Di chuy?n c?a s? m?c đ?nh phân trang và Spool File

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 123747 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách di chuy?n các t?p hoán trang và đ?m đ? m?t đ?a c?ng. B?n có th? mu?n làm đi?u này n?u b?n cài đ?t m?t ? đ?a c?ng m?i đó là nhanh hơn so v?i đ?a c?ng hi?n đang lưu tr? các phân trang c?a b?n và in ?n b? đ?m t?p.

THÔNG TIN THÊM

Có ba ph?n c?a bài vi?t này:
 1. Di chuy?n t?p hoán trang
 2. Di chuy?n thư m?c đ?m in m?c đ?nh cho t?t c? máy in
 3. Di chuy?n thư m?c đ?m in m?c đ?nh trên m?t cơ s? cho m?i máy in và t?o Nhi?u thư m?c đ?m in

Ph?n m?t: Di chuy?n t?p hoán trang

Windows 3.5, Windows 3.51 và Windows 4.0

 1. Trong b?ng đi?u khi?n, b?m đúp vào Các vấn đề.
 2. Nh?p vào B? nh? ?o.
 3. Đ?t các Kích thư?c kh?i t?o (MB)Kích thư?c t?i đa các giá tr? 0 (zero), và sau đó b?m Thi?t l?p.
 4. Ch?n ? đ?a m?i mà b?n mu?n dùng đ? c?t gi? t?p hoán trang.
 5. Thi?t l?p Kích thư?c kh?i t?o (MB)Kích thư?c t?i đa. Đ?i v?i kích thư?c ban đ?u, Microsoft khuy?n cáo s? d?ng giá tr? đư?c đ? ngh? trong các T?ng kích thư?c t?p hoán trang cho m?i ? đ?a h?p.
 6. Nh?p vào Thi?t l?p, và sau đó nh?p vào Ok hai l?n.
 7. Nh?p vào Kh?i đ?ng l?i ngay.

Windows 2000

 1. Trong b?ng đi?u khi?n, b?m đúp vào Các vấn đề.
 2. B?m vào các Nâng cao tab.
 3. Nh?p vào Tùy ch?n hi?u năng.
 4. Nh?p vào Thay đổi dư?i B? nh? ?o.
 5. Ch?n ? đ?a m?i mà b?n mu?n dùng đ? c?t gi? t?p hoán trang.
 6. Thi?t l?p Kích thư?c kh?i t?o (MB)Kích thư?c t?i đa. Đ?i v?i kích thư?c ban đ?u, Microsoft khuy?n cáo s? d?ng giá tr? đư?c đ? ngh? trong các T?ng kích thư?c t?p hoán trang cho m?i ? đ?a h?p.
 7. Nh?p vào Thi?t l?p, và sau đó nh?p vào Ok hai l?n.
 8. Nh?p vào Kh?i đ?ng l?i ngay.
LƯU ?: N?u b?n di chuy?n t?p hoán trang t? phân vùng h? th?ng, Windows không th? ghi thông tin g? l?i đ?a trong trư?ng h?p c?a m?t thông báo "Ng?ng l?i" (màn h?nh màu xanh l?i).

Adran 2: Di chuy?n thư m?c đ?m in m?c đ?nh cho t?t c? máy in

LƯU ?: N?u b?n làm theo th? t?c này, m?t thư m?c đ?m in m?c đ?nh m?i đư?c áp d?ng cho t?t c? các máy in đư?c c?u h?nh trên h? th?ng này.

Windows NT 3.5 và Windows NT 3.51

LƯU ?: Giá tr? này c?ng có s?n trong Windows NT 4.0 và Windows 2000.
 1. B?t đ?u Registry Editor.
 2. T? các HKEY_LOCAL_MACHINE subtree, go to following subkey:
  \SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Printers
 3. B?m vào các Máy in baám giö? phím.
 4. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Thêm giá tr?.
 5. Thêm m?t giá tr? b?ng cách s? d?ng các thông tin sau:
  Giá tr? tên: DefaultSpoolDirectory
  Ki?u d? li?u : REG_SZ
  Chu?i : đư?ng d?n đ?y đ? đ?n thư m?c đ?m in máy in
 6. Thoát kh?i Registry Editor.
 7. Đi đ? qu?n l? t?p tin, ch?n ? đ?a mà trên đó các thư m?c đ?m in m?i s? đư?c t?o ra và sau đó t?o ra các thư m?c trên ? đ?a đư?c đ?nh ngh?a trong giá tr? đăng k? DefaultSpoolDirectory. Ví d?, n?u trong các Đăng k? dư?i DefaultSpoolDirectory "F:\SPOOL" giá tr? đư?c nh?p vào, t?o m?t thư m?c g?i là SPOOL trên ? F:.
 8. N?u thư m?c m?i này t?a l?c trên m?t ? đ?a NTFS, xin vui l?ng ch? đ?nh các thích h?p cho phép vào thư m?c đ?m in. Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  137503 M?c đ?nh Windows Spool Directory và c?p phép
 9. Ng?ng và kh?i đ?ng l?i d?ch v? b? đ?m máy in trong ph?n d?ch v? ki?m soát B?ng đi?u khi?n.
Đ? xác minh các ho?t đ?ng chính xác:
 1. B?t đ?u qu?n l? t?p tin, và sau đó b?m vào các thư m?c đ?m in trên ? đ?a thích h?p.
 2. B?t đ?u m?t chương tr?nh (ví d?, vi?t) mà có m?t tài li?u hơn 100 Kb trong kích thư?c.
 3. In ?n tài li?u và, trong khi in ?n, ngay l?p t?c nh?n ALT + TAB đ? di chuy?n Quay l?i c?a s? File Manager

  Hai t?p tin v?i ph?n m? r?ng .shd và .spl s? đư?c hi?n th? trong c?a s? bên ph?i dư?i thư m?c đ?m in. Sau khi hoàn t?t vi?c in, hai t?p tin b? xóa b? b?i Windows. N?u không có t?p nào đư?c hi?n th?, in m?t t?p tin l?n hơn.
 4. Ki?m ch?ng thi?t đ?t đăng k? và NTFS c?p phép đ? xác nh?n r?ng thư m?c đ?m in n?m trên phân vùng NTFS.Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  137503 M?c đ?nh Windows Spool Directory và c?p phép

Windows NT 4.0 và Windows 2000

 1. Trong b?ng đi?u khi?n, b?m đúp vào Máy in.
 2. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Thu?c tính h? ph?c v?, và sau đó b?m vào các Nâng cao tab.
 3. Nh?p đư?ng d?n b?n mu?n s? d?ng trong các C?p đ?m in h?p, và sau đó b?m Ok.

  LƯU ?: M?t s? các chương tr?nh bên th? ba có th? ngăn ch?n b?n t? di chuy?n t?p đ?m in Windows NT 4.0.

Adran 3: Di chuy?n thư m?c đ?m in m?c đ?nh trên m?t cơ s? cho m?i máy in và t?o ra nhi?u thư m?c đ?m in

LƯU ?: Theo th? t?c này áp d?ng m?t thư m?c đ?m in m?c đ?nh m?i đ? m?t c? th? máy in đư?c c?u h?nh trên h? th?ng này. N?u b?n mu?n đ?nh ngh?a này cho t?t c? máy in, s? d?ng th? t?c đư?c li?t kê trong ph?n 2.
 1. B?t đ?u Registry Editor.
 2. T? các HKEY_LOCAL_MACHINE subtree, go to following subkey:
  \SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Printers \máy in c? th?\SpoolDirectory
 3. B?m vào các Máy in c? th? baám giö? phím.
 4. Ki?m ch?ng r?ng giá tr? SpoolDirectory không đư?c hi?n th? trong c?a s? bên ph?i. N?u nó không đư?c hi?n th?, b?m Thêm giá tr? trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn.
 5. Thêm m?t giá tr? b?ng cách s? d?ng các thông tin sau:
  Giá tr? tên: SpoolDirectory
  Ki?u d? li?u : REG_SZ
  Chu?i : đư?ng d?n đ?y đ? đ?n thư m?c đ?m in máy in
 6. Thoát kh?i Registry Editor.
 7. Đi đ? qu?n l? t?p tin, nh?p vào ? đ?a vào đó thư m?c đ?m in m?i s? đư?c t?o ra, và sau đó t?o ra các thư m?c trên ? đ?a đư?c đ?nh ngh?a trong m?i c?a máy in SpoolDirectory giá tr? đăng k?.

  Ví d?, n?u giá tr? theo SpoolDirectory trong registry là "F:\SPOOL\PRINTQ1", b?n c?n ph?i t?o m?t thư m?c g?i là SPOOL vào các F: ? đ?a, và sau đó t?o ra m?t thư m?c con dư?i SPOOL đư?c g?i là PRINTQ1.
 8. N?u thư m?c m?i đư?c đ?t trên m?t ? đ?a NTFS, xin vui l?ng ch? đ?nh các thích h?p cho phép đ?n thư m?c đ?m in. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các m?c thích h?p, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  137503 M?c đ?nh Windows Spool Directory và c?p phép
 9. Ng?ng và kh?i đ?ng l?i d?ch v? b? đ?m máy in trong ph?n d?ch v? Control Panel.
Đ? xác minh các ho?t đ?ng chính xác:
 1. B?t đ?u qu?n l? t?p tin, và sau đó b?m vào các thư m?c đ?m in trên ? đ?a thích h?p.
 2. B?t đ?u m?t chương tr?nh (ví d?, vi?t) mà có m?t tài li?u hơn 100 Kb trong kích thư?c.
 3. In ?n tài li?u và, trong khi in ?n, ngay l?p t?c nh?n ALT + TAB đ? di chuy?n Quay l?i c?a s? qu?n l? t?p tin.

  Hai t?p tin v?i ph?n m? r?ng .shd và .spl s? đư?c hi?n th? trong c?a s? bên ph?i dư?i thư m?c đ?m in. Sau khi hoàn t?t vi?c in, hai t?p tin b? xóa b? b?i Windows. N?u không có t?p nào đư?c hi?n th?, in m?t t?p tin l?n hơn.
 4. Ki?m ch?ng thi?t đ?t đăng k? và NTFS c?p phép đ? xác nh?n r?ng thư m?c đ?m in n?m trên phân vùng NTFS.Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  137503 M?c đ?nh Windows Spool Directory và c?p phép
LƯU ?: Nó không ph?i DefaultSpoolDirectory c?ng không ph?i SpoolDirectory đư?c đ?t theo m?c đ?nh. V? trí m?c đ?nh toàn c?u cho t?t c? máy in spool t?p tin là % SystemRoot%\System32\Spool\Printers. DefaultSpoolDirectory đ?nh ngh?a m?t m?i v? trí m?c đ?nh toàn c?u cho t?t c? máy in đ? đ?t các t?p đ?m in c?a h?. SpoolDirectory xác đ?nh v? trí c? th? máy in m?i cho t?p đ?m in mà đè m?c đ?nh toàn c?u trên m?t cơ s? cho m?i máy in.

M?t tên thư m?c th?c t? c?n ph?i đư?c xác đ?nh; b?n không th? xác đ?nh ch? g?c thư m?c (ví d?: "C: \"). Thay vào đó, b?n ph?i s? d?ng C: \Thư mụcnơi "Thư mục"là tên c?a thư m?c b?n mu?n đ? s? d?ng. N?u b?n ch? đ?nh thư m?c g?c như spool m?c đ?nh v? trí, spooling reverts tr? l?i thư m?c %SystemRoot%\System32\Spool\Printers.

Windows Resource Kit tài li?u không ch? ra đi?u này c?ng không nó m?t cách r? ràng nhà nư?c ch? là m?t thư m?c s? làm vi?c (xem p.226 và các trang 637 đ?n 640).

Thu?c tính

ID c?a bài: 123747 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
T? khóa: 
kbhowto kbprint kbprinting kbmt KB123747 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:123747

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com