PRJ: รเปิดอัตโนมัติและแมโคร Auto_Close

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 126105 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

ในโครงการ Microsoft เมื่อคุณใช้รเปิดอัตโนมัติหรือ Auto_Close แสดงผล พื้นฐาน แอพลิเคชันรุ่น ชื่อแมโคร แมโครจะทำงานเมื่อใด แฟ้มจะถูกเปิด หรือปิดเมื่อ อยู่ ตามลำดับ

พฤติกรรมนี้ไม่ทำงานสำหรับโครงการฝังตัว หรือโครงการแฟ้มที่เชื่อมโยงไปยังโปรแกรมประยุกต์อื่น ๆ รเปิด อัตโนมัติ/Auto_Close จะไม่ทำงานในกรณีดังกล่าวนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตารางต่อไปนี้แสดงลักษณะการทำงานของการแมโครเปิดอัตโนมัติหรือ Auto_Close ขึ้นอยู่กับว่าแมโครจะอยู่ ในแฟ้มโครงการ Microsoft MPP/MPT หรือ ใน GLOBALMPT โปรดสังเกตว่า รวม MPP จะเหมือนกับแผนหลัก คำศัพท์ที่การเปลี่ยนแปลง โดยรุ่น 2002

แมโครเปิดอัตโนมัติ

  Type of File Opening  Macro Location      Auto Macro Runs From
  ----------------------------------------------------------------------
  Normal MPP/MPT     GLOBAL.MPT        GLOBAL.MPT
  Normal MPP/MPT     MPP or MPT        MPP/MPT
  Normal MPP/MPT     GLOBAL.MPT and MPP/MPT  MPP/MPT
  Foreign (MPX, CSV,   GLOBAL.MPT        GLOBAL.MPT
  and so on)
  3.0 MPV or MPC     GLOBAL.MPT        Does Not Run
  Consolidated MPP    GLOBAL.MPT        Does Not Run
  Consolidated MPP    MPP            Does Not Run
  Consolidated MPP    GLOBAL.MPT & MPP     Neither Macro Runs
				

แมโคร Auto_Close

  Type of File Closing  Macro Location      Auto Macro Runs From
  ----------------------------------------------------------------------
  Normal MPP/MPT     GLOBAL.MPT        GLOBAL.MPT
  Normal MPP/MPT     MPP or MPT        MPP/MPT
  Normal MPP/MPT     GLOBAL.MPT and MPP/MPT  MPP/MPT
  Foreign (MPX, CSV,   GLOBAL.MPT        GLOBAL.MPT
  and so on)
  3.0 MPV or MPC     GLOBAL.MPT        GLOBAL.MPT
  Consolidated MPP    GLOBAL.MPT        GLOBAL.MPT
  Consolidated MPP    MPP            MPP
  Consolidated MPP    GLOBAL.MPT & MPP     MPP
				
หมายเหตุ: หลักต่างเกี่ยวกับโครงการรวมแฟ้มและรุ่น 3.0 แฟ้ม MPV และ MPC คือเมื่อคุณเปิดแฟ้มเหล่านี้ แมโครเปิดอัตโนมัติ การเรียกใช้ อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณปิดแฟ้ม แมโคร Auto_Close ที่จะรัน ถ้ามีอยู่

ในการบวก ถ้าแมโครที่มีอัตโนมัติที่มีอยู่ภายในการ MPP หรือ MPT แฟ้ม แมโคร จะไม่สามารถทำงานเมื่อคุณเปิด หรือปิดแฟ้มอื่น

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้าง A ย่อยกระบวนงานที่ทำ เลือกเนื้อหาจากเมนูวิธีใช้ เลือก Visual Basic โดยอัตโนมัติ อ้างอิง เลือกการค้นหาปุ่ม และชนิด:
การสร้าง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 126105 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 29 เมษายน 2556 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Project 98 Standard Edition
 • Microsoft Project 4.1 Standard Edition
 • Microsoft Project 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office Project Professional 2003
 • Microsoft Office Project Server 2007
 • Microsoft Office Project Server 2003
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2003
 • Microsoft Project 2000 Standard Edition
 • Microsoft Project 2002 Standard Edition
 • Microsoft Project 2002 Professional Edition
 • Microsoft Project Professional 2010
 • Microsoft Project Standard 2010
 • Microsoft Project 2013 Professional
 • Microsoft Project 2013 Standard
Keywords: 
kbcode kbinfo kbprogramming kbmt KB126105 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:126105

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com