Lưu và khôi ph?c l?i hi?n có Windows chia s?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 125996 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

N?u b?n c?n đ? hoàn thành b?t k? th? t?c sau đây, b?n có th? lưu tên chia s? t?n t?i vào ban đ?u cài đ?t Microsoft Windows, bao g?m b?t k? đi?u kho?n đư?c ch? đ?nh đ? chia s? nh?ng:
 • Cài đ?t l?i Windows trong ti?n tr?nh cài đ?t hi?n có (m?t s?ch s? cài, không nâng c?p).
 • Di chuy?n t?t c? các ? đ?a c?a b?n d? li?u t? m?t máy ch? khác.
 • Cài đ?t Windows đ? m?t thư m?c ho?c ? đ?a trên máy tính đ? có Windows đư?c cài đ?t.

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thông tin v? cách ngư?i qu?n tr? có th? di chuy?n d? li?u m?t cách an toàn và đáng tin c?y t? m?t máy ch? t?p tin đ? ph?c v? t?p tin khác, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
B? công c? di chuy?n máy ch? t?p tin Microsoft

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows

Đ? ti?t ki?m ch? là nh?ng chia s? hi?n có tên và quy?n c?a m?nh trên Windows làm theo các bư?c sau.

Chú ý Th? t?c này áp d?ng ch? đ? chia s? NetBIOS và không cho Macintosh kh?i.
 1. V? vi?c cài đ?t Windows hi?n có ch?a các ph?n tên và quy?n mà b?n mu?n ti?t ki?m, b?t đ?u Registry Editor (Regedt32.exe).
 2. T? HKEY_LOCAL_MACHINE subtree, đi đ?n phím sau đây:
  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Shares
 3. Ti?t ki?m ho?c xu?t chuy?n khóa s? đăng k?.
  • Cho Windows NT và Windows 2000, nh?p vào Ti?t ki?m phím trên các Đăng k? tr?nh đơn.
  • Đ?i v?i Windows Server 2003, b?m vào Xu?t kh?u trên các Tệp tr?nh đơn.
 4. G? tên t?p m?i (m?t ph?n m? r?ng t?p tin không c?n thi?t), và sau đó lưu t?p vào đ?a m?m.
 5. Cài đ?t l?i Windows.
 6. Chạy Registry Editor (Regedt32.exe).
 7. T? HKEY_LOCAL_MACHINE subtree, đi đ?n phím sau đây:
  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Shares
 8. Khôi ph?c ho?c nh?p kh?u khóa s? đăng k?.
  • Cho Windows NT và Windows 2000, nh?p vào Khôi phục trên các Đăng k? tr?nh đơn.
  • Đ?i v?i Windows Server 2003, b?m vào Nh?p kh?u trên các Tệp tr?nh đơn.
 9. Nh?p đư?ng d?n và tên t?p c?a t?p tin mà b?n đ? lưu ? bư?c 3 và 4.

  Lưu ý Bư?c này đè chia s? đ? t?n t?i trên máy tính Windows v?i tên chia s? và quy?n t?n t?i trong t?p tin b?n đang khôi ph?c. B?n đang c?nh báo v? vi?c này trư?c khi b?n khôi ph?c l?i ch?a khóa.
 10. Kh?i đ?ng l?i máy ch?.
Chú ý Sau khi hoàn t?t th? t?c này, n?u b?n quy?t đ?nh r?ng b?n không nên đ? khôi ph?c l?i ch?a khóa chia s?, kh?i đ?ng l?i máy tính và nh?n phím cách đ? s? d?ng các c?u h?nh đư?c bi?t đ?n cu?i t?t. Sau khi b?n khôi ph?c l?i ch?a khóa chia s?, các c? phi?u có th? đư?c s? d?ng b?i các m?ng lư?i khách hàng. N?u b?n ch?y các m?ng chia s? hi?n th? l?nh trên máy ch?, máy ch? chia s?; Tuy nhiên, qu?n l? t?p tin không hi?n th? các c? phi?u. Đ? th?c hi?n qu?n l? t?p tin nh?n th?c c?a các c? ph?n v?a đư?c ph?c h?i, t?o ra b?t k? chia s? m?i trên h? ph?c v?. Quaûn lyù taäp tin hi?n th? t?t c? các c? ph?n khác sau khi b?n kh?i đ?ng l?i máy ch? ho?c ng?ng và kh?i đ?ng l?i d?ch v? h? ph?c v?.

Trong Windows NT 3.5, n?u b?n b?m vào D?ng chia s? trong qu?n l? t?p tin, chia s? đ? khôi ph?c đư?c v?n c?n hi?n th?, nhưng h? đang m? đi.

Ch? quy?n cho ngư?i dùng tên mi?n đư?c khôi ph?c. N?u m?t ngư?i dùng đ?a phương đư?c t?o ra trong cài đ?t Windows NT trư?c đó, mà ngư?i dùng c?c b? an ninh duy nh?t đ?nh danh (SID) là b? m?t. NTFS c?p phép trên c?p và t?p đang không b? ?nh hư?ng khi b?n lưu và khôi ph?c l?i ch?a khóa chia s?.

Thu?c tính

ID c?a bài: 125996 - L?n xem xét sau cùng: 11 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.1
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB125996 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:125996

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com