Identifikator ?lanka: 126449 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

Ovaj ?lanak prikazuje tasterske pre?ice koje mo?ete da koristite sa operativnim sistemom Windows.

DODATNE INFORMACIJE

tasterske kombinacije za operativni sistem Windows

 • F1: Pomo?
 • CTRL+ESC: Otvaranje Start menija
 • ALT+TAB: Prebacivanje izme?u otvorenih programa
 • ALT+F4: Napu?tanje programa
 • SHIFT+DELETE: Trajno brisanje stavke

tasterske kombinacije za programe u operativnom sistemu Windows

 • CTRL+C: Kopiranje
 • CTRL+X: Isecanje
 • CTRL+V: Lepljenje
 • CTRL+Z: Opozivanje radnje
 • CTRL+B: Podebljano
 • CTRL+U: Podvla?enje
 • CTRL+I: Kurziv

Kombinacije za izmenu klika mi?em/tastera za objekte ljuske

 • SHIFT+desni klik: Prikazivanje priru?nog menija sa alternativnim komandama
 • SHIFT+dvoklik: Pokretanje alternativne podrazumevane komande (druge stavke menija)
 • ALT+dvoklik: Prikazivanje svojstava
 • SHIFT+DELETE: Trenutno brisanje stavke bez njenog sme?tanja u korpu za otpatke

Op?te isklju?ivo tasterske komade

 • F1: Pokretanje pomo?i za operativni sistem Windows
 • F10: Aktiviranje opcija trake sa menijima
 • SHIFT+F10 Otvaranje priru?nog menija za izabranu stavku (isto kao i klik desnim tasterom mi?a na objekat
 • CTRL+ESC: Otvaranje Start menija (koristite tastere sa STRELICAMA kako biste izabrali objekat)
 • CTRL+ESC ili ESC: Bira dugme Start (pritisnite taster TAB kako biste izabrali traku zadataka ili tastere SHIFT+F10 za kontekstualni meni)
 • ALT+STRELICA NADOLE: Otvara okvir padaju?e liste
 • ALT+TAB: Prebacivanje u drugi pokrenuti program (dr?ite taster ALT i zatim pritisnite taster TAB kako biste videli prozor za prebacivanje zadataka)
 • SHIFT: Pritisnite i dr?ite taster SHIFT prilikom umetanja diska u CD-ROM kako biste premostili funkciju automatskog pokretanja
 • ALT+RAZMAKNICA: Prikazuje sistemski meni glavnog prozora (iz sistemskog menija mo?ete da povratite, premestite, promenite veli?inu, smanjite, pove?ate ili zatvorite prozor)
 • ALT+- (ALT+crtica): Prikazuje sistemski meni pomo?nog prozora za Interfejs vi?e dokumenata (Multiple Document Interface (MDI)) (iz sistemskog menija MDI pomo?nog prozora mo?ete da povratite, premestite, promenite veli?inu, smanjite, pove?ate ili zatvorite pomo?ni prozor)
 • CTRL+TAB: Prebacuje se u novi pomo?ni prozor MDI programa
 • ALT+podvu?eno slovo u meniju: Otvara meni
 • ALT+F4: Zatvara prozor u kojem se trenutno nalazite
 • CTRL+F4: Zatvara trenutni Multiple Document Interface (MDI) prozor
 • ALT+F6: Prebacuje se izme?u vi?e prozora u istom programu (na primer, kada je prikazan dijalog Find (Prona?i) u programu Bele?nica, pritisak na tastere ALT+F6 prebacuje izme?u dijaloga Find (Prona?i) i glavnog prozora programa Bele?nica)

Objekti ljuske i op?ta fascikla/pre?ice programa Windows Explorer

Za izabrani objekat:
 • F2: Preimenuj objekat
 • F3: Prona?i sve datoteke
 • CTRL+X: Iseci
 • CTRL+C: Kopiraj
 • CTRL+V: Nalepi
 • SHIFT+DELETE: Trenutno izbri?i stavku, bez preme?tanja u korpu za otpatke
 • ALT+ENTER: Otvori svojstva izabranog objekta

Za kopiranje datoteke

Pritisnite i dr?ite taster CTRL prilikom prevla?enja datoteke u drugu fasciklu.

Za kreiranje pre?ice

Pritisnite i dr?ite tastere CTRL+SHIFT prilikom prevla?enja datoteke na radnu povr?inu ili u fasciklu.

Op?ta fascikla/kontrola pre?ica

 • F4: Bira dijalog Go To A Different Folder (Idi u neku drugu fasciklu) i preme?ta stavke u okviru (ako je traka sa alatkama aktivna u programu Windows Explorer)
 • F5: Osve?ava prozor u kojem se trenutno nalazite.
 • F6: Pomera se izme?u okana u programu Windows Explorer
 • CTRL+G: Otvara alatku Go To Folder (Idi u fasciklu) (samo u programu Windows Explorer u operativnom sistemu Windows 95)
 • CTRL+Z: Opoziva poslednju komandu
 • CTRL+A: Bira sve stavke u trenutnom prozoru
 • taster BACKSPACE: Prebacuje se u nadre?enu fasciklu
 • SHIFT+klik+dugme Close (Zatvori): Za fascikle, zatvara trenutnu fasciklu i sve nadre?ene fascikle

Kontrola prikaza strukture u obliku stabla za program Windows Explorer

 • Numeri?ka tastatura *: Razvija sve pod trenutnim izborom
 • Numeri?ka tastatura +: Razvija trenutni izbor
 • Numeri?ka tastatura -: Skuplja trenutni izbor.
 • STRELICA NADESNO: Razvija trenutni izbor ako nije razvijen, u suprotnom se prebacuje na prvi pomo?ni izbor
 • STRELICA NALEVO: Skuplja trenutni izbor ako je razvijen, u suprotnom se prebacuje u nadre?eni izbor

Kontrola svojstava

 • CTRL+TAB/CTRL+SHIFT+TAB: Pomera se kroz kartice svojstava

Pre?ice za pristupa?nost

 • Pritisnite taster SHIFT pet puta: Uklju?uje i isklju?uje lepljive tastere
 • Pritisnite i dr?ite desni taster SHIFT osam sekundi: Uklju?uje i isklju?uje tastere FilterKeys
 • Pritisnite i dr?ite desni taster NUM LOCK pet sekundi: Uklju?uje i isklju?uje preklopne tastere
 • Levi taster ALT+levi taster SHIFT+NUM LOCK: Uklju?uje i isklju?uje tastere mi?a
 • Levi taster ALT+levi taster SHIFT+ taster PRINT SCREEN: Uklju?uje i isklju?uje visoki kontrast

Microsoft prirodni tasteri na tastaturi

 • Windows Logotip: Start meni
 • Windows Logotip+R: dijalog Run (Pokreni)
 • Windows Logotip+M: Umanjuje sve
 • SHIFT+Windows Logotip+M: Opoziva umanjivanje svega
 • Windows Logotip+F1: Pomo?
 • Windows Logotip+E: Windows Explorer
 • Windows Logotip+F: Pronalazi datoteke ili fascikle
 • Windows Logotip+D: Umanjuje sve otvorene prozore i prikazuje radnu povr?inu
 • CTRL+Windows Logotip+F: Pronalazi ra?unar
 • CTRL+Windows Logotip+TAB: Pomera fokus sa dugmeta Start na traku sa alatkama Quick Launch (Brzo pokretanje), na sistemsku tacnu (koristite STRELICU NADESNO ili STRELICU NALEVO kako biste pomerili fokus na stavke na traci sa alatkama Quick Launch (Brzo pokretanje) i na sistemskoj tacni)
 • Windows Logotip+TAB: Kru?i me?u dugmadima na traci zadataka
 • Windows Logotip+razmaknica: dijalog System Properties (Svojstva sistema)
 • Taster aplikacije: Prikazuje priru?ni meni za izabranu stavku

Microsoft prirodna tastatura sa instaliranim softverom IntelliType

 • Windows Logotip+L: Odjavljivanje iz operativnog sistema Windows
 • Windows Logotip+P: Pokre?e Print Manager (Menad?er za ?tampanje)
 • Windows Logotip+C: Otvara Control Panel (Kontrolnu tablu)
 • Windows Logotip+V: Pokre?e Clipboard (Ostavu)
 • Windows Logotip+K: Otvara dijalog Keyboard Properties (Svojstva tastature)
 • Windows Logotip+I: Otvara dijalog Mouse Properties (Svojstva mi?a)
 • Windows Logotip+A: Pokre?e Accessibility Options (Opcije pristupa?nosti) (ako su instalirane)
 • Windows Logotip+RAZMAKNICA: Prikazuje listu tasterskih pre?ica za Microsoft IntelliType
 • Windows Logotip+S: Uklju?uje i isklju?uje taster CAPS LOCK

Tasterske komande dijaloga

 • taster TAB: Pomera se na slede?u kontrolu u dijalogu
 • tasteri SHIFT+TAB: Pomera se na prethodnu kontrolu u dijalogu
 • taster RAZMAKNICA: Ako je trenutna kontrola dugme, ova komanda ga pritiska. Ako je trenutna kontrola polje za potvrdu, ova komanda potvr?uje izbor. Ako je trenutna kontrola opcija, ova komanda je bira.
 • taster ENTER: Jednako je kliku na izabrano dugme (dugme sa okvirom)
 • taster ESC: Jednako je kliku na dugme Cancel (Otka?i)
 • taster ALT+podvu?eno slovo stavke u dijalogu: Prelazi na odgovaraju?u stavku

Svojstva

Identifikator ?lanka: 126449 - Poslednji pregled: 15. maj 2006. - Revizija: 1.3
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Windows Millennium Edition
 • Microsoft Windows 98 Second Edition
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Windows 95
Klju?ne re?i: 
kbpubtypekc kbenablemove kbenablesight kbenv kbfaq kbinfo KB126449

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com