PRJ: Auto_Open v Auto_Close macro

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 126105 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Tm t?t

Trong Microsoft Project, khi b?n s? d?ng Auto_Open ho?c Auto_Close h?nh ?nh C b?n, phin b?n ?ng d?ng, tn v? m, v? m s? ch?y ho?c khi m?t m? t?p ho?c khi n ?c ng l?i, tng ?ng.

Hnh vi ny khng lm vi?c cho d? n nhng, ho?c d? n t?p tin lin k?t vo cc ?ng d?ng khc. Auto_Open/Auto_Close s? khng ho?t ?ng trong cc tr?ng h?p.

Thng tin thm

B?ng sau hi?n th? cc hnh vi c?a m?t v? m Auto_Open ho?c Auto_Close ty thu?c vo vi?c v? m n?m trong m?t t?p tin Microsoft d? n MPP/khay tay ho?c trong ton c?u.KHAY TAY. Lu ? r?ng c?ng c? MPP l gi?ng nh m?t k? ho?ch t?ng th?; thu?t ng? thay ?i v?i vi?c pht hnh nm 2002.

Auto_Open v? m

  Type of File Opening  Macro Location      Auto Macro Runs From
  ----------------------------------------------------------------------
  Normal MPP/MPT     GLOBAL.MPT        GLOBAL.MPT
  Normal MPP/MPT     MPP or MPT        MPP/MPT
  Normal MPP/MPT     GLOBAL.MPT and MPP/MPT  MPP/MPT
  Foreign (MPX, CSV,   GLOBAL.MPT        GLOBAL.MPT
  and so on)
  3.0 MPV or MPC     GLOBAL.MPT        Does Not Run
  Consolidated MPP    GLOBAL.MPT        Does Not Run
  Consolidated MPP    MPP            Does Not Run
  Consolidated MPP    GLOBAL.MPT & MPP     Neither Macro Runs
				

Auto_Close v? m

  Type of File Closing  Macro Location      Auto Macro Runs From
  ----------------------------------------------------------------------
  Normal MPP/MPT     GLOBAL.MPT        GLOBAL.MPT
  Normal MPP/MPT     MPP or MPT        MPP/MPT
  Normal MPP/MPT     GLOBAL.MPT and MPP/MPT  MPP/MPT
  Foreign (MPX, CSV,   GLOBAL.MPT        GLOBAL.MPT
  and so on)
  3.0 MPV or MPC     GLOBAL.MPT        GLOBAL.MPT
  Consolidated MPP    GLOBAL.MPT        GLOBAL.MPT
  Consolidated MPP    MPP            MPP
  Consolidated MPP    GLOBAL.MPT & MPP     MPP
				
Lu ?: M?t s? khc bi?t l?n lin quan ?n t?p tin d? n c?ng c? v phin b?n 3,0 MPV v MPC t?p tin l khi b?n m? cc t?p tin, Auto_Open macro khng ch?y; Tuy nhin, khi b?n ng chng, m?t v? m Auto_Close s? ?c ch?y N?u m?t trong nh?ng t?n t?i.

Ngoi ra, n?u m?t macro t? ?ng t?n t?i trong m?t t?p tin MPP ho?c khay tay, cc macro s? khng th? ch?y khi b?n m? ho?c ng m?t t?p tin khc nhau.

Tham kh?o

? bi?t thm thng tin v? t?o A ti?u th? t?c m ch?y T? ?ng, ch?n n?i dung t? menu tr? gip, ch?n Visual Basic Ti li?u tham kh?o, ch?n tra c?u nt ch?n m?t, v ki?u:
T?o

Thu?c tnh

ID c?a bi: 126105 - L?n xem xt sau cng: 29 Thang T 2013 - Xem xt l?i: 1.0
p d?ng
 • Microsoft Project 98 Standard Edition
 • Microsoft Project 4.1 Standard Edition
 • Microsoft Project 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office Project Professional 2003
 • Microsoft Office Project Server 2007
 • Microsoft Office Project Server 2003
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2003
 • Microsoft Project 2000 Standard Edition
 • Microsoft Project 2002 Standard Edition
 • Microsoft Project 2002 Professional Edition
 • Microsoft Project Professional 2010
 • Microsoft Project Standard 2010
 • Microsoft Project 2013 Professional
 • Microsoft Project 2013 Standard
T? kha:
kbcode kbinfo kbprogramming kbmt KB126105 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bai vit nay c d?ch b?ng phn mm dich thu?t cua Microsoft va co th c Cng ng Microsoft chinh sa l?i thng qua cng ngh CTF thay vi mt bin dich vin chuyn nghip. Microsoft cung c?p cc bi vi?t ?c c? bin d?ch vin v ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n v c?ng ?ng ch?nh s?a l?i ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng nhi?u ngn ng? Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch hoc thm chi cng ng chinh sa sau khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Cc bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny: 126105

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com