Gi?i thích v? các m? l?i s? đư?c t?o ra b?i Device Manager cho Windows 2000, Windows Millennium, Windows 98 và Windows 95

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 125174 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài này li?t kê m? l?i có th? đư?c báo cáo b?i qu?n l? thi?t b?, và cung c?p các ngh? quy?t có th?. Xem m? l?i, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, và sau đó nh?p vào B?ng đi?u khi?n.
 2. Trong b?ng đi?u khi?n, b?m đúp vào Các vấn đề.
 3. B?m vào các Qu?n l? thi?t b? tab.
 4. B?m đúp vào m?t lo?i thi?t b? (ví d?, double-click Chu?t) đ? xem các thi?t b? trong danh m?c đó.
 5. B?m đúp vào m?t thi?t b? đ? xem thu?c tính c?a nó. N?u m?t m? l?i đ? đư?c t?o ra, m? xu?t hi?n trong các T?nh tr?ng thi?t b? h?p trên các T?ng quát tab. Trong m?t s? trư?ng h?p, đó là m?t Gi?i pháp nút (Windows 98 ch?).
Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
310123Gi?i thích v? m? l?i đư?c t?o ra b?i Device Manager trong Microsoft Windows XP Professional

THÔNG TIN THÊM

M? s? 1

Thiết bị này không được cấu hình đúng cách. (M? s? 1)

Đ? c?p nh?t các tr?nh đi?u khi?n cho thi?t b? này, b?m C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n. N?u mà không làm vi?c, xem tài li?u ph?n c?ng c?a b?n cho bi?t thêm thông tin.

Gi?i pháp nút: Update Driver

M? này có ngh?a r?ng h? th?ng đ? không có m?t cơ h?i đ? c?u h?nh các thi?t b?. Đ? gi?i quy?t v?n đ?, theo các ch? d?n trong thi?t b? T?nh tr?ng h?p. Ngoài ra, b?n có th? gi?i quy?t v?n đ? này b?ng cách lo?i b? thi?t b? trong Device Manager, và sau đó ch?y thu?t s? thêm ph?n c?ng m?i t? b?ng đi?u khi?n.

M? 2

Tùy thu?c vào thi?t b? nào là không, b?n có th? th?y m?t trong hai khác nhau tin nh?n. M? này có ngh?a r?ng thi?t b? n?p (DevLoader) đ? không n?p m?t thi?t b?. Khi thi?t b? này là m?t ngư?i ch? xe bu?t DevLoader (ví d?, ISAPNP, PCI, hay BIOS), thông báo sau s? đư?c hi?n th?
Windows không th? n?p tr?nh đi?u khi?n cho thi?t b? này b?i v? máy tính báo cáo các lo?i xe bu?t hai <type> . (M? s? 2) <b00></b00></type>

Liên h? v?i h?ng ch? t?o máy tính đ? có đư?c m?t c?p nh?t BIOS cho b?n máy tính.

nơi <type> là ISAPNP, PCI, BIOS, EISA, ACPI. </type>

Gi?i pháp nút: không có

Khi thi?t b? không ph?i là m?t xe bu?t g?c DevLoader, thông báo sau là hi?n th?
Thi?t b? <type> loader(s) cho thi?t b? này không th? n?p đi?n tho?i tr?nh đi?u khi?n. (M? s? 2) <b00></b00></type>

Đ? kh?c ph?c đi?u này, b?m C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n đ? C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n thi?t b?.

nơi <type> là DevLoader như FLOP, ESDI, SCSI, và như v?y. </type>

Gi?i pháp nút: Update Driver

Thêm vào sau gi?i pháp đư?c đ? ngh?, h?y th? g? b? thi?t b? t? qu?n l? thi?t b?, và sau đó ch?y thu?t s? thêm ph?n c?ng m?i.

M? 3


Tr?nh đi?u khi?n cho thi?t b? này có th? là x?u, ho?c h? th?ng c?a b?n có th? ch?y thi?u b? nh? ho?c tài nguyên khác. (M? 3)

Đ? c?p nh?t các tr?nh đi?u khi?n cho thi?t b? này, b?m C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n. Đ? ki?m tra b? nh? c?a máy tính và tài nguyên h? th?ng, b?m chu?t ph?i vào My Computer trên desktop c?a b?n, b?m thu?c tính, và sau đó nh?p vào tab hi?u su?t.


Gi?i pháp nút: Update Driver

Đ? thay th?, s? d?ng tr?nh qu?n l? thi?t b? đ? lo?i b? thi?t b? và sau đó ch?y công c? thêm ph?n c?ng m?i trong b?ng đi?u khi?n.

M? 4

Thi?t b? này không ho?t đ?ng đúng b?i v? m?t trong các tr?nh đi?u khi?n có th? x?u, ho?c đăng k? c?a b?n có th? x?u. (M? s? 4)

Đ? c?p nh?t các tr?nh đi?u khi?n cho thi?t b? này, b?m C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n. N?u mà không ho?t đ?ng, ch?y Scanregw.exe (Click vào Start, ch?n Run, lo?i Scanregw.exe, và sau đó b?m OK) đ? ki?m tra s? đăng k? c?a b?n.


Gi?i pháp nút: Update Driver

M? này ch? ra r?ng t?p inf cho thi?t b? này có th? không chính xác ho?c cơ quan đăng k? có th? b? h?ng. M? l?i này đư?c hi?n th? n?u Inf. t?p ch? đ?nh m?t l?nh v?c mà s? có văn b?n, nhưng là nh? phân đ? thay th?.

Thêm vào sau nh?ng l?i đ? ngh? đư?c đ? ngh?, s? d?ng tr?nh qu?n l? thi?t b? đ? lo?i b? thi?t b? và sau đó ch?y công c? thêm ph?n c?ng m?i trong ki?m soát B?ng đi?u khi?n. N?u b?n ti?p t?c nh?n đư?c m? l?i này, xin vui l?ng liên h? v?i các ph?n c?ng c?a nhà s?n xu?t cho t?p tin C?p Nh?t Inf..


M? 5


Tr?nh đi?u khi?n cho thi?t b? này yêu c?u m?t ngu?n tài nguyên mà Windows không bi?t làm th? nào đ? x? l?. (M? 5)

Đ? kh?c ph?c đi?u này, b?m C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n đ? C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n cho thi?t b? này.


Gi?i pháp nút: Update Driver

M? này ch? ra r?ng đ? có m?t thi?t b? th?t b?i do thi?u m?t tr?ng tài. N?u thi?t b? yêu c?u m?t lo?i tài nguyên mà không có không có th?m phán, b?n nh?n đư?c m? l?i này.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n như đ? ngh?, ho?c s? d?ng thi?t b? Qu?n l? đ? lo?i b? thi?t b? và sau đó ch?y công c? thêm ph?n c?ng m?i B?ng đi?u khi?n.


M? 6

M?t thi?t b? khác đang s? d?ng các ngu?n tài nguyên thi?t b? này c?n. (M? 6)

Đ? s?a l?i này, t?t máy tính c?a b?n, t?t nó đi và sau đó thay đ?i các tài nguyên cho thi?t b? này. Khi b?n đ? hoàn thành, b?t đ?u qu?n l? thi?t b? và thay đ?i các thi?t đ?t tài nguyên cho thi?t b? này


Gi?i pháp nút: g? r?i ph?n c?ng

M? này có ngh?a là có m?t cu?c xung đ?t gi?a các thi?t b? này và khác thi?t b?.

M? 7

Tin nh?n văn b?n đư?c hi?n th? cho l?i này là c? th? cho các tr?nh đi?u khi?n ho?c s? đ?m. N?u tr?nh đi?u khi?n không cung c?p thông tin v? l? do t?i sao nó không thành công, thông đi?p sau s? đư?c hi?n th?:
Các tr?nh đi?u khi?n cho thi?t b? này c?n ph?i đư?c cài đ?t l?i. (M? 7)

Đ? cài đ?t l?i tr?nh đi?u khi?n cho thi?t b? này, b?m cài đ?t l?i tr?nh đi?u khi?n.

Gi?i pháp nút: cài đ?t l?i tr?nh đi?u khi?nM? này có ngh?a là không có c?u h?nh có th? đư?c th?c hi?n trên thi?t b?.

N?u thi?t b? ho?t đ?ng m?t cách chính xác, b?n không c?n ph?i th?c hi?n b?t k? bư?c nào đ? C?p Nh?t ngày m?. N?u thi?t b? không làm vi?c m?t cách chính xác, s? d?ng thi?t b? Qu?n l? đ? lo?i b? thi?t b? và sau đó ch?y công c? thêm ph?n c?ng m?i B?ng đi?u khi?n. N?u b?n ti?p t?c nh?n đư?c m? l?i này và thi?t b? không ho?t đ?ng đúng, h?y ki?m tra v?i nhà s?n xu?t ph?n c?ng cho m?t C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n.


M? 8

M?t s? thông báo l?i khác nhau có th? đư?c hi?n th? cho m? l?i này. M? này có ngh?a r?ng thi?t b? n?p (DevLoader) cho m?t thi?t b? có th? không đư?c t?m th?y. Ví d?, t?p inf cho các thi?t b? có th? là m?t thi?u ho?c t?p không h?p l?.

Các t?nh hu?ng l?i sau đây đư?c bao g?m trong m? l?i này:

 • M?t h? th?ng DevLoader là m?t trong đó là m?t ph?n c?a Vmm32.vxd, và thư?ng b?t đ?u v?i m?t d?u hoa th? (*). N?u DevLoader là m?t h? th?ng DevLoader, văn b?n sau đây s? đư?c hi?n th?
  Thi?t b? này không ho?t đ?ng đúng b?i v? Windows không th? n?p các t?p tin <name> có t?i các tr?nh đi?u khi?n cho thi?t b?. (Code 8) <b00></b00></name>

  Đ? kh?c ph?c v?n đ? này, ch?y cài đ?t Windows l?i b?ng cách s? d?ng Windows c?a b?n Đ?A CD-ROM.
  nơi <name> là h? th?ng DevLoadert mà không th? đư?c t?m th?y. <b00></b00></name>

  Gi?i pháp nút: không có
 • N?u đi?u này không ph?i là m?t h? th?ng DevLoader và DevLoader không t?m th?y (taäp tin là m?t tích), văn b?n sau đây s? đư?c hi?n th?
  Thi?t b? này không ho?t đ?ng đúng b?i v? Windows không th? t?m th?y các t?p tin <name> có t?i các tr?nh đi?u khi?n cho thi?t b?. (Code 8) <b00></b00></name>

  Đ? kh?c ph?c v?n đ? này, b?m cài đ?t l?i thi?t b? đ? cài đ?t l?i đây thi?t b?.
  nơi <name> là DevLoader đó là m?t tích. <b00></b00></name>

  Gi?i pháp nút: cài đ?t l?i tr?nh đi?u khi?n
 • N?u đi?u này không ph?i là m?t h? th?ng DevLoader và nó có th? đư?c t?m th?y trên đ?a (các t?p tin t?n t?i), văn b?n sau đây s? đư?c hi?n th?:
  Thi?t b? này không ho?t đ?ng đúng b?i v? các t?p tin <name> đó t?i các tr?nh đi?u khi?n cho thi?t b? này là x?u. (Code 8) <b00></b00></name>

  Đ? kh?c ph?c v?n đ? này, b?m C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n đ? c?p nh?t các tr?nh đi?u khi?n cho thi?t b? này."
  nơi <name> là tên c?a DevLoader. <b00></b00></name>

  Gi?i pháp nút: Update Driver
 • N?u m?c nh?p DevLoader là m?t ch?a khóa ph?n m?m cho thi?t b? này là thi?u ho?c m?t chu?i r?ng, văn b?n sau đây s? đư?c hi?n th?:
  Thi?t b? th?t b?i: H?y th? thay đ?i tr?nh đi?u khi?n cho thi?t b? này. N?u mà không làm vi?c, xem tài li?u ph?n c?ng c?a b?n. (Code 8)"
  Gi?i pháp nút: Update Driver
Đ?i v?i h?u h?t trư?ng h?p, đ? phân gi?i là đ? cài đ?t l?i ho?c C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n. Như m?t thay th?, s? d?ng tr?nh qu?n l? thi?t b? đ? lo?i b? thi?t b? và sau đó ch?y các ti?n ích Công c? ph?n c?ng m?i trong b?ng đi?u khi?n. N?u b?n ti?p t?c nh?n đư?c l?i này M?, liên h? v?i nhà s?n xu?t ph?n c?ng v? C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n.

Khi v?n đ? DevLoader là m?t h? th?ng DevLoader, Windows nên cài đ?t b?i v? tr?nh đi?u khi?n này đư?c xây d?ng vào t?p tin Vmm32.vxd.


M? 9

Các văn b?n cho m? l?i này khác nhau, tùy thu?c vào hay không các thi?t b? là BIOS/ACPI li?t kê. N?u đi?u này là m?t BIOS ACPI li?t kê thi?t b?, văn b?n sau đây s? đư?c hi?n th?:
Thi?t b? này không ho?t đ?ng đúng b?i v? BIOS trong máy tính c?a b?n báo cáo tài nguyên cho thi?t b? không chính xác. (Code 9)

Liên h? v?i h?ng ch? t?o máy tính đ? có đư?c m?t c?p nh?t BIOS cho b?n máy tính.

Gi?i pháp nút: không có

N?u đi?u này không ph?i là m?t thi?t b? dùng BIOS ho?c ACPI (ch?ng h?n như m?t add-in adapter ho?c m?t thi?t b? đó đư?c c?m vào máy tính), văn b?n sau đây là hi?n th?:
Thi?t b? này không ho?t đ?ng đúng b?i v? BIOS trong đi?n tho?i báo cáo tài nguyên cho thi?t b? không chính xác. (Code 9)

Liên h? v?i nhà s?n xu?t thi?t b? đ? có đư?c m?t c?p nh?t BIOS cho thi?t b? c?a b?n.

Gi?i pháp nút: không có

M? này có ngh?a là các thông tin trong đăng k? cho thi?t b? này là không h?p l?.

Có th? gi?i quy?t l?i này b?ng cách s? d?ng tr?nh qu?n l? thi?t b? đ? lo?i b? thi?t b? và sau đó ch?y công c? thêm ph?n c?ng m?i trong b?ng đi?u khi?n. N?u b?n ti?p t?c nh?n đư?c m? l?i này, liên h? v?i ph?n c?ng nhà s?n xu?t cho thi?t đ?t đăng k? thích h?p ho?c C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n.


Mã 10

N?u đi?n tho?i có m?t giá tr? "failreasonstring" trong ph?n c?ng c?a nó chính, mà chu?i đư?c hi?n th? như các thông báo l?i. Nh?ng nơi tr?nh đi?u khi?n ho?c s? đ?m này đăng k? chu?i giá tr? có. N?u không có không có "FailReasonString" trong các ph?n c?ng chính, thông báo chung lo?i l?i sau s? đư?c hi?n th?:
Thi?t b? này là c? hai không ph?i như v?y, không làm vi?c đúng cách, ho?c không có t?t c? các tr?nh đi?u khi?n đư?c cài đ?t. (Mã 10)

H?y th? nâng c?p các tr?nh đi?u khi?n thi?t b? cho thi?t b? này.

Gi?i pháp nút: Update Driver

Đ? gi?i quy?t này m? l?i, h?y ch?c ch?n r?ng thi?t b? đư?c k?t n?i v?i các máy tính m?t cách chính xác. Ví d?, đ?m b?o r?ng t?t c? các cáp đư?c c?m vào đ?y đ? và r?ng t?t c? các b? đi?u h?p th? đúng cách ng?i. Làm theo g?i ? gi?i pháp nút và C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n thi?t b?. Có th? đ? lo?i b? thi?t b? và redetect nó b?ng cách s? d?ng thu?t s? thêm ph?n c?ng m?i.


M? 11

Windows ng?ng đáp ?ng trong khi c? g?ng đ? b?t đ?u thi?t b? này, và do đó s? không bao gi? c? g?ng b?t đ?u thi?t b? này m?t l?n n?a. (M? 11)

Đ? bi?t thêm chi ti?t, tra ASD trong tr? giúp c?a Windows.

H?y th? nâng c?p các tr?nh đi?u khi?n thi?t b? cho thi?t b? này.


Gi?i pháp nút: Update Driver

Đ? gi?i quy?t l?i này, h?y ch?y các ti?n ích t? đ?ng b? qua ngư?i lái xe t? các H? th?ng thông tin công c?. N?u v?n đ? v?n t?n t?i, h?y liên h? v?i ph?n c?ng nhà s?n xu?t cho C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n.


M? 12

Thi?t b? này không th? t?m th?y b?t k? tài nguyên mi?n phí <type> đ? s? d?ng. (M? 12) <b00></b00></type>

N?u b?n mu?n s? d?ng thi?t b? này, b?n ph?i vô hi?u hóa thi?t b? khác mà đang s? d?ng các ngu?n tài nguyên thi?t b? này c?n. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y nh?p vào ph?n c?ng G? r?i và làm theo hư?ng d?n trong thu?t s?.


nơi <type> là m?t lo?i tài nguyên (IRQ, DMA, b? nh?, ho?c I/O). </type>

Gi?i pháp nút: g? r?i ph?n c?ng

M? này có ngh?a r?ng m?t tr?ng tài nguyên đ? th?t b?i. Đi?u này có th? x?y ra n?u thi?t b? là c?u h?nh ph?n m?m và nó không hi?n nay có m?t ngu?n tài nguyên (n?u h? th?ng n?m ngoài tài nguyên). Ví d?, t?t c? các ng?t s? d?ng, ho?c thi?t b? yêu c?u m?t ngu?n tài nguyên đó là hi?n nay s? d?ng b?i thi?t b? khác s? không phát hành các ngu?n tài nguyên.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y làm theo hư?ng d?n trong ph?n c?ng G? r?i. Ngoài ra, xem xung các "gi?i đáp th?c m?c đ?t Ph?n c?ng"ch? đ? trong Windows 95 giúp đ?, ho?c xem sau bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:

ID C?A BÀI: 133240
Tiêu đ?: X? l? s? c? thi?t b? xung đ?t v?i tr?nh qu?n l? thi?t b?M? 13

Thi?t b? này là c? hai không ph?i như v?y, không làm vi?c đúng cách, ho?c không có t?t c? các tr?nh đi?u khi?n đư?c cài đ?t. (M? 13)

Đ? Windows phát hi?n cho dù thi?t b? này là hi?n nay hay không, nh?p vào Phát hi?n ph?n c?ng.


Gi?i pháp nút: phát hi?n ph?n c?ng

M? này cho th?y r?ng tr?nh đi?u khi?n thi?t b? không t?m th?y ph?n c?ng.

Đ? gi?i quy?t này m? l?i, h?y làm theo các gi?i pháp đư?c đ? ngh?. Như m?t thay th?, s? d?ng tr?nh qu?n l? thi?t b? đ? lo?i b? thi?t b? và sau đó ch?y các Thêm ph?n c?ng m?i công c? trong b?ng đi?u khi?n.


M? 14

Thi?t b? này không th? ho?t đ?ng b?nh thư?ng cho đ?n khi b?n kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n. (M? 14)

Đ? kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n bây gi?, b?m kh?i đ?ng l?i máy tính.


Gi?i pháp nút: kh?i đ?ng l?i máy tính

Đ? gi?i quy?t này m? l?i, t?t Windows, t?t máy tính c?a b?n, và r?i b?t l?i.


M? 15

Thi?t b? này gây ra m?t cu?c xung đ?t tài nguyên. (M? 15)

Đ? gi?i quy?t cu?c xung đ?t, b?m g? r?i ph?n c?ng và làm theo các ch? d?n trong thu?t s?.


Gi?i pháp nút: g? r?i ph?n c?ng

M? này có ngh?a là tài nguyên c?a thi?t b? xung đ?t v?i nhau tài nguyên c?a thi?t b?, có kh? năng gây ra b?i re-enumeration.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y làm theo hư?ng d?n trong ph?n c?ng G? r?i. Ngoài ra, xem xung các "gi?i đáp th?c m?c đ?t Ph?n c?ng"ch? đ? trong Windows 95 giúp đ?, ho?c xem sau bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
ID C?A BÀI: 133240
Tiêu đ?: X? l? s? c? thi?t b? xung đ?t v?i tr?nh qu?n l? thi?t b?M? 16

Windows không th? xác đ?nh t?t c? các ngu?n tài nguyên thi?t b? này s? d?ng. (M? 16)

Đ? ch? đ?nh tài nguyên b? sung cho thi?t b? này, b?m vào các ngu?n tài nguyên tab và đi?n vào các cài đ?t b? thi?u. Ki?m tra tài li?u ph?n c?ng đ? t?m hi?u nh?ng g? cài đ?t đ? s? d?ng.


Gi?i pháp nút: không có

M? này có ngh?a r?ng thi?t b? không đ?y đ? t?m th?y. Khi m?t thi?t không hoàn toàn đư?c phát hi?n, t?t c? các ngu?n tài nguyên có th? không đư?c ghi l?i.

Đ? gi?i quy?t này m? l?i, nh?p vào tab tài nguyên trong qu?n l? thi?t b? đ? nh?p th? công các thi?t l?p.


M? 17

T?p thông tin tr?nh đi?u khi?n <name> nói cho thi?t b? này con đ? s? d?ng m?t ngu?n tài nguyên mà b? m? không có ho?c công nh?n. (M? 17) <b00></b00></name>

Đ? kh?c ph?c đi?u này, b?m C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n đ? c?p nh?t các tr?nh đi?u khi?n cho thi?t b? này.


nơi <name> là t?p inf cho thi?t b?. </name>

Gi?i pháp nút: Update Driver

M? này có ngh?a là ph?n c?ng là m?t thi?t b? đa ch?c năng và các Inf. t?p cho thi?t b? cung c?p thông tin không h?p l? v? cách phân chia tài nguyên c?a thi?t b? cho các thi?t b? con.

Đ? gi?i quy?t này m? l?i, s? d?ng tr?nh qu?n l? thi?t b? đ? lo?i b? thi?t b? và sau đó ch?y công c? thêm ph?n c?ng m?i trong b?ng đi?u khi?n. N?u b?n ti?p t?c nh?n m? l?i này, xin vui l?ng liên h? v?i nhà s?n xu?t ph?n c?ng v? m?t t?p tin C?p Nh?t Inf..


M? 18

Các tr?nh đi?u khi?n cho thi?t b? này c?n ph?i đư?c cài đ?t l?i. (M? 18)

Đ? cài đ?t l?i tr?nh đi?u khi?n cho thi?t b? này, b?m cài đ?t l?i tr?nh đi?u khi?n.


Gi?i pháp nút: cài đ?t l?i tr?nh đi?u khi?n

M? này có ngh?a r?ng m?t l?i đ? x?y ra và thi?t b? c?n ph?i cài đ?t l?i.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y làm theo các gi?i pháp đư?c đ? ngh?. N?u mà không làm vi?c, h?y th? g? b? thi?t b? t? ngư?i qu?n l? thi?t b? và sau đó ch?y các ti?n ích Thu?t s? ph?n c?ng m?i trong b?ng đi?u khi?n.M? 19

Đăng k? c?a b?n có th? x?u. (M? 19)

Ki?m tra đăng k? c?a b?n, nh?p vào ki?m tra s? đăng k?. N?u cơ quan đăng k? là x?u, Windows s? kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n và tr? v? m?t cơ quan đăng k? trư?c T?t.


Gi?i pháp nút: ki?m tra Registry

M? này có ngh?a là r?ng đăng k? tr? v? m?t k?t qu? không r?.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y làm theo các gi?i pháp đư?c đ? ngh?, mà s? ch?y Scanreg.exe. n?u đi?u này không gi?i quy?t v?n đ? này, g? "scanreg /restore" (không có d?u ngo?c kép) t? m?t d?u nh?c l?nh. Cu?i cùng, lo?i b? các thi?t b? t? qu?n l? thi?t b?, và sau đó redetect nó b?ng cách s? d?ng thêm m?i Ph?n c?ng c? trong b?ng đi?u khi?n.


M? 20

Windows không th? n?p m?t trong các tr?nh đi?u khi?n cho thi?t b? này. (M? 20)

Đ? kh?c ph?c đi?u này, b?m C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n đ? c?p nh?t các tr?nh đi?u khi?n cho thi?t b? này.


Gi?i pháp nút: Update Driver

M? này có ngh?a là b? n?p VxD (Vxdldr) tr? v? m?t k?t qu? không r?. Cho Ví d?, có th? m?t phiên b?n không phù h?p gi?a tr?nh đi?u khi?n thi?t b? và các h? đi?u hành.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y làm theo các gi?i pháp đư?c đ? ngh?. N?u mà không làm vi?c, h?y th? g? b? thi?t b? t? ngư?i qu?n l? thi?t b? và sau đó ch?y các ti?n ích Thu?t s? ph?n c?ng m?i trong b?ng đi?u khi?n.


M? 21

Windows lo?i b? thi?t b? này. (M? 21)

Đóng h?p tho?i này và sau đó ch? đ?i m?t vài giây n?a. N?u v?n đ? này ti?p t?c, kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.


Gi?i pháp nút: kh?i đ?ng l?i máy tính

M? này có ngh?a r?ng thi?t b? có m?t v?n đ? mà có th? đư?c gi?i quy?t b?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.

Đ? gi?i quy?t này m? l?i, t?t Windows, t?t máy tính c?a b?n, và r?i b?t l?i.


M? 22

Văn b?n đư?c hi?n th? cho này m? l?i khác v?i tùy thu?c vào s? hoàn c?nh.
 • N?u thi?t b? này vô hi?u hoá v? b?n vô hi?u hóa nó b?ng cách s? d?ng thi?t b? Qu?n l?, văn b?n sau đây s? đư?c hi?n th?:
  Thi?t b? này b? vô hi?u hóa. (M? 22)

  Nh?p vào kích ho?t thi?t b? cho phép thi?t b? này.
  Gi?i pháp nút: cho phép thi?t b?
 • N?u thi?t b? không b?t đ?u, văn b?n sau đây s? đư?c hi?n th?:
  Thi?t b? này không đư?c b?t đ?u. (M? 22)

  B?m vào thi?t b? b?t đ?u đ? b?t đ?u thi?t b? này.

  Gi?i pháp nút: Start thi?t b?
 • N?u thi?t b? b? vô hi?u hóa b?i m?t tr?nh đi?u khi?n ho?c chương tr?nh, văn b?n sau đây đư?c hi?n th?:
  Thi?t b? này b? vô hi?u hóa. (M? 22)

  B?n không th? cho phép thi?t b? này b?i v? nó đ? b? vô hi?u b?i m?t Tr?nh đi?u khi?n Windows.
  Gi?i pháp nút: không có
M? này có ngh?a là thi?t b? ho?c là b? vô hi?u hoá ho?c đ? không kh?i đ?ng.

Đ? gi?i quy?t này m? l?i, h?y làm theo các gi?i pháp đư?c đ? ngh?. Cho th? ba trư?ng h?p, th? lo?i b? thi?t b? trong Device Manager, sau đó redetecting nó b?ng cách s? d?ng thu?t s? thêm ph?n c?ng m?i. N?u v?n đ? v?n t?n t?i, th? kh?i đ?ng s?ch đ? lo?i b? ph?n m?m can thi?p. N?u l?i v?n c?n, h?y liên h? v?i các nhà s?n xu?t ph?n c?ng.


M? 23

Văn b?n đư?c hi?n th? cho này m? l?i khác v?i tùy thu?c vào s? Hoàn c?nh.
 • N?u thi?t b? này là m?t màn h?nh ph? adapter và màn h?nh chính b? đi?u h?p đ? đư?c đ?t, văn b?n sau đây s? đư?c hi?n th?:
  V? màn h?nh này ho?t đ?ng đúng. (M? 23)

  V?n đ? là v?i v? màn h?nh chính. Xem các thu?c tính cho v? màn h?nh chính, b?m thu?c tính."
  Gi?i pháp nút: thu?c tính
 • N?u thi?t b? này là m?t màn h?nh ph? adapter và màn h?nh chính b? đi?u h?p không th? đư?c v? trí, văn b?n sau đây s? đư?c hi?n th?:
  V? màn h?nh này ho?t đ?ng đúng. (M? 23)

  V?n đ? là v?i v? màn h?nh chính. S?a ch?a màn h?nh chính b? đi?u h?p, và sau đó v? màn h?nh này s? làm vi?c.
  Gi?i pháp nút: không có
 • N?u thi?t b? này không ph?i là m?t v? màn h?nh, văn b?n sau đây là hi?n th?:
  Các b? t?i cho thi?t b? này không th? n?p các tr?nh đi?u khi?n c?n thi?t. (M? 23)

  Đ? c?p nh?t các tr?nh đi?u khi?n thi?t b?, b?m C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n.
  Gi?i pháp nút: Update Driver
M? này có ngh?a r?ng b? n?p thi?t b? tr? ho?n s? kh?i đ?u c?a m?t thi?t b? và sau đó đ? không thông báo cho Windows khi nó đ? s?n sàng đ? b?t đ?u thi?t b?.

Đ? gi?i quy?t này m? l?i, ki?m tra xem các thi?t đ?t cho màn h?nh chính b? đi?u h?p trong thu?c tính hi?n th?. H?y th? xoá ti?u h?c và trung h?c hi?n th? các adapter t? qu?n l? thi?t b?, và sau đó kh?i đ?ng l?i đ? cho phép Windows đ? re-enumerate nh?ng thi?t b? này. Ki?m ch?ng r?ng các tr?nh đi?u khi?n hi?n t?i và cài đ?t chính xác.

Cho các thi?t b? khác v?i màn h?nh hi?n th? adapter, th?c hi?n theo các gi?i pháp đư?c đ? ngh?. N?u mà không làm vi?c, h?y th? g? b? thi?t b? t? ngư?i qu?n l? thi?t b? và dùng thu?t s? thêm ph?n c?ng m?i đ? redetect thi?t b?.


M? 24

Văn b?n đư?c hi?n th? cho này m? l?i khác v?i tùy thu?c vào lo?i đi?n tho?i (di s?n ho?c c?m và ch?y).
 • N?u thi?t b? này là m?t di s?n (g?c phát hi?n) thi?t b?, văn b?n sau đây s? đư?c hi?n th?:
  Thi?t b? này là c? hai không ph?i như v?y, không làm vi?c đúng cách, ho?c không có t?t c? các tr?nh đi?u khi?n đư?c cài đ?t. (M? 24)

  Đ? Windows phát hi?n cho dù thi?t b? này là hi?n nay hay không, nh?p vào Phát hi?n ph?n c?ng.
  Gi?i pháp nút: phát hi?n ph?n c?ng
 • N?u đây là m?t thi?t b? c?m và ch?y, văn b?n sau đây s? đư?c hi?n th?:
  Thi?t b? này là c? hai không ph?i như v?y, không làm vi?c đúng cách, ho?c không không có t?t c? các tr?nh đi?u khi?n đư?c cài đ?t. (M? 24)

  H?y th? nâng c?p các tr?nh đi?u khi?n thi?t b? cho thi?t b? này.
  Gi?i pháp nút: C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n
M? này có ngh?a r?ng thi?t b? không t?m th?y đư?c (ví d?, nó là m?t tích ho?c không làm vi?c đúng cách).

Đ? gi?i quy?t này m? l?i, h?y làm theo các gi?i pháp đư?c đ? ngh?. Nếu thi?t b? v?n không làm vi?c, h?y ch?c ch?n r?ng thi?t b? đư?c k?t n?i c?a b?n máy tính m?t cách chính xác. Ví d?, đ?m b?o r?ng t?t c? các cáp m?t cách chính xác cài đ?t, ho?c b? đi?u h?p th? đúng cách ng?i trong khe c?a h?.


M? 25

Windows đang trong quá tr?nh thi?t l?p thi?t b? này. (M? 25)

Đ? hoàn t?t vi?c thi?t l?p, b?m kh?i đ?ng l?i máy tính đ? b?n kh?i đ?ng l?i máy tính.


Gi?i pháp nút: kh?i đ?ng l?i máy tính

V?n đ? này thư?ng t?n t?i ch? trong th?i gian kh?i đ?ng đ?u tiên và th? hai sau khi Thi?t l?p Windows sao t?t c? các t?p tin. Như v?y, n?u m? này đư?c xác đ?nh, nó có th? là ti?n tr?nh cài đ?t chưa hoàn t?t.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y làm theo các gi?i pháp đư?c đ? ngh?. Cài đ?t l?i Windows có th? đư?c yêu c?u, tùy thu?c vào hay không kh?i đ?ng l?i gi?i quy?t các v?n đ?.


M? 26

Windows đang trong quá tr?nh thi?t l?p thi?t b? này. (M? 26)

Đ? hoàn t?t vi?c thi?t l?p, b?m kh?i đ?ng l?i máy tính đ? b?n kh?i đ?ng l?i máy tính.


Gi?i pháp nút: kh?i đ?ng l?i máy tính

M? này có ngh?a là thi?t b? đ? không n?p. Có th? có m?t v?n đ? trong các đi?u khi?n thi?t b? ho?c không ph?i t?t c? các tr?nh đi?u khi?n đ? đư?c cài đ?t.

Đ? gi?i quy?t này m? l?i, h?y làm theo các gi?i pháp đư?c đ? ngh?. N?u đi?u này không có g? không làm vi?c, s? d?ng tr?nh qu?n l? thi?t b? đ? lo?i b? thi?t b? và sau đó ch?y thêm m?i Ph?n c?ng c? trong b?ng đi?u khi?n. N?u b?n ti?p t?c nh?n đư?c l?i này M?, ki?m tra v?i nhà s?n xu?t ph?n c?ng ho?c ph?n m?m c?a Microsoft Thư vi?n cho tr?nh đi?u khi?n C?p Nh?t.


M? 27

Windows không th? xác đ?nh các ngu?n tài nguyên cho thi?t b? này. (M? 27)

Nh?p vào tab tài nguyên, và sau đó ch?n c?u h?nh cơ b?n cho các ngu?n tài nguyên thi?t b? này s? d?ng. Đ? xem nh?ng ngu?n tài nguyên thi?t b? này Xin xem tài li?u hư?ng d?n cho thi?t b? này.


Gi?i pháp nút: không có

M? này có ngh?a là các ph?n c?a cơ quan đăng k? mô t? t?t tài nguyên cho thi?t b? không ch?a m?c h?p l?. Ví d?, các thi?t b? đư?c đánh d?u như c?u h?nh, nhưng thông tin c?u h?nh trong T?p INF đư?c thi?t l?p đ? hardwired.

Đ? gi?i quy?t này m? l?i, s? d?ng tr?nh qu?n l? thi?t b? đ? lo?i b? thi?t b? và sau đó ch?y công c? thêm ph?n c?ng m?i trong b?ng đi?u khi?n. N?u thi?t b? v?n c?n không làm vi?c, tham kh?o ? ki?n các nhà s?n xu?t ph?n c?ng cho C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n ho?c tr? giúp thêm.


M? 28

Các tr?nh đi?u khi?n cho thi?t b? này đang không đư?c cài đ?t (Code 28).

Đ? cài đ?t l?i tr?nh đi?u khi?n cho thi?t b? này, b?m cài đ?t l?i tr?nh đi?u khi?n


Gi?i pháp nút: cài đ?t l?i tr?nh đi?u khi?n

M? này có ngh?a là thi?t b? không đư?c cài đ?t hoàn toàn.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y làm theo các gi?i pháp đư?c đ? ngh?. N?u mà không công vi?c, th? lo?i b? thi?t b? t? ngư?i qu?n l? thi?t b? và s? d?ng thêm m?i Thu?t s? ph?n c?ng đ? redetect nó. B?n có th? c?n đ? có đư?c C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n n?u l?i v?n x?y ra.


M? 29

Thi?t b? này vô hi?u hoá do BIOS cho thi?t b? không cho nó b?t k? tài nguyên. (M? s? 29)

B?n ph?i cho phép thi?t b? trong BIOS. Xem tài li?u ph?n c?ng đ? bi?t chi ti?t, ho?c liên h? v?i h?ng ch? t?o máy tính đ? có đư?c m?t C?p Nh?t BIOS.


Gi?i pháp nút: không có

M? này có ngh?a r?ng thi?t b? đ? b? vô hi?u hoá v? thi?t b? nào không ho?t đ?ng đúng và không th? đư?c th?c hi?n đ? ho?t đ?ng đúng v?i Windows. Đi?u này M? có th? c?ng có m?t n?u thi?t b? c? ? vô hi?u hoá trong các BIOS.

B?n có th? gi?i quy?t này m? l?i b?ng cách cho phép ho?c vô hi?u hóa các thi?t b? trong cài đ?t CMOS c?a máy tính. Windows không th? ghi đè lên đây thi?t l?p. Xin vui l?ng liên h? v?i nhà s?n xu?t c?a máy tính đ? đư?c h? tr? v?i b?ng cách s? d?ng chương tr?nh c?u h?nh CMOS c?a máy tính.


M? 30

Thi?t b? này b?ng cách s? d?ng m?t ngu?n l?c gián đo?n yêu c?u (IRQ) đang dùng b?i thi?t b? khác và không th? đư?c chia s?. B?n ph?i thay đ?i các xung đ?t cài đ?t ho?c lo?i b? tr?nh đi?u khi?n ch? đ? th?c gây ra cu?c xung đ?t. (M? 30)"


Gi?i pháp nút: không có

M? này có ngh?a r?ng m?t IRQ không th? đư?c chia s?. Đi?u này có th? x?y ra khi m?t Đi?u khi?n PCI/EISA SCSI chia s? m?t IRQ là c?ng s? d?ng b?i m?t đi?u khi?n thi?t b? th?c-ch? đ? Windows không th? thay đ?i.

Đ? gi?i quy?t này m? l?i, lo?i b? tr?nh đi?u khi?n ch? đ? th?c đang dùng IRQ tương t? như thi?t b? này. Tr?nh đi?u khi?n ch? đ? th?c có th? t?i trong các T?p config.sys ho?c Autoexec.bat.


M? 31 (m?i trong Windows 98)

Thi?t b? này không ho?t đ?ng đúng b?i v? <device> không ho?t đ?ng đúng cách. (M? 31) <b00></b00></device>

Xem thu?c tính c?a <device> và xem t?i sao nó không làm vi?c, b?m thu?c tính." </device>


nơi <device> là ph? thu?c thi?t b? ph?i đư?c c? đ?nh theo th? t? cho thi?t b? này s? làm vi?c đúng cách. </device>

Gi?i pháp nút: thu?c tính

M? này xu?t hi?n khi m?t thi?t b? ph? thu?c vào m?t thi?t b? khác đ? ho?t đ?ng đúng. Đi?u này không bao g?m các thi?t b? đư?c li?t kê b?i b? m?.

Nút Properties hi?n thu?c tính cho thi?t b? khác. Nhi?u hơn có kh? năng, thi?t b? khác c?ng s? có m?t s? là nh?ng ngư?i qu?n l? thi?t b? m? l?i. Làm theo t?t c? các gi?i pháp đư?c đ? ngh?. N?u các thi?t b? v?n làm không ho?t đ?ng, lo?i b? chúng t? Device Manager và s? d?ng thêm ph?n c?ng m?i thu?t s? đ? redetect chúng. Cu?i cùng, tham kh?o ? ki?n v?i các nhà s?n xu?t ph?n c?ng C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n.


M? 32 (m?i trong Windows 98)

Windows không th? cài đ?t các tr?nh đi?u khi?n cho thi?t b? này b?i v? nó không th? truy c?p v? trí m?ng ho?c ? đ? thi?t l?p các t?p tin vào nó. (M? 32)

Đ? kh?c ph?c v?n đ? này, b?m kh?i đ?ng l?i máy tính kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n. N?u đi?u đó không làm vi?c sao chép t?t c? các t?p tin thi?t l?p lên c?a b?n local c?ng đ?a, và ch?y cài đ?t t? đó.


Gi?i pháp nút: kh?i đ?ng l?i máy tính

M? này ch? ra r?ng vi?c cài đ?t đ?a ho?c đ?a CD-ROM không đư?c có s?n đ? cài đ?t các tr?nh đi?u khi?n. Ví d?, các ? đ?a CD-ROM ho?c m?ng k?t n?i không ph?i là có s?n. L?i này thư?ng x?y ra trong th?i gian đ?u tiên ho?c th? hai kh?i đ?ng l?i sau khi t?t c? các t?p tin đư?c sao chép trong khi thi?t l?p.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, l?n đ?u tiên c? g?ng đ? kh?i đ?ng l?i như đ? xu?t. N?u đi?u này không có g? không gi?i quy?t v?n đ?, xác đ?nh l? do t?i sao cài đ?t đ?a ho?c đ?a CD-ROM không có s?n. Thông thư?ng, nh?ng thi?t b? này c?ng có m? s? Device Manager (ch?ng h?n như b? đi?u khi?n đ?a CD-ROM ho?c b? đi?u h?p m?ng). Gi?i quy?t v?n đ? đ? truy c?p đ? cài đ?t đ?a ho?c đ?a CD-ROM trư?c đ? gi?i quy?t đi?u này xung đ?t.M? 33 (m?i trong Windows 98)

Tin nh?n văn b?n đư?c hi?n th? cho l?i này là c? th? cho các tr?nh đi?u khi?n ho?c s? đ?m. N?u tr?nh đi?u khi?n không cung c?p thông tin v? l? do t?i sao nó không làm vi?c, thông đi?p sau s? đư?c hi?n th?:
Thi?t b? này không ph?i là đáp ?ng đi?u khi?n c?a nó. (M? 33)

Đ? bi?t thêm thông tin, liên h? v?i đ?i l? ph?n c?ng c?a b?n."


Gi?i pháp nút: không cóM? này thư?ng đư?c hi?n th? khi ph?n c?ng đ? th?t b?i.

Làm th? nào đ? kh?c ph?c l?i m?

Thông tin v? làm th? nào đ? kh?c ph?c l?i m?, xem các ch? đ? "Ph?n c?ng xung đ?t Troubleshooter" trong Windows giúp ho?c xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
133240 X? l? s? c? thi?t b? xung đ?t v?i tr?nh qu?n l? thi?t b?
Đ? xem các ch? đ? "Ph?n c?ng xung đ?t Troubleshooter" trong c?a s? tr? giúp, b?m B?t đ?u, b?m Trợ giúp, lo?i ph?n c?ng xung đ?t g? r?i trên các Tìm kiếm tab, nh?n ENTER, và sau đó nh?p đúp các Ph?n c?ng xung đ?t Troubleshooter Ch? đi?m tr? giúp.

Thu?c tính

ID c?a bài: 125174 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 95
T? khóa: 
kbresolve kbenv kberrmsg kbhardware kbinfo kbmt KB125174 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:125174
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài vi?t này nói v? các s?n ph?m mà Microsoft không c?n h? tr? n?a. Do đó, bài vi?t này đư?c cung c?p "nguyên b?n" và s? không đư?c c?p nh?t.

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com