that is the name of the ODBC driver. This is not the name of the ODBC driver DLL file. For example, "SQL Server" or "Oracle" are driver name but "SQLSRVR.DLL" is the name of a DLL file. You must have ODBC and the appropriate driver already installed.
 • SILENT: A numeric expression that is True if you do not want to display the ODBC driver dialogs that prompt for driver-specific information, or False if you do want to display the ODBC driver dialogs. If silent is True, then attributes must contain all the necessary driver-specific information or the dialog will appear anyway.
 • ATTRIBUTES: String expression that is a list of keywords to be added to the ODBC.INI file. The keywords are in a carriage-return delimited string.
ตัวอย่าง::
   Sub Command1_Click ()
     Dim att As String
     Dim mydb As Database

     att = "Description = SQL Server on server Texas" & Chr$(13)
     att = att & "OemToAnsi=No" & Chr$(13)  ' Build keywords string.
     att = att & "Server=TEXAS" & Chr$(13)
     att = att & "Network=DBNMP3" & Chr$(13)
     att = att & "Address=\\TEXAS\PIPE\SQL\QUERY" & Chr$(13)
     att = att & "Database=Pubs" & Chr$(13)
     att = att & "LastUser=Stimpy"

     ' Update ODBC.INI.
     RegisterDatabase "Texas", "SQL Server", True, att

     Set mydb = OpenDatabase("Texas", False, False, "ODBC;")
     mydb.Close

   End Sub
If the database is already registered in the ODBC.INI file, the entry is updated. If RegisterDatabase fails for any reason, no changes are made to the ODBC.INI file and an error occurs.

ODBC API

This is probably the most flexible and most efficient method, but most developers are not familiar with it and do not have the ODBC SDK that documents the API. Developers should get the Microsoft Software Development Kit (SDK) and get the "Microsoft ODBC 2.0 Programmer's Reference and SDK Guide" from Microsoft Press.

Copy INI

If the developer is certain that an ODBC.INI and ODBCINST.INI do not exist on the installation computer, they can simply copy the files. However, the developer must ensure that the paths to the drivers are correct; paths are fully qualified within the .INI files. For example, the ODBC.INI file will specify C:\WINDOWS\SYSTEM\SQLSRVR.DLL as the driver for SQL Server, so if the user's Windows setup is in \WIN31, the path won't work.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 123008 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Visual Basic 4.0 Professional Edition
Keywords: 
kbdatabase kbhowto kbmt KB123008 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:123008
การปฏิเสธความรับผิดชอบในเนื้อหาของ KB ที่จะไม่มีการปรับปรุงอีกต่อไป
บทความนี้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่ Microsoft ไม่มีการสนับสนุนอีกต่อไป เนื้อหาของบทความจึงมีการนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com